Új keresés Címlap Segítség

A vers adatlapjához kattintson ide.

A forrásban található versek listájához kattintson ide.
Bocsásd meg, Úristen, ifjúságomnak vétkét (RPHA 0185)p. 3.
Bizonnyal ismerem rajtam nagy haragod (RPHA 0180)p. 6.
Ó, én Istenem, ím, mi történék én szegény fejemen (RPHA 1108)p. 8.
Ó, szent Isten, kit kedvedben, mint kegyes kebledben (RPHA 1130)p. 10.
Kegyelmes Isten, kinek kezében életemet adtam (RPHA 0712)p. 12.
Adj már csendességet (RPHA 2007)p. 16.
Jöjj mellém, szent Isten, mert kívüled nincsen reményem, segedelmem (RPHA 0684)p. 18.
Lelkemnek hozzád való buzgó kiáltása (RPHA 0842)p. 20.
Ó, én kegyelmes Istenem (RPHA 1109)p. 22.
A Szentháromságnak első személye (RPHA 0040)p. 23.
A Szentháromságnak, kinek imádkoznak, Krisztus másod személye (RPHA 0042)p. 26.
A Szentháromságnak harmadik személye (RPHA 0041)p. 29.
Nincs már hova lennem, kegyelmes Istenem (RPHA 1080)p. 31.
Az én jó Istenem, ha gyertyám nekem minden sötétségemben (RPHA 0126)f. 32v.
A te nagy nevedért tarts meg, én Istenem (RPHA 0048)p. 34.
Mint a szomjú szarvas, kit vadász rettentett (RPHA 0992)p. 35.
Mennyei seregek, boldog, tiszta lelkek (RPHA 0890)p. 37.
Áldj meg minket, Úristen, a te jóvoltodból (RPHA 0078)f. 41r.
Segélj meg engemet, én édes Istenem (RPHA 1212)p. 42.
Végtelen irgalmú, ó, te nagy hatalmú Isten, légy már kegyelmes (RPHA 1473)p. 45.
Ihon édes hazám, ez a jele, hogy szán életem igen téged (RPHA 0568)p. 48.
Végtelen irgalmú, ó, te nagy hatalmú Isten, légy már kegyelmes (RPHA 1473)p. 56.
Ó, szép drága zálog, igaz fényes csillag, Krisztus, üdvösség feje (RPHA 1132)p. 63.
Pallas nem nyughaték, ő követét inté (RPHA 1168)p. 83.
Delos szigetéből e minap Diana (RPHA 0248)p. 85.
Kérdhedd e koporsót, miért ilyen szoros bolt (RPHA 0728)p. 89.
Csodálható nagy dolog (RPHA 0229)p. 90.
Bocsásd Szentlelkedet (RPHA 0186)p. 95.
Hadvezérlő Pallas (RPHA 0472)p. 101.
Ihon édes hazám, ez a jele, hogy szán életem igen téged (RPHA 0568)p. 103.
Szánja az Úristen híveinek romlását (RPHA 1300)p. 106.
Nagy keserves szívvel könyörgének (RPHA 1035)p. 113.
Mennyekben lakozó, imádandó felség (RPHA 0892)p. 176.
RPHA-szám: 1108.

Forrás: Balassi Bálint-Rimay János: Balassa Balintnak istenes, Bécs, 1633 (RMNy 1599), p. 8. [betűhű átirat]. Hasonmás-kiadás: Gyarmati Balassa Bálintnak istenes énekei, Bp. 1994. Kötet szerzője: Balassi Bálint-Rimay János. Felekezet: katolikus.
Változatazonosító: 18669.

MAS.

Még-is bövebb ſzóval kérleli Iſtennek haragját.

1 OH én Iſtenem im mi történék én ſzegény fejemen,
2 Kit reménleni in-gyen ſem tuttam vólna életemben,
3 Kiért chak hálát kel-néked adnom mert megh érdemlettem.

4 Az elöt való reám bochátott kemény oſtoroddal,
5 Megh nem tanulék, s-ihón mint járék veled én Urammal,
6 Meg ſinch mit tennem hozzád kel eſnem én imád-ſágommal.

7 Ha ennél nagyob oſtort bochácz-is reám megh érdemlem,
8 De kérlek Uram ſzintén az földhöz ne verj immár engem,
9 Szent fiád által tött igiretid juſſanak eſzed-ben.

10 Ne adgy felettéb az kiſirtetre chak migh el türhetem,
11 Mert nyilván látod gyarló vóltomat en édes Iſtenem,
12 Ha el hadcz engem oh hová legyek? kétſęgh-ben kel eſnem.

13 Igaſſágodat irgalmaſſágod kérlek fellyül múllya,
14 Chendeſzedgyék megh ſzent felſégednek fel gerjett haragja,
15 Szent lelked által ſzegény lelkemnek légy vi-gaſztalója.

16 Szintén el foytott és mayd meg e-mézt engem az ſok vétek,
17 Chak töled lehet vigaſztaláſa keſerves ſzivemnek,
18 Ne vond meg tehát kegyes Ur Iſten örömét lelkemnek.

19 Te minden jóra fordithatod megh az én bánatimat,
20 Ne veſs el azért Uram elöled kérlek mutaſd meg azt,
21 Hogy jó Iſten vagy és meg halgatod fohaſzkodá-ſimat.

22 Ezenn-is kérlek ne tarch ſokáigh ray-tam haragodat,
23 Fordíchad immár kegy-elmeſſégre boſzſzu-álláſidat,
24 Erdemem ſzerént ne büntes engem te ſzegény ſzól-gádat.

25 Mi haſznod benne ha martalékja leſzek az Sátánnak?
26 Hiſzem nem néki-teremtettél vólt hanem te magadnak,
27 Kin-ſzenvedéſét vallyon héjába hagyodé fiad-nak?

28 Lám én értemis ſzintén ugy meg hólt mint az nagy ſzentekért,
29 Tartozol tehát engemet-is megh halgatni kedvé-jért,
30 Halgaſd megh azért foháſzkodáfim az ö ſzerelméért.

31 Szivem álláſát és kivánſágát vólta-képpen tudod,
32 Semmi elötted el reytve ninchen mert te nyilván látod,
33 Tarch tiſztán azért az én ſzivemet és adgy bá-torſágot.

34 Tellyes éltemben kiért dichirjem Uram felſégedet,
35 Adgy eröt arra hogy ſegitſégül hihaſſam nevedet,
36 Iraſd bé kér-lek az te könyvedben én könyörgéſimet.

37 Emlekezetre kik mindenkoron legye-nek elötted,
38 Et ne bocháſſák boſzſzú ál-láſra ſzent Iſtenſégedet,
39 Te ſzent fiadért: Kinek örökké légyen nagy dichiret.

Copyright (C) H. Hubert Gabriella, Horváth Andor, Horváth Iván, Seláf Levente 1979-2023.