Új keresés Címlap Segítség

A vers adatlapjához kattintson ide.

A forrásban található versek listájához kattintson ide.
Ó, kegyelmes Jézus Krisztus (RPHA 1117)f. 1r.
Ó, mi szent Atyánk, kegyes és kegyelmes (RPHA 1124)f. 1v.
Ó, áldott Atya Úristen (RPHA 1096)f. 2r.
Jó keresztyének, kik vagyunk (RPHA 0682)f. 3r.
Hallgassuk figyelmetesen (RPHA 0509)f. 3v.
Jövel, teremtő Úristen, látogasd meg (RPHA 0705)f. 8r.
Istentől választott népek, gyűljetek egybe mindnyájan (RPHA 0617)f. 8v.
Mi hiszünk az egy Istenben (RPHA 0910)f. 11r.
Úrnak végvacsorájára és az ő áldozatjára (RPHA 1448)f. 18r.
Mindenható Úristen, mi bűnös emberek (RPHA 0977)f. 19r.
Könyörögjünk az Istennek, Szentlelkének (RPHA 0774)f. 20r.
Járuljunk mi az Istennek szent Fiához (RPHA 0632)f. 20v.
Világosságnak szent Atyja (RPHA 1489)f. 21r.
Hallgass meg minket, nagy Úristen (RPHA 0503)f. 21v.
Adj, Úristen, Szentlelket (RPHA 0060)f. 22r.
Jer, mi kérjük a mi Atyánkat, gerjessze fel (RPHA 0652)f. 22v.
Fénylik a Nap fényességgel, zeng az ég nagy dicsérettel (RPHA 0418)f. 23v.
Adjunk hálát mindnyájan az Atya Úristennek (RPHA 0062)f. 26r.
Az Izraelnek népe régenten ó törvényben (RPHA 0142)f. 26v.
Aki az Istent megismerheti (RPHA 0068)f. 27v.
Aki veti segedelmét az Istennek hatalmába (RPHA 0074)f. 30r.
A nagy bölcs teremtést aki meggondolja (RPHA 0027)f. 31r.
Boldog az olyan ember az Istenben (RPHA 0203)f. 32v.
Boldog az ilyen ember e világon (RPHA 0199)f. 33r.
Boldog az ilyen ember ő lelkében (RPHA 0202)f. 34r.
Dávid prófétának imádkozásáról (RPHA 0242)f. 35r.
Dicséretet mondjunk a nagy Úristennek (RPHA 0262)f. 36r.
Drága dolog az Úristent dicsérni (RPHA 0291)f. 37r.
Egész Izraelt Dávid felgyűjté (RPHA 0313)f. 38v.
Emlékezzél meg, Úristen, a mi nagy gyarlóságunkról (RPHA 0365)f. 39v.
Felséges Isten, neked jelentjük, mi nagy nyavalyánkat (RPHA 0415)f. 40v.
Hogy említjük eleinket (RPHA 0547)f. 41v.
Hálát adunk neked, mindenható, irgalmas Úristen (RPHA 0483)f. 42v.
Hálaadásunkban rólad emlékezünk (RPHA 0478)f. 44r.
Háborúsága Dávid királynak egykoron nagy vala (RPHA 0470)f. 46r.
Ilyen fogadást tőn a szent Dávid az örök Istennek (RPHA 0573)f. 47v.
Jövel, légy velünk, Úristen (RPHA 0694)f. 48v.
Jer, emlékezzünk, keresztyén népek (RPHA 0645)f. 50r.
Légy irgalmas, Úristen, minekünk (RPHA 0834)f. 50v.
Mely hatalmas a mi Urunk, az Isten (RPHA 0877)f. 51v.
Mi Atyánk, ki vagy mennyekben, kik vagyunk ismeretedben (RPHA 0905)f. 52v.
Mi Atyánk, ki vagy mennyekben, te fiaid szükségünkben (RPHA 0906)f. 53r.
Mi Urunk Jézus Krisztusnak szerelmes Atyja, Úristen (RPHA 0921)f. 54r.
Mikor Szennakerib a Jeruzsálemet megszállotta vala (RPHA 0940)f. 55r.
Mint kívánkozik a szarvas a kútfejekhez (RPHA 0996)f. 56r.
Istent, no, dicsérd minden erőddel, magasztald, én lelkem (RPHA 0615)f. 58v.
Irgalmazz, Úristen, immáron énnekem (RPHA 0590)f. 60v.
Kérlek, keresztyén ember, hallgasd meg a jókat (RPHA 0736)f. 61v.
Nagy bánatban Dávid mikoron vala (RPHA 1024)f. 64r.
Nagy hálaadással magasztallak téged, én Istenem (RPHA 1031)f. 65r.
Nagy Úristen, ne hagyj minket (RPHA 1042)f. 67r.
Ne hagyj elesnem, felséges Isten, keserűségemben (RPHA 1052)f. 67v.
Neked mondok dicséretet, mert Uram, tégedet illet (RPHA 1063)f. 69r.
Ó, Úristen, tekints hozzánk (RPHA 1139)f. 70r.
Ó, Izrael, szerető népem (RPHA 1114)f. 71r.
Szükség megtudnunk üdvösségnek dolgát (RPHA 1348)f. 72r.
Segítségül hívjuk a mennybéli Istent (RPHA 1215)f. 73r.
Szent Dávid király bűnei ellen így panaszolkodik (RPHA 1306)f. 73v.
Szent Dávid próféta éneklő könyvének huszonharmad részében (RPHA 1309)f. 75r.
Tekints reánk immár, nagy Úristen, a mennyégből (RPHA 1368)f. 76r.
Tekints reánk, Úristen, ne hagyj minket elvesznünk (RPHA 1370)f. 77r.
Úristen, légy most mivelünk (RPHA 1439)f. 78r.
Áldott az Úristen örökké mennyekben (RPHA 0083)f. 81r.
Atya Úristen, mennybéli teremtőnk (RPHA 0110)f. 81v.
Atya Isten, tarts meg minket (RPHA 0104)f. 82r.
Csak tebenned, Uram Isten, vagyon bizodalmunk (RPHA 0222)f. 82v.
Csak tehozzád, szent Atyánk, mi kiáltunk (RPHA 0224)f. 83r.
Dicsérjed, áldjad, én lelkem (RPHA 0266)f. 84r.
Dicsérd az Istent mostan, ó, én lelkem (RPHA 0251)f. 85r.
Ébredjél fel, világ, bűneidből (RPHA 0308)f. 85v.
Emlékezzél, Úristen, híveidről (RPHA 0368)f. 86r.
Erős várunk nekünk az Isten (RPHA 0392)f. 86v.
Felséges Isten, mennynek, Földnek Ura és embereknek (RPHA 0411)f. 87v.
Felséges Isten, hozzád kiáltunk nagy keserűséggel (RPHA 0409)f. 88v.
Hálát adunk teneked, örök Isten (RPHA 0484)f. 89r.
Hallgass meg minket, Úristen, tekints reánk (RPHA 0505)f. 89v.
Mostan, Úristen, hozzád kiáltunk (RPHA 1019)f. 90r.
Mindenek meghallják és jól megtanulják (RPHA 0968)f. 91r.
Mondjatok dicséretet, keresztyének, az Úristennek (RPHA 1005)f. 91r.
Nézz mireánk, Úristen, kegyelmesen (RPHA 1079)f. 91v.
Nagy Úristen, ne hagyj minket (RPHA 1042)f. 92r.
Ó, Istennek népei (RPHA 1113)f. 93r.
Ó, mennyei nagy boldogság (RPHA 1123)f. 93v.
Unszol minket Dávid próféta a zsoltárkönyvben (RPHA 1417)f. 94r.
Vedd el, Úristen, rólunk haragodat (RPHA 1469)f. 95r.
Úristen, irgalmazz nekem a te irgalmasságod szerint (RPHA 1436)f. 95v.
Úrnak szolgái, no, dicsérjétek mindnyájan az Urat (RPHA 1447)f. 96r.
Adj békességet, Úristen (RPHA 0058)f. 96v.
Jer, mi dicsérjük, áldjuk és felmagasztaljuk (RPHA 0649)f. 98v.
Jer, dicsérjük e mai napon a mi Urunkat (RPHA 0640)f. 99v.
Jer, mindnyájan örüljünk (RPHA 0656)f. 101v.
E nap nekünk dicséretes nap, bizony vígasságnak napja (RPHA 0295)f. 102r.
Szent Isaiás így ír Krisztusnak szent születéséről (RPHA 1313)f. 103v.
Dicséretes a gyermek (RPHA 0258)f. 105v.
Nekünk születék mennyei király, kit Üdvözítőnknek (RPHA 1066)f. 106r.
A mi Urunk, Jézus Krisztus mint szenvede (RPHA 0026)f. 106v.
Dicséretet mondjunk Atya Istennek (RPHA 0263)f. 108v.
Krisztust megfeszíték kegyetlen zsidó népek (RPHA 0817)f. 109r.
Örvendezzünk, keresztyének, mert országol mi királyunk (RPHA 1167)f. 109v.
Krisztus feltámada igazságunkra (RPHA 0784)f. 110r.
Emlékezzünk e napon Urunknak haláláról (RPHA 0372)f. 110v.
Krisztus feltámada, mi bűnünket elmosá, ő szent vére hullása (RPHA 0792)f. 111v.
Krisztus feltámada, ki értünk meghalt vala, mi bűnünkért kínt valla (RPHA 0786)f. 112r.
Krisztus feltámada, nekünk örömet ada (RPHA 0794)f. 113r.
Krisztus feltámada, mi bűnünket elmosá, és kiket ő szerete (RPHA 0790)f. 113r.
Krisztus mennybe felmene nekünk helyet szerzeni, ül Atyjának (RPHA 0808)f. 113v.
Pünkösd napja betelvén (RPHA 1184)f. 114v.
Jövel, Szentlélek Úristen, lelkünknek vigassága (RPHA 0702)f. 115v.
A keresztyénségben igaz vallás a hitben (RPHA 0017)f. 116v.
Aki akar üdvözülni (RPHA 0065)f. 117r.
Úristennek Szent Fia e nap nekünk születék (RPHA 1445)f. 118r.
Hálát adjunk mindnyájan az Úristennek (RPHA 0481)f. 118v.
RPHA-szám: 0790.
Cím: De Resurrectione Christi. Terjedelem: Terjedelem: 5 versszak. Úzus: Húsvét.
Forrás: Csonka antifonálé, 1607-1632 (Stoll 143), f. 113r. Felekezet: unitárius.
Változatazonosító: 5706.

Copyright (C) H. Hubert Gabriella, Horváth Andor, Horváth Iván, Seláf Levente 1979-2023.