Új keresés Címlap Segítség

A vers adatlapjához kattintson ide.

A forrásban található versek listájához kattintson ide.
Boldog az olyan ember az Istenben (RPHA 0203)p. 1.
Mind e világnak, ím, esze veszett (RPHA 0948)p. 2.
Hatalmas Isten, könyörgünk (RPHA 0524)p. 7.
Szent Dávid király bűnei ellen így panaszolkodik (RPHA 1306)p. 9.
Számkivetésre Dávid megyen vala (RPHA 1298)p. 12.
Régen ó törvényben, Mózesnek könyvében (RPHA 1193)p. 14.
Tekints reám, Istenem, nyavalyámban (RPHA 1366)p. 16.
Ó, Úristen, tekints hozzánk (RPHA 1139)p. 18.
Emlékezzél meg, Úristen, a mi nagy gyarlóságunkról (RPHA 0365)p. 19.
Dávid prófétának imádkozásáról (RPHA 0242)p. 21.
Benned bíztam, Uram Isten, soha ne gyaláztassam (RPHA 0171)p. 23.
Tebenned bízom, én Istenem (RPHA 1360)p. 25.
Boldog az ilyen ember e világon (RPHA 0199)p. 26.
Mindenkoron áldom az én Uramat (RPHA 0983)p. 27.
Sok nyilvánvaló bizonyságokkal Szent Dávid próféta (RPHA 1263)p. 30.
Nagy bánatban Dávid mikoron vala (RPHA 1024)p. 32.
Nagy keserves szívvel könyörgének (RPHA 1035)p. 35.
Erős várunk nekünk az Isten (RPHA 0392)p. 40.
Minden népek örülvén tapsoljanak (RPHA 0963)p. 41.
Hogy panaszolkodik a hatalmas Isten (RPHA 0550)p. 42.
Úristen, irgalmazz nekem a te irgalmasságod szerint (RPHA 1436)p. 44.
Légy irgalmas, Úristen, minekünk (RPHA 0834)p. 45.
Háborúsága Dávid királynak egykoron nagy vala (RPHA 0470)p. 46.
Mindenható Úristen, szívünk retteg szüntelen (RPHA 0979)p. 48.
Irgalmazz, Úristen, immáron énnekem (RPHA 0590)p. 50.
Úristen, légy most mivelünk (RPHA 1439)p. 52.
Az Úristent magasztalom (RPHA 0154)p. 55.
Felséges Isten, neked jelentjük, mi nagy nyavalyánkat (RPHA 0415)p. 57.
Keresztyéneknek Istene (RPHA 0732)p. 59.
Aki veti segedelmét az Istennek hatalmába (RPHA 0074)p. 60.
Aki az Istent megismerheti (RPHA 0068)p. 62.
Boldog az ilyen ember ő lelkében (RPHA 0202)p. 65.
Boldog a férfiú, ki féli az Istent (RPHA 0195)p. 67.
Keresztyének, kik e Földön lakoztok (RPHA 0729)p. 69.
Unszol minket Dávid próféta a zsoltárkönyvben (RPHA 1417)p. 70.
Jer, emlékezzünk, keresztyén népek (RPHA 0645)p. 71.
Akik bíznak az Istenben (RPHA 0075)p. 72.
Mindenek meghallják és jól megtanulják (RPHA 0968)p. 73.
Minden hív keresztyének, meghalljátok (RPHA 0960)p. 74.
Boldogok azok, kik Istent félik (RPHA 0207)p. 74.
Bűnösök, hozzád kiáltunk (RPHA 0214)p. 75.
Felséges Isten, hozzád kiáltunk nagy keserűséggel (RPHA 0409)p. 76.
Mely igen jó legyen az egyenesség (RPHA 0879)p. 77.
Úrnak szolgái, no, dicsérjétek mindnyájan az Urat (RPHA 1447)p. 78.
Hallgasd meg, Atya Isten, a mi szükségünket (RPHA 0492)p. 79.
Nagy hálaadással magasztallak téged, én Istenem (RPHA 1031)p. 81.
Mikoron a szent Dávid megismeré (RPHA 0943)p. 84.
Mint kívánkozik a szarvas a kútfejekhez (RPHA 0996)p. 85.
Szent Dávid próféta éneklő könyvének huszonharmad részében (RPHA 1309)p. 86.
Dicsérd az Istent mostan, ó, én lelkem (RPHA 0251)p. 88.
Szent Dávid próféta háborúságában, imádkozik vala (RPHA 1310)p. 89.
Drága dolog az Úristent dicsérni (RPHA 0291)p. 91.
Zúgódik, dúl-fúl magában e világ (RPHA 1496)p. 93.
Szabadíts meg, és tarts meg, Uram, Isten (RPHA 1295)p. 95.
Jóllehet nagy sokat szóltunk Dávidról (RPHA 0691)p. 97.
Sok jótéteményen nagyon csodálkozván (RPHA 1259)p. 98.
Siess, nagy Úristen, én segítségemre (RPHA 1231)p. 100.
Az Izraelnek népe régenten ó törvényben (RPHA 0142)p. 102.
Minden állat dicsér, Úristen, tégedet (RPHA 0952)p. 103.
Megnyomorodván ellenségétől szent Dávid próféta (RPHA 0868)p. 106.
Sokan vannak most olyatén emberek (RPHA 1283)p. 109.
Lásd meg, Uram, én ügyemet (RPHA 0823)p. 110.
Sok emberek vannak e széles világon, kik tévelygésben vannak (RPHA 1248)p. 112.
Mikor Szennakerib a Jeruzsálemet megszállotta vala (RPHA 0940)p. 115.
Meghallgassad az én imádságomat (RPHA 0863)p. 116.
Sok ínségünkben hozzád kiáltunk, felséges Úristen (RPHA 1257)p. 118.
Izraelnek megnyomorodott nemzetsége (RPHA 0621)p. 119.
Jer, mi dicsérjük, áldjuk és felmagasztaljuk (RPHA 0649)p. 122.
Szent Isaiás így ír Krisztusnak szent születéséről (RPHA 1313)p. 125.
Mindnyájan örüljünk, hív keresztyének (RPHA 0990)p. 128.
Dicséretes a gyermek (RPHA 0258)p. 131.
Mikor e széles világ kárhozatba esett volna (RPHA 0934)p. 134.
E nap nekünk dicséretes nap, bizony vígasságnak napja (RPHA 0295)p. 136.
Úristen veletek (RPHA 1444)p. 137.
Jer, mindnyájan örüljünk (RPHA 0656)p. 138.
Krisztus Jézus születék (RPHA 0799)p. 140.
Jézus, születél üdvösségünkre (RPHA 0677)p. 141.
Úristennek Szent Fia e nap nekünk születék (RPHA 1445)p. 142.
Hálát mi adjunk az Atya Istennek (RPHA 0487)p. 143.
Nekünk születék mennyei király, kit Üdvözítőnknek (RPHA 1066)p. 144.
Csodálatos nagy bölcsesség (RPHA 0235)p. 145.
Krisztus feltámada, mi bűnünket elmosá, ő szent vére hullása (RPHA 0792)p. 147.
Krisztus feltámada, nekünk örömet ada (RPHA 0794)p. 149.
Krisztus feltámada, ki értünk meghalt vala, mi bűnünkért kínt valla (RPHA 0786)p. 149.
Krisztust megfeszíték kegyetlen zsidó népek (RPHA 0817)p. 151.
Krisztus feltámada igazságunkra (RPHA 0784)p. 152.
Krisztus feltámada, ki értünk meghalt vala, mindennek utat nyita (RPHA 0788)p. 153.
Krisztus feltámada, mi bűnünket elmosá, szent vére hullásával (RPHA 0791)p. 155.
Krisztus feltámada, mi bűnünket elmosá, és kiket ő szerete (RPHA 0790)p. 156.
Emlékezzünk e napon Urunknak haláláról (RPHA 0372)p. 157.
Hálaadásokkal mi énekeljünk (RPHA 0476)p. 159.
Krisztus mennybe felmene nekünk helyet szerzeni, ül Atyjának (RPHA 0808)p. 161.
Krisztus mennyekbe felmene nekünk helyet szerzenie, Atyjával (RPHA 0806)p. 163.
Pünkösd napja betelvén (RPHA 1184)p. 164.
Jövel, Szentlélek Úristen, lelkünknek vigassága (RPHA 0702)p. 166.
A Pünkösd ünnepnapján tanítványok egy házban (RPHA 0035)p. 167.
Jövel, Szentlélek Isten, tarts meg minket Igédben (RPHA 0697)p. 170.
Könyörögjünk az Istennek, Szentlelkének (RPHA 0774)p. 171.
Jer, mi kérjünk Szentlelket, véle össze az igaz hitet,... Ó igaz (RPHA 2050)p. 172.
Jer, mi kérjünk Szentlelket, véle össze az igaz hitet, ... Te igaz (RPHA 0654)p. 172.
Hallgass meg minket, nagy Úristen (RPHA 0503)p. 173.
Keresztyének, kik vagytok (RPHA 0731)p. 174.
Járuljunk mi az Istennek szent Fiához (RPHA 0632)p. 174.
Adj, Úristen, Szentlelket (RPHA 0060)p. 175.
Magasztaljuk, keresztyének, az Úristent (RPHA 0849)p. 176.
Gyakran nekünk kellene Istennek hálákat adnunk (RPHA 0444)p. 177.
Jer, dicsérjük az Istennek Fiát (RPHA 0639)p. 179.
Mindenható Úristen, mi bűnös emberek (RPHA 0977)p. 183.
Hallgasd meg, Atya Isten, a megszomorodott (RPHA 0490)p. 186.
Adjunk hálát mindnyájan az Atya Úristennek (RPHA 0062)p. 188.
Hálaadásunkban rólad emlékezünk (RPHA 0478)p. 190.
Atya Isten, tarts meg minket (RPHA 0104)p. 190.
Mennynek és Földnek nemes teremtője, és mindeneknek kegyelmes (RPHA 0896)p. 191.
Felséges Isten, mennynek, Földnek Ura és embereknek (RPHA 0411)p. 192.
Csak tebenned, Uram Isten, vagyon bizodalmunk (RPHA 0222)p. 193.
Hálát adunk teneked, örök Isten (RPHA 0484)p. 194.
El-bemegyünk nagy örömben (RPHA 0329)p. 195.
Örül mi szívünk, mikor ezt halljuk, a templomba megyünk (RPHA 1160)p. 196.
Tekints reánk immár, nagy Úristen, a mennyégből (RPHA 1368)p. 197.
Keserves szívvel Magyarországban mondhatjuk magunkról (RPHA 0739)p. 199.
Hallgasd meg mostan, felséges Isten (RPHA 0497)p. 200.
Buzgó szívből, te fiaid, kegyes Atyánk, könyörgünk (RPHA 0219)p. 202.
Kegyelmezz meg nekünk, nagy Úristen (RPHA 0720)p. 204.
Szükség megtudnunk üdvösségnek dolgát (RPHA 1348)p. 206.
Mi kegyes Atyánk, kit vallunk hitünkben (RPHA 0914)p. 208.
Mi Atyánk, ki vagy mennyekben, kik vagyunk ismeretedben (RPHA 0905)p. 209.
Nézz mireánk, Úristen, kegyelmesen (RPHA 1079)p. 210.
Tanulj meg, te, az úton elmenni (RPHA 1356)p. 212.
Imádunk mi téged, Szentháromság (RPHA 0577)p. 213.
Minden embernek illik ezt megtudni (RPHA 0957)p. 214.
Üdvözlégy, örök Úristen (RPHA 1404)p. 216.
Aki akar üdvözülni (RPHA 0065)p. 217.
Hiszünk mind egy Istenben (RPHA 0540)p. 219.
A keresztyénségben igaz vallás a hitben (RPHA 0017)p. 220.
Jer, dicsérjük mindnyájan Urunkat, az Atya Úristent (RPHA 0643)p. 221.
Segítségül hívjuk a mennybéli Istent (RPHA 1215)p. 222.
Gyarló emberekkel feddődik az Isten (RPHA 0445)p. 224.
Szükség keresztyéneknek tudakozni (RPHA 1345)p. 227.
Magasztallak, én Istenem (RPHA 0850)p. 229.
Ó, mint keseregnek most a keresztyének (RPHA 1127)p. 232.
Ó, mely igen rövid volt, lám, e világ (RPHA 1121)p. 233.
Jámbor házasok, meghallgassátok (RPHA 0626)p. 235.
Fohászkodom hozzád, Uram, Istenem (RPHA 0421)p. 239.
Örök Atya Isten, kérlek téged a te szent nevedért (RPHA 1148)p. 240.
Adjunk hálát az Úrnak, mert érdemli (RPHA 0061)p. 242.
Semmit ne bánkódjál, Krisztus szent serege (RPHA 1219)p. 244.
A mi mesterünk minket arra int (RPHA 0025)p. 245.
Nagy Úristen, ne hagyj minket (RPHA 1042)p. 247.
Amely embernek jó hite vagyon (RPHA 0094)p. 248.
Szánja az Úristen híveinek romlását (RPHA 1300)p. 249.
Hálát adunk neked, mindenható, irgalmas Úristen (RPHA 0483)p. 255.
Atya Úristen, mennybéli teremtőnk (RPHA 0110)p. 258.
Hajtsd meg, Úristen, kegyes füleidet (RPHA 0475)p. 259.
Vedd el, Úristen, rólunk haragodat (RPHA 1469)p. 260.
Mi Urunk Jézus Krisztusnak szerelmes Atyja, Úristen (RPHA 0921)p. 260.
Emlékezzél, Úristen, híveidről (RPHA 0368)p. 262.
Magasztaljuk az Úristent már hívek (RPHA 0848)p. 263.
Ne hagyj elesnem, felséges Isten, keserűségemben (RPHA 1052)p. 265.
Emlékezzél, mi történék, Uram, mi értünk (RPHA 0366)p. 267.
Könyörgünk neked, Istennek szent Fia (RPHA 0771)p. 270.
Ó, Izrael, szerető népem (RPHA 1114)p. 271.
Mikor a zsidó nemzet tartatnék Babilóniában (RPHA 0926)p. 273.
Istenünkhöz fohászkodván (RPHA 0618)p. 277.
Ti, keresztyének, dicsérjétek Istent (RPHA 1378)p. 278.
Mire bánkódol, ó te, én szívem (RPHA 0999)p. 278.
Hallgass meg minket, Úristen, tekints reánk (RPHA 0505)p. 280.
Tudjuk, Uram Isten, hogy mind meg kell halnunk (RPHA 1389)p. 281.
Az örök élet mi legyen (RPHA 0143)p. 282.
Ó, te meghalandó emberi nemzetség (RPHA 1134)p. 283.
Adj üdvösséges kimúlást (RPHA 0059)p. 284.
Jer, temessük el a testet (RPHA 0659)p. 286.
Az Istennek jóvoltáról (RPHA 0139)p. 286.
Ember, emlékezzél a szomorú halálról (RPHA 0340)p. 288.
Emlékezzünk, mi, keresztyén népek (RPHA 0374)p. 289.
Emlékezzél élő ember (RPHA 0360)p. 290.
Hagyjátok el, hű keresztyének (RPHA 0473)p. 292.
Halandó emberek, kik most jelen vagytok (RPHA 0480)p. 293.
Jer, tegyük el a testeket (RPHA 0658)p. 294.
Emlékezzünk az utolsó napról (RPHA 0371)p. 295.
Jézus Krisztus, Istennek szent Fia, bűnösöknek (RPHA 0666)p. 297.
Ember, emlékezzél utolsó napodról (RPHA 0341)p. 298.
Illik nekünk erről emlékeznünk (RPHA 0572)p. 300.
Fejenként mi erről emlékezzünk (RPHA 0401)p. 300.
RPHA-szám: 0154.

Forrás: Énekeskönyv, Debrecen, 1590 (RMNy 640, RMK I 232), p. 55. Felekezet: református.
Változatazonosító: 13495.

Copyright (C) H. Hubert Gabriella, Horváth Andor, Horváth Iván, Seláf Levente 1979-2023.