Új keresés Címlap Segítség

A vers adatlapjához kattintson ide.

A forrásban található versek listájához kattintson ide.
El-bemegyünk nagy örömben (RPHA 0329)p. 1.
Könyörögjünk az Istennek Krisztus által (RPHA 0772)p. 16.
Immáron a Nap feljövén (RPHA 0584)p. 17.
Sok nyavalyánkban Atyánkhoz kiáltsunk (RPHA 1262)p. 18.
Ó, mi szent Atyánk, kegyes és kegyelmes (RPHA 1124)p. 19.
Ó, mennyei mi szent Atyánk (RPHA 1122)p. 20.
Ó, áldott Atya Úristen (RPHA 1096)p. 22.
Ó, mi szent Atyánk, kegyes és kegyelmes (RPHA 1124)p. 23.
Felséges Isten, mennynek, Földnek Ura és mindeneknek (RPHA 0412)p. 25.
Mennynek és Földnek nemes teremtője, minden dolgoknak (RPHA 0897)p. 26.
E széles Földnek nagy bölcs Teremtője (RPHA 0301)p. 28.
Ó, magas mennynek szentséges Istene (RPHA 1120)p. 29.
Ó, nagyhatalmú, felséges Úristen (RPHA 1129)p. 31.
Emberi nemnek teremtő Istene (RPHA 0347)p. 32.
Felséges Isten, mennynek, Földnek Ura, ki mindeneknek (RPHA 0413)p. 33.
Áldott keresztyének Ura (RPHA 0085)p. 53.
Istentől választott népek, gyűljetek egybe mindnyájan (RPHA 0617)p. 57.
Jó keresztyének, kik vagyunk (RPHA 0682)p. 59.
Hallgassuk figyelmetesen (RPHA 0509)p. 66.
Ó, kegyelmes Jézus Krisztus (RPHA 1117)p. 73.
Fénylik a Nap fényességgel, zeng az ég nagy dicsérettel (RPHA 0418)p. 81.
Mostan jeles ünnep és igen nagy öröm (RPHA 1018)p. 91.
Jövel, teremtő Úristen, látogasd meg (RPHA 0705)p. 94.
Úrnak végvacsorájára és az ő áldozatjára (RPHA 1448)p. 100.
Mi hiszünk az egy Istenben (RPHA 0910)p. 104.
Mindenható Úristen, mi bűnös emberek (RPHA 0977)p. 109.
Ó, Úristen, tekints hozzánk (RPHA 1139)p. 112.
Menjetek el békességgel, Úristennek örökösi (RPHA 3511)p. 112.
Járuljunk mi az Istennek szent Fiához (RPHA 0632)p. 115.
Világosságnak szent Atyja (RPHA 1489)p. 117.
Hallgass meg minket, nagy Úristen (RPHA 0503)p. 118.
Jer, mi kérjük a mi Atyánkat, gerjessze fel (RPHA 0652)p. 119.
Adj, Úristen, Szentlelket (RPHA 0060)p. 121.
A keresztyénségben igaz vallás a hitben (RPHA 0017)p. 125.
Jer, mindnyájan örüljünk (RPHA 0656)p. 127.
Jer, mi dicsérjük, áldjuk és felmagasztaljuk (RPHA 0649)p. 129.
Jer, dicsérjük e mai napon a mi Urunkat (RPHA 0640)p. 134.
Szent Isaiás így ír Krisztusnak szent születéséről (RPHA 1313)p. 139.
E nap nekünk dicséretes nap, bizony vígasságnak napja (RPHA 0295)p. 147.
Dicséretes a gyermek (RPHA 0258)p. 151.
Úristennek Szent Fia e nap nekünk születék (RPHA 1445)p. 153.
Hálát adjunk mindnyájan az Úristennek (RPHA 0481)p. 154.
Nekünk születék mennyei király, kit Üdvözítőnknek (RPHA 1066)p. 157.
A mi Urunk, Jézus Krisztus mint szenvede (RPHA 0026)p. 165.
Mindenható Úristen, szívünk retteg szüntelen (RPHA 0979)p. 172.
Dicséretet mondjunk Atya Istennek (RPHA 0263)p. 175.
Örvendezzünk, keresztyének, mert országol mi királyunk (RPHA 1167)p. 177.
Krisztust megfeszíték kegyetlen zsidó népek (RPHA 0817)p. 179.
Krisztus feltámada igazságunkra (RPHA 0784)p. 181.
Emlékezzünk e napon Urunknak haláláról (RPHA 0372)p. 183.
Krisztus feltámada, mi bűnünket elmosá, ő szent vére hullása (RPHA 0792)p. 187.
Krisztus feltámada, ki értünk meghalt vala, mi bűnünkért kínt valla (RPHA 0786)p. 189.
Krisztus feltámada, nekünk örömet ada (RPHA 0794)p. 192.
Krisztus feltámada, mi bűnünket elmosá, és kiket ő szerete (RPHA 0790)p. 193.
Hálát adjunk mindnyájan az Úristennek (RPHA 0481)p. 194.
Krisztus mennybe felmene nekünk helyet szerzeni, ül Atyjának (RPHA 0808)p. 195.
Pünkösd napja betelvén (RPHA 1184)p. 202.
Jövel, Szentlélek Úristen, lelkünknek vigassága (RPHA 0702)p. 205.
A Pünkösd ünnepnapján tanítványok egy házban (RPHA 0035)p. 207.
A Pünkösdnek jeles napján Szentlélek Isten küldeték (RPHA 0037)p. 212.
Adjunk hálát mindnyájan az Atya Úristennek (RPHA 0062)p. 215.
A nagy bölcs teremtést aki meggondolja (RPHA 0027)p. 218.
Aki akar üdvözülni (RPHA 0065)p. 222.
Aki veti segedelmét az Istennek hatalmába (RPHA 0074)p. 224.
Aki az Istent megismerheti (RPHA 0068)p. 227.
Az Izraelnek népe régenten ó törvényben (RPHA 0142)p. 233.
Boldog az ilyen ember e világon (RPHA 0199)p. 240.
Boldog az ilyen ember ő lelkében (RPHA 0202)p. 242.
Dávid prófétának imádkozásáról (RPHA 0242)p. 250.
Dicséretet mondjunk a nagy Úristennek (RPHA 0262)p. 253.
Drága dolog az Úristent dicsérni (RPHA 0291)p. 255.
Egész Izraelt Dávid felgyűjté (RPHA 0313)p. 262.
Emlékezzél meg, Úristen, a mi nagy gyarlóságunkról (RPHA 0365)p. 265.
Felséges Isten, neked jelentjük, mi nagy nyavalyánkat (RPHA 0415)p. 273.
Háborúsága Dávid királynak egykoron nagy vala (RPHA 0470)p. 290.
Hálaadásunkban rólad emlékezünk (RPHA 0478)p. 294.
Hálát adunk neked, mindenható, irgalmas Úristen (RPHA 0483)p. 296.
Hallgasd meg mostan, felséges Isten (RPHA 0497)p. 301.
Hogy panaszolkodik a hatalmas Isten (RPHA 0550)p. 303.
Hogy említjük eleinket (RPHA 0547)p. 308.
Hogy e nagy pusztán lakunk és nincs bántásunk (RPHA 0544)p. 311.
Ilyen fogadást tőn a szent Dávid az örök Istennek (RPHA 0573)p. 321.
Jövel, légy velünk, Úristen (RPHA 0694)p. 322.
Irgalmazz, Úristen, immáron énnekem (RPHA 0590)p. 329.
Istent, no, dicsérd minden erőddel, magasztald, én lelkem (RPHA 0615)p. 335.
Izraelnek megnyomorodott nemzetsége (RPHA 0621)p. 342.
Kérlek és intlek mostan tégedet (RPHA 0735)p. 354.
Mely hatalmas a mi Urunk, az Isten (RPHA 0877)p. 358.
Mi kegyes Atyánk, kit vallunk hitünkben (RPHA 0914)p. 361.
Mi Atyánk, ki vagy mennyekben, te fiaid szükségünkben (RPHA 0906)p. 363.
Mi Atyánk, ki vagy mennyekben, kik vagyunk ismeretedben (RPHA 0905)p. 366.
Mikor Szennakerib a Jeruzsálemet megszállotta vala (RPHA 0940)p. 373.
Mikor a zsidó nemzet tartatnék Babilóniában (RPHA 0926)p. 376.
Minden állat dicsér, Úristen, tégedet (RPHA 0952)p. 384.
Mint kívánkozik a szarvas a kútfejekhez (RPHA 0996)p. 393.
Nagy bánatban Dávid mikoron vala (RPHA 1024)p. 395.
Mi Urunk Jézus Krisztusnak szerelmes Atyja, Úristen (RPHA 0921)p. 398.
Nagy hálaadással magasztallak téged, én Istenem (RPHA 1031)p. 399.
Neked mondok dicséretet, mert Uram, tégedet illet (RPHA 1063)p. 405.
Ó, Izrael, szerető népem (RPHA 1114)p. 408.
Ó, Úristen, tekints hozzánk (RPHA 1139)p. 412.
Ó, mely igen rövid volt, lám, e világ (RPHA 1121)p. 414.
Segítségül hívjuk a mennybéli Istent (RPHA 1215)p. 424.
Sokan vannak most olyatén emberek (RPHA 1283)p. 427.
Szent Dávid király bűnei ellen így panaszolkodik (RPHA 1306)p. 429.
Szent Dávid próféta éneklő könyvének huszonharmad részében (RPHA 1309)p. 434.
Szükség megtudnunk üdvösségnek dolgát (RPHA 1348)p. 438.
Tekints reánk immár, nagy Úristen, a mennyégből (RPHA 1368)p. 452.
Tekints reánk, Úristen, ne hagyj minket elvesznünk (RPHA 1370)p. 456.
Úristen, légy most mivelünk (RPHA 1439)p. 463.
Uram, benned még az én reménységem (RPHA 1425)p. 467.
Uram Isten, ki igértél oltalmat (RPHA 1426)p. 471.
Áldott az Úristen örökké mennyekben (RPHA 0083)p. 483.
Atya Úristen, mennybéli teremtőnk (RPHA 0110)p. 485.
Atya Isten, tarts meg minket (RPHA 0104)p. 489.
Boldog az olyan ember az Istenben (RPHA 0203)p. 490.
Csak tehozzád, szent Atyánk, mi kiáltunk (RPHA 0224)p. 494.
Csak tebenned, Uram Isten, vagyon bizodalmunk (RPHA 0222)p. 496.
Dicsérd az Istent mostan, ó, én lelkem (RPHA 0251)p. 498.
Dicsérjed, áldjad, én lelkem (RPHA 0266)p. 499.
Ébredjél fel, világ, bűneidből (RPHA 0308)p. 510.
Emlékezzél, Úristen, híveidről (RPHA 0368)p. 511.
Erős várunk nekünk az Isten (RPHA 0392)p. 513.
Emlékezzél meg, te gyarló ember, a te Istenedről (RPHA 0364)p. 517.
Felséges Isten, hozzád kiáltunk nagy keserűséggel (RPHA 0409)p. 519.
Felséges Isten, mennynek, Földnek Ura és embereknek (RPHA 0411)p. 521.
Hálát adunk teneked, örök Isten (RPHA 0484)p. 524.
Hallgass meg minket, Úristen, tekints reánk (RPHA 0505)p. 526.
Követi vala népnek soksága Krisztusnak csodáit (RPHA 0781)p. 535.
Légy irgalmas, Úristen, minekünk (RPHA 0834)p. 537.
Mennynek és Földnek nemes teremtője, és mindeneknek kegyelmes (RPHA 0896)p. 539.
Megbántunk, Isten, szüntelen tégedet (RPHA 0859)p. 541.
Mindenek meghallják és jól megtanulják (RPHA 0968)p. 542.
Mondjatok dicséretet, keresztyének, az Úristennek (RPHA 1005)p. 544.
Mostan, Úristen, hozzád kiáltunk (RPHA 1019)p. 545.
Nagy Úristen, ne hagyj minket (RPHA 1042)p. 554.
Ó, mennyei nagy boldogság (RPHA 1123)p. 557.
Ó, mindenható Isten, ki a te kegyességedből (RPHA 1126)p. 559.
Ó, Istennek népei (RPHA 1113)p. 560.
Unszol minket Dávid próféta a zsoltárkönyvben (RPHA 1417)p. 562.
Vedd el, Úristen, rólunk haragodat (RPHA 1469)p. 573.
Úristen, irgalmazz nekem a te irgalmasságod szerint (RPHA 1436)p. 575.
Úrnak szolgái, no, dicsérjétek mindnyájan az Urat (RPHA 1447)p. 582.
Adj békességet, Úristen (RPHA 0058)p. 584.
RPHA-szám: 0790.

Forrás: Graduale sacrum, 1699-1702 (Stoll 140), p. 193. Felekezet: unitárius.
Változatazonosító: 9707.

Copyright (C) H. Hubert Gabriella, Horváth Andor, Horváth Iván, Seláf Levente 1979-2023.