Új keresés Címlap Segítség

A vers adatlapjához kattintson ide.

A forrásban található versek listájához kattintson ide.
Adj békességet, Úristen (RPHA 0058)p. 1.
Atya Isten, tarts meg minket (RPHA 0104)p. 1.
Jövel, Szentlélek Úristen, lelkünknek vigassága (RPHA 0702)p. 2.
Mennynek és Földnek nemes teremtője, és mindeneknek kegyelmes (RPHA 0896)p. 3.
Felséges Isten, mennynek, Földnek Ura és embereknek (RPHA 0411)p. 4.
Csak tebenned, Uram Isten, vagyon bizodalmunk (RPHA 0222)p. 5.
Adjunk hálát mindnyájan az Atya Úristennek (RPHA 0062)p. 6.
Hálát adunk teneked, örök Isten (RPHA 0484)p. 6.
Keresztyének, kik vagytok (RPHA 0731)p. 8.
Hallgass meg minket, nagy Úristen (RPHA 0503)p. 8.
Ó, mindenható Isten, ki a te kegyességedből (RPHA 1126)p. 9.
Tekints reánk immár, nagy Úristen, a mennyégből (RPHA 1368)p. 10.
Keserves szívvel Magyarországban mondhatjuk magunkról (RPHA 0739)p. 12.
Hálaadásunkban rólad emlékezünk (RPHA 0478)p. 15.
Hallgasd meg mostan, felséges Isten (RPHA 0497)p. 16.
Emlékezzél meg, mennybéli Isten (RPHA 0363)p. 18.
Kérlek és intlek mostan tégedet (RPHA 0735)p. 19.
Mindenható Úristen, mi bűnös emberek (RPHA 0977)p. 21.
Buzgó szívből, te fiaid, kegyes Atyánk, könyörgünk (RPHA 0219)p. 23.
Kegyelmezz meg nekünk, nagy Úristen (RPHA 0720)p. 25.
Jer, dicsérjük az Istennek Fiát (RPHA 0639)p. 26.
Szükség megtudnunk üdvösségnek dolgát (RPHA 1348)p. 30.
Mi kegyes Atyánk, kit vallunk hitünkben (RPHA 0914)p. 32.
Mi Atyánk, ki vagy mennyekben, kik vagyunk ismeretedben (RPHA 0905)p. 33.
Üdvözlégy, örök Úristen (RPHA 1404)p. 35.
Aki akar üdvözülni (RPHA 0065)p. 36.
Mi hiszünk az egy Istenben (RPHA 0910)p. 37.
Hiszünk mind egy Istenben (RPHA 0540)p. 38.
A keresztyénségben igaz vallás a hitben (RPHA 0017)p. 39.
Boldog az olyan ember az Istenben (RPHA 0203)p. 40.
Mind e világnak, ím, esze veszett (RPHA 0948)p. 41.
Szent Dávid király bűnei ellen így panaszolkodik (RPHA 1306)p. 47.
Régen ó törvényben, Mózesnek könyvében (RPHA 1193)p. 49.
Ó, Úristen, tekints hozzánk (RPHA 1139)p. 51.
Emlékezzél meg, Úristen, a mi nagy gyarlóságunkról (RPHA 0365)p. 53.
Dávid prófétának imádkozásáról (RPHA 0242)p. 55.
Benned bíztam, Uram Isten, soha ne gyaláztassam (RPHA 0171)p. 56.
Tebenned bízom, én Istenem (RPHA 1360)p. 59.
Boldog az ilyen ember e világon (RPHA 0199)p. 60.
Nagy bánatban Dávid mikoron vala (RPHA 1024)p. 61.
Nagy keserves szívvel könyörgének (RPHA 1035)p. 63.
Erős várunk nekünk az Isten (RPHA 0392)p. 68.
Minden népek örülvén tapsoljanak (RPHA 0963)p. 69.
Hogy panaszolkodik a hatalmas Isten (RPHA 0550)p. 70.
Úristen, irgalmazz nekem a te irgalmasságod szerint (RPHA 1436)p. 73.
Légy irgalmas, Úristen, minekünk (RPHA 0834)p. 74.
Háborúsága Dávid királynak egykoron nagy vala (RPHA 0470)p. 75.
Irgalmazz, Úristen, immáron énnekem (RPHA 0590)p. 77.
Örök Isten, figyelmezzél az én segítségemre (RPHA 1150)p. 79.
Az Úristent magasztalom (RPHA 0154)p. 80.
Felséges Isten, neked jelentjük, mi nagy nyavalyánkat (RPHA 0415)p. 82.
Keresztyéneknek Istene (RPHA 0732)p. 84.
Aki veti segedelmét az Istennek hatalmába (RPHA 0074)p. 85.
Aki az Istent megismerheti (RPHA 0068)p. 87.
Boldog a férfiú, ki féli az Istent (RPHA 0195)p. 90.
Keresztyének, kik e Földön lakoztok (RPHA 0729)p. 92.
Unszol minket Dávid próféta a zsoltárkönyvben (RPHA 1417)p. 93.
Jer, emlékezzünk, keresztyén népek (RPHA 0645)p. 94.
Mindenek meghallják és jól megtanulják (RPHA 0968)p. 96.
Akik bíznak az Istenben (RPHA 0075)p. 96.
Minden hív keresztyének, meghalljátok (RPHA 0960)p. 97.
Boldogok azok, kik Istent félik (RPHA 0207)p. 98.
Felséges Isten, hozzád kiáltunk nagy keserűséggel (RPHA 0409)p. 99.
Mely igen jó legyen az egyenesség (RPHA 0879)p. 100.
Hallgasd meg, Atya Isten, a mi szükségünket (RPHA 0492)p. 101.
Nagy hálaadással magasztallak téged, én Istenem (RPHA 1031)p. 103.
Mikoron a szent Dávid megismeré (RPHA 0943)p. 106.
Jer, temessük el a testet (RPHA 0659)p. 108.
Adj üdvösséges kimúlást (RPHA 0059)p. 108.
Bűnösök, hozzád kiáltunk (RPHA 0214)p. 110.
Senki ne bízzék jó szerencséjében (RPHA 1220)p. 111.
Emlékezzünk, mi, keresztyén népek (RPHA 0374)p. 112.
Istenünkhöz fohászkodván (RPHA 0618)p. 114.
Legyen nagy vigasságunk (RPHA 0839)p. 115.
Én Istenem, benned bíztam (RPHA 0379)p. 116.
Jer, mi dicsérjük, áldjuk és felmagasztaljuk (RPHA 0649)p. 117.
Szent Isaiás így ír Krisztusnak szent születéséről (RPHA 1313)p. 120.
Mindnyájan örüljünk, hív keresztyének (RPHA 0990)p. 123.
Dicséretes a gyermek (RPHA 0258)p. 126.
Jer, dicsérjük e mai napon a mi Urunkat (RPHA 0640)p. 127.
Mikor e széles világ kárhozatba esett volna (RPHA 0934)p. 130.
E nap nekünk dicséretes nap, bizony vígasságnak napja (RPHA 0295)p. 132.
Úristen veletek (RPHA 1444)p. 133.
Jer, mindnyájan örüljünk (RPHA 0656)p. 134.
Krisztus Jézus születék (RPHA 0799)p. 136.
Csodálatos nagy bölcsesség (RPHA 0235)p. 137.
Nekünk születék mennyei király, kit Üdvözítőnknek (RPHA 1066)p. 137.
Krisztus feltámada, mi bűnünket elmosá, ő szent vére hullása (RPHA 0792)p. 140.
Krisztus feltámada, nekünk örömet ada (RPHA 0794)p. 142.
Krisztus feltámada, ki értünk meghalt vala, mi bűnünkért kínt valla (RPHA 0786)p. 143.
Krisztust megfeszíték kegyetlen zsidó népek (RPHA 0817)p. 144.
Krisztus feltámada igazságunkra (RPHA 0784)p. 146.
Krisztus feltámada, mi bűnünket elmosá, szent vére hullásával (RPHA 0791)p. 147.
Krisztus a mi bűneinkért meghala (RPHA 0782)p. 148.
Hálaadásokkal mi énekeljünk (RPHA 0476)p. 149.
Krisztus mennybe felmene nekünk helyet szerzeni, ül Atyjának (RPHA 0808)p. 152.
Krisztus mennyekbe felmene nekünk helyet szerzenie, Atyjával (RPHA 0806)p. 153.
Könyörögjünk az Istennek, Szentlelkének (RPHA 0774)p. 155.
Megszabadultam már én a testi haláltól (RPHA 0870)p. 156.
Gyakran nekünk kellene Istennek hálákat adnunk (RPHA 0444)p. 157.
Szükség keresztyéneknek tudakozni (RPHA 1345)p. 159.
Csoda dolgot beszéllenék, ha meghallgatnátok (RPHA 0228)p. 161.
Dávid prófétának imádkozásáról (RPHA 0242)p. 165.
Az Istennek jóvoltáról (RPHA 0139)p. 167.
Magasztaljuk az Úristent már hívek (RPHA 0848)p. 168.
Bátor érted, Uram Isten, kárt vallanék (RPHA 0167)p. 171.
Jer, emlékezzünk, keresztyén népek (RPHA 0645)p. 173.
Hallgasd meg, Úristen, mi beszédünket (RPHA 0499)p. 174.
Atya Úristen, mennybéli teremtőnk (RPHA 0110)p. 175.
Jövel, Szentlélek Isten, tarts meg minket Igédben (RPHA 0697)p. 176.
Hajtsd meg, Úristen, kegyes füleidet (RPHA 0475)p. 177.
Vedd el, Úristen, rólunk haragodat (RPHA 1469)p. 178.
Mi Urunk Jézus Krisztusnak szerelmes Atyja, Úristen (RPHA 0921)p. 179.
Magasztallak, én Istenem (RPHA 0850)p. 181.
Emlékezzél, Úristen, híveidről (RPHA 0368)p. 181.
Dicsérlek téged, mennybéli Isten, én édes Teremtőm (RPHA 0280)p. 185.
RPHA-szám: 1150.
Nótajelzés: Iuste iudex, Iesu Christe
(RPHA 5098).
Forrás: A keresztyeni gyülekezetben, Várad, 1566 (RMNy 222), p. 79. Hasonmás-kiadás: Bp. 1975. /BHA 9./. Felekezet: protestáns.
Változatazonosító: 2732.

Copyright (C) H. Hubert Gabriella, Horváth Andor, Horváth Iván, Seláf Levente 1979-2023.