Új keresés Címlap Segítség

A vers adatlapjához kattintson ide.

A forrásban található versek listájához kattintson ide.
Bocsásd meg, Úristen, ifjúságomnak vétkét (RPHA 0185)p. 3.[digitalizált]
Bizonnyal ismerem rajtam nagy haragod (RPHA 0180)p. 6.[digitalizált]
Ó, én Istenem, ím, mi történék én szegény fejemen (RPHA 1108)p. 8.[digitalizált]
Ó, szent Isten, kit kedvedben, mint kegyes kebledben (RPHA 1130)p. 10.[digitalizált]
Kegyelmes Isten, kinek kezében életemet adtam (RPHA 0712)p. 12.[digitalizált]
Adj már csendességet (RPHA 2007)p. 16.[digitalizált]
Jöjj mellém, szent Isten, mert kívüled nincsen reményem, segedelmem (RPHA 0684)p. 18.[digitalizált]
Lelkemnek hozzád való buzgó kiáltása (RPHA 0842)p. 20.[digitalizált]
Ó, én kegyelmes Istenem (RPHA 1109)p. 22.[digitalizált]
A Szentháromságnak első személye (RPHA 0040)p. 24.[digitalizált]
A Szentháromságnak, kinek imádkoznak, Krisztus másod személye (RPHA 0042)p. 26.[digitalizált]
A Szentháromságnak harmadik személye (RPHA 0041)f. 29r.[digitalizált]
Nincs már hova lennem, kegyelmes Istenem (RPHA 1080)p. 31.[digitalizált]
Az én jó Istenem, ha gyertyám nekem minden sötétségemben (RPHA 0126)f. 32v.[digitalizált]
A te nagy nevedért tarts meg, én Istenem (RPHA 0048)f. 34v.[digitalizált]
Mint a szomjú szarvas, kit vadász rettentett (RPHA 0992)p. 35.[digitalizált]
Mennyei seregek, boldog, tiszta lelkek (RPHA 0890)p. 37.[digitalizált]
Áldj meg minket, Úristen, a te jóvoltodból (RPHA 0078)f. 41v.[digitalizált]
Segélj meg engemet, én édes Istenem (RPHA 1212)p. 42.[digitalizált]
Végtelen irgalmú, ó, te nagy hatalmú Isten, légy már kegyelmes (RPHA 1473)p. 45.[digitalizált]
Ihon édes hazám, ez a jele, hogy szán életem igen téged (RPHA 0568)p. 48.[digitalizált]
Végtelen irgalmú, ó, te nagy hatalmú Isten, légy már kegyelmes (RPHA 1473)p. 56.[digitalizált]
Ó, szép drága zálog, igaz fényes csillag, Krisztus, üdvösség feje (RPHA 1132)p. 63.[digitalizált]
Pallas nem nyughaték, ő követét inté (RPHA 1168)p. 83.[digitalizált]
Delos szigetéből e minap Diana (RPHA 0248)p. 85.[digitalizált]
Kérdhedd e koporsót, miért ilyen szoros bolt (RPHA 0728)p. 89.[digitalizált]
Csodálható nagy dolog (RPHA 0229)p. 90.[digitalizált]
Bocsásd Szentlelkedet (RPHA 0186)p. 96.[digitalizált]
Hadvezérlő Pallas (RPHA 0472)p. 101.[digitalizált]
Ihon édes hazám, ez a jele, hogy szán életem igen téged (RPHA 0568)p. 103.[digitalizált]
Szánja az Úristen híveinek romlását (RPHA 1300)p. 106.[digitalizált]
Nagy keserves szívvel könyörgének (RPHA 1035)p. 113.[digitalizált]
Pusztában zsidókat vezérlő jó Isten (RPHA 1186)p. 126.[digitalizált]
Áldott szép Pünkösdnek gyönyörű ideje (RPHA 0090)f. 129r.[digitalizált]
Vitézek, mi lehet e széles föld felett szebb dolog a végeknél (RPHA 1492)p. 130.[digitalizált]
Ó, én édes hazám, te jó Magyarország, ki keresztyénségnek (RPHA 1107)p. 132.[digitalizált]
Várom, Uram Isten, fejemre kedvedet (RPHA 1468)p. 155.[digitalizált]
Mire bánkódol, ó te, én szívem (RPHA 0999)p. 165.[digitalizált]
RPHA-szám: 0992.

Forrás: Balassa Bálintnak istenes, Nagyszombat, 1699 (RMK I 1546/C), p. 35. [digitalizált] [betűhű átirat]. Felekezet: katolikus.
Változatazonosító: 18176.

MAS.

Pſalmus XLII.

1 MInt az ſzomiu ſzarvas kit vadáſz ret-tentett,
2 Hegyeken völgyeken ſzél-lel mind kergetett,
3 Ri, leh, ſ-alig vehet ſzegény lelegzetet,
4 Keres kút-fejeket.

5 Vgy keres Vr Iſten lelkem moſt té-gedet,
6 Szerte mind kiáltván az te ſzent nevedet,
7 Szabaduláſára hogy onch kegy-elmedet,
8 Mint forrás fejedet.

9 Etelem mert ninchen foháſzkodás nélkúl,
10 Italom chak méreg keſerü köny-vemtöl,
11 Midön illy ſzót hallok én ellen-ſégimtöl,
12 Kiben lelkem el hül.

13 Mond: Te ſzámkivetet nyavalyás meg omlott,
14 Amaz reménletted Iſtened moſt holot?
15 Töled immár régen talám el haſonlot,
16 Hogy vagy illyen romlott.

17 Melly ſzó chak meg nem öl nagy ſzégyenletemben,
18 Hogy kevély ellenſég azt véti ſzememben,
19 Kin el keſeredem, ſ-ottan jút eſzemben,
20 Mint éltem hely-emben.

21 Midön nagy ſereggél, zengéſſel, bon-gáſſal,
22 Templomodban mentem ſzentelö áldáſſal,
23 Szintén az aytódig ſok ſzép han-goſſággal,
24 Olly nagy méltóſággal.

25 De te mind az által ſzomiu lelkem ne félly,
26 Söt régi Uradban minden ellen remélly,
27 Bizván kegyelmében hidgy és chendeſzen élly,
28 Gonoſzt hozzá ne vélly.

29 Mert még meg tériti régi ſzeren-chédet,
30 Kiben virágoztat jókkal ugy té-gedet,
31 Tél után Tavaſzſzal mint az ſzép kerteket,
32 Meg áldgya fejedet.

33 Ki-ért mondaſz te-is néki dichire-tet,
34 Mint eggy fülemile ſok ſzép éneke-ket,
35 Am bár ſzenvedgyek hát érte min-deneket,
36 Nyellyek ſok bút ſ-mérget.

37 Chak légyen körösként lelkével mellettem,
38 Hogy faydalom miat ne veſz-ſzen el éltem,
39 Mint Jordán és Hermon fogyhatatlan hitem,
40 Legyen erös lelkem.

41 Mert ha Tenger búſúl parancholat-tyára,
42 Hát rám-is ö ereſzt bút bünös fiá-ra,
43 Támaſzkodom az-ért jó akarattyára,
44 Mint Atyám karjára.

45 Fö képpen hogy tudom már hogy nem ſokára,
46 Meg könyörül raytam az boſzſzuſágára,
47 Az ki járt életem veſztere ſ-kárára,
48 Szégyen valláſára.

49 Kiért áldom ötet erös köſziklámat,
50 Chak ne hadgya fogyni el bizodalmo-mat,
51 Mikor boſzſzontáſſal gyuytyák nya-valyámat,
52 Mint olajal lángat.

53 Mondok: chak ne kérdgyek hogy hól én Iſtenem,
54 Mert mérgemben akkor nem tudok mit tennem,
55 Hogy azzal ter-jeſztik keſervemet bennem,
56 Kéſz vólnék hólt lennem.

57 No azért el bággyat lelkem te ne búſúlly,
58 Buzgo imádſággal ſöt Vradra burúlly,
59 Erös reménſéggel chak ö hozzá ſzorúlly,
60 Töle el ne fordúlly.

Copyright (C) H. Hubert Gabriella, Horváth Andor, Horváth Iván, Seláf Levente 1979-2023.