Batizi András, Jer, dicsérjük e mai napon a mi Urunkat (RPHA 0640)

Irodalomtörténet Poétika Források
Incipit: Jer, dicsérjük e mai napon a mi Urunkat
Változatok:
RPHA-szám: 0640
Szerző: Batizi András A verset a keletkezését követően a szerzőnek tulajdonították.
Cím: Karácsonyi história
Változatok:
A szereztetés ideje: 1546 környékét megelőző időben
Pro domo: Bathó Mihály-énekeskönyv (S 189) p. 151.
Akrosztichon: A versnek nincs akrosztichonja.
Kolofon: A versnek nincs kolofonja.
A versforma fajtája: Szótagszámláló, izostrofikus vers.
Versforma: x13(4,4,5), x14(4,5,5), x13(4,4,5)
Keresés erre a rímképletre
Keresés erre a szótagszámra
Nótajelzés: Mindnyájan örüljünk, hív keresztyének (RPHA 0990)
Dallam: A vers énekvers. RMDT1 66SZ
Változat:
Terjedelem: Terjedelem: 18 / 24 / 25 versszak
Változatok:
Irodalmi minta: Luc 2,1-20
Műfaj: [ vallásos (001) > nem história (003) > bibliai (006) > rövid foglalat (015) ]
Úzus: Változatok:
Felekezet: 21% katolikus (7 db) 21% unitárius (7 db) 18% protestáns (6 db) 18% evangélikus (6 db) 18% református (6 db) 3% szombatos (1 db) 3% világi (1 db)
Változatok:

Óvári graduál, 17. sz. eleje (Stoll 10), p. 186.

Zemlény János-énekeskönyv, 1668 (Stoll 88), f. 39v.

Pálffi Márton-énekeskönyv, 1694 körül (Stoll 129), f. 12v.

Komjátszegi graduál, 1697 után (Stoll 137), p. 97.

Csonka antifonálé, 1607-1632 (Stoll 143), f. 99v.

Péchi Simon-énekeskönyv, 1615 (Stoll 33), p. 301.

Énekeskönyv, Debrecen, 1570 (RMNy 276), p. 98.

A keresztyeni gyülekezetben, Várad, 1566 (RMNy 222), p. 127.

Enekes könyv, Debrecen, 1569 (RMNy 264), p. 88.

Cantionale catholicum, Csik, 1676 (RMK I 1188), p. 40. [digitalizált]

Enekec harom rendbe, Detrekő, 1582 (RMNy 513, RMK I 195), f. 5r[digitalizált]

Az kereztieni gievlekezetben, Bártfa, 1593 (RMNy 713, RMK I 267), p. 43. [digitalizált]

Isteni ditsiretek, imadságos, Kolozsvár, 1632 (RMNy 1541, RMK I 1586), p. 137. [digitalizált]

Keresztyen imadsagok egy-nehany, Debrecen, 1641 (RMNy 1874, RMK I 713), f. 76v.

Kereszteni isteni dicsiretek, Bártfa, 1640 (RMNy 1816, RMK I 698), p. 65. [digitalizált]

Isteni dicsiretek, imadsagok, Kolozsvár, 1697 (RMK I 1503), p. 95.

Cantvs catholici, Lőcse, 1651 (RMNy 2381, RMK I 856), p. 19.

Cantus catholici, Nagyszombat, 1675 (RMK I 1183/A), p. 19. [digitalizált]

Petri András-énekeskönyv, 1630-1631 (Stoll 50), f. 24v.

Kecskeméti graduál, 1637-1638 (Stoll 58), p. 328.

Unitárius graduál, 1697 után (Stoll 138), p. 95.

Graduale sacrum, 1699-1702 (Stoll 140), p. 134.

Turóci cantionale, 17. sz. vége (Stoll 157), p. 17.

Écsi-énekeskönyv, 1700-1725 (Stoll 159), p. 163.

Enekes keoniv, Debrecen, 1579 (RMNy 429), p. 85.

Ditseretekel s egyéb, Bártfa, 1602-1614 (RMNy 965), p. 33.

Isteni dicséretek, Kolozsvár, 1602-1615 (RMNy 983, RMK I 342), p. 120.

Újfalvi Imre: Iskolai énekeskönyv, Debrecen, 1620-1630 (RMNy 1328), f. 46r.

Keresztyéni enekek, Lőcse, 1629 (RMNy 1438), p. 30.

Újfalvi Imre: Iskolai énekeskönyv, Debrecen, 1632 körül (RMNy 1528), p. 52.

Keresztyeni isteni dicsiretek, Lőcse, 1642 (RMNy 1940, RMK I 726), p. 54.

Énekeskönyv, Kolozsvár, 1675 (RMK I 1175/B), p. 167.

Az Sz. David profetanak, Lőcse, 1696 (RMK I 1493/B), p. 319.

Énekeskönyv, Kolozsvár, 1700 körül (RMK I 1559/A), p. 166.

(Stoll 84/1), f. 21v.

(RMNy 160/1, RMK I 40), f. L1r.

(RMNy 353/1, RMK I 332), f. 176v[digitalizált]

(RMNy 886/1, RMK I 376), f. 76r.

(RMNy 1628/1, RMK I 648), p. 172. [digitalizált]

(RMNy 2532, RMK I 890/2), p. 127. [digitalizált]

(Stoll 67/1), p. 213.

(Stoll 82/1), p. 116.

(RMNy 1107/1, RMK I 463), f. 86r.

(RMNy 1205/1, RMK I 497), f. 80v.

(RMNy 1523/1, RMK I 611), f. 80v.

(RMNy 2254/3, RMK I 816/2), p. 167.

(RMNy 2406/3, RMK I 852/2), p. 167.

(RMNy 2564, RMK I 895/2), p. 156. [digitalizált]

(RMNy 2624, RMK I 898/2), p. 167.

(RMNy 3034, RMK I 990/2), p. 211.

(RMK I 1155/B), p. 308.

(RMK I 1183/2), p. 173.

(RMK I 1244/2), p. 167.

(RMK I 1384/2), p. 150.

(RMK I 1389/1), p. 310.

(RMK I 1410/1), p. 310.

(RMK I 1460/1), p. 319.

(RMK I 1499/2), p. 120.

(RMK I 1553/2), p. 189.

Kritikai kiadás: RMKT 2. 58
Változat:
  Hasonmás-kiadás: Változatok:
  Digitalizált példány: Változatok:
  Szöveg Dallam A szöveg forrása: Régi Magyar Költők Tára XVI. század
  Jer dícsérjük ez mai napon az mi urunkat,
  Bizony méltó dícséretünkre, nagy tisztességre,
  Mert születék ez nap nékünk idvösségünkre.

  Az Augustus római császár uralkodik vala,
  Zsidóságot ki bírja vala és Galileát,
  Parancsolá ez világot levélbe íratni.

  Mennek vala mindenfelől ő városokba,
  Eredet szerént, nemzetség szerént ő hazájokból,
  Hogy íratnák őmagokat császár levelébe.

  Ez hír hallván a szent József szűz Máriával
  Elindúla Galileából, az Názáretből,
  Dávid királynak városába az Betlehembe.

  Immár az sok vendég néppel mind az szállások
  Az városban bétöltek vala, azért szent József
  El-bészálla jegyesével egy istállóba.

  Tisztaságban mi urunkat az szűz Mária
  Szűzen szűlé (őt) ez világra az istállóban,
  Bépólálván helyhezteté őt az jászolban.

  Szent Pál írja, bizony beszéd, melyet hinnünk kell,
  Hogy (az) Krisztus jött ez világra ennek okáért,
  Hogy ő minket bűnösöket idvözítene.

  És ha irgalmasságából el nem jött volna,
  Mi minnyájan elvesztünk volna, kárhoztunk volna,
  Mert mind valánk úristennek nagy haragjában.

  Az mi első atyánk Ádám mikor vétkezék,
  Úristennek parancsolatját hogy ő megszegé —
  Nagy haragban ő fiait és magát ejté.

  Minden lelkek kik őtőle származnak vala,
  Esnek vala isten átkába, örök halálba,
  Fogantatván, születtetvén eredendő bűnben.

  Senki jó cselekedetből, sem érdeméből
  Mennyországba nem mehet vala és úristennek
  Meg nem engesztelheti vala ő nagy haragját.

  Izsaiás szent próféta örömet monda,
  Hogy minekünk gyermek születnék, fiú adatnék,
  Ki istennek nagy haragját megengesztelné.

  Az angyal is pásztoroknak éjjel jelenvén,
  Monda nekik : hirdetek nektek én nagy örömet,
  Mert születék ez nap néktek idvözítőtök.

  Nagy sereggel az angyalok égben éneklik,
  Úristennek dicsőség mennyben és itt ez földön
  Békeség és jó akarat az embereknek.

  Az pásztorok mind felkelvén el-bémenének,
  Betlehembe és megtalálák az szent Józsefet,
  Szűz Máriával az gyermeket ott az jászolban.

  Dicsőiték és dicsérék istent mindenben,
  Melyeket ők hallottak vala és láttak vala,
  Azért mi is dícséretet nékie mondjunk.

  Mert az atya úristennek szerelmes fia
  Emberré lőn, hogy ő általa mi is emberek,
  Az istennek mindörökké fiai lennénk.

  Vígasságnak és örömnek azért napja ez,
  Kin örülnek az angyalok is; no azért mi is
  Adjunk hálát ez gyermeknek mint mi urunknak.

  Atya úristen ő fiát nem azért küldé,
  Ez világot hogy megítélje és elveszesse,
  De megtartsa, szabadítsa és idvözítse.

  Bizonsággal ez világra azért születék
  Hogy valakik őbenne bíznak teljes lélekkel,
  Örök életet valhassanak, istent láthassák.

  Ez gyermek lőn úristennél mi közbejárónk,
  Kiről nekünk ő ez szót mondá : ez az én fiam,
  Hidgy őbenne megbocsátom minden bűnödet.

  Azért hidgyen minden ember Jézus Krisztusban,
  Mert kik bíznak ő érdemében, születésében,
  Nem kárhoznak, de bémennek az mennyországban.

  O te áldott és szép gyermek úr Jézus Krisztus
  Hálát adunk ez nap tenéked és kérünk téged,
  Tekénts reánk magas mennyből mint fiaidra.

  Adjad nékünk ajándékul szentlélek istent,
  Hogy valhassunk téged örökké és dícsérhessünk ;
  Holtunk után mennyországban téged láthassunk.

  Dícsértessék szentháromság ez mai napon,
  Atya, fiú és az szent lélek egy bizony isten,
  Dícséretet mindörökké néki mondhassunk.

  A vers dallama

  Az alábbi kották a következő kiadásból származnak: Csomasz Tóth Kálmán, Ferenczi Ilona (sajtó alá rendező) 2017. A XVI. század magyar dallamai. Budapest: Akadémiai Kiadó.

  Előfordulhat, hogy a vers dallama más gyűjteményben is szerepel, melynek sorszáma az adatlap Dallam mezőjében látható. Ugyanakkor az adatlapi mező nem tartalmazza az RMDT új kiadásának számait – ez az adatbázis egy későbbi változatában lesz szinkronizálva.

  A kottaképek a Magyar Elektronikus Referenciamű Szolgáltatás (MERSZ) oldaláról érkeznek, és a jegyzetek és dallamok hivatkozásai is a MERSZ oldalára ugranak, melynek használatához előfizetés vagy megfelelő felsőoktatási, ill. tudományos hálózathoz való hozzáférés szükséges.

  RMDT1 2017, 110/I (Jer, dicsérjük e mai napon a mi Urunkat)
  Jegyzetek

  RMDT1 1958, 66 (Jer, dicsérjük e mai napon a mi Urunkat)
  Jegyzetek