Új keresés Címlap Segítség

A vers adatlapjához kattintson ide.

A forrásban található versek listájához kattintson ide.
Könyörögjünk az Istennek Krisztus által (RPHA 0772)p. 2.
Sok nyavalyánkban Atyánkhoz kiáltsunk (RPHA 1262)p. 7.
Ó, mennyei mi szent Atyánk (RPHA 1122)p. 9.
Ó, kegyelmes Jézus Krisztus (RPHA 1117)p. 10.
Ó, mi szent Atyánk, kegyes és kegyelmes (RPHA 1124)p. 13.
Ó, áldott Atya Úristen (RPHA 1096)p. 14.
Áldott keresztyének Ura (RPHA 0085)p. 16.
Hallgassuk figyelmetesen (RPHA 0509)p. 20.
Mostan jeles ünnep és igen nagy öröm (RPHA 1018)p. 25.
Jövel, teremtő Úristen, látogasd meg (RPHA 0705)p. 26.
Istentől választott népek, gyűljetek egybe mindnyájan (RPHA 0617)p. 28.
Mennynek és Földnek nemes teremtője, minden dolgoknak (RPHA 0897)p. 37.
Felséges Isten, mennynek, Földnek Ura és mindeneknek (RPHA 0412)p. 37.
E széles Földnek nagy bölcs Teremtője (RPHA 0301)p. 39.
Ó, magas mennynek szentséges Istene (RPHA 1120)p. 40.
Ó, nagyhatalmú, felséges Úristen (RPHA 1129)p. 42.
Emberi nemnek teremtő Istene (RPHA 0347)p. 43.
Felséges Isten, mennynek, Földnek Ura, ki mindeneknek (RPHA 0413)p. 44.
Mindenható Úristen, mi bűnös emberek (RPHA 0977)p. 97.
Úrnak végvacsorájára és az ő áldozatjára (RPHA 1448)p. 100.
Hiszünk mind egy Istenben (RPHA 0540)p. 102.
Mi hiszünk az egy Istenben (RPHA 0910)p. 103.
A keresztyénségben igaz vallás a hitben (RPHA 0017)p. 104.
Könyörögjünk az Istennek, Szentlelkének (RPHA 0774)p. 107.
Járuljunk mi az Istennek szent Fiához (RPHA 0632)p. 108.
Világosságnak szent Atyja (RPHA 1489)p. 110.
Jer, mi kérjük a mi Atyánkat, gerjessze fel (RPHA 0652)p. 111.
Hallgass meg minket, nagy Úristen (RPHA 0503)p. 113.
Adj, Úristen, Szentlelket (RPHA 0060)p. 114.
Jer, mi dicsérjük, áldjuk és felmagasztaljuk (RPHA 0649)p. 115.
Jer, dicsérjük e mai napon a mi Urunkat (RPHA 0640)p. 120.
Jer, mindnyájan örüljünk (RPHA 0656)p. 126.
E nap nekünk dicséretes nap, bizony vígasságnak napja (RPHA 0295)p. 128.
Szent Isaiás így ír Krisztusnak szent születéséről (RPHA 1313)p. 133.
Dicséretes a gyermek (RPHA 0258)p. 139.
Hálát adjunk mindnyájan az Úristennek (RPHA 0481)p. 140.
Nekünk születék mennyei király, kit Üdvözítőnknek (RPHA 1066)p. 141.
A mi Urunk, Jézus Krisztus mint szenvede (RPHA 0026)p. 142.
Dicséretet mondjunk Atya Istennek (RPHA 0263)p. 149.
Krisztust megfeszíték kegyetlen zsidó népek (RPHA 0817)p. 150.
Örvendezzünk, keresztyének, mert országol mi királyunk (RPHA 1167)p. 153.
Fénylik a Nap fényességgel, zeng az ég nagy dicsérettel (RPHA 0418)p. 155.
Krisztus feltámada igazságunkra (RPHA 0784)p. 156.
Emlékezzünk e napon Urunknak haláláról (RPHA 0372)p. 158.
Krisztus feltámada, mi bűnünket elmosá, ő szent vére hullása (RPHA 0792)p. 162.
Krisztus feltámada, ki értünk meghalt vala, mi bűnünkért kínt valla (RPHA 0786)p. 164.
Krisztus feltámada, nekünk örömet ada (RPHA 0794)p. 167.
Krisztus feltámada, mi bűnünket elmosá, és kiket ő szerete (RPHA 0790)p. 168.
Krisztus mennybe felmene nekünk helyet szerzeni, ül Atyjának (RPHA 0808)p. 169.
Pünkösd napja betelvén (RPHA 1184)p. 173.
Mi kegyes Atyánk, kit vallunk hitünkben (RPHA 0914)p. 178.
Mi Atyánk, ki vagy mennyekben, te fiaid szükségünkben (RPHA 0906)p. 180.
Mi Atyánk, ki vagy mennyekben, kik vagyunk ismeretedben (RPHA 0905)p. 183.
Ó, Izrael, szerető népem (RPHA 1114)p. 185.
Szükség megtudnunk üdvösségnek dolgát (RPHA 1348)p. 190.
Boldog az olyan ember az Istenben (RPHA 0203)p. 194.
Szent Dávid király bűnei ellen így panaszolkodik (RPHA 1306)p. 199.
Mely hatalmas a mi Urunk, az Isten (RPHA 0877)p. 204.
Ó, Úristen, tekints hozzánk (RPHA 1139)p. 207.
Emlékezzél meg, Úristen, a mi nagy gyarlóságunkról (RPHA 0365)p. 210.
Sokan vannak most olyatén emberek (RPHA 1283)p. 217.
Szent Dávid próféta éneklő könyvének huszonharmad részében (RPHA 1309)p. 222.
Egész Izraelt Dávid felgyűjté (RPHA 0313)p. 225.
Dávid prófétának imádkozásáról (RPHA 0242)p. 229.
Boldog az ilyen ember e világon (RPHA 0199)p. 240.
A nagy bölcs teremtést aki meggondolja (RPHA 0027)p. 247.
Dicsérem én az Istent minden időben (RPHA 0254)p. 252.
Nagy bánatban Dávid mikoron vala (RPHA 1024)p. 256.
Mint kívánkozik a szarvas a kútfejekhez (RPHA 0996)p. 260.
Jóllehet nagy sokat szóltunk Dávidról (RPHA 0691)p. 262.
Országa kárát, sok elvitt rabját Dávid mikor hallá (RPHA 1159)p. 265.
Erős várunk nekünk az Isten (RPHA 0392)p. 271.
Isten oltalmunk, erős kővárunk (RPHA 0600)p. 273.
Hogy panaszolkodik a hatalmas Isten (RPHA 0550)p. 275.
Úristen, irgalmazz nekem a te irgalmasságod szerint (RPHA 1436)p. 280.
Légy irgalmas, Úristen, minekünk (RPHA 0834)p. 282.
Háborúsága Dávid királynak egykoron nagy vala (RPHA 0470)p. 284.
Úristen, légy most mivelünk (RPHA 1439)p. 300.
Új urat adtál, Uram, a szent népnek (RPHA 1414)p. 310.
Nemes földjét a szent népnek pogány rablá, veszté (RPHA 1077)p. 314.
Felséges Isten, neked jelentjük, mi nagy nyavalyánkat (RPHA 0415)p. 320.
Hogy említjük eleinket (RPHA 0547)p. 323.
Hogy e nagy pusztán lakunk és nincs bántásunk (RPHA 0544)p. 340.
Aki veti segedelmét az Istennek hatalmába (RPHA 0074)p. 345.
Neked mondok dicséretet, mert Uram, tégedet illet (RPHA 1063)p. 349.
Kik Istennek csodáit láttuk (RPHA 0753)p. 352.
Ilyen fogadást tőn a szent Dávid az örök Istennek (RPHA 0573)p. 356.
Aki az Istent megismerheti (RPHA 0068)p. 359.
Boldog az ilyen ember ő lelkében (RPHA 0202)p. 370.
Boldog a férfiú, ki féli az Istent (RPHA 0195)p. 374.
Unszol minket Dávid próféta a zsoltárkönyvben (RPHA 1417)p. 382.
Jer, emlékezzünk, keresztyén népek (RPHA 0645)p. 384.
Az Izraelnek népe régenten ó törvényben (RPHA 0142)p. 387.
Mindenek meghallják és jól megtanulják (RPHA 0968)p. 391.
Boldogok azok, kik Istent félik (RPHA 0207)p. 392.
Felséges Isten, hozzád kiáltunk nagy keserűséggel (RPHA 0409)p. 393.
Izraelnek megnyomorodott nemzetsége (RPHA 0621)p. 395.
Istenem, tudod minden dolgomat (RPHA 0606)p. 400.
Hallgasd meg, Atya Isten, a mi szükségünket (RPHA 0492)p. 406.
Minden állat dicsér, Úristen, tégedet (RPHA 0952)p. 410.
Nagy hálaadással magasztallak téged, én Istenem (RPHA 1031)p. 416.
Dicsérd az Istent mostan, ó, én lelkem (RPHA 0251)p. 421.
Drága dolog az Úristent dicsérni (RPHA 0291)p. 423.
Adjunk hálát mindnyájan az Atya Úristennek (RPHA 0062)p. 428.
Áldott az Úristen örökké mennyekben (RPHA 0083)p. 430.
Atya Úristen, mennybéli teremtőnk (RPHA 0110)p. 431.
Atya Isten, tarts meg minket (RPHA 0104)p. 433.
Bocsásd meg, Úristen, ifjúságomnak vétkét (RPHA 0185)p. 434.
Csak tehozzád, szent Atyánk, mi kiáltunk (RPHA 0224)p. 438.
Csak tebenned, Uram Isten, vagyon bizodalmunk (RPHA 0222)p. 440.
Dicsérlek tégedet, én édes Istenem, nagy kegyelmességedért (RPHA 0281)p. 442.
Dicséretet mondjunk a nagy Úristennek (RPHA 0262)p. 444.
Dicsérjétek az Urat, minden nemzetségek (RPHA 0273)p. 446.
Emlékezzél, Úristen, híveidről (RPHA 0368)p. 448.
Ébredjél fel, világ, bűneidből (RPHA 0308)p. 449.
Felséges Isten, mennynek, Földnek Ura és embereknek (RPHA 0411)p. 451.
Gondolkodjál, ember, a te bűneidről (RPHA 0431)p. 454.
Hálaadásunkban rólad emlékezünk (RPHA 0478)p. 458.
Hálát adunk neked, mindenható, irgalmas Úristen (RPHA 0483)p. 460.
Hálát adunk teneked, örök Isten (RPHA 0484)p. 465.
Hallgasd meg, Úristen, mi beszédünket (RPHA 0499)p. 467.
Hallgass meg minket, Úristen, tekints reánk (RPHA 0505)p. 469.
Hallgasd meg mostan, felséges Isten (RPHA 0497)p. 474.
Jövel, légy velünk, Úristen (RPHA 0694)p. 477.
Kérlek, keresztyén ember, hallgasd meg a jókat (RPHA 0736)p. 483.
Láss hozzám, Úristen, kegyelmes szemeiddel (RPHA 0825)p. 486.
Mikor a zsidó nemzet tartatnék Babilóniában (RPHA 0926)p. 489.
Mire bánkódol, ó te, én szívem (RPHA 0999)p. 497.
Mi Urunk Jézus Krisztusnak szerelmes Atyja, Úristen (RPHA 0921)p. 500.
Mostan, Úristen, hozzád kiáltunk (RPHA 1019)p. 510.
Megbántunk, Isten, szüntelen tégedet (RPHA 0859)p. 512.
Magas mennyben lakó Isten (RPHA 0847)p. 513.
Ne hagyj elesnem, felséges Isten, keserűségemben (RPHA 1052)p. 516.
Nézz mireánk, Úristen, kegyelmesen (RPHA 1079)p. 520.
Nagy Úristen, ne hagyj minket (RPHA 1042)p. 522.
Ó, Istennek népei (RPHA 1113)p. 524.
Ó, mely igen rövid volt, lám, e világ (RPHA 1121)p. 526.
Ó, mindenható Isten, ki a te kegyességedből (RPHA 1126)p. 531.
Ó, mennyei nagy boldogság (RPHA 1123)p. 532.
Pusztában zsidókat vezérlő jó Isten (RPHA 1186)p. 533.
Segítségül hívjuk a mennybéli Istent (RPHA 1215)p. 535.
Tekints reánk immár, nagy Úristen, a mennyégből (RPHA 1368)p. 538.
Tekints reánk, Úristen, ne hagyj minket elvesznünk (RPHA 1370)p. 541.
Vedd el, Úristen, rólunk haragodat (RPHA 1469)p. 544.
Uram Isten, ki igértél oltalmat (RPHA 1426)p. 545.
Úrnak szolgái, no, dicsérjétek mindnyájan az Urat (RPHA 1447)p. 548.
Uram, benned még az én reménységem (RPHA 1425)p. 549.
Keresztyéneknek Istene (RPHA 0732)p. 557.
Mondjatok dicséretet, keresztyének, az Úristennek (RPHA 1005)p. 559.
Adj már csendességet (RPHA 2007)p. 560.
RPHA-szám: 0074.

Forrás: Isteni dicséretek, Kolozsvár, 1602-1615 (RMNy 983, RMK I 342), p. 345. Felekezet: unitárius.
Változatazonosító: 13006.

Copyright (C) H. Hubert Gabriella, Horváth Andor, Horváth Iván, Seláf Levente 1979-2023.