Új keresés Címlap Segítség

A vers adatlapjához kattintson ide.

A forrásban található versek listájához kattintson ide.
Adj már csendességet (RPHA 2007)f. 1v.[digitalizált]
Lelkemnek hozzád való buzgó kiáltása (RPHA 0842)p. 5.[digitalizált]
Ó, én kegyelmes Istenem (RPHA 1109)p. 7.[digitalizált]
Bizonnyal ismerem rajtam nagy haragod (RPHA 0180)p. 9.[digitalizált]
Ó, én Istenem, ím, mi történék én szegény fejemen (RPHA 1108)p. 12.[digitalizált]
Ó, szent Isten, kit kedvedben, mint kegyes kebledben (RPHA 1130)p. 15.[digitalizált]
Kegyelmes Isten, kinek kezében életemet adtam (RPHA 0712)p. 17.[digitalizált]
Áldj meg minket, Úristen, a te jóvoltodból (RPHA 0078)f. 19r.[digitalizált]
Bocsásd meg, Úristen, ifjúságomnak vétkét (RPHA 0185)p. 20.[digitalizált]
Áldott szép Pünkösdnek gyönyörű ideje (RPHA 0090)f. 24v.[digitalizált]
Vitézek, mi lehet e széles föld felett szebb dolog a végeknél (RPHA 1492)p. 26.[digitalizált]
Nincs már hova lennem, kegyelmes Istenem (RPHA 1080)p. 29.[digitalizált]
Az én jó Istenem, ha gyertyám nekem minden sötétségemben (RPHA 0126)p. 30.[digitalizált]
A te nagy nevedért tarts meg, én Istenem (RPHA 0048)f. 34r.[digitalizált]
Mennyei seregek, boldog, tiszta lelkek (RPHA 0890)p. 35.[digitalizált]
A Szentháromságnak első személye (RPHA 0040)p. 38.[digitalizált]
A Szentháromságnak, kinek imádkoznak, Krisztus másod személye (RPHA 0042)p. 41.[digitalizált]
A Szentháromságnak harmadik személye (RPHA 0041)p. 44.[digitalizált]
Segélj meg engemet, én édes Istenem (RPHA 1212)p. 45.[digitalizált]
Mint a szomjú szarvas, kit vadász rettentett (RPHA 0992)p. 48.[digitalizált]
Pusztában zsidókat vezérlő jó Isten (RPHA 1186)p. 51.[digitalizált]
Ó, én édes hazám, te jó Magyarország, ki keresztyénségnek (RPHA 1107)p. 53.[digitalizált]
Végtelen irgalmú, ó, te nagy hatalmú Isten, légy már kegyelmes (RPHA 1473)p. 55.[digitalizált]
Istenasszonyokkal égben az Istenek (RPHA 3514)f. A5r.[digitalizált]
Kedvező szemeddel nézz szent Isten reám (RPHA 3003)p. 165.
A jó hitű ember szelíd e világon (RPHA 0014)p. 182.
Nincsen segítségem kívüled, Istenem (RPHA 1084)p. 193.
Jöjj mellém, szent Isten, mert kívüled nincsen reményem, segedelmem (RPHA 0684)p. 195.
Igaz általút (RPHA 3000)p. 197.
Katonák hadnagya, Istennek jobb karja (RPHA 0711)p. 199.
Minden dolgok között láthatsz viszálytatást (RPHA 0954)p. 201.
Nem lehet szebb dolog a kereszténységnél (RPHA 1071)p. 204.
Szűz Mária lakozván Názáretben (RPHA 3515)p. 208.
Mi Urunk s édes Atyánk (RPHA 3001)p. 210.
Adjunk hálát Istenünknek (RPHA 3516)p. 212.
Bocsásd Szentlelkedet (RPHA 0186)p. 214.
Hadvezérlő Pallas (RPHA 0472)p. 222.
Ihon édes hazám, ez a jele, hogy szán életem igen téged (RPHA 0568)p. 225.
Végtelen irgalmú, ó, te nagy hatalmú Isten, légy már kegyelmes (RPHA 1473)p. 229.
Pallas nem nyughaték, ő követét inté (RPHA 1168)p. 236.
Delos szigetéből e minap Diana (RPHA 0248)p. 238.
Kérdhedd e koporsót, miért ilyen szoros bolt (RPHA 0728)p. 243.
Csodálható nagy dolog (RPHA 0229)p. 246.
Rettenetes rút gyászt, mint egy ijesztő vázt, én szívemen viselvén (RPHA 1206)p. 250.
Ó, szép drága zálog, igaz fényes csillag, Krisztus, üdvösség feje (RPHA 1132)p. 257.
A gonosz természet megromlásáról (RPHA 0007)p. 277.
Várom, Uram Isten, fejemre kedvedet (RPHA 1468)p. 352.
Az Úristen nekem édes táplálóm (RPHA 0152)p. 355.
Mire bánkódol, ó te, én szívem (RPHA 0999)p. 358.
RPHA-szám: 0992.

Forrás: Balassi Bálint és, Lőcse, 1670 (RMNy 3665, RMK I 1106/A), p. 48. [digitalizált] [betűhű átirat]. Felekezet: protestáns.
Változatazonosító: 18165.

MAS. Pſal. 42.

1 MInt a ſzomju ſzarvas kit va-dáſz rettentett,
2 Hegyeken, völgyeken ſzéllyel mind kerge-tett,
3 Ri. leh, s’ alig vehet ſzegény lélegzetet,
4 Keres kút fejeket.

5 Ugy keres Ur Iſten lelkem moſt tégedet,
6 Szerte mind kiált-ván a’ te ſzent nevedet,
7 Szaba-duláſara hogy onts kegyelme-det,
8 Mint fortás fejedet.

9 Etelem mert nintsen foháſz-kodás nélkül,
10 Italom tsak mé-reg keſerü könyvemtöl,
11 Midön illy ſzót hallok én ellenſęgem-töl,
12 Kiben lelkem el hül,

13 Mond: te ſzám kivetett, nya-valyás meg romlott,
14 Amaz re-ménletted Iſtened moſt holott?
15 Töled immar régen talám el ha-ſonlott,
16 Hogy vagy illyen rom-lott.

17 Mely ſzó tsak meg nem öl nag’́ ſzégyenletemben,
18 Hogy kevély ellenség azt veti ſzememben,
19 Kinn el-keſeredem, s’ ottan jút e-ſzemben,
20 Mint éltem helyemben.

21 Midön nagy ſereggel, zengeſ-ſel, kongáſſal,
22 Templomodban mentem ſzentelö áldaſſal,
23 Szin-tén az ajtodig ſok ſzép hangoſ-ſággal,
24 Olly nagy meltósággal.

25 De te mindazáltal ſzomju lel-kem ne fęlly,
26 Söt régi Uradban minden ellen remélly,
27 Bizván kegyelmében, hidgy és tsende-ſen ély,
28 Gonoſzt hozzá ne vély.

29 Mert még meg-tériti régi ſze-rentsédet,
30 Kiben virágoztat jók-kal ugy tégedet,
31 Tel utan tava-ſzal mint a’ ſzép kerteket,
32 Meg-áldgya fejedet.

33 Kiért mondaſz te-is néki di-tsiretet,
34 Mint egy filemile ſokſzép énekeket,
35 Ambár ſzenved-gyek hát érte mindeneket,
36 Nyel-lyek bút és Mérget.

37 Tsak légyen korosként lelké-vel mellettem,
38 Hogy fájdalmam miatt ne veſzſzen életem,
39 Mint Jordán és Hermon fogyhatatlan hitem,
40 Légyen erös lelkem.

41 Mert ha Tenger búſul paran-tsollattyára,
42 Hát rám-is ö ereſzt but bünös fiára,
43 Támaſzkodom azért jó akarattyára,
44 Mint A-tyám karjára.

45 Föképpen hogy tudom már hogy nem ſokára,
46 Meg-könyö rül rajtam, az boſzſzúságára,
47 A’ ki járrt eletem veſztére, s’ kárára,
48 Szégyen-vallására.

49 Kiért áldom ötet erös köſziklá-mot,
50 Tsak ne hadgya fogyni-elbizodalmomot,
51 Mikor boſzon-táſſal gyújtyák nyavalyámot,
52 Mint olajjal lángot.

53 Mondok: Tsak ne kérdgyék hogy hol én Iſtenem?
54 Mert mér-gemben akkor nem tudok mit tennem,
55 Hogy azzal terjeſztik keſervemet bennem,
56 Kéſz vól-nék hólt lennem.

57 No azért el-bádgyat lelkemte ne búsuly,
58 Buzgó imádsággal söt Uradra boruly,
59 Erös rémén-ſęggel tsak ö hozzá ſzoruly,
60 Töle el ne forduly.

Copyright (C) Horváth Iván 1979-2022.