Új keresés Címlap Segítség

A vers adatlapjához kattintson ide.

A forrásban található versek listájához kattintson ide.
Új világosság jelenék (RPHA 1415)p. 1.
Boldog az olyan ember az Istenben (RPHA 0203)p. 1.
Szent Dávid próféta második énekében (RPHA 1311)p. 2.
Áldott keresztyének Ura (RPHA 0085)p. 2.
Az Üdvözítőt régenten, mint megígérte az Isten (RPHA 0145)p. 3.
Atya Istennek Igéje, örök Atyától ki jövél (RPHA 0108)p. 3.
Zúgódik, dúl-fúl magában e világ (RPHA 1496)p. 4.
Mindeneknek teremtője és híveknek megváltója ... bűnösöknek (RPHA 0971)p. 5.
Szent Dávid próféta háborúságában, imádkozik vala (RPHA 1310)p. 6.
Istentől választott népek, gyűljetek egybe mindnyájan (RPHA 0617)p. 6.
Csillagoknak teremtője és híveknek fényessége (RPHA 0227)p. 6.
Jövel, népeknek megváltója, mutasd meg Szűznek szülését (RPHA 0695)p. 7.
A szent Dávid ötödik énekében (RPHA 0038)p. 7.
Szent Dávid király bűnei ellen így panaszolkodik (RPHA 1306)p. 8.
Az Atyának országából e világra Isten jöve (RPHA 0119)p. 8.
Teljes e széles világon, mind a Földnek határáig (RPHA 1371)p. 9.
Naptámadástól fogva (RPHA 1048)p. 10.
Jer, dicsérjük, keresztyének (RPHA 0642)p. 10.
Számkivetésre Dávid megyen vala (RPHA 1298)p. 11.
Atya Istentől születék (RPHA 0109)p. 11.
Gonosz, kegyetlen Heródes, született Krisztustól mit félsz (RPHA 0434)p. 12.
Régen ó törvényben, Mózesnek könyvében (RPHA 1193)p. 13.
Hallgassuk figyelmetesen (RPHA 0509)p. 13.
Dicsérjük mindnyájan az Úristent (RPHA 0278)p. 14.
Mennynek, Földnek teremtőjét (RPHA 0899)p. 15.
Mely hatalmas a mi Urunk, az Isten (RPHA 0877)p. 15.
Istennek szent Igéjéből (RPHA 0611)p. 15.
Jézus Krisztus a mi Megváltónk, bűn sötétségét fedezőnk (RPHA 0663)p. 16.
Tekints reám, Istenem, nyavalyámban (RPHA 1366)p. 17.
Örvendezzen már e világ (RPHA 1166)p. 17.
Hallgass meg minket, Úristen, kegyes Atyánk (RPHA 0504)p. 17.
Ó, kegyelmes Jézus Krisztus (RPHA 1117)p. 18.
Megnyomorodván ellenségétől szent Dávid próféta (RPHA 0868)p. 19.
Jer, hirdessük mi Urunknak nagy dicső bajvívását (RPHA 0648)p. 19.
Örvendezzünk, keresztyének, mert országol mi királyunk (RPHA 1167)p. 21.
Ó, Úristen, tekints hozzánk (RPHA 1139)p. 21.
Emlékezzél meg, Úristen, a mi nagy gyarlóságunkról (RPHA 0365)p. 22.
Mostan az idők eljöttek (RPHA 1010)p. 23.
Szabadíts meg, és tarts meg, Uram, Isten (RPHA 1295)p. 24.
Fénylik a Nap fényességgel, zeng az ég nagy dicsérettel (RPHA 0418)p. 24.
E világnak fényessége, Krisztus Jézus egy reménye (RPHA 0306)p. 25.
Keresztyéneknek serege, üdvösségnek (RPHA 0734)p. 26.
Szenteknek te vagy, Krisztus, ékessége (RPHA 1323)p. 27.
Örülj és örvendezz, keresztyéneknek gyülekezete (RPHA 1162)p. 28.
Mostani nagy ünnep és a jeles örömök (RPHA 1022)p. 29.
Jövel, vigasztaló Szentlélek Isten (RPHA 0706)p. 30.
Jézus Krisztus, mi megváltónk, teremtőnk (RPHA 0669)p. 30.
Szent Dávid próféta éneklő könyvének huszonharmad részében (RPHA 1309)p. 31.
Jövel, Szentlélek Úristen, ki Atyával (RPHA 0699)p. 31.
Jövel, Szentlélek Úristen, bánatinkban vigasztalj meg (RPHA 0698)p. 31.
Üdvözlégy, irgalmas Jézus (RPHA 1396)p. 32.
Az Úristen nekem édes táplálóm (RPHA 0152)p. 33.
Ó, teremtő Atya Isten (RPHA 1135)p. 34.
Mikor Dávid vala keserűségben (RPHA 0932)p. 34.
Felséges Isten, mennynek, Földnek Ura és mindeneknek (RPHA 0412)p. 34.
Mennynek és Földnek nemes teremtője, minden dolgoknak (RPHA 0897)p. 35.
Ó, én két szemeim, ti az Úrra nézzetek (RPHA 1110)p. 36.
E széles Földnek nagy bölcs Teremtője (RPHA 0301)p. 36.
Ó, nagyhatalmú, felséges Úristen (RPHA 1129)p. 37.
Ó, magas mennynek szentséges Istene (RPHA 1120)p. 37.
Mostan hozzád felkiáltok, felséges Úristen (RPHA 1017)p. 37.
Szent Dávid próféta az Istennek nagy hatalmát látván (RPHA 1308)p. 38.
Emberi nemnek teremtő Istene (RPHA 0347)p. 38.
Felséges Isten, mennynek, Földnek Ura, ki mindeneknek (RPHA 0413)p. 38.
Immáron a Nap feljövén (RPHA 0584)p. 39.
Dávid prófétának imádkozásáról (RPHA 0242)p. 39.
Immár mostan, ó, Szentlélek (RPHA 0583)p. 40.
Igaz bíró, nagy Úristen (RPHA 0562)p. 40.
Állatoknak megtartója, állhatatos vagy, Úristen (RPHA 0092)p. 40.
Látod Isten bűneinket, jól látod álnokságinkat (RPHA 0829)p. 41.
Felséges Atya Úristen, e napnak ő kezdetében (RPHA 0406)p. 41.
Benned bíztam, Uram Isten, soha ne gyaláztassam (RPHA 0171)p. 41.
Könyörögjünk az Istennek Krisztus által (RPHA 0772)p. 42.
Sok nyavalyánkban Atyánkhoz kiáltsunk (RPHA 1262)p. 43.
Tebenned bízom, én Istenem (RPHA 1360)p. 43.
Boldog az ilyen ember e világon (RPHA 0199)p. 44.
Mindenkor téged, Úristen, magasztalunk (RPHA 0982)p. 44.
Sok emberek vannak e széles világon, kik tévelygésben vannak (RPHA 1248)p. 45.
Atya Istennek egy Fia, e világnak ő bírója (RPHA 0106)p. 45.
Ó, felséges, áldott király (RPHA 1111)p. 46.
Az éjszakai sötétség, mely e Földet elborítja (RPHA 0123)p. 46.
Ó, mennyei mi szent Atyánk (RPHA 1122)p. 47.
Üdvözlégy, Krisztus, e világnak ura (RPHA 1400)p. 48.
Mindenkoron áldom az én Uramat (RPHA 0983)p. 48.
Jézus Krisztus, mi mennyei egy mesterünk (RPHA 0670)p. 49.
Mikoron Dávid Saul előtt futna (RPHA 0945)p. 51.
Sok nyilvánvaló bizonyságokkal Szent Dávid próféta (RPHA 1263)p. 53.
Ó, mi szent Atyánk, kegyes és kegyelmes (RPHA 1124)p. 53.
Ó, áldott Atya Úristen (RPHA 1096)p. 53.
Úrnak végvacsorájára és az ő áldozatjára (RPHA 1448)p. 54.
Szükség megtudni mindennek és érteni a híveknek (RPHA 1347)p. 55.
Megnyomorult szegény keresztyén ember (RPHA 0869)p. 55.
Ó, üdvösséges áldozat, ki megnyitád mennyország kapuját (RPHA 1136)p. 56.
Nagy bánatban Dávid mikoron vala (RPHA 1024)p. 59.
Mint kívánkozik a szarvas a kútfejekhez (RPHA 0996)p. 61.
Jóllehet nagy sokat szóltunk Dávidról (RPHA 0691)p. 62.
Fohászkodom hozzád, Uram, Istenem (RPHA 0421)p. 64.
Lásd meg, Uram, én ügyemet (RPHA 0823)p. 65.
Mikor Szennakerib a Jeruzsálemet megszállotta vala (RPHA 0940)p. 66.
Erős várunk nekünk az Isten (RPHA 0392)p. 68.
Minden népek örülvén tapsoljanak (RPHA 0963)p. 69.
Hogy panaszolkodik a hatalmas Isten (RPHA 0550)p. 70.
Úristen, irgalmazz nekem a te irgalmasságod szerint (RPHA 1436)p. 72.
Légy irgalmas, Úristen, minekünk (RPHA 0834)p. 73.
Háborúsága Dávid királynak egykoron nagy vala (RPHA 0470)p. 74.
Mindenható Úristen, szívünk retteg szüntelen (RPHA 0979)p. 76.
Dávid Doeg gonoszságát hogy látá (RPHA 0239)p. 79.
Úristen, kérünk a te szent nevedért (RPHA 1437)p. 80.
Mennynek s Földnek kegyes Istene (RPHA 0900)p. 81.
Mikoron Dávid nagy búsultában (RPHA 0944)p. 83.
Irgalmazz, Úristen, immáron énnekem (RPHA 0590)p. 85.
Saulnak a Dávidhoz jó szerelme (RPHA 1209)p. 87.
Meghallgassad az én imádságomat (RPHA 0863)p. 89.
Sok jótéteményen nagyon csodálkozván (RPHA 1259)p. 91.
Siess, nagy Úristen, én segítségemre (RPHA 1231)p. 93.
Örök Isten, figyelmezzél az én segítségemre (RPHA 1150)p. 94.
Úristen, légy most mivelünk (RPHA 1439)p. 95.
Hogy Jeruzsálemnek drága templomát (RPHA 0549)p. 97.
Sok ínségünkben hozzád kiáltunk, felséges Úristen (RPHA 1257)p. 100.
Az Úristent magasztalom (RPHA 0154)p. 100.
Felséges Isten, neked jelentjük, mi nagy nyavalyánkat (RPHA 0415)p. 103.
Keresztyéneknek Istene (RPHA 0732)p. 104.
Az Úristen áll minden bíráknak gyülekezetekben (RPHA 0150)p. 106.
A jó hitű ember szelíd e világon (RPHA 0014)p. 107.
Aki veti segedelmét az Istennek hatalmába (RPHA 0074)p. 109.
Mely igen jó az Úristent dicsérni (RPHA 0878)p. 111.
Mikor szent Dávid a fő népeknek gonoszságát látá (RPHA 0941)p. 113.
Jer, örvendezzünk az Úristennek (RPHA 0657)p. 116.
Örüljetek az Istenben, szolgáljatok víg örömben (RPHA 1163)p. 117.
Ilyen fogadást tőn a szent Dávid az örök Istennek (RPHA 0573)p. 118.
Aki az Istent megismerheti (RPHA 0068)p. 119.
Boldog az ilyen ember ő lelkében (RPHA 0202)p. 122.
Boldog a férfiú, ki féli az Istent (RPHA 0195)p. 124.
Keresztyének, kik e Földön lakoztok (RPHA 0729)p. 125.
Nagy öröme adaték én lelkemnek (RPHA 1038)p. 126.
Unszol minket Dávid próféta a zsoltárkönyvben (RPHA 1417)p. 128.
Sok nyomorúság mi életünkben, hogy megkeseríte (RPHA 1264)p. 130.
Jer, emlékezzünk, keresztyén népek (RPHA 0645)p. 132.
Örül mi szívünk, mikor ezt halljuk, a templomba megyünk (RPHA 1160)p. 133.
Az Izraelnek népe régenten ó törvényben (RPHA 0142)p. 133.
Mindenek meghallják és jól megtanulják (RPHA 0968)p. 135.
Akik bíznak az Istenben (RPHA 0075)p. 135.
Minden hív keresztyének, meghalljátok (RPHA 0960)p. 136.
Bűnösök, hozzád kiáltunk (RPHA 0214)p. 137.
Boldogok azok, kik Istent félik (RPHA 0207)p. 137.
Felséges Isten, hozzád kiáltunk nagy keserűséggel (RPHA 0409)p. 138.
Mely igen jó legyen az egyenesség (RPHA 0879)p. 139.
Úrnak szolgái, no, dicsérjétek mindnyájan az Urat (RPHA 1447)p. 140.
Ti, keresztyének, dicsérjétek Istent (RPHA 1378)p. 141.
Izraelnek megnyomorodott nemzetsége (RPHA 0621)p. 141.
Hallgasd meg, Atya Isten, a mi szükségünket (RPHA 0492)p. 143.
Minden állat dicsér, Úristen, tégedet (RPHA 0952)p. 145.
Nagy hálaadással magasztallak téged, én Istenem (RPHA 1031)p. 148.
Dicsérd az Istent mostan, ó, én lelkem (RPHA 0251)p. 151.
Dicsérjed, áldjad, én lelkem (RPHA 0266)p. 152.
Drága dolog az Úristent dicsérni (RPHA 0291)p. 153.
Mikoron a szent Dávid megismeré (RPHA 0943)p. 156.
A keresztyénségben igaz vallás a hitben (RPHA 0017)p. 159.
Az Atya Úristen Ádámot hogy teremté, ki beszédét (RPHA 0118)p. 160.
Mi Atyánk, Atya Isten, vezérünk, Fiú Isten (RPHA 0903)p. 162.
Jer, dicsérjük e mai napon a mi Urunkat (RPHA 0640)p. 166.
Jer, mi dicsérjük, áldjuk és felmagasztaljuk (RPHA 0649)p. 169.
Szent Isaiás így ír Krisztusnak szent születéséről (RPHA 1313)p. 171.
Mindnyájan örüljünk, hív keresztyének (RPHA 0990)p. 174.
Mikor e széles világ kárhozatba esett volna (RPHA 0934)p. 177.
Dicséretes a gyermek (RPHA 0258)p. 178.
E nap nekünk dicséretes nap, bizony vígasságnak napja (RPHA 0295)p. 179.
Úristen veletek (RPHA 1444)p. 180.
Jer, mindnyájan örüljünk (RPHA 0656)p. 181.
Krisztus Jézus születék (RPHA 0799)p. 182.
Úristennek Szent Fia e nap nekünk születék (RPHA 1445)p. 183.
Teljes szívvel örvendjünk (RPHA 1372)p. 184.
Jézus, születél üdvösségünkre (RPHA 0677)p. 184.
Hálát adjunk mindnyájan az Úristennek (RPHA 0481)p. 187.
Nekünk születék mennyei király, kit Üdvözítőnknek (RPHA 1066)p. 188.
Ez esztendőt megáldod (RPHA 4006)p. 188.
Gyermek születék Bethlehemben, kin örül a Jeruzsálem ... Szűz Máriától (RPHA 0448)p. 190.
Dávidnak ő városában (RPHA 0243)p. 191.
Hálát mi adjunk az Atya Istennek (RPHA 0487)p. 192.
Mikor Krisztus Bethlehemben, születteték (RPHA 0938)p. 193.
Dicsőség, dicséret és tisztesség (RPHA 0285)p. 198.
Atyának bölcsessége isteni bizonyság (RPHA 0114)p. 198.
Dicséretet mondjunk Atya Istennek (RPHA 0263)p. 199.
A mi Urunk, Jézus Krisztus mint szenvede (RPHA 0026)p. 201.
Csodálatos nagy bölcsesség (RPHA 0235)p. 206.
Krisztus feltámada, ki értünk meghalt vala, mi bűnünkért kínt valla (RPHA 0786)p. 213.
Krisztus feltámada, mi bűnünket elmosá, ő szent vére hullása (RPHA 0792)p. 215.
Krisztus feltámada, nekünk örömet ada (RPHA 0794)p. 216.
Krisztust megfeszíték kegyetlen zsidó népek (RPHA 0817)p. 217.
Krisztus feltámada, ki értünk meghalt vala, mindennek utat nyita (RPHA 0788)p. 219.
Krisztus feltámada igazságunkra (RPHA 0784)p. 219.
Krisztus feltámada, mi bűnünket elmosá, szent vére hullásával (RPHA 0791)p. 221.
Emlékezzünk e napon Urunknak haláláról (RPHA 0372)p. 223.
Hálaadásokkal mi énekeljünk (RPHA 0476)p. 224.
Krisztus feltámada, mi bűnünket elmosá, és kiket ő szerete (RPHA 0790)p. 226.
Ó, Jézus, mi Üdvözítőnk (RPHA 1116)p. 227.
E húsvét ünnepében (RPHA 3021)p. 228.
Krisztus mennybe felmene nekünk helyet szerzeni, ül Atyjának (RPHA 0808)p. 229.
Krisztus mennyekbe felmene nekünk helyet szerzenie, Atyjával (RPHA 0806)p. 230.
A Pünkösd ünnepnapján tanítványok egy házban (RPHA 0035)p. 233.
Pünkösd napja betelvén (RPHA 1184)p. 235.
A Pünkösdnek jeles napján Szentlélek Isten küldeték (RPHA 0037)p. 236.
Pünkösdnap a Szentlélek Úristen (RPHA 1185)p. 238.
A Szentléleknek kegyelme apostoloknak szívüket betölté (RPHA 0044)p. 238.
Jövel, Szentlélek Úristen, lelkünknek vigassága (RPHA 0702)p. 240.
E Pünkösd ünnepében (RPHA 3022)p. 241.
Szentháromság és csak egy Istenség, kit emberi elme (RPHA 1326)p. 241.
Imádunk mi téged, Szentháromság (RPHA 0577)p. 242.
Üdvözlégy, örök Úristen (RPHA 1404)p. 243.
Magasztaljuk, keresztyének, az Úristent (RPHA 0849)p. 245.
Hallgass meg minket, nagy Úristen (RPHA 0503)p. 245.
Keresztyének, kik vagytok (RPHA 0731)p. 246.
Járuljunk mi az Istennek szent Fiához (RPHA 0632)p. 247.
Könyörögjünk az Istennek, Szentlelkének (RPHA 0774)p. 248.
Jer, mi kérjünk Szentlelket, véle össze az igaz hitet,... Ó igaz (RPHA 2050)p. 249.
Jer, mi kérjünk Szentlelket, véle össze az igaz hitet, ... Te igaz (RPHA 0654)p. 249.
Adj, Úristen, Szentlelket (RPHA 0060)p. 250.
Szükség megtudnunk üdvösségnek dolgát (RPHA 1348)p. 251.
Jövel, Szentlélek Isten, tarts meg minket Igédben (RPHA 0697)p. 251.
Ó, Izrael, szerető népem (RPHA 1114)p. 253.
Aki akar üdvözülni (RPHA 0065)p. 256.
Mi Atyánk, ki vagy mennyekben, te fiaid szükségünkben (RPHA 0906)p. 257.
Mi kegyes Atyánk, kit vallunk hitünkben (RPHA 0914)p. 258.
Gyakran nekünk kellene Istennek hálákat adnunk (RPHA 0444)p. 260.
Jer, dicsérjük az Istennek Fiát (RPHA 0639)p. 262.
Valaki Krisztusnak vacsoráját veszed (RPHA 1459)p. 265.
Emlékezzél, Úristen, híveidről (RPHA 0368)p. 267.
Mindenható Úristen, mi bűnös emberek (RPHA 0977)p. 267.
El-bemegyünk nagy örömben (RPHA 0329)p. 270.
Minden embernek illik ezt megtudni (RPHA 0957)p. 271.
Tanulj meg, te, az úton elmenni (RPHA 1356)p. 272.
Emlékezzél, mi történék, Uram, mi értünk (RPHA 0366)p. 274.
Keserves szívvel Magyarországban mondhatjuk magunkról (RPHA 0739)p. 276.
Tekints reánk immár, nagy Úristen, a mennyégből (RPHA 1368)p. 278.
Mikor a zsidó nemzet tartatnék Babilóniában (RPHA 0926)p. 280.
Szükség keresztyéneknek tudakozni (RPHA 1345)p. 284.
Hallgasd meg, Atya Isten, a megszomorodott (RPHA 0490)p. 286.
Hallgasd meg mostan, felséges Isten (RPHA 0497)p. 288.
Emlékezzél meg, mennybéli Isten (RPHA 0363)p. 289.
Buzgó szívből, te fiaid, kegyes Atyánk, könyörgünk (RPHA 0219)p. 290.
Kegyelmezz meg nekünk, nagy Úristen (RPHA 0720)p. 291.
Nagy Úristen, ne hagyj minket (RPHA 1042)p. 293.
Atya Úristen, mennybéli teremtőnk (RPHA 0110)p. 294.
Hajtsd meg, Úristen, kegyes füleidet (RPHA 0475)p. 295.
Vedd el, Úristen, rólunk haragodat (RPHA 1469)p. 296.
Könyörgünk neked, Istennek szent Fia (RPHA 0771)p. 297.
Hatalmas Isten, könyörgünk (RPHA 0524)p. 298.
Ó, mennyei nagy boldogság (RPHA 1123)p. 299.
Hallgasd meg, Úristen, mi beszédünket (RPHA 0499)p. 300.
Adjunk hálát mindnyájan az Atya Úristennek (RPHA 0062)p. 301.
Hálaadásunkban rólad emlékezünk (RPHA 0478)p. 302.
Jézus Krisztus, szép fényes hajnal (RPHA 0675)p. 303.
Hálát adunk neked, mindenható, irgalmas Úristen (RPHA 0483)p. 304.
Krisztus, ki vagy nap és világ, minket sötétségben ne hagyj (RPHA 0804)p. 312.
Krisztus, ki vagy nap és világ, mennyországra út, igazság (RPHA 0802)p. 313.
Jézus Krisztus, mi kegyelmes hadnagyunk (RPHA 0668)p. 315.
A mi mesterünk minket arra int (RPHA 0025)p. 316.
Adjunk hálát az Úrnak, mert érdemli (RPHA 0061)p. 318.
Szent vagy örökké, Atya Úristen, a magas mennyekben (RPHA 1321)p. 319.
Mondjatok dicséretet, keresztyének, az Úristennek (RPHA 1005)p. 319.
Mostan, Úristen, hozzád kiáltunk (RPHA 1019)p. 320.
Jövel, légy velünk, Úristen (RPHA 0694)p. 321.
Ó, mely igen rövid volt, lám, e világ (RPHA 1121)p. 324.
Gyarló emberekkel feddődik az Isten (RPHA 0445)p. 326.
Amely embernek jó hite vagyon (RPHA 0094)p. 331.
Mi Urunk Jézus Krisztusnak szerelmes Atyja, Úristen (RPHA 0921)p. 332.
Követi vala népnek soksága Krisztusnak csodáit (RPHA 0781)p. 333.
Istenünkhöz fohászkodván (RPHA 0618)p. 334.
Mennybéli nagy Isten, hozzád kiáltunk (RPHA 0884)p. 339.
Segítségül hívjuk a mennybéli Istent (RPHA 1215)p. 340.
Semmit ne bánkódjál, Krisztus szent serege (RPHA 1219)p. 341.
Nézz mireánk, Úristen, kegyelmesen (RPHA 1079)p. 344.
Kérlek és intlek mostan tégedet (RPHA 0735)p. 345.
Atya Isten, tarts meg minket (RPHA 0104)p. 347.
Ó, mint keseregnek most a keresztyének (RPHA 1127)p. 348.
Mennynek és Földnek nemes teremtője, és mindeneknek kegyelmes (RPHA 0896)p. 348.
Felséges Isten, mennynek, Földnek Ura és embereknek (RPHA 0411)p. 349.
Mi kegyes Atyánk, bölcsességnek ura (RPHA 0912)p. 350.
Csak tebenned, Uram Isten, vagyon bizodalmunk (RPHA 0222)p. 351.
Ne hagyj elesnem, felséges Isten, keserűségemben (RPHA 1052)p. 352.
Hálát adunk teneked, örök Isten (RPHA 0484)p. 355.
Ébredjél fel, világ, bűneidből (RPHA 0308)p. 356.
Hallgass meg minket, Úristen, tekints reánk (RPHA 0505)p. 357.
Téged, Úristen, mi, keresztyének, dicsérünk és áldunk (RPHA 1364)p. 360.
Megbántunk, Isten, szüntelen tégedet (RPHA 0859)p. 360.
Mire bánkódol, ó te, én szívem (RPHA 0999)p. 361.
Adj békességet, Úristen (RPHA 0058)p. 367.
RPHA-szám: 0418.

Forrás: Énekeskönyv, Kolozsvár, 1700 körül (RMK I 1559/A), p. 24. Felekezet: protestáns.
Változatazonosító: 14756.

Copyright (C) H. Hubert Gabriella, Horváth Andor, Horváth Iván, Seláf Levente 1979-2023.