Új keresés Címlap Segítség

A vers adatlapjához kattintson ide.

A forrásban található versek listájához kattintson ide.
Adj már csendességet (RPHA 2007)p. 1.[digitalizált]
Lelkemnek hozzád való buzgó kiáltása (RPHA 0842)p. 4.[digitalizált]
Ó, én kegyelmes Istenem (RPHA 1109)p. 6.[digitalizált]
Bizonnyal ismerem rajtam nagy haragod (RPHA 0180)f. 8v.[digitalizált]
Ó, én Istenem, ím, mi történék én szegény fejemen (RPHA 1108)p. 11.[digitalizált]
Ó, szent Isten, kit kedvedben, mint kegyes kebledben (RPHA 1130)p. 14.[digitalizált]
Kegyelmes Isten, kinek kezében életemet adtam (RPHA 0712)p. 15.[digitalizált]
Áldj meg minket, Úristen, a te jóvoltodból (RPHA 0078)f. 17r.[digitalizált]
Bocsásd meg, Úristen, ifjúságomnak vétkét (RPHA 0185)p. 18.[digitalizált]
Áldott szép Pünkösdnek gyönyörű ideje (RPHA 0090)f. 22v.[digitalizált]
Vitézek, mi lehet e széles föld felett szebb dolog a végeknél (RPHA 1492)p. 23.[digitalizált]
Nincs már hova lennem, kegyelmes Istenem (RPHA 1080)p. 26.[digitalizált]
Az én jó Istenem, ha gyertyám nekem minden sötétségemben (RPHA 0126)f. 27r.[digitalizált]
A te nagy nevedért tarts meg, én Istenem (RPHA 0048)p. 30.[digitalizált]
Mennyei seregek, boldog, tiszta lelkek (RPHA 0890)p. 31.[digitalizált]
A Szentháromságnak első személye (RPHA 0040)p. 34.[digitalizált]
A Szentháromságnak, kinek imádkoznak, Krisztus másod személye (RPHA 0042)p. 36.[digitalizált]
A Szentháromságnak harmadik személye (RPHA 0041)f. 39r.[digitalizált]
Segélj meg engemet, én édes Istenem (RPHA 1212)p. 40.[digitalizált]
Mint a szomjú szarvas, kit vadász rettentett (RPHA 0992)p. 43.[digitalizált]
Pusztában zsidókat vezérlő jó Isten (RPHA 1186)p. 46.[digitalizált]
Ó, én édes hazám, te jó Magyarország, ki keresztyénségnek (RPHA 1107)p. 48.[digitalizált]
Végtelen irgalmú, ó, te nagy hatalmú Isten, légy már kegyelmes (RPHA 1473)p. 50.[digitalizált]
Bálint nevezetben, ki voltál Balassa (RPHA 3200)f. A4r.[digitalizált]
Istenasszonyokkal égben az Istenek (RPHA 3514)f. A5v.[digitalizált]
Kedvező szemeddel nézz szent Isten reám (RPHA 3003)p. 114.[digitalizált]
A jó hitű ember szelíd e világon (RPHA 0014)p. 128.[digitalizált]
Nincsen segítségem kívüled, Istenem (RPHA 1084)p. 136.[digitalizált]
Jöjj mellém, szent Isten, mert kívüled nincsen reményem, segedelmem (RPHA 0684)p. 137.[digitalizált]
Igaz általút (RPHA 3000)p. 140.[digitalizált]
Katonák hadnagya, Istennek jobb karja (RPHA 0711)p. 141.[digitalizált]
Minden dolgok között láthatsz viszálytatást (RPHA 0954)p. 143.[digitalizált]
Nem lehet szebb dolog a kereszténységnél (RPHA 1071)p. 146.[digitalizált]
Szűz Mária lakozván Názáretben (RPHA 3515)p. 149.[digitalizált]
Mi Urunk s édes Atyánk (RPHA 3001)p. 151.[digitalizált]
Adjunk hálát Istenünknek (RPHA 3516)p. 152.[digitalizált]
Bocsásd Szentlelkedet (RPHA 0186)p. 154.[digitalizált]
Hadvezérlő Pallas (RPHA 0472)p. 161.[digitalizált]
Ihon édes hazám, ez a jele, hogy szán életem igen téged (RPHA 0568)p. 164.[digitalizált]
Végtelen irgalmú, ó, te nagy hatalmú Isten, légy már kegyelmes (RPHA 1473)p. 167.[digitalizált]
Pallas nem nyughaték, ő követét inté (RPHA 1168)p. 173.[digitalizált]
Delos szigetéből e minap Diana (RPHA 0248)p. 175.[digitalizált]
Kérdhedd e koporsót, miért ilyen szoros bolt (RPHA 0728)p. 179.[digitalizált]
Csodálható nagy dolog (RPHA 0229)p. 181.[digitalizált]
Rettenetes rút gyászt, mint egy ijesztő vázt, én szívemen viselvén (RPHA 1206)p. 184.[digitalizált]
Ó, szép drága zálog, igaz fényes csillag, Krisztus, üdvösség feje (RPHA 1132)p. 191.[digitalizált]
A gonosz természet megromlásáról (RPHA 0007)p. 209.[digitalizált]
Várom, Uram Isten, fejemre kedvedet (RPHA 1468)p. 275.[digitalizált]
Az Úristen nekem édes táplálóm (RPHA 0152)p. 278.[digitalizált]
Mire bánkódol, ó te, én szívem (RPHA 0999)p. 280.[digitalizált]
RPHA-szám: 0992.

Forrás: Balassa Balintnak, es, Kolozsvár, 1677 (RMK I 1212/A), p. 43. [digitalizált] [betűhű átirat]. Felekezet: protestáns.
Változatazonosító: 18169.

MAS.

Ex Pſalmo 42.

1 MInt a’ ſzomju ſzarvas kit va-dáſz rettentett,
2 Hegyeken, völgyeken ſzéllyel mint kergetet,
3 Ri, léh, s’alig vehet ſzegény lé-legzetet,
4 keres kút fejeket.

5 Ugy keres Ur Iſten lelkem moſt tégedet,
6 Szerte mint kiáltván a’ te ß̃ nevedet,
7 Szabadulására hogy oncs kegyelmedet,
8 Mint forrás fe-jedet.

9 Etelem mert nincsen foháſzko-dás nélkül,
10 Italom csak méreg keſerü könyvemtöl,
11 midön illy ſzót hallok én ellenségimtöl,
12 Ki-ben lelkem el-hül.

13 Mond: Te ſzám ki vetett; nya-valyás meg-omlott,
14 Amaz remén-letted Iſtened moſt holott:
15 Töled immár régen talám el haſonlott,
16 Hogy vagy illyen romlott.

17 Mély ſzó csak meg nem öl nagy ſzégyenletemben,
18 Hogy kevély ellenség azt veti ſzememben,
19 Kin el-keſeredem, s’ottan jút eſzem-ben,
20 Mint éltem helyemben.

21 Midön nagy ſereggel, zengéſ-ſel bongáſſal,
22 Templomodba men-tem ſzentelö áldáſſal,
23 Szintén az ajtódig ſok ßép hangoſsággal,
24 Oly nagy méltosággal.

25 De te mindazáltal ſzomju lel-kem ne félly,
26 ſöt régi Uradban minden ellen remély,
27 Bizván ke-gyelmében, hidgy és csendeſſen elly,
28 gonoßt hozzá ne vélly.

29 Mert még meg-tériti régi ſze-rencsédet,
30 Melyben virágoztat, jókkal ugy tégedet,
31 Tél után ta-vaßßal mint a’ ßép kerteket,
32 Meg-áldgya fejedet.

33 Kiért mondaſz te-is néki dicsi-retet,
34 Mint egy filemile ſok ſzép énekeket,
35 Ambár ßenvedgyek hát érte mindeneket,
36 Nyellyek bút és merget.

37 Csak légyen korosként lelkével mellettem,
38 Hogy fájdalmam miatt ne veſzſzen életem,
39 Mint Jordán és Hermon fogyhatatlan hitem,
40 Légyen erös lelkem.

41 Mert ha tenger buſul parancso-lattyára,
42 Hát rám-is ö ereßt bút bünös fiára,
43 Támaſzkodom azért jó akarattyára,
44 Mint Atyám karjára,

45 Föképpen hogy tudom már hogy nem ſokára,
46 Meg könyörül rajtam, az boßßuságára
47 a’ ki járt életem veßtére, s’kárára,
48 Szégyen vallására.

49 Kiért áldom ötet erös kößiklá-mat,
50 Csak ne hadgya fogyni el bi-zodalmamat,
51 Mikor boßßontáſſal gyujtyák nyavalyámat,
52 Mint olaj-jal lángot.

53 Mondok: Csak ne kérdgyék hogy hol én Iſtenem?
54 Mert mér-gemben ackor nem tudok mit ten-nem,
55 Hogy azzal terjeſztik keſer-vemet bennem,
56 Kéſz vólnék hólt lenem.

57 No azért el-bádgyatt lelkem te ne buſuly,
58 Buzgo imádsággal söt Uradra boruly,
59 Erös reménséggel, csak ö hozzá ſzoruly,
60 Töle el ne forduly.

Copyright (C) H. Hubert Gabriella, Horváth Andor, Horváth Iván, Seláf Levente 1979-2023.