Új keresés Címlap Segítség

A vers adatlapjához kattintson ide.

A forrásban található versek listájához kattintson ide.
Boldog az olyan ember az Istenben (RPHA 0203)p. 1.
Szent Dávid próféta második énekében (RPHA 1311)p. 2.
Zúgódik, dúl-fúl magában e világ (RPHA 1496)p. 3.
Szent Dávid próféta háborúságában, imádkozik vala (RPHA 1310)p. 6.
Uram Isten, miért bocsátál reám (RPHA 1428)p. 7.
A szent Dávid ötödik énekében (RPHA 0038)p. 8.
Szent Dávid király bűnei ellen így panaszolkodik (RPHA 1306)p. 10.
Számkivetésre Dávid megyen vala (RPHA 1298)p. 12.
Régen ó törvényben, Mózesnek könyvében (RPHA 1193)p. 14.
Mely hatalmas a mi Urunk, az Isten (RPHA 0877)p. 16.
Tekints reám, Istenem, nyavalyámban (RPHA 1366)p. 18.
Megnyomorodván ellenségétől szent Dávid próféta (RPHA 0868)p. 20.
Ó, Úristen, tekints hozzánk (RPHA 1139)p. 22.
Emlékezzél meg, Úristen, a mi nagy gyarlóságunkról (RPHA 0365)p. 23.
Szabadíts meg, és tarts meg, Uram, Isten (RPHA 1295)p. 25.
Szent Dávid király háborúságában, panaszolkodik (RPHA 1307)p. 27.
Sokan vannak most olyatén emberek (RPHA 1283)p. 27.
Őrizz meg engemet, benned bízom, én édes Istenem (RPHA 1147)p. 29.
Szent Dávid próféta éneklő könyvének huszonharmad részében (RPHA 1309)p. 32.
Az Úristen nekem édes táplálóm (RPHA 0152)p. 34.
Mikor Dávid vala keserűségben (RPHA 0932)p. 35.
Ó, én két szemeim, ti az Úrra nézzetek (RPHA 1110)p. 36.
Mostan hozzád felkiáltok, felséges Úristen (RPHA 1017)p. 37.
Szent Dávid próféta az Istennek nagy hatalmát látván (RPHA 1308)p. 39.
Dávid prófétának imádkozásáról (RPHA 0242)p. 40.
Benned bíztam, Uram Isten, soha ne gyaláztassam (RPHA 0171)p. 41.
Tebenned bízom, én Istenem (RPHA 1360)p. 44.
Boldog az ilyen ember e világon (RPHA 0199)p. 45.
Sok emberek vannak e széles világon, kik tévelygésben vannak (RPHA 1248)p. 46.
Mindenkoron áldom az én Uramat (RPHA 0983)p. 49.
Mikoron Dávid Saul előtt futna (RPHA 0945)p. 51.
Sok nyilvánvaló bizonyságokkal Szent Dávid próféta (RPHA 1263)p. 53.
Megnyomorult szegény keresztyén ember (RPHA 0869)p. 55.
Nagy bánatban Dávid mikoron vala (RPHA 1024)p. 59.
Mint kívánkozik a szarvas a kútfejekhez (RPHA 0996)p. 61.
Jóllehet nagy sokat szóltunk Dávidról (RPHA 0691)p. 62.
Fohászkodom hozzád, Uram, Istenem (RPHA 0421)p. 64.
Lásd meg, Uram, én ügyemet (RPHA 0823)p. 65.
Hallottuk, Úristen, atyáinktól (RPHA 0516)p. 67.
Nagy keserves szívvel könyörgének (RPHA 1035)p. 69.
Mikor Szennakerib a Jeruzsálemet megszállotta vala (RPHA 0940)p. 74.
Minden népek örülvén tapsoljanak (RPHA 0963)p. 76.
Erős várunk nekünk az Isten (RPHA 0392)p. 76.
Hogy panaszolkodik a hatalmas Isten (RPHA 0550)p. 77.
Úristen, irgalmazz nekem a te irgalmasságod szerint (RPHA 1436)p. 80.
Légy irgalmas, Úristen, minekünk (RPHA 0834)p. 81.
Háborúsága Dávid királynak egykoron nagy vala (RPHA 0470)p. 82.
Mindenható Úristen, szívünk retteg szüntelen (RPHA 0979)p. 84.
Dávid Doeg gonoszságát hogy látá (RPHA 0239)p. 86.
Úristen, kérünk a te szent nevedért (RPHA 1437)p. 88.
Mennynek s Földnek kegyes Istene (RPHA 0900)p. 89.
Mikoron Dávid nagy búsultában (RPHA 0944)p. 90.
Irgalmazz, Úristen, immáron énnekem (RPHA 0590)p. 93.
Saulnak a Dávidhoz jó szerelme (RPHA 1209)p. 94.
Meghallgassad az én imádságomat (RPHA 0863)p. 96.
Sok jótéteményen nagyon csodálkozván (RPHA 1259)p. 98.
Siess, nagy Úristen, én segítségemre (RPHA 1231)p. 100.
Könyörülj, Úristen, mi rajtunk, és a te szent áldásodat (RPHA 0777)p. 100.
Örök Isten, figyelmezzél az én segítségemre (RPHA 1150)p. 102.
Úristen, légy most mivelünk (RPHA 1439)p. 103.
Hogy Jeruzsálemnek drága templomát (RPHA 0549)p. 105.
Sok ínségünkben hozzád kiáltunk, felséges Úristen (RPHA 1257)p. 108.
Az Úristent magasztalom (RPHA 0154)p. 108.
Felséges Isten, neked jelentjük, mi nagy nyavalyánkat (RPHA 0415)p. 111.
Keresztyéneknek Istene (RPHA 0732)p. 112.
Az Úristen áll minden bíráknak gyülekezetekben (RPHA 0150)p. 113.
A jó hitű ember szelíd e világon (RPHA 0014)p. 115.
Aki veti segedelmét az Istennek hatalmába (RPHA 0074)p. 117.
Mely igen jó az Úristent dicsérni (RPHA 0878)p. 119.
Mikor szent Dávid a fő népeknek gonoszságát látá (RPHA 0941)p. 120.
Jer, örvendezzünk az Úristennek (RPHA 0657)p. 122.
Örüljetek az Istenben, szolgáljatok víg örömben (RPHA 1163)p. 123.
Ilyen fogadást tőn a szent Dávid az örök Istennek (RPHA 0573)p. 124.
Aki az Istent megismerheti (RPHA 0068)p. 125.
Boldog az ilyen ember ő lelkében (RPHA 0202)p. 128.
Boldog a férfiú, ki féli az Istent (RPHA 0195)p. 130.
Keresztyének, kik e Földön lakoztok (RPHA 0729)p. 131.
Nagy öröme adaték én lelkemnek (RPHA 1038)p. 133.
Unszol minket Dávid próféta a zsoltárkönyvben (RPHA 1417)p. 135.
Sok nyomorúság mi életünkben, hogy megkeseríte (RPHA 1264)p. 136.
Jer, emlékezzünk, keresztyén népek (RPHA 0645)p. 138.
Örül mi szívünk, mikor ezt halljuk, a templomba megyünk (RPHA 1160)p. 139.
Az Izraelnek népe régenten ó törvényben (RPHA 0142)p. 139.
Akik bíznak az Istenben (RPHA 0075)p. 141.
Mindenek meghallják és jól megtanulják (RPHA 0968)p. 142.
Minden hív keresztyének, meghalljátok (RPHA 0960)p. 142.
Boldogok azok, kik Istent félik (RPHA 0207)p. 143.
Bűnösök, hozzád kiáltunk (RPHA 0214)p. 144.
Mely igen jó legyen az egyenesség (RPHA 0879)p. 145.
Felséges Isten, hozzád kiáltunk nagy keserűséggel (RPHA 0409)p. 145.
Úrnak szolgái, no, dicsérjétek mindnyájan az Urat (RPHA 1447)p. 147.
Ti, keresztyének, dicsérjétek Istent (RPHA 1378)p. 147.
Izraelnek megnyomorodott nemzetsége (RPHA 0621)p. 148.
Hallgasd meg, Atya Isten, a mi szükségünket (RPHA 0492)p. 150.
Minden állat dicsér, Úristen, tégedet (RPHA 0952)p. 152.
Nagy hálaadással magasztallak téged, én Istenem (RPHA 1031)p. 155.
Dicsérd az Istent mostan, ó, én lelkem (RPHA 0251)p. 157.
Dicsérjed, áldjad, én lelkem (RPHA 0266)p. 158.
Drága dolog az Úristent dicsérni (RPHA 0291)p. 159.
Mikoron a szent Dávid megismeré (RPHA 0943)p. 161.
A keresztyénségben igaz vallás a hitben (RPHA 0017)p. 165.
Az Atya Úristen Ádámot hogy teremté, ki beszédét (RPHA 0118)p. 166.
Vígan énekeljünk, Atya Istent dicsérjük (RPHA 1485)p. 167.
Mi Atyánk, Atya Isten, vezérünk, Fiú Isten (RPHA 0903)p. 169.
Jer, dicsérjük e mai napon a mi Urunkat (RPHA 0640)p. 173.
Jer, mi dicsérjük, áldjuk és felmagasztaljuk (RPHA 0649)p. 177.
Szent Isaiás így ír Krisztusnak szent születéséről (RPHA 1313)p. 179.
Mindnyájan örüljünk, hív keresztyének (RPHA 0990)p. 182.
Mikor e széles világ kárhozatba esett volna (RPHA 0934)p. 185.
Dicséretes a gyermek (RPHA 0258)p. 186.
E nap nekünk dicséretes nap, bizony vígasságnak napja (RPHA 0295)p. 187.
Úristen veletek (RPHA 1444)p. 188.
Jer, mindnyájan örüljünk (RPHA 0656)p. 189.
Krisztus Jézus születék (RPHA 0799)p. 190.
Úristennek Szent Fia e nap nekünk születék (RPHA 1445)p. 192.
Jézus, születél üdvösségünkre (RPHA 0677)p. 192.
Teljes szívvel örvendjünk (RPHA 1372)p. 193.
Ez esztendőt megáldod (RPHA 4006)p. 199.
Nekünk születék mennyei király, kit Üdvözítőnknek (RPHA 1066)p. 200.
Hálát adjunk mindnyájan az Úristennek (RPHA 0481)p. 200.
Megteljesíté az Atya Isten (RPHA 0872)p. 202.
Gyermek születék Bethlehemben, kin örül a Jeruzsálem ... Szűz Máriától (RPHA 0448)p. 203.
Gyermek születék Bethlehemben, kin örül a Jeruzsálem ... Szűz Máriától (RPHA 0448)p. 204.
Dávidnak ő városában (RPHA 0243)p. 204.
Hálát mi adjunk az Atya Istennek (RPHA 0487)p. 205.
Semmiből teremté az Úristen az embert (RPHA 1218)p. 206.
Mikor Krisztus Bethlehemben, születteték (RPHA 0938)p. 207.
Dicsőség, dicséret és tisztesség (RPHA 0285)p. 211.
Atyának bölcsessége isteni bizonyság (RPHA 0114)p. 212.
Dicséretet mondjunk Atya Istennek (RPHA 0263)p. 213.
A mi Urunk, Jézus Krisztus mint szenvede (RPHA 0026)p. 214.
Csodálatos nagy bölcsesség (RPHA 0235)p. 220.
Az Úr Jézus Krisztusnak kínját és ő szent halálát (RPHA 0147)p. 222.
Örülj és örvendezz, keresztyéneknek gyülekezete (RPHA 1162)p. 228.
Krisztus feltámada, ki értünk meghalt vala, mi bűnünkért kínt valla (RPHA 0786)p. 229.
Krisztus feltámada, mi bűnünket elmosá, ő szent vére hullása (RPHA 0792)p. 231.
Krisztus feltámada, nekünk örömet ada (RPHA 0794)p. 232.
Krisztust megfeszíték kegyetlen zsidó népek (RPHA 0817)p. 233.
Krisztus feltámada igazságunkra (RPHA 0784)p. 235.
Krisztus feltámada, ki értünk meghalt vala, mindennek utat nyita (RPHA 0788)p. 236.
Krisztus feltámada, mi bűnünket elmosá, szent vére hullásával (RPHA 0791)p. 238.
Emlékezzünk e napon Urunknak haláláról (RPHA 0372)p. 239.
Hálaadásokkal mi énekeljünk (RPHA 0476)p. 241.
Krisztus a mi bűneinkért meghala (RPHA 0782)p. 244.
Krisztus feltámada, mi bűnünket elmosá, és kiket ő szerete (RPHA 0790)p. 245.
Ó, Jézus, mi Üdvözítőnk (RPHA 1116)p. 246.
Krisztus mennybe felmene nekünk helyet szerzeni, ül Atyjának (RPHA 0808)p. 247.
Krisztus mennyekbe felmene nekünk helyet szerzenie, Atyjával (RPHA 0806)p. 249.
Krisztus mennybe ma felmene, alleluja (RPHA 0809)p. 251.
A Krisztus mennybe felmene, alleluja (RPHA 0019)p. 251.
A Pünkösd ünnepnapján tanítványok egy házban (RPHA 0035)p. 252.
Pünkösd napja betelvén (RPHA 1184)p. 255.
A Pünkösdnek jeles napján Szentlélek Isten küldeték (RPHA 0037)p. 256.
Pünkösdnap a Szentlélek Úristen (RPHA 1185)p. 257.
A Szentléleknek kegyelme apostoloknak szívüket betölté (RPHA 0044)p. 258.
Jövel, Szentlélek Úristen, lelkünknek vigassága (RPHA 0702)p. 259.
A Pünkösdnek jeles napján, alleluja (RPHA 0036)p. 261.
Szentháromság és csak egy Istenség, kit emberi elme (RPHA 1326)p. 262.
Imádunk mi téged, Szentháromság (RPHA 0577)p. 263.
Jer, dicsérjük mindnyájan Urunkat, az Atya Úristent (RPHA 0643)p. 263.
Üdvözlégy, örök Úristen (RPHA 1404)p. 264.
Magasztaljuk, keresztyének, az Úristent (RPHA 0849)p. 266.
Hallgass meg minket, nagy Úristen (RPHA 0503)p. 266.
Keresztyének, kik vagytok (RPHA 0731)p. 267.
Járuljunk mi az Istennek szent Fiához (RPHA 0632)p. 268.
Könyörögjünk az Istennek, Szentlelkének (RPHA 0774)p. 269.
Jer, mi kérjünk Szentlelket, véle össze az igaz hitet, ... Te igaz (RPHA 0654)p. 270.
Adj, Úristen, Szentlelket (RPHA 0060)p. 271.
Jövel, Szentlélek Úristen, látogasd meg (RPHA 0700)p. 272.
Jövel, Szentlélek Isten, tarts meg minket Igédben (RPHA 0697)p. 272.
Szükség megtudnunk üdvösségnek dolgát (RPHA 1348)p. 273.
Ó, Izrael, szerető népem (RPHA 1114)p. 275.
Hiszünk mind egy Istenben (RPHA 0540)p. 277.
Aki akar üdvözülni (RPHA 0065)p. 278.
Mi hiszünk az egy Istenben (RPHA 0910)p. 278.
Mi Atyánk, ki vagy mennyekben, te fiaid szükségünkben (RPHA 0906)p. 280.
Mi kegyes Atyánk, kit vallunk hitünkben (RPHA 0914)p. 281.
Mi Atyánk, ki vagy mennyekben, kik vagyunk ismeretedben (RPHA 0905)p. 282.
Gyakran nekünk kellene Istennek hálákat adnunk (RPHA 0444)p. 284.
Jer, dicsérjük az Istennek Fiát (RPHA 0639)p. 286.
Valaki Krisztusnak vacsoráját veszed (RPHA 1459)p. 289.
Emlékezzél, Úristen, híveidről (RPHA 0368)p. 291.
Mindenható Úristen, mi bűnös emberek (RPHA 0977)p. 292.
Minden embernek illik ezt megtudni (RPHA 0957)p. 294.
Tanulj meg, te, az úton elmenni (RPHA 1356)p. 295.
Emlékezzél, mi történék, Uram, mi értünk (RPHA 0366)p. 297.
Keserves szívvel Magyarországban mondhatjuk magunkról (RPHA 0739)p. 299.
Tekints reánk immár, nagy Úristen, a mennyégből (RPHA 1368)p. 302.
Mikor a zsidó nemzet tartatnék Babilóniában (RPHA 0926)p. 304.
Szükség keresztyéneknek tudakozni (RPHA 1345)p. 307.
Sok hálaadással mi most tartozunk (RPHA 1251)p. 309.
Hallgasd meg, Atya Isten, a megszomorodott (RPHA 0490)p. 311.
Hallgasd meg mostan, felséges Isten (RPHA 0497)p. 313.
Emlékezzél meg, mennybéli Isten (RPHA 0363)p. 314.
Buzgó szívből, te fiaid, kegyes Atyánk, könyörgünk (RPHA 0219)p. 315.
Kegyelmezz meg nekünk, nagy Úristen (RPHA 0720)p. 316.
Nagy Úristen, ne hagyj minket (RPHA 1042)p. 318.
Atya Úristen, mennybéli teremtőnk (RPHA 0110)p. 319.
Hajtsd meg, Úristen, kegyes füleidet (RPHA 0475)p. 320.
Vedd el, Úristen, rólunk haragodat (RPHA 1469)p. 321.
Könyörgünk neked, Istennek szent Fia (RPHA 0771)p. 322.
Hatalmas Isten, könyörgünk (RPHA 0524)p. 323.
Ó, mennyei nagy boldogság (RPHA 1123)p. 325.
Hallgasd meg, Úristen, mi beszédünket (RPHA 0499)p. 326.
Adjunk hálát mindnyájan az Atya Úristennek (RPHA 0062)p. 327.
Hálaadásunkban rólad emlékezünk (RPHA 0478)p. 328.
Hálát adunk neked, mindenható, irgalmas Úristen (RPHA 0483)p. 329.
Dicsérem az Istent az én életemben (RPHA 0253)p. 334.
Mostan, Úristen, hozzád kiáltunk (RPHA 1019)p. 335.
Jézus Krisztus, mi kegyelmes hadnagyunk (RPHA 0668)p. 336.
Jövel, légy velünk, Úristen (RPHA 0694)p. 337.
A mi mesterünk minket arra int (RPHA 0025)p. 340.
Ó, mely igen rövid volt, lám, e világ (RPHA 1121)p. 342.
Gyarló emberekkel feddődik az Isten (RPHA 0445)p. 344.
Amely embernek jó hite vagyon (RPHA 0094)p. 349.
Mi Urunk Jézus Krisztusnak szerelmes Atyja, Úristen (RPHA 0921)p. 350.
Dicsérd az Istent, te, hív keresztyén (RPHA 0252)p. 352.
Követi vala népnek soksága Krisztusnak csodáit (RPHA 0781)p. 353.
Istenünkhöz fohászkodván (RPHA 0618)p. 354.
Mennybéli nagy Isten, hozzád kiáltunk (RPHA 0884)p. 355.
Segítségül hívjuk a mennybéli Istent (RPHA 1215)p. 357.
Semmit ne bánkódjál, Krisztus szent serege (RPHA 1219)p. 358.
Nézz mireánk, Úristen, kegyelmesen (RPHA 1079)p. 360.
Kérlek és intlek mostan tégedet (RPHA 0735)p. 361.
Emlékezzél meg, te gyarló ember, a te Istenedről (RPHA 0364)p. 363.
Mennyi sokat szól az Isten embernek (RPHA 0894)p. 364.
El-bemegyünk nagy örömben (RPHA 0329)p. 365.
Atya Isten, tarts meg minket (RPHA 0104)p. 368.
Ó, mint keseregnek most a keresztyének (RPHA 1127)p. 369.
Kegyelmes Megváltó, irgalmas Úristen, már teneked könyörgünk (RPHA 0713)p. 370.
Mennynek és Földnek nemes teremtője, és mindeneknek kegyelmes (RPHA 0896)p. 371.
Mi kegyes Atyánk, bölcsességnek ura (RPHA 0912)p. 372.
Felséges Isten, mennynek, Földnek Ura és embereknek (RPHA 0411)p. 372.
Csak tebenned, Uram Isten, vagyon bizodalmunk (RPHA 0222)p. 373.
Ne hagyj elesnem, felséges Isten, keserűségemben (RPHA 1052)p. 379.
Hálát adunk teneked, örök Isten (RPHA 0484)p. 381.
Ébredjél fel, világ, bűneidből (RPHA 0308)p. 382.
Ó, mindenható Isten, ki a te kegyességedből (RPHA 1126)p. 382.
Hallgass meg minket, Úristen, tekints reánk (RPHA 0505)p. 383.
Áldott az Úristen örökké mennyekben (RPHA 0083)p. 385.
Megbántunk, Isten, szüntelen tégedet (RPHA 0859)p. 386.
Hallgasd meg mostan mi könyörgésünket (RPHA 0498)p. 386.
Mondjatok dicséretet, keresztyének, az Úristennek (RPHA 1005)p. 387.
Szent vagy örökké, Atya Úristen, a magas mennyekben (RPHA 1321)p. 388.
Adjunk hálát az Úrnak, mert érdemli (RPHA 0061)p. 389.
Jézus Krisztus, szép fényes hajnal (RPHA 0675)p. 390.
Adj békességet, Úristen (RPHA 0058)p. 390.
Krisztus, ki vagy nap és világ, minket sötétségben ne hagyj (RPHA 0804)p. 391.
Igazságod szerint tartozol, Istenem, meghallgatni kérésem (RPHA 0564)p. 400.
Mindenható, felséges Atya Úristen, csak te (RPHA 0975)p. 407.
Régi időben megírta Jeremiás szent próféta (RPHA 1195)p. 414.
Tudjuk, Uram Isten, hogy mind meg kell halnunk (RPHA 1389)p. 421.
Megszabadultam már én a testi haláltól (RPHA 0870)p. 422.
Fejenként mi erről emlékezzünk (RPHA 0401)p. 425.
Az örök élet mi legyen (RPHA 0143)p. 427.
Ó, te meghalandó emberi nemzetség (RPHA 1134)p. 428.
Ember, emlékezzél a szomorú halálról (RPHA 0340)p. 429.
Illik nekünk erről emlékeznünk (RPHA 0572)p. 430.
Az Úristennek jóakaratjából, szent Igéjének hallásából (RPHA 0153)p. 432.
Emlékezzünk, mi, keresztyén népek (RPHA 0374)p. 433.
Adj üdvösséges kimúlást (RPHA 0059)p. 435.
Az Istennek jóvoltáról (RPHA 0139)p. 436.
Tudjuk azt, hogy fejenként meg kell halnunk (RPHA 1388)p. 437.
Jer, temessük el a testet (RPHA 0659)p. 440.
Jer, tegyük el a testeket (RPHA 0658)p. 441.
Emlékezzél élő ember (RPHA 0360)p. 442.
Hagyjátok el, hű keresztyének (RPHA 0473)p. 445.
Halandó emberek, kik most jelen vagytok (RPHA 0480)p. 446.
Emlékezzünk az utolsó napról (RPHA 0371)p. 447.
Jézus Krisztus, Istennek szent Fia, bűnösöknek (RPHA 0666)p. 450.
Ember, emlékezzél utolsó napodról (RPHA 0341)p. 452.
Isten hívei, akik vagytok (RPHA 0597)p. 454.
Megértsétek, keresztyének, kiknek Krisztus vezéretek (RPHA 0861)p. 455.
Serkenj fel már, ember, bűneidből (RPHA 1227)p. 456.
Keresztyének, kik Krisztusban bíztok (RPHA 0730)p. 460.
Emlékezzünk a mi életünkben (RPHA 0370)p. 462.
Krisztusnak hű keresztyéni (RPHA 0815)p. 463.
Sok nyomorúsággal élete embernek (RPHA 1265)p. 465.
Jézus Krisztus, Úristennek Fia (RPHA 0676)p. 467.
Szent Pál apostolnak írása (RPHA 1320)p. 468.
Bűnnek az ő zsoldja a halál, jól tudjuk (RPHA 0213)p. 470.
Véletlen embernek utolsó órája (RPHA 1478)p. 485.
Emlékezzél, kérlek, ó, emberi állat (RPHA 0362)p. 490.
Az én életemnek minden idejében (RPHA 0125)p. 493.
Az nap eljő nagy haraggal (RPHA 0031)p. 498.
RPHA-szám: 0075.

Forrás: (RMK I 1183/2), p. 141.
Változatazonosító: 13056.

Copyright (C) H. Hubert Gabriella, Horváth Andor, Horváth Iván, Seláf Levente 1979-2023.