Új keresés Címlap Segítség

A vers adatlapjához kattintson ide.

A forrásban található versek listájához kattintson ide.
Adj már csendességet (RPHA 2007)p. 1.
Lelkemnek hozzád való buzgó kiáltása (RPHA 0842)p. 7.
Ó, én kegyelmes Istenem (RPHA 1109)p. 10.
Bizonnyal ismerem rajtam nagy haragod (RPHA 0180)f. 13r.
Ó, én Istenem, ím, mi történék én szegény fejemen (RPHA 1108)p. 17.
Ó, szent Isten, kit kedvedben, mint kegyes kebledben (RPHA 1130)p. 23.
Kegyelmes Isten, kinek kezében életemet adtam (RPHA 0712)p. 26.
Áldj meg minket, Úristen, a te jóvoltodból (RPHA 0078)f. 29r.
Bocsásd meg, Úristen, ifjúságomnak vétkét (RPHA 0185)p. 31.
Áldott szép Pünkösdnek gyönyörű ideje (RPHA 0090)f. 36v.
Vitézek, mi lehet e széles föld felett szebb dolog a végeknél (RPHA 1492)p. 39.
Nincs már hova lennem, kegyelmes Istenem (RPHA 1080)p. 43.
Az én jó Istenem, ha gyertyám nekem minden sötétségemben (RPHA 0126)f. 45v.
A te nagy nevedért tarts meg, én Istenem (RPHA 0048)f. 50v.
Mennyei seregek, boldog, tiszta lelkek (RPHA 0890)p. 53.
A Szentháromságnak első személye (RPHA 0040)p. 57.
A Szentháromságnak, kinek imádkoznak, Krisztus másod személye (RPHA 0042)p. 61.
A Szentháromságnak harmadik személye (RPHA 0041)f. 65r.
Segélj meg engemet, én édes Istenem (RPHA 1212)p. 68.
Mint a szomjú szarvas, kit vadász rettentett (RPHA 0992)p. 72.
Pusztában zsidókat vezérlő jó Isten (RPHA 1186)p. 77.
Ó, én édes hazám, te jó Magyarország, ki keresztyénségnek (RPHA 1107)p. 80.
Végtelen irgalmú, ó, te nagy hatalmú Isten, légy már kegyelmes (RPHA 1473)p. 83.
Bálint nevezetben, ki voltál Balassa (RPHA 3200)f. A2r.
Istenasszonyokkal égben az Istenek (RPHA 3514)f. A4r.
Kedvező szemeddel nézz szent Isten reám (RPHA 3003)p. 243.
A jó hitű ember szelíd e világon (RPHA 0014)p. 270.
Nincsen segítségem kívüled, Istenem (RPHA 1084)p. 283.
Jöjj mellém, szent Isten, mert kívüled nincsen reményem, segedelmem (RPHA 0684)p. 285.
Igaz általút (RPHA 3000)p. 289.
Katonák hadnagya, Istennek jobb karja (RPHA 0711)p. 292.
Minden dolgok között láthatsz viszálytatást (RPHA 0954)p. 295.
Nem lehet szebb dolog a kereszténységnél (RPHA 1071)p. 300.
Szűz Mária lakozván Názáretben (RPHA 3515)p. 305.
Mi Urunk s édes Atyánk (RPHA 3001)p. 309.
Adjunk hálát Istenünknek (RPHA 3516)p. 311.
Bocsásd Szentlelkedet (RPHA 0186)p. 315.
Hadvezérlő Pallas (RPHA 0472)p. 326.
Ihon édes hazám, ez a jele, hogy szán életem igen téged (RPHA 0568)p. 331.
Végtelen irgalmú, ó, te nagy hatalmú Isten, légy már kegyelmes (RPHA 1473)p. 337.
Pallas nem nyughaték, ő követét inté (RPHA 1168)p. 347.
Delos szigetéből e minap Diana (RPHA 0248)p. 351.
Kérdhedd e koporsót, miért ilyen szoros bolt (RPHA 0728)p. 358.
Csodálható nagy dolog (RPHA 0229)p. 362.
Rettenetes rút gyászt, mint egy ijesztő vázt, én szívemen viselvén (RPHA 1206)p. 367.
Ó, szép drága zálog, igaz fényes csillag, Krisztus, üdvösség feje (RPHA 1132)p. 378.
A gonosz természet megromlásáról (RPHA 0007)p. 408.
Várom, Uram Isten, fejemre kedvedet (RPHA 1468)p. 517.
Az Úristen nekem édes táplálóm (RPHA 0152)p. 521.
Mire bánkódol, ó te, én szívem (RPHA 0999)p. 525.
RPHA-szám: 0890.

Forrás: Balassi Bálintnak es, Lőcse, 1671 (RMNy 3667, RMK I 1119/A), p. 53. [betűhű átirat]. Felekezet: protestáns.
Változatazonosító: 11853.

MAS

Pſalm 148.

1 MEnnyei ſeregek, bol-dog tiſzta lelkek,
2 Em-beri nemzetre kik az Egböl néztek,
3 Az Urat örökké ti mind ditsirjétek.

4 Angyalok az Urnak kö-veti kik vattok,
5 Szentek kik ö ſzékit mind körül ál-lyátok,
6 örökké az Urat fel-magaſztallyátok.

7 Fényes Nap világa e’ világ fáklyája,
8 Szép Hóld, Ej lampása, Egnek ſok tsil-laga,
9 Az Urnak Sz[ent] nevétmind örökké áldgya.

10 Tüzes hatalommal for-gó ti nagy Egek,
11 S’ a’ nagg Tengerekkel edgyütt min-den vizek,
12 örök ditsirettel ötet tiſztellyétek.

13 Mert tsak ö egyedül minden teremtöje,
14 S’ min-dent bir, valamint magá-ban rendelte,
15 Meg-marad mindenek ellen ö ſzerzéſe.

16 Földnek kereksége min-den allatokkal.
17 Vizben va-ló halak. Tengeri tsudák-kal,
18 Az Urat örökké áld-gyátok ſzótokkal.

19 Tenger mely örvényi, meny dörgés, villámás,
20 Esö, hó, ſzél és véſz, hábo-rú, tsattogás,
21 Hegyek, Er-dök, s’ Nyárba-is fejérlö ſok havas.

22 Szép halmok, Zöld á-gak, ékesült kis dombok,
23 Fák, kik külömb külömb ſzép gyümöltsöt hoztok,
24 s’ Füvek, kik gyönyörü ſzaggal illatoztok.

25 Sok ſzinben tündöklö ékes ſzép virágok,
26 Erdök-ben, tserékben, Vadak ti kik laktok,
27 örökké az Ur-nak nevét kiáltsátok.

28 Gyikok, kigyok, föld-ben lakó ſok állattal,
29 Söt a’ madarak-is külömb kü-lömb ſzókkal,
30 örökké az Urat áldgyák hangoſſággal.

31 Világ fejedelmi, Urak, és fö népek,
32 Kik köſſęggel birtok, s’ nékik törvényt téſztek,
33 örökké ditsirvén az Urat fęllyétek.

34 Egyigyü gyermekek, kegyeſek, ſzép ſzüzek,
35 Fel-ſerdült Iffiakkal bötsületes vének,
36 Ditsiret töletek lé-gyen ö nevének.

37 Mert ö az, a’ kinek ha-talmában az Eg,
38 Néki en-ged Tenger, Meny s’ földi kerekség,
39 Segélli övéit, mint Mennyei felség.

40 Ezt azért ti hivek Urnak Sz[ent] ſerege,
41 kik leg inkáb vadtok az Ur ſzerelmébe,
42 örökké ſzent nevét ditsir-jétek menybe.

Copyright (C) H. Hubert Gabriella, Horváth Andor, Horváth Iván, Seláf Levente 1979-2023.