BibTeXTXT?

Szilasi László

Hajlam a búra
A magyar irodalom panaszos alaphangjának retorikai gyökerei a régiségben

A korszakszerkesztő bevezetője:

Gerézdi Rabán megfigyeléséből kiindulva rekonstruálja a 19. század első felében kanonizált Balassi- és Rimay-kép keletkezését. Megállapítja, hogy a honszerelmet középpontba helyező elképzelés ősforrása egy Döbrentei Gábor által 1738-ban álnéven megjelentett, istenes verseket tartalmazó antológia volt, amely a két költő ebből a szempontból kulcsfontosságú szövegeinek mindegyikét, így Rimay Oh szegény megromlott… kezdetű versét is Balassinak tulajdonította. Az ugyan nem bizonyítható, hogy Kölcsey a Himnusz írásakor ismerte ezt a verset, de az igen, hogy ismerte a hagyomány továbböröklésében meghatározó szerepet játszott két költeményt, Bónis Ferenc keservét és a Rákóczi-nótát. Ezek invenciózusan alkalmazták a két nagy 16. századi költő leleményének legszívósabban továbbélő mozzanatát, a panaszos megszólítást és annak metaforikus narratív argumentációját. Ez olyan keretet kínált, amely problémamentesen tudta magába foglalni a változó módon jelentkező konkrét történeti kontextusokat. A Himnusz költője ebben az értelemben a szerkezet valamennyi elemét örökölte a hagyományból, a beszédhelyzetet illető újítása is felfogható Rimay nagy verse befejező strófájában olvasható javaslat és program (Keseregj, sírj, kiálts, Istenedhez velem) megvalósításaként: a beszélő a közösséghez való beszédet és az Istenhez fordulást egyetlen beszédszituációban összegezte. Az Istenhez való odafordulásban tehát Bónis Ferenc keserve lehetett a minta, míg a képviselő beszédet a Rákóczi-nóta példázta. Kölcsey Himnuszának paraklétoszi hangütésében ezek úgy tudtak összeolvadni, hogy maradandó mintát kínáltak fel „a (magyar irodalmat talán egészében is jellemző) patetikus nemzeti panaszosságra.”

Megjelent: Sz. L., A sas és az apró madarak: Balassi Bálint költői nyelvének utóélete a XVII. század első harmadában, Bp., 2008 (Humanizmus és Reformáció 30) 254–264.

„The overall mood is one of ’honfibú’, literally ’patriotic sorrow’, but really it’s a penchant for the blues.”

(Lonely Planet: Hungary)

Döbrentei, Toldy, Kölcsey (és Balassi „vitézi énekei”)

Mint arra már Gerézdi Rabán utolsó, befejezetlenül maradt tanulmánya2 is felhívta a figyelmet, a Szépliteratúrai Ajándék című irodalmi folyóirat 1821-ben megjelent száma tartalmaz egy Balassi Bálint és Rimay János kései utóéletének szempontjából egyaránt rendkívüli fontossággal bíró publikációt. Döbrentei Gábor (Szentkúti Sándor álnéven) az Istenes énekek egy 1738-ban, Debrecenben megjelent kiadásából válogatva, Balassa Bálint XVI-ik Századbeli Magyar Költőnknek négy éneke címmel, rövid értelmezésekkel kísérve itt és ekkor tette közzé Rimay János Oh szegény megromlott… kezdetű versét (A Magyar Nemzetnek romlott állapotjáról alcímmel),3 valamint Balassi Bálint három énekét: a Vitézek, mi lehet…, az Áldott szép Pünkösdnek… és az Ó, én édes hazám… kezdetűeket.4 Toldy Ferenc 1828-as Handbuchja tovább örökítette ezt a gyűjteményt: az Anfänge der Ungarischen Lyrik című fejezet Balassi-részénél Toldy újraközölte Döbrentei válogatását, és kiegészítette azt a Hymnus secundussal.5 De még jóval később, A magyar költészet története című 1854-es művében is úgy jellemzi Balassit, hogy jól láthatóan elsősorban erre az öt szövegre van tekintettel.6 A Krisztushoz szóló második himnusz (Az Szentháromságnak, kinek imádkoznak…), egy tavasz-köszöntő (11. Áldott szép Pünkösdnek…), a Végek dicsérete (61. Vitézek, mi lehet…) és a búcsúvers (66. Ó, én édes hazám…) – kiegészítve Rimay (Balassinak tulajdonított) Ó, szegény megromlott… kezdetű versével: jól látható, hogy a vitézi tematikájú versek szívós konstrukciója, s ezzel aztán a Balassi-versek tematikus hármasságának közhelye nagyon sokat köszönhet Döbrentei publikációjának.

A XIX. század első felének irodalmárai Balassinak a Balassa-kódexben található szerelmes verseit még nem ismerhették.7 Az Istenes énekek kiadásai által megőrzött vallásos verseit (Döbrentei ezek számát, az általa közöltek nélkül, nagyjából húszra becsüli) nem értékelték sokra. A nemzeti hagyományteremtés lázában azonban mégis csak ez utóbbiak közül válogathattak: könnyen meglehet, hogy a vitézi versek halmazát Döbrenteinek „az idő korok gondolkodása ’s érzése” mivoltára, a „csatázó-kor” lelkületére fordított különös (szinte mikrohistóriai jellegű)8 figyelme hozta létre, s elsősorban első irodalomtörténészünk, Toldy Ferenc munkássága9 örökítette ránk. De szerepet játszott e folyamatban Kölcsey Ferenc is. Mint köztudott, 1826-ban, a Nemzeti hagyományokban ő olyan költőként kanonizálta (az egész régi magyar irodalomból Zrínyi mellett egyedüliként) Balassit, mint aki „többnyire kegyeskedő gondolatokkal foglalatoskodván hevét elhidegítette” ugyan, de akinek „kebelében (…) honszerelem és honvágy lebegtek”.10 Honszerelem és honvágy: a Budai Ferenc 1805-ös polgári lexikonjában közölt Pusztában zsidókat vezérlő…, illetve Kegyelmes Isten, kinek… kezdetű szövegek mellett11 ebben az esetben is nyilvánvaló a Döbrentei által közölt versek hatása.12

Querela Hungariae (negatív aposztrophék narratív argumentációi)

Ami pedig az Istenes énekek nyomán Balassinak tulajdonított13 nevezetes Rimay-vers utóéletét illeti: Kölcsey Ferenc Hymnusának viszonylag friss kritikai kiadása óta úgy látszik, hogy a szerző valójában nem ismerte,14 vagy ha ismerte, ezen versének írása közben nem aktiválta azt az épp általa bevilágított, szinte folyamatos, és hatástörténetileg mindenképpen releváns kontextusnak bizonyuló, széles áradású tradíciót, amely a Querela Hungariae toposzát a nép–szép–kép–ép… rímtoposz segítségével összegezte és örökítette tovább.15 Bár a Rákóczi-nótának és – alighanem még inkább – a vele szoros kapcsolatban álló16 Bónis Ferenc keserve nyomainak jelenléte aligha vitatható, az elsődleges hatást a rímtoposz alapító alkotása, Rimay János verse fejtette ki a Hymnusra.17 Kölcsey nagy valószínűséggel elsősorban ennek a szövegnek a hatása alatt, tehát az általa egészében nem ismert tradíció gyökeréhez visszanyúlva, alkotta meg saját művét. A közel kortárs fogadtatás még tisztában volt ezzel az évszázadokon átnyúló kapcsolattal: a Szépliteratúrai Ajándék szerkesztőjének, Szemere Pálnak töredékben maradt, a század következő évtizedéből származó tanulmánya szerint Kölcsey a Hymnus megírásakor valójában nem tett mást, mint „szavát fogadta elődjének”.18

A kérdés mindezek ismeretében az lehet, hogy mi volt az az erő, amely lehetővé tette, hogy a Rimay-vers bő két évszázad távolából is ihlető hatást gyakoroljon (a régi magyar irodalom egészét a Nemzeti hagyományokban oly emlékezetesen kemény kritikával illető) Kölcsey szövegére – a magyar irodalom közismerten panaszos alaphangoltságának egyik legfontosabb alapművére. Kiinduló hipotézisem az, hogy ebben az esetben Rimay szövegének valóban nagyon összetett versgrammatikája (Merényi Varga László)19 és idősíkokkal (Havas László)20 összefont értékstruktúrája (Imre Mihály)21 mellett elsősorban a szöveg (grammatika és értékvilág között – korántsem mindig áttetszően – közvetítő) elocutiója (képes beszéde, szóképhasználata) és dispositiója (szerkezete, felépítése) hozott létre s hordozott valami nagyon maradandót. A továbbiakban ebben a kontextusban kísérlem meg az Ó, szegény megromlott… kezdetű vers (e korai, Kovács Sándor Iván szerint Balassi Katonaénekének és Borivóknak valójának – e két, Döbrentei gyűjteményében is szereplő, Balassi versnek – közvetlen hatása alatt álló: a reneszánsz verskompozíciót felbontani még nem igyekvő22 Rimay-szöveg) retorikai értelmezését.

Balassi (aposztrophé – narratív argumentáció – aposztrophé)

Kovács Sándor Iván értelmezése szerint a Rimay-vers elsősorban megszólítás–helyzetkép–megszólítás-szerkezetével őrzi a hivatkozott két (in laudem írott) Balassi-vers nyomát.23 Nos, bármennyire gazdag és szerteágazó legyen is a Katonaének értelmezéstörténete,24 abban valóban egyetérteni látszanak az értelmezők, hogy a verset két aposztrophé,25 két megszólító strófa keretezi, s hogy a beszélő a közöttük elhelyezkedő hét, döntően történetmondó (történet-sűrítményeket, történet-kivonatokat26 közlő) strófában fejti ki a megszólító keretben tételezett állítások retorikai bizonyítékait: az aposztrophé a vitézekhez szól, az argumentáció róluk. A „hárompillérű verskompozíció” pedig ebben az esetben úgy jön létre ebből a struktúrából, hogy a történetmondó strófák középső darabja, az ötödik, nagy súlyú fogalmakba (a hírnév, a tisztesség, a példa, a forma fogalmaiba) és emlékezetes hasonlatba (a sólyom figurájába) sűríti a narráció egészét, s ezáltal, miként a keret, maga is némiképp tételszerűvé válik.27 A Borivóknak való vers voltaképp valóban hasonlóan jár el: első strófája a tavaszidőt szólítja meg, a következők annak tetteit részletezik – először (te, neked, hizlalod: egyre kevésbé jelölten) hozzá beszélve, később tőle egyre inkább elfordulva –, majd a hetedik strófa összegzőleg újra odafordul a szép Pünkösd gyönyörű idejéhez (tetőled, teveled, tebenned). Ez a vers azonban nem ér véget a dicséret tárgyának újbóli megszólításával: utolsó, nyolcadik strófája a (közeli) közönséget szólítja meg, s összegzően vígan lakásra és Isten hálaadó dicséretére biztatja őket. A „középső pillér” ebben az esetben tehát kicsúszott a szerkezetből, s a hagyományos kolofon helyére ezáltal egy olyan záróstrófa lépett, amely organikus részét képezi a vers fikciójának. Azt mondhatjuk tehát, hogy a két Balassi-vers valóban a megszólítás–helyzetkép–megszólítás, illetve aposztrophé–narratív argumentáció–aposztrophé-szerkezettel él, s ezen a dicsérő célzatú alapmodellen eszközöl aztán apróbb-nagyobb módosításokat annak érdekében, hogy a beszélő igazán eredményesen tudjon szólni és viszonyulni a különböző és egy versen belül is váltakozó megszólítottakhoz.

Rimay (Istenedhez, velem)

A kérdés mindennek értelmében természetesen az, hogy Rimay panaszverse (lamentatio, threnodia, funestus)28 hogyan viszonyul a dicséret ezen (tételszerűen megszólító keretre és bizonyító célzatú köztes történetmondásra alapuló) retorikai hagyományához. Nos, Rimay korai, szerzői gyűjteményen kívül, az Istenes énekekben ránk maradt29 verse, Kiben kesereg a magyar nemzetnek romlássán s fogyássán, Balassi iménti két verséhez hasonló módon szintén hangsúlyos aposztrophéval nyit és zár, ám immár közben is mindvégig a megszólítotthoz intézi szavait. A vers első négy versszaka tulajdonképpen nem más, mint az emlékezetes nyitómegszólítás (Ó, szegény megromlott, s elfogyott magyar nép) helytálló volta melletti argumentáció. Az első strófa metaforikusan tömör helyzetleírását („Kár, hogy tartatol úgy, mint senyvedendő kép”)30 rövid, egy-két soros történetkivonatok erősítik meg, amelyek döntően a vitézi múlt által kivívott szépség ellenére, a kívülállók jelenkori véleménye miatt bekövetkező presztízsveszteség, majd az ennek következtében létrejövő valós pusztulás témáját járják körül s részletezik. A magyar nép (natio, patria) korábbi vitéz tetteiből (ante acta dictaque) következő valós minősége nem vág egybe azzal, ahogyan róla a külvilág jelenleg vélekedik (quid affectet quisque), s ez a negatív vélemény végeredményben valóban rombolja a magyarság nevét, állapotát, vagyoni helyzetét (nomen, conditio, fortuna). A megszólítás által létrejövő megszemélyesítés miatt a személyi érvek (argumenta a persona) nyelvén elmondott pusztulásnarratíva mondandójának lényegi mozzanata érthető módon éppen az, hogy ezt a történetet tulajdonképpen nincs kinek elmondani. A romlás oka a külvilág – amely azonban teljes mértékben értetlen és érzéketlen volta miatt nem lehet meghallója a romlás ezen igaz történetének. Az ötödik strófa költői, ám azonnal megválaszolódó kérdése elsősorban arra hívja fel a figyelmet, hogy ebben a világban a panasz egyetlen (érző: bánatra és szánalomra is képes) közönsége nem lehet más, mint maga a(z azt előadó) panaszos.

Ki szánhat? bánd magad nyomorúságidot,
Mert nézi s nem érzi az csak romlásodot,
Aki építhetné te szép országodot,
Könnyen múlatja el csak zálaglásidot.

A szöveg, a hatodik strófa kitérésszerűen megoldott összegzése után, épp ezért, ezen befelé forduló, teljes mértékben kilátástalan, de a kiinduló feltételekből kényszerítő erejű logikával következő retorikai helyzet elkerülése miatt torkollik a záró aposztrophéba. Amely előbb a megszólító és a megszólított szeretetkapcsolatának megjelenítésén és a felek összeolvasztásán, azonosításán dolgozik (nemzetem, hazám, édes felem, szerelmetes, szeretlek), hogy aztán a beszélő a saját arcát és hangját,31 a vele történő együttbeszélést32 kínálhassa fel a haza és a nemzet Istenhez szóló kesergésének, sírásának, kiáltásának médiumaként.

Ó, kedves nemzetem, hazám, édes felem,
Kivel szerelmetes mind tavaszom s telem,
Keseregj, sírj, kiálts Istenedhez velem;
Nálad, hogy szeretlek, legyen ez vers jelem.

A Rimay-vers ezen a nagyon hangsúlyos ponton, némiképp tulajdonképpen váratlanul véget ér.33 Nagyon úgy tűnik viszont, hogy a Hymnus „paraklétoszi szerephagyománya”,34 e szerep felvételének lehetősége elsősorban Rimay versében gyökeredzik, s voltaképp leginkább azáltal jöhetett létre, hogy Kölcsey szövege, egy kivételes jelentőségű hüpoleptikus35 pillanatban, valóban létrehozta, részletesen kidolgozta azt a nagyon összetett beszédhelyzetet, amelyet a Rimay-vers záróstrófája retorikai lehetőségként fő vonalaiban már két évszázaddal korábban felkínált. Úgy látszik, Szemere Pálnak igaza van, s Kölcsey a Hymnus megírásakor valóban, a szó nagyon szoros értelmében „szavát fogadta elődjének” – és, tegyük hozzá, a közöttük közvetítő régi magyar irodalmi szövegeknek is.

Bónis Ferenc keserve (Istenedhez)

A felkínált retorikai lehetőség részletes kidolgozásáért, finomításáért és bővítéséért mindenesetre kétségtelenül sokat tett a Bónis Ferenc keserve (Feketített gyásszal beborult…)36 címmel emlegetett szöveg is. Az ének Bónis Ferenc búcsúzása, a rá kirótt halálos ítélet 1671. április 30-án, Pozsonyban történt végrehajtása előtt. Akár maga Bónis írta a verset, akár nem,37 a szöveg beszélője, a halotti búcsúzók ősi tradíciója szerint, egyes szám első személyben búcsúzik az élőktől: népétől, fogolytársaitól, családjától és hazájától. A hangsúlyos nyitómegszólítást (1. str.) és a magyar nép jelenkori állapotának átfogó jellemzését (2.) az állapotváltozás Rimaytól ismert stratégiájú: rövid történetkivonatokkal történő, erősen metaforikus, argumentatív célú, hosszú részletezése követi (3–12.).

Úgy látszik, (Balassi és) Rimay költői leleményének legszívósabban továbbélő mozzanata éppen ez: a panaszos megszólítás és annak metaforikus, narratív argumentációja olyan retorikai modellt kínál fel, amely problémamentesen tudja magába fogadni a különböző konkrét történeti kontextusokat. A rímtoposz által standardizálódó, s gyakorlatilag bármely helyzetre applikálható panaszos megszólítás tetszőlegesen argumentálható bármiféle históriai anyaggal. Olyan, látszólag ártalmatlan, retorikai modell épül és szilárdul meg itt, amely egy állandósuló megszólítást az argumentáció kötelességével kapcsol össze – azáltal azonban, hogy a szóba hozható történések mindenkori végkifejletét már eleve összegezte a negatív nyitó-megszólításban, logikus előtörténetként kizárólag negatív értelmű narratívák gyűjtését írja elő, s így végeredményben kizárólag a magyar történelem panaszos értelmezését teszi lehetővé.

A Bónis Ferenc keserve ezt az alapmodellt saját, döntően hazafiúi, de a „helyettes áldozat” krisztusi modelljétől korántsem érintetlennek ábrázolt38 tettei hosszú, de immár végképp lezáruló sorának részletezésével, a saját és a nemzeti sors aprólékos összefonásával finomítja tovább39 (13–17.), és a fogolytársaitól (18–21.), családjától (22–24.) meg hazájától (25–28.) való búcsúzással egészíti ki. Elköszön tőlük, áldást kér rájuk, végül pedig saját nevében fordul oda Istenhez (29–31.). Negatív megszólítás narratív argumentációja, immár a történet szintjén is összefonódó (szakrális) egyéni és (profán) nemzeti sors, a hátramaradott közösségek megáldása, végül pedig az Istenhez történő egyéni odafordulás: a Bónis Ferenc keserve jelentősen megkönnyíthette Kölcsey számára, hogy valóban szavát fogadhassa Rimaynak. A szerkezet valamennyi retorikai eleme együtt áll már, immár csupán arra van szükség, hogy a beszélő a közösséghez való beszédet, az Istenhez történő odafordulást és (nem utolsósorban) a közöttük történő közvetítést egyetlen, prosopopeikus beszédszituációban összegezze: hogy a közösség, valóban vele és általa, az ő hangján és az ő orcájában, képviselője által kesereghessen, sírhasson, kiálthasson Istenéhez – ahogyan azt Rimay javasolta.

Rákóczi-nóta (velem)

Ezen az úton pedig a legfontosabb, bár némiképp eltérő irányú lépés előre a Rákóczi-nóta (Jaj, régi szép…, legkorábbi lejegyzés: 1749).40 Azt nem tudhatjuk pontosan, hogy Kölcseynek melyik szövegváltozat járt a kezében, az azonban bizonyos, hogy már a korai változatok is mutatják a későbbi variánsok meghatározó retorikai jegyeit. A szöveg beszélője az első strófában az immár megszokottnak tekinthető, határozott és határozottan negatív metaforikájú, a rímtoposzt látványosan alkalmazó megszólítással él. Ezután azonban (Rákóczi, Bercsényi, Bezerédi, Ocskay megszólítását követően azonnal) feladja önálló identitását, s immár többes szám első személyben beszél tovább. A megszólított és a megszólító összeolvadnak: így a megszólított közösség tulajdonképpen a belőle kilépő, majd beléje visszaolvadó megszólító beszélő hangján keresztül teheti meg panaszát. A hagyományosan negatív megszólítás itt is a narratív argumentáció rövid történetkivonataival erősíttetik meg, majd pedig a szöveget a jelen állapot hasonló stratégiájú és hasonló alaposságú részletezése zárja le. A Magyar ének vagy Rákóczi-mars tehát a Bónis Ferenc keservéhez képest egyfelől leegyszerűsíti a retorikai helyzetet (immár csupán a nép, a haza, az ország az egyetlen szóbajövő közösség), másfelől pedig végrehajtja a megszólító és a megszólított prosopopeikus egyesítését, s így a beszélő problémátlanul kölcsönözheti oda arcát és hangját a közösségnek. A közösség tehát immár valóban a beszélő által, az ő álarcában kesereg, sír és kiált (ahogyan a Rimay-vers zárlata javasolta) – de hangsúlyozottan nem Istenéhez.41 A Rákóczi-nóta retorikai struktúrája voltaképpen visszatérés a Rimay-vers önmagába forduló, az isteni meghallgatás lehetőségével még nem számoló ötödik strófájához: ennek a közös nemzeti panasznak maga a panaszos nemzet a tulajdonképpeni egyetlen közönsége. Ha Rimay versének zárlatát, talán némi joggal, az „Istenedhez – velem” retorikai javaslatában látjuk összegződni, akkor azt mondhatjuk, hogy Rimay olyan összetett eljárásmódra biztatott, amit egészében véve nem csupán ő maga nem valósított meg, de amelynek elemeit később is először csak külön-külön sikerült a régi magyar irodalom ezen hagyományágának kidolgoznia: a Bónis Ferenc keservének az Istenhez való közösségi indíttatású (de nem prosopopeikus) odafordulást, a Rákóczi-nótának pedig a prosopopeikus (de nem Istenhez szóló) megszólalást. A két hagyományszál összefonásának, a paraklétoszi hang tulajdonképpeni kidolgozásának feladata pedig Kölcseyre maradt.

Újfalvi (az ecclesia [siralmas] panasza és az ország [siralmas] könyörgése)

És ez még akkor is így van, ha a régi magyar irodalom tágabb kontextusában teljes joggal fedezhetünk fel olyan hosszú életű, szívósan jelenlévő mozzanatokat, amelyek régtől fogva elősegítették és előkészítették ezt az oly nagy hatású, s oly meghatározó jelentőségű összefonódást. Aligha mellőzhető például, hogy a protestáns énekeskönyvek olyan központi fontosságú darabjai, mint, példának okáért Újfalvi Imre 1602-es, Debrecenben megjelent Keresztyéni énekek című gyűjteménye, bár tartalomjegyzéke által egészében véve elsősorban a hitgyakorlás konkrét alkalmaihoz igazodik,42 vegyes énekrészében azonban, többé-kevésbé következetesen, műfaji rendet követ. S ily módon – a hangvételre, s nem a konkrét tartalomra ügyelve - szorosan egymás mellé rendezi, példának okáért, a Siralmas panaszokat is: előbb az Ecclesiáéit majd Magyarországéit.43 Noha teológiailag talán igen, de ideológiailag természetesen sohasem volt ellentét a nemzeti panasz és az Istenhez való siralmas könyörgés között: szoros összetartozásuk a korabeli gondolkodás közhelye. A két elem nyelvének és retorikájának összesimítása azonban alighanem jelentős részben mégiscsak a protestáns énekeskönyvek Kölcseyig, sőt, bizonyos (például politikai) regiszterekben máig ható teljesítménye.

Összegzés (szomorú himnuszok)

Hogy végezetül magam is egy történet-kivonattal éljek: jelen vizsgálódásból úgy látszik tehát, hogy Balassi Bálint bizonyítandó laudatív megszólításainak Rimay János versében lezajló panaszos szövegkörnyezetbe történő áthelyeződése legalább olyan szívós, „tartós kohéziójú”44 konstrukciónak bizonyult, mint a retorikai szerkezetet hibátlanul és látványosan összegző rímtoposz maga.45 Az önmagunkhoz szóló saját közösségi panasz retorikai zsákutcájából Rimay kiútként az Istenhez fordulás és a képviselet retorikai szituációját és mintázatát kínálta fel, anélkül azonban, hogy saját szövegében konkrét szövegpéldát adott volna rá. Az Istenhez való közvetítői odafordulás illetve a képviselő által történő közösségi beszéd rutinjai ezért később, és külön-külön hagyományszálak által alakultak ki (az elsőre a Bónis Ferenc keserve, a másodikra a Rákóczi-nóta lehet a példa), amelyek utóbb, a protestáns énekeskönyvek rendjének előkészítő munkája után, Kölcsey Hymnusának paraklétoszi hangütésében fonódtak össze végképp, s immár szinte szétszálazhatatlanul, maradandó mintát kínálva fel a (magyar irodalmat talán egészében is jellemző) patetikus nemzeti panaszosságra.46

Nos, véleményem szerint röviden nagyjából így (elsősorban tehát a szomorúságra való hajlam nagy erejű retorikai kereteinek viszonylag korai kiépülése és megszilárdulása által) történhetett meg, hogy bár, a közismert történet szerint, a világ nemzeti himnuszai között két nagyon szomorú is van, ám – hogy, hogy nem – a másikat is egy magyar ember írta.47

Hivatkozások

Ács Pál–Székely Júlia: „Mit jegyez ez a kép?”. In Mint sok fát gyümölccsel…, (Tanulmányok Kovács Sándor Iván tiszteletére.), szerk.: Orlovszky Géza, Bp., ELTE Régi Magyar Irodalomtörténeti Tanszék, 1997, 29–33.

Assmann, Jan, A kulturális emlékezet (írás, emlékezés és politikai identitás a korai magaskultúrákban), ford. Hidas Zoltán, Bp., Atlantisz, 1999, 273–285.

Balázs Mihály, A Katonaének elemzéseinek mérlegelése, Hungarológiai Közlemények, Újvidék, 2005, 1, 51–62.

Bán Imre, Egy rím életrajza, Árkádia, Debrecen, 1978, 137–143.

BC = Balassa-kódex, közzéteszi Kőszeghy Péter, előszó, átírás, jegyzetek: Vadai István, [Hasonmás és betűhű átírás], Bp., Balassi Kiadó, 1994.

Bene Sándor, Szövegaktus, ItK, 2003, 6, 628–702.

Böszörményi Ede, Nemzeti énekeinkről, Confessio, 2003, 3, 39–42.

Budai Ferenc, Magyar Ország polgári históriájára való lexicon a XVI. század végéig, I–III, Nagyvárad, Máramarosi Gottlieb, 1805. I.

Culler, Jonathan, Aposztrophé, ford. Széles Csongor, Helikon, 2000, 3, 370–389.

Csetri Lajos, Egy Csokonai-vers keletkezéstörténetéhez (A reményhez), ActHistLittHung, 13, Szeged, 1973, 21–32.

Dávidházi Péter, A Hymnus paraklétoszi szerephagyománya, Alföld, 1996, 12. 66–80.

Dávidházi Péter, Per passivam resistentiam. Változatok hatalom és írás témájára, Bp., Argumentum, 1998.

Dávidházi Péter, Egy nemzeti tudomány születése (Toldy Ferenc és a magyar irodalomtörténet), Bp., Akadémiai–Universitas, 2004.

de Man, Paul, Az önéletrajz mint arcrongálás, ford. Fogarasi György, Pompeji, 1997, 2–3, 93–107.

Genette, Gérard, Az elbeszélő diszkurzus, ford. Lovas Edit–Sepeghy Boldizsár, in: Az irodalom elméletei I, szerk. Thomka Beáta, Pécs, 1996, 61–98.

Gerézdi Rabán, Balassi Bálint utóélete, ItK, 1968, 4, 401–410.

Handbuch der ungarischen Poesie, I–II, In Verbindung mit Julius Fenyéry, hrsg. Franz Toldy, Pesth und Wien, G. Kilian und K. Gerold, 1828.

Harsányi István–Gulyás József, Régi magyar versek a sárospataki könyvtárból, ItK, 1917, 336–340.

Havas László: Költői időszemlélet a későreneszánsz és a barokk határán, ItK, 1982, 667–677.

Imre Mihály, Egy rímtoposz históriája (nép – szép – kép – ép…tép) ItK, 1984, 399–426.

Imre Mihály, „Magyarország panasza” – A Querela Hungariae toposz a XVI–XVII. század irodalmában (Csokonai Könyvtár 5.), Debrecen, Kossuth, 1995.

KFMMV = Kölcsey Ferenc Minden Munkái (Versek és versfordítások), s. a. r. Szabó G. Zoltán, Bp., Universitas, 2001.

KKK = A kuruc küzdelmek költészete, szerk. Varga Imre, Bp., Akadémiai, 1977.

Kiss Gy. Csaba, Nemzeti és vallási identitás a közép-európai nemzeti himnuszokban, Hitel, 1999. január, 72–80.

Klaniczay Tibor, Hozzászólás Balassi és Rimay verseinek kritikai kiadásához, MTA I. OK, 1957 (XI), 265–338.

Kovács Sándor Iván, A reneszánsz verskompozíció és felbomlásának néhány példája Rimaynál, ItK, 1970, 500–503.

Kölcsey Ferenc Összes Művei, I–III, s. a. r.: Szauder Józsefné–Szauder József, Bp., Szépirodalmi. 1960. I.

Merényi Varga László, Rimay János: Kiben kesereg a magyar nemzetnek romlássán s fogyássán, in A régi magyar vers, szerk. Komlovszki Tibor, Bp., Akadémiai, 1979, 181–200.

Mészöly Gedeon, Kölcsy Hymnusa és a Hymnus Kölcseyje, Bp., 1939.

MKMF = A magyar költészet műfajai és formatípusai a 17. században (A Szegeden 2003-ban megrendezett régi magyar irodalmi konferencia előadásai), szerk. Ötvös Péter–Pap Balázs–Szilasi László–Vadai István, Szeged, 2005.

Ottlik Géza, Hajnali Háztetők – Minden megvan, Bp., Európa, 1994, 113–132.

Péczely László, A Rákóczi-nóta, in Rákóczi tanulmányok, Bp., Akadémiai Kiadó, 1980, 543–559.

RÖM = Rimay János Összes Művei, összeállította Eckhardt Sándor, Bp., Akadémiai, 1955. (A továbbiakban: RÖM.) Nr. 37. 83-84.

Szabó G. Zoltán, Kölcsey Hymnusáról, ItK, 1998, 114–144.

Szemere Pál munkái I–III, s. a. r.: Szvorényi József, Bp., Franklin, 1890, II.

SzépLitAj = Szépliteratúrai ajándék című folyóirat 1821-ben megjelent száma.

Szigeti Csaba, A Rimay-vershagyomány a XVII. században, ItK, 1982, 5–6, 614–619.

Szigeti Csaba, Appendix Balassiana (Kronológia, tradíció, hagyománytudat a XVII. századi Balassi-követő nemesi műköltészetben), ItK, 1985, 6, 675–687.

Toldy Ferenc, A magyar költészet története I–II, Pest, Heckenast Gusztáv, 1854.

Újfalvi Imre, Keresztyéni énekek, Debrecen, 1602 (Bibliotheca Hungarica Antiqua, XXXVIII), fakszimile: Kőszeghy Péter, kísérőtanulmány: Ács Pál, Budapest, Balassi, 2005.

Varjas Béla, Balassi és a hárompillérű verskompozíció, ItK, 1970, 479–491.

Varjas Béla, A magyar reneszánsz irodalom társadalmi gyökerei, Bp., Akadémiai 1982.

Voigt Vilmos, A modern himnuszok, 2000, 1995. március, 43–52.


 1. Ferenczi–Molnár 1972, 52 (Tornyospálca). Gyanúm szerint hasonlóan „túl szép” adat a Szentsei-daloskönyvben fennmaradt, Lehmann százados haláláról és Rákóczi megszabadulásáról szóló hiteles kuruc kori ének népi változata (uo., 77; Mátészalka). A szöveg Thaly kiadása vagy egy eddig nem azonosított szépirodalmi mű nyomán kerülhetett be a szájhagyományba. Ha mégsem így van, újabb feladatot jelent a hagyományozódás megállapítása. Ilyen meglepetés volt számomra egy eddig Thaly Kálmán átköltéseként számon tartott Őszi harmat után-variáns felbukkanása egy hiteles XVIII. századi kéziratban, vö. Csörsz 2015b.

 2. Gerézdi, 1968.

 3. SzépLitAj, 1821, 134–135; RÖM, 83–84, 37.

 4. SzépLitAj, 1821, 136–142.

 5. Handbuch der…, 1828.

 6. Toldy, 1854.

 7. Éppen ezért nem ismerhették a kódex nevezetes nyitómondatát sem. („Következnek Balassi Bálintnak különb-különbféle szerelmes éneki, kik között egynéhány isteni dicséret és vitézségről való ének is vagyon.” BC, 1.)

 8. Rimay versének kísérőszövege a következő: „A lelkesebb Történetíró, ki nem csak a’ Királyok és gyakran ezeknek egyedűl privatcéljaik miatt történt népölő csaták’ száraz elbeszélléseivel őgyeleg, hanem az egész Nemzetnek is felveszi többféle tekintetű állapotját, az illyen énekekből tanulhatja ki az idő korok gondolkodása ’s érzése mivoltát. Költőt vagy költői érzésü embert mindenkor mélyebben hat meg Hazájának szerencséje ’s bal-sorsa ’s így ennek énekei fenntartják azt a’ hangot, melly kűlömben a’ koholtakkal egészen kiholt volna. A következő tábori dalból pedig a’ Balassa idejebeli csatázó-kor lelke tetszik-ki.” SzépLitAj, 1821, 135.

 9. Erről bővebben lásd: Dávidházi, 2004, 167–204 (II. 6. Kétnyelvű alapmű a vindikáció jegyében: a kulturális elmaradottság vádja és a Handbuch védelmi funkciója), főként: 196–198.

 10. Kölcsey, 1960, 520. A Hymnus kontextusában idézi és értelmezi: KFMMV, 893.

 11. Budai, 1805, 128.

 12. Mindemellett a Kölcseyre gyakorolt régi magyar irodalmi hatás tekintetében, tágabb értelemben különösképpen fontosnak látszanak a XVIII. század végi magyar nyelvű pasquillusok és az Istenes Énekek kései kiadásai is. Ezek átfogó, részletes vizsgálatára jelen dolgozat keretei között nem vállalkoztam.

 13. Azt, hogy Balassi Bálint 1874 előtt sem esett ki a magyar irodalmi kánonból, sőt, – Zrínyi mellett egyetlen régi magyar irodalmi szereplőként – központi figurává vált, ebben a kontextusban tulajdonképpen jelentős részben annak köszönhetjük, hogy Szenci Kertész Ábrahámnak mégsem sikerült teljesen rendeznie a rendezetlen kiadásokat. „Mivel azonban sejthette, hogy a birtokában lévő Balassi-kézirat nem tartalmazza Balassi valamennyi istenes versét, a Rimay-versek kéziratáról viszont joggal hihette, hogy teljes, mert az kiadásra volt előkészítve, e fennmaradt énekeket egyszerűen Balassinak tulajdonította. Így esett meg, hogy Rimay híres éneke, az »Oh szegény megromlott s elfogyott magyar nép«, évszázadokig Balassa műveként vált ismeretessé.” Klaniczay, 1957, 312. – Szigeti 1982 és 1985.

 14. Szabó G. Zoltán már 1998-ban felhívta rá a figyelmet, hogy a protestáns, kuruc tradíciónak a Hymnusban való markáns jelenléte Mészöly Gedeontól (Mészöly 1939) eredeztethető, ellenőrizetlen és tarthatatlan irodalomtörténeti közhely. (Szabó G. 1998, főként: 140–141). Lásd még: a Rákos című Kölcsey-vers jegyzeteit (KFMMV 670.).

 15. Imre, 1995, (főként: 241–273). – Első kifejtés: Imre, 1984. A rímtoposz kutatásának alapító szövege: Bán, 1978.

 16. Lásd: Harsányi, 1917.

 17. Egyéb tekintetben természetesen más régi magyar irodalmi szövegek is hathattak a Hymnus szövegére: Szigeti Csaba pl. arra figyelmeztetett, hogy a Hymnus metrumának első magyar nyelvű előfordulása Pécseli Király Imre Dicsérlek Uram téged… kezdetű, a protestáns templomi énekeskönyvekben 1648 után folyamatosan szereplő verse (RMKT XVII/2, 3), Szabó András pedig Szenci Molnár Albert 131. zsoltárának valószínűsíthető hatására hívta fel a figyelmemet. (Szíves szóbeli közlések.)

 18. Szemere Pál, Dalverseny és magyarázat, XXVI. rész (1830 és 1842 között). Lásd: Szemere 1890, 153–154.

 19. Lásd: Merényi Varga, 1979 (főként: 193).

 20. Imre 1995, 259. Lásd még: Havas, 1982 (főként: 673).

 21. Imre, 1995 (főként: 246–248, 253, 259–260).

 22. Kovács, 1970, 500–503. (Főként: 501. Merényi Varga értelmezése tulajdonképpen ezekkel a kijelentéssel kíván vitatkozni: lásd Merényi Varga, 1979, 196.)

 23. Kovács, 1970, 501.

 24. Erről legújabban lásd: Balázs, 2005.

 25. Az aposztrophé szerteágazó retorikai funkcióiról lásd: Culler, 2000.

 26. A (narratív) kivonat fogalmáról lásd: Genette, 1996.

 27. Varjas, 1970 = Varjas, 1982, 288–308.

 28. A műfaji kontextushoz lásd: Imre, 1995, 259.

 29. RÖM 199–200.

 30. A sor jelentéséről lásd Ács–Székely, 1997. – Lásd még: Bene Sándor, Szövegaktus, ItK, 2003, 6, 628–702 (főként: 696–699).

 31. Az arc és a hang odakölcsönzéséről lásd: De Man, 1997.

 32. Az együttbeszélés és -éneklés konvenciójáról és poétikai lehetőségéről lásd Oláh Szabolcs, Lírai „után-mondás”, tropológia és valóságképzet a XVII. századi lelki énekekben, in MKMF, 281–291.

 33. Mint arra Oláh Szabolcs figyelmeztetett, aligha mellékes ugyanakkor, hogy a Rimay-vers nótajelzése: Legyen jó idő…Az ad notam hivatkozott Rimay-vers a költő megkomponált versgyűjteményének XXI. darabja, a kísérőszövegek szerint „Lelki vigasztalás, metáphorica cantio [példázat szerint való ének], Ebben is könyörög Istennek, okát adván, miért próbálja s sujtolja Isten az ő híveit.” A szöveg az elcsüggedt, megpróbált, de bizakodó és örömre ébredő ember éneke – amely hasonló (egyéni és közösségi önmegszólításra, majd Istenhez forduló aposztrophéra épülő) retorikai szerkezete ellenére egyértelműen pozitív hangú ellendarabja az őt nótajelzésként hordozó éneknek. Úgy tűnik, Rimay alapszövege ezzel a finom, bár teljesen nyilvánvaló utalással, bonyolult (jelen tárgyalásban nem részletezhető) ellenviszonnyal eredetileg tulajdonképpen a mű szövegéből egyáltalán nem következő, s a hagyományban a későbbiekben egyáltalán nem érvényesülő szimmetriát, kiengesztelődést, megbékélést is létrehozta.

 34. Lásd: Dávidházi, 1996, 12. = In Dávidházi, 1998, 102–123. A paraklétosz (kirendelt védőügyvéd) feladata „vétkes közösség szószólójaként pártfogóan közbenjárni egy fensőbb hatalomnál”. Ezért olyan kettős természetű, szakrális és profán szöveget (nemzeti imát, illetve jogászi védőbeszédet) alkot meg, amely által „egy közösség nevében és érdekében szószólóként közbenjár, hogy kiengesztelje Istent.” (67.) – Lásd még: Dávidházi, 2004. 148–167 (II, 4. Az MDCCCXXIII és a Hymnus: beszédaktusok a paraklétoszi szerephagyomány költői nyelvében).

 35. A hüpolépszisz fogalmáról lásd: Assmann, 1999, 273–285.

 36. KKK, 18, 63.

 37. Lásd: KKK, 750.

 38. Pl. 14. strófa:

  Igaz ügyed ha volt, kiköltem melletted,
  Nagy ínséget láttam szüntelen feletted,
  Melyet méltatlanul szenvedek helyetted,
  Éltemet nem szántam, mert megérdemletted.

 39. A szöveg ebben a szerkezeti egységben konkrétan is jelöli a Rimay-szöveghez fűződő kapcsolatát. 67. sor: „Előmenetedre többé vissza nem tér” (Lásd Rimay, 4. sor: „Elémenetedre nincs egy utad is ép.”)

 40. KKK, 238, 721 (1751-es változat). A szöveg legteljesebb szövegváltozatát lásd: Péczely, 1980. A szöveg utóéletéhez, az idézettek mellett, lásd még: Csetri, 1973.

 41. Az isteni meghallgatás lehetőségével egyáltalán nem számoló ezen (nemzeti) panasz mélyen tragikus, keresztény nézőpontból pedig iszonyatos, egyértelműen pokoli voltát kitűnően érzékelte és bontotta ki a magyar irodalmi (s nem is csupán lírai) tradíció. A Rákóczi-nótát érintő magyar prózai szövegek közül e tekintetben magam Ottlik Géza életművének kitüntetett fontosságú, alapító szövegét, A Drugeth-legenda című (először 1939-ben, a Nyugatban megjelent) novellát tartom a legbeszédesebbnek. (Ottlik, 1994. Lásd főként az Ervin című fejezetet, 128–131.)

 42. Psalmusokból való isteni dicséretek [1–92.]; Üdnepekre való énekek [93–141.]; Az Catechesisből való énekek [142–154.]; Különb-különbféle énekek [155–206.]; Halott temetésekorra való énekek; I. halottnak felvétele előtt: 1–8.; II. halott-kivitelkor: 9–12.; III. sír felett: 13–30. Lásd: Újfalvi, 1602, 41–62.

 43. 186. Ó, mint keseregnek… (RPHA, 1127), Siralmas panasza az Ecclesiának.; 187. Istenünkhöz fohászkodván… (RPHA, 618) Siralmas panasza az Ecclesiának.; 188. Keserves szívvel Magyarországban… (RPHA, 739) Siralmas könyörgése Magyarországnak…; 189. Tekints reánk immár… (RPHA, 1368) Más siralmas könyörgése Magyarországnak…; Lásd: Újfalvi, 1602, 57.

 44. A jelzőről lásd: Imre, 1995, 247.

 45. Ebben az értelemben is maradéktalanul helytállónak tűnik tehát Imre Mihály állítása: „Teljesen valószínűtlennek tűnik, hogy e rímekkel rögzített, makacsul hagyományozódó költői szöveg rímei akusztikus erejének köszönhetné csak költészetünkben – tudtommal – páratlan kontinuitását.” (Imre, 1995, 248.)

 46. Jóllehet a Hymnus szövege tulajdonképpen valóban helyreállítja a jó és rossz cselekedeteknek, pozitív és negatív eseményeknek a Farkas Andrástól Zrínyiig alakuló eredeti toposzban megfigyelhető szimmetriáját, a magyar irodalmi hagyomány – s ennek részeként, részben e tanulmány is – azonban elsősorban mégis a mű negatív elemeit tartotta elevenen: ha össze akarnánk állítani egy Magyarország dicsekedése című magyar irodalmi antológiát, valószínűleg kevés és többnyire értéktelen szöveg közül válogathatnánk csak. Meg kell mondanom, saját megítélésem szerint (néhány egyéb – viszonylag sikeres magyar történelmi figurákról: Búvár Kundról, Kinizsi Pálról s esetleg még néhány társukról szóló – kisebb s kevésbé ismert szöveget leszámítva) tulajdonképpen Arany János Toldi-trilógiája az egyetlen olyan jelentős magyar irodalmi mű, amely (legendásan elhúzódó létrejöttével, kanonikus rangjával, az irodalmi hagyományban való állandó és izgató jelenlétével, egy radikálisan másfajta történelemszemléletre és szemléletmódra tett átfogó – és nem is biztos, hogy minden tekintetben kudarcba fulladó – kísérletével) méltó módon próbált és volt képes ellene tartani a patetikus panasz nagy erejű tradíciójának. Az Arany-szövegek e kontextusban történő újraolvasását mindenesetre felettébb sürgető feladatnak tartom.

 47. Lásd még: Voigt, 1995; Kiss Gy., 1999, valamint Böszörményi, 2003.