Új keresés Címlap Segítség

A vers adatlapjához kattintson ide.

A forrásban található versek listájához kattintson ide.
Jézus Krisztus, szép fényes hajnal (RPHA 0675)f. 6r.
Hálát adunk neked, mindenható, irgalmas Úristen (RPHA 0483)f. 7r.
Krisztus, ki vagy nap és világ, minket sötétségben ne hagyj (RPHA 0804)f. 12r.
Uram Isten, ki igértél oltalmat (RPHA 1426)f. 14v.
Örök Atya Isten, kérlek téged a te szent nevedért (RPHA 1148)f. 19v.
Mely csalárd e világ, ó, emberi állat, mit ragaszkodol hozzá (RPHA 0875)f. 21r.
Tekints reánk, nagy Úristen, kegyes szemeiddel (RPHA 1369)f. 24v.
Sok hálaadással mi most tartozunk (RPHA 1251)f. 25r.
Magas mennyben lakó Isten (RPHA 0847)f. 27v.
Kegyelmes Megváltó, irgalmas Úristen, már teneked könyörgünk (RPHA 0713)f. 29r.
Sok jótéteményen nagyon csodálkozván (RPHA 1259)f. 31v.
Dicsérem én az Istent minden időben (RPHA 0254)f. 36r.
Irgalmasságnak Istene (RPHA 0588)f. 39r.
Unszol minket Dávid próféta a zsoltárkönyvben (RPHA 1417)f. 40v.
Ne hagyj elesnem, felséges Isten, keserűségemben (RPHA 1052)f. 41v.
Imádunk mi téged, Szentháromság (RPHA 0577)f. 45v.
Jer, dicsérjük mindnyájan Urunkat, az Atya Úristent (RPHA 0643)f. 46v.
Aki akar üdvözülni (RPHA 0065)f. 47r.
Téged, Úristen, mi, keresztyének, dicsérünk és áldunk (RPHA 1364)f. 54v.
Atya Úristen, mennybéli teremtőnk (RPHA 0110)f. 57r.
Járuljunk mi az Istennek szent Fiához (RPHA 0632)f. 58v.
Jövel, Szentlélek Isten, tarts meg minket Igédben (RPHA 0697)f. 64r.
Könyörögjünk az Istennek, Szentlelkének (RPHA 0774)f. 64v.
Magasztaljuk, keresztyének, az Úristent (RPHA 0849)f. 66v.
Jer, dicsérjük az Istennek Fiát (RPHA 0639)f. 68v.
A keresztyénségben igaz vallás a hitben (RPHA 0017)f. 72r.
Az Atya Úristen Ádámot hogy teremté, ki beszédét (RPHA 0118)f. 73r.
Mi Atyánk, Atya Isten, vezérünk, Fiú Isten (RPHA 0903)f. 74r.
Jer, dicsérjük e mai napon a mi Urunkat (RPHA 0640)f. 76v.
Jer, mi dicsérjük, áldjuk és felmagasztaljuk (RPHA 0649)f. 79v.
Szent Isaiás így ír Krisztusnak szent születéséről (RPHA 1313)f. 82r.
Dicséretes a gyermek (RPHA 0258)f. 85v.
E nap nekünk dicséretes nap, bizony vígasságnak napja (RPHA 0295)f. 86v.
Úristen veletek (RPHA 1444)f. 87v.
Jer, mindnyájan örüljünk (RPHA 0656)f. 88v.
Jézus, születél üdvösségünkre (RPHA 0677)f. 90r.
Teljes szívvel örvendjünk (RPHA 1372)f. 90v.
Hálát adjunk mindnyájan az Úristennek (RPHA 0481)f. 94r.
Nekünk születék mennyei király, kit Üdvözítőnknek (RPHA 1066)f. 95r.
Megteljesíté az Atya Isten (RPHA 0872)f. 95v.
Hálát mi adjunk az Atya Istennek (RPHA 0487)f. 96v.
Gyermek születék Bethlehemben, kin örül a Jeruzsálem ... Szűz Máriától (RPHA 0448)f. 97v.
Dicsőség, dicséret és tisztesség (RPHA 0285)f. 98v.
Atyának bölcsessége isteni bizonyság (RPHA 0114)f. 101v.
Dicséretet mondjunk Atya Istennek (RPHA 0263)f. 102v.
Krisztust megfeszíték kegyetlen zsidó népek (RPHA 0817)f. 103v.
A mi Urunk, Jézus Krisztus mint szenvede (RPHA 0026)f. 105r.
Örülj és örvendezz, keresztyéneknek gyülekezete (RPHA 1162)f. 111r.
Emlékezzünk e napon Urunknak haláláról (RPHA 0372)f. 111v.
Krisztus feltámada, ki értünk meghalt vala, mindennek utat nyita (RPHA 0788)f. 113v.
Krisztus feltámada, mi bűnünket elmosá, ő szent vére hullása (RPHA 0792)f. 115v.
Krisztus feltámada, ki értünk meghalt vala, mi bűnünkért kínt valla (RPHA 0786)f. 117r.
Krisztus feltámada, nekünk örömet ada (RPHA 0794)f. 118v.
Krisztus feltámada, mi bűnünket elmosá, és kiket ő szerete (RPHA 0790)f. 119v.
Krisztus feltámada, mi bűnünket elmosá, szent vére hullásával (RPHA 0791)f. 120r.
Krisztus feltámada igazságunkra (RPHA 0784)f. 121r.
Ó, Jézus, mi Üdvözítőnk (RPHA 1116)f. 122v.
Krisztus mennybe felmene nekünk helyet szerzeni, ül Atyjának (RPHA 0808)f. 123v.
Krisztus mennyekbe felmene nekünk helyet szerzenie, Atyjával (RPHA 0806)f. 125r.
A Pünkösd ünnepnapján tanítványok egy házban (RPHA 0035)f. 129r.
Pünkösd napja betelvén (RPHA 1184)f. 131v.
A Pünkösdnek jeles napján Szentlélek Isten küldeték (RPHA 0037)f. 133v.
Jövel, Szentlélek Úristen, lelkünknek vigassága (RPHA 0702)f. 134v.
El-bemegyünk nagy örömben (RPHA 0329)f. 137r.
Örül mi szívünk, mikor ezt halljuk, a templomba megyünk (RPHA 1160)f. 138r.
Dávid prófétának imádkozásáról (RPHA 0242)f. 139r.
Régen ó törvényben, Mózesnek könyvében (RPHA 1193)f. 140v.
Szent Dávid próféta második énekében (RPHA 1311)f. 143r.
A szent Dávid ötödik énekében (RPHA 0038)f. 145r.
Szent Dávid próféta az Istennek nagy hatalmát látván (RPHA 1308)f. 146v.
Lásd meg, Uram, én ügyemet (RPHA 0823)f. 148r.
Mikoron Dávid nagy búsultában (RPHA 0944)f. 149v.
Jer, emlékezzünk, keresztyén népek (RPHA 0645)f. 152v.
Izraelnek megnyomorodott nemzetsége (RPHA 0621)f. 153v.
Drága dolog az Úristent dicsérni (RPHA 0291)f. 156v.
Emlékezzél, Úristen, híveidről (RPHA 0368)f. 160v.
Megbántunk, Isten, szüntelen tégedet (RPHA 0859)f. 161r.
Vedd el, Úristen, rólunk haragodat (RPHA 1469)f. 161v.
Mennynek és Földnek nemes teremtője, és mindeneknek kegyelmes (RPHA 0896)f. 162v.
Felséges Isten, mennynek, Földnek Ura és embereknek (RPHA 0411)f. 163v.
Ó, mindenható Isten, ki a te kegyességedből (RPHA 1126)f. 164r.
Ébredjél fel, világ, bűneidből (RPHA 0308)f. 165r.
Hálát adunk teneked, örök Isten (RPHA 0484)f. 170r.
Felséges Isten, neked jelentjük, mi nagy nyavalyánkat (RPHA 0415)f. 170v.
Ó, mennyei nagy boldogság (RPHA 1123)f. 174v.
Adjunk hálát mindnyájan az Atya Úristennek (RPHA 0062)f. 175r.
Úrnak szolgái, no, dicsérjétek mindnyájan az Urat (RPHA 1447)f. 176v.
Istenünkhöz fohászkodván (RPHA 0618)f. 177r.
Atya Isten, tarts meg minket (RPHA 0104)f. 179r.
A jó hitű ember szelíd e világon (RPHA 0014)f. 179v.
Csak rövideden most szóljunk a szent keresztségről (RPHA 0221)f. 185v.
Mindenható Úristen, szívünk retteg szüntelen (RPHA 0979)f. 192r.
Úristen, irgalmazz nekem a te irgalmasságod szerint (RPHA 1436)f. 193v.
Végtelen irgalmú, ó, te nagy hatalmú Isten, légy már kegyelmes (RPHA 1473)f. 194v.
Bocsásd meg, Úristen, ifjúságomnak vétkét (RPHA 0185)f. 196v.
Mindenható Úristen, mi bűnös emberek (RPHA 0977)f. 198v.
Jézus Krisztus, mi üdvösségünk, egyetlen (RPHA 0671)f. 200v.
Valaki Krisztusnak vacsoráját veszed (RPHA 1459)f. 203r.
Úrnak végvacsorájára és az ő áldozatjára (RPHA 1448)f. 205r.
Gyakran nekünk kellene Istennek hálákat adnunk (RPHA 0444)f. 212v.
Mi Atyánk, ki vagy mennyekben, kik vagyunk ismeretedben (RPHA 0905)f. 220r.
Mi kegyes Atyánk, kit vallunk hitünkben (RPHA 0914)f. 221v.
Szükség megtudnunk üdvösségnek dolgát (RPHA 1348)f. 227v.
Ó, Izrael, szerető népem (RPHA 1114)f. 229v.
Régen ó törvényben, Mózesnek könyvében (RPHA 1193)f. 232v.
Boldog az olyan ember az Istenben (RPHA 0203)f. 243r.
Boldog az ilyen ember ő lelkében (RPHA 0202)f. 244r.
Emlékezzél meg, te gyarló ember, a te Istenedről (RPHA 0364)f. 246r.
Mit bízik e világ ő álnokságában (RPHA 1002)f. 247r.
Minden hív keresztyének, meghalljátok (RPHA 0960)f. 248v.
Boldogok azok, kik Istent félik (RPHA 0207)f. 263v.
Mire bánkódol, ó te, én szívem (RPHA 0999)f. 266v.
Szent Dávid király háborúságában, panaszolkodik (RPHA 1307)f. 269r.
Tekints reám, Istenem, nyavalyámban (RPHA 1366)f. 270r.
Sok ínségünkben hozzád kiáltunk, felséges Úristen (RPHA 1257)f. 272r.
Ó, felséges Isten, kegyelmes Atyám (RPHA 1112)f. 273r.
Nagy hálákat adok az én Uramnak (RPHA 1032)f. 284v.
Erős várunk nekünk az Isten (RPHA 0392)f. 288r.
Hallgasd meg, Atya Isten, a megszomorodott (RPHA 0490)f. 289r.
Hallgasd meg mostan, felséges Isten (RPHA 0497)f. 291r.
Ó, Úristen, tekints hozzánk (RPHA 1139)f. 296r.
Ó, mint keseregnek most a keresztyének (RPHA 1127)f. 297r.
Hallgasd meg, Atya Isten, a mi szükségünket (RPHA 0492)f. 298r.
Mennybéli nagy Isten, hozzád kiáltunk (RPHA 0884)f. 300r.
Csak tebenned, Uram Isten, vagyon bizodalmunk (RPHA 0222)f. 301v.
Aki veti segedelmét az Istennek hatalmába (RPHA 0074)f. 304v.
Segítségül hívjuk a mennybéli Istent (RPHA 1215)f. 307v.
Semmit ne bánkódjál, Krisztus szent serege (RPHA 1219)f. 310v.
Minden állat dicsér, Úristen, tégedet (RPHA 0952)f. 314v.
Keresztyéneknek Istene (RPHA 0732)f. 318r.
Mostan, Úristen, hozzád kiáltunk (RPHA 1019)f. 319r.
Keserves szívvel Magyarországban mondhatjuk magunkról (RPHA 0739)f. 320v.
Mennynek és Földnek nemes teremtője, és mindeneknek kegyelmes (RPHA 0896)f. 324r.
Adj békességet, Úristen (RPHA 0058)f. 325r.
Hálaadásunkban rólad emlékezünk (RPHA 0478)f. 332r.
Az Úristen nekem édes táplálóm (RPHA 0152)f. 333r.
Dicsérjed, áldjad, én lelkem (RPHA 0266)f. 334v.
Dicsértessél, Atya Isten, mennyekben, hálát adok fölségednek mindenben (RPHA 0282)f. 335v.
Adjunk hálát az Úrnak, mert érdemli (RPHA 0061)f. 340v.
Mikor e széles világ kárhozatba esett volna (RPHA 0934)f. 351v.
Mi Urunk Jézus Krisztusnak szerelmes Atyja, Úristen (RPHA 0921)f. 353r.
Az én életemnek minden idejében (RPHA 0125)f. 356r.
Kérlek és intlek mostan tégedet (RPHA 0735)f. 363r.
Tudjuk, Uram Isten, hogy mind meg kell halnunk (RPHA 1389)f. 365v.
Megszabadultam már én a testi haláltól (RPHA 0870)f. 366r.
Az örök élet mi legyen (RPHA 0143)f. 367r.
Ember, emlékezzél a szomorú halálról (RPHA 0340)f. 368r.
Az Úristennek jóakaratjából, szent Igéjének hallásából (RPHA 0153)f. 368v.
Emlékezzünk, mi, keresztyén népek (RPHA 0374)f. 371v.
Adj üdvösséges kimúlást (RPHA 0059)f. 373r.
Jer, temessük el a testet (RPHA 0659)f. 374v.
Hagyjátok el, hű keresztyének (RPHA 0473)f. 375v.
Jézus Krisztus, Istennek szent Fia, bűnösöknek (RPHA 0666)f. 376r.
Ember, emlékezzél utolsó napodról (RPHA 0341)f. 377v.
Bűnnek az ő zsoldja a halál, jól tudjuk (RPHA 0213)f. 379v.
RPHA-szám: 0074.
Cím: Kétség ellen. Dallam: , . Úzus: hit-bizalom, zsoltár.
Forrás: Keresztyen imadsagok egy-nehany, Debrecen, 1641 (RMNy 1874, RMK I 713), f. 304v. Felekezet: református.
Változatazonosító: 2941.

Copyright (C) H. Hubert Gabriella, Horváth Andor, Horváth Iván, Seláf Levente 1979-2023.