Új keresés Címlap Segítség

A vers adatlapjához kattintson ide.

A forrásban található versek listájához kattintson ide.
Adj már csendességet (RPHA 2007)p. 1.[digitalizált]
Lelkemnek hozzád való buzgó kiáltása (RPHA 0842)p. 4.[digitalizált]
Ó, én kegyelmes Istenem (RPHA 1109)p. 6.[digitalizált]
Bizonnyal ismerem rajtam nagy haragod (RPHA 0180)f. 8v.[digitalizált]
Ó, én Istenem, ím, mi történék én szegény fejemen (RPHA 1108)p. 11.[digitalizált]
Ó, szent Isten, kit kedvedben, mint kegyes kebledben (RPHA 1130)p. 14.[digitalizált]
Kegyelmes Isten, kinek kezében életemet adtam (RPHA 0712)p. 15.[digitalizált]
Áldj meg minket, Úristen, a te jóvoltodból (RPHA 0078)f. 17r.[digitalizált]
Bocsásd meg, Úristen, ifjúságomnak vétkét (RPHA 0185)p. 18.[digitalizált]
Áldott szép Pünkösdnek gyönyörű ideje (RPHA 0090)f. 22v.[digitalizált]
Vitézek, mi lehet e széles föld felett szebb dolog a végeknél (RPHA 1492)p. 23.[digitalizált]
Nincs már hova lennem, kegyelmes Istenem (RPHA 1080)p. 26.[digitalizált]
Az én jó Istenem, ha gyertyám nekem minden sötétségemben (RPHA 0126)f. 27r.[digitalizált]
A te nagy nevedért tarts meg, én Istenem (RPHA 0048)p. 30.[digitalizált]
Mennyei seregek, boldog, tiszta lelkek (RPHA 0890)p. 31.[digitalizált]
A Szentháromságnak első személye (RPHA 0040)p. 34.[digitalizált]
A Szentháromságnak, kinek imádkoznak, Krisztus másod személye (RPHA 0042)p. 36.[digitalizált]
A Szentháromságnak harmadik személye (RPHA 0041)f. 39r.[digitalizált]
Segélj meg engemet, én édes Istenem (RPHA 1212)p. 40.[digitalizált]
Mint a szomjú szarvas, kit vadász rettentett (RPHA 0992)p. 43.[digitalizált]
Pusztában zsidókat vezérlő jó Isten (RPHA 1186)p. 46.[digitalizált]
Ó, én édes hazám, te jó Magyarország, ki keresztyénségnek (RPHA 1107)p. 48.[digitalizált]
Végtelen irgalmú, ó, te nagy hatalmú Isten, légy már kegyelmes (RPHA 1473)p. 50.[digitalizált]
Bálint nevezetben, ki voltál Balassa (RPHA 3200)f. A4r.[digitalizált]
Istenasszonyokkal égben az Istenek (RPHA 3514)f. A5v.[digitalizált]
Kedvező szemeddel nézz szent Isten reám (RPHA 3003)p. 114.[digitalizált]
A jó hitű ember szelíd e világon (RPHA 0014)p. 128.[digitalizált]
Nincsen segítségem kívüled, Istenem (RPHA 1084)p. 136.[digitalizált]
Jöjj mellém, szent Isten, mert kívüled nincsen reményem, segedelmem (RPHA 0684)p. 137.[digitalizált]
Igaz általút (RPHA 3000)p. 140.[digitalizált]
Katonák hadnagya, Istennek jobb karja (RPHA 0711)p. 141.[digitalizált]
Minden dolgok között láthatsz viszálytatást (RPHA 0954)p. 143.[digitalizált]
Nem lehet szebb dolog a kereszténységnél (RPHA 1071)p. 146.[digitalizált]
Szűz Mária lakozván Názáretben (RPHA 3515)p. 149.[digitalizált]
Mi Urunk s édes Atyánk (RPHA 3001)p. 151.[digitalizált]
Adjunk hálát Istenünknek (RPHA 3516)p. 152.[digitalizált]
Bocsásd Szentlelkedet (RPHA 0186)p. 154.[digitalizált]
Hadvezérlő Pallas (RPHA 0472)p. 161.[digitalizált]
Ihon édes hazám, ez a jele, hogy szán életem igen téged (RPHA 0568)p. 164.[digitalizált]
Végtelen irgalmú, ó, te nagy hatalmú Isten, légy már kegyelmes (RPHA 1473)p. 167.[digitalizált]
Pallas nem nyughaték, ő követét inté (RPHA 1168)p. 173.[digitalizált]
Delos szigetéből e minap Diana (RPHA 0248)p. 175.[digitalizált]
Kérdhedd e koporsót, miért ilyen szoros bolt (RPHA 0728)p. 179.[digitalizált]
Csodálható nagy dolog (RPHA 0229)p. 181.[digitalizált]
Rettenetes rút gyászt, mint egy ijesztő vázt, én szívemen viselvén (RPHA 1206)p. 184.[digitalizált]
Ó, szép drága zálog, igaz fényes csillag, Krisztus, üdvösség feje (RPHA 1132)p. 191.[digitalizált]
A gonosz természet megromlásáról (RPHA 0007)p. 209.[digitalizált]
Várom, Uram Isten, fejemre kedvedet (RPHA 1468)p. 275.[digitalizált]
Az Úristen nekem édes táplálóm (RPHA 0152)p. 278.[digitalizált]
Mire bánkódol, ó te, én szívem (RPHA 0999)p. 280.[digitalizált]
RPHA-szám: 0040.
Cím: Hymni tres ad SS. Trinitatem. I. ad Deum P. Élőfej: Balassa Éneki..
Forrás: Balassa Balintnak, es, Kolozsvár, 1677 (RMK I 1212/A), p. 34. [digitalizált] [betűhű átirat]. Felekezet: protestáns.
Változatazonosító: 7778.

MAS.

Hymni tres ad SS. Trinitatem,

I. ad Deum P.

1 A’ Szent Háromságnak elsö ße-méllye,
2 Atya Iſten dicsöséges felsége,
3 Mind e’ ſzéles világnak teremtöje,
4 Tekints reám illyen ve-ſzett ſzegényre.

5 Ments és vezeſs-ki Uram a’ ſok véſzböl,
6 Viſely gondot rolam te árvád felöl,
7 Ne ſzakadgyak-el tö-led Iſtenemtöl,
8 Segély kiáltok csak hozzád egyedül.

9 Veſzett fejemnek mert oly álla-pottya,
10 Mint hajónak kit el-vert tenger habja,
11 Nincs ſenki vezére, kormány tartója,
12 A’ sok viz közöt csak az edgy Iſten ójja.

13 Reméntelen mindeneknél éle-tem,
14 Látván veſztem, örül ſok el-lenségem,
15 Csóválván fejeket csú-folnak engem,
16 Barátim-is mind idegenek tölem.

17 Gondod nincs rám mert minde-nik azt tudgya,
18 Hogy eddig-is él-tem ki ki csudállya,
19 Ennek, ugy-mond, a’ mint vagyon ö dolga,
20 Le-hetetlen hogy ſenki ſzabaditsa.

21 De mind ennyi ſok háborúim-ban is,
22 Erzi lelkem hogy reménség kivül-is,
23 Csuda képpen még ki-menteſz végre-is,
24 Noha nem lá-tom moſt edgy csep módgyát-is.

25 Azért ez lelkem érzette ſok jó-dat,
26 Ne halogaſd-meg ſzabaditáſo-dat,
27 Mert ha el-veſzek-is Uram mi haſznod?
28 Azzal ugyan nem öreg-bül hatalmad-

29 De ha meg menteſz ez jók kö-vetkeznek,
30 Edgyik ez, hogy mind hóltomig dicsirlek,
31 máſik meg ez hogy azok-is meg-térnek,
32 Kik ſe-gedelmedröl kétségbe eſtek.

33 Terjezd-ki hát fényes orczád vi-lágát,
34 Szárazd azzal ſzemeim ned-ves vóltát,
35 Mert csak te fényed ſi-ralmat ſzáraſzthat,
36 Búból menthet jóra mindent fordithat.

37 Nabugodonozort hét eſztendö-re,
38 Vivéd iſmét királyi felségére,
39 Meg-ſzánván ſzemedet vetéd ſze-genyre,
40 Azért tekints reám is illy veſzetre.

41 Kiért velem edgyütt földi ke-rekség,
42 Dicsér téged ó mennyei nagy felség,
43 Veſzendönek ki vagy igaz ſegétség,
44 Dicsöſségeddel rak-va mind föld s’mind ég.

Copyright (C) H. Hubert Gabriella, Horváth Andor, Horváth Iván, Seláf Levente 1979-2023.