BibTeXTXT?

Keresési eredmények


Középkor
(Szerkeszti: Bartók Zsófia Ágnes.)

Nincs keresési eredmény ebben a korszakban.


Kora újkor
(Szerkeszti: Balázs Mihály.)

3. Intézmény és irodalom a korai humanizmus időszakában

3.1. Horváth Iván
A székely rovásírás és a latin–magyar ábécé
8–9. század: A 8–9. században kerülhetett a földbe a szarvasi késő avar kori tűtartó

5. Függetlenségigény és példázatosság a magyarul író erazmisták munkásságában

5.1. Ács Pál
A magyar irodalmi nyelv két elmélete: az erazmista és a Balassi-követő
5.2. Horváth Iván
A magyar vers a reneszánsz és reformáció korában
1536: Megjelenik két verseskötet

6. A történetmondás műhelyei a 16. században

6.1. Vadai István
Kolozsvárott kötetet komponálni
6.2. Orlovszky Géza
A históriás ének
1574: Megjelenik a Cancionale

7. Folytonosság és/vagy megszakítottság?
(A humanizmus és/vagy a reformáció jegyében)

7.1. Balázs Mihály
A korai reformáció eszköztára Európában
7.2. Balázs Mihály
A korai reformáció irodalmi eszköztára Magyarországon
7.3. Ács Pál
Az ige fogságában
Biblia és bibliaismeret Magyarországon a reformáció korában

8. Felekezetépítés és irodalom a 16. század második felében

8.1. Balázs Mihály
Prédikáció és értekezés között
Bornemisza Péter: Ördögi kísértetek
8.2. Utasi Csilla
Szórakoztatás és/vagy didakszis
Heltai Gáspár fabuláskönyvéről (Kolozsvár, 1566)
8.3. Balázs Mihály
Megjegyzések a Komédia Balassi Menyhárt árultatásáról értelmezéséhez
8.4. Balázs Mihály
Eszmei és műfaji frissesség a 16. századi párbeszédes művekben
1568: A tordai országgyűlés határozata
8.5. Balázs Mihály
Radikális dogmakritika és fikciós lelemény Jacobus Palaeologus műveiben
1572: Palaeologus Erdélybe érkezik

9. Nyomdászok és olvasmányok
A népszerű irodalom intézményei és önszerveződései

9.1. Szigeti Molnár Dávid
Reformáció és népkönyv a kora újkorban

10. Mendikálók, hegedősök, szegénylegények
Az európai vágánsköltészet hazai változatairól

10.1. Pap Balázs
16. századi mendikáló énekek és a Pajkos ének

11. Költői életművek a 16. században és a 17. század elején

11.1. Szilasi László
Balassi Bálint költészetének utóélete a 17. század elején
1632: Solvirogram Pannonius Istenes-énekek-kiadása

12. Hitvédő és kegyességépítő művek a 17. első felében

12.1. Etlinger Mihály, Szatmári Áron
Unitárius Psalterium-fordítások
12.2. Balázs Mihály
Néhány megjegyzés Heltai imádságos könyvének utóéletéről
12.3. Balázs Mihály
Újabb szempontok Ecsedi Báthori István meditációinak értelmezéséhez
12.4. Hargittay Emil
Pázmány Péter irodalomtörténeti értékei: az alkotásmód legfőbb sajátosságai
12.5. Balázs Mihály
Hitvita és fabula
1609: Megjelenik az Öt szép levél

13. Udvari kultúra és anyanyelvű költészet a 17. században

13.1. Bene Sándor
Zrínyi Miklós (1620–1664)
„A világi scéna” – énformálás a nyilvános térben

14. Az önéletíró irodalom változatai

14.1. Laczházi Gyula
Önéletrajzi narratíva és emlékírás
14.2. Széles Ágnes
Anekdota és referencialitás Kemény János önéletírásában
14.3. Förköli Gábor
Bethlen Miklós, az emlékíró
14.4. Fazakas Gergely Tamás
Árva Bethlen Kata önreprezentációi

15. Rimay kesergésétől Rákóczi kesergéséig
A politikai költészet alakzatai a 17. században

15.1. Csörsz Rumen István
A XVI–XVII. századi örökség a XVIII. században
15.2. Szilasi László
Hajlam a búra
A magyar irodalom panaszos alaphangjának retorikai gyökerei a régiségben
15.3. Ács Pál
„Ha kérdi Isten, Káthay, tetőled”
Pázmány vitairata Bocskai haláláról
15.4. Balázs Mihály
„Mit búsulsz kenyeres…”

16. A kultúra és az irodalom intézményei a felekezeti korszak utolsó évtizedeiben

16.1. Földesi Ferenc
Preces philosophi ad Deum, 1764
16.2. Balázs Mihály
Philologia sacra a magyar protestantizmusban: kapcsolódások és elkülönülések

Új- és legújabb kor
(Szerkeszti: Margócsy István.)

18. A nyelvi nemzet államának építése (1820-1870)

18.1. Csörsz Rumen István
A magyar közköltészet történeti poétikai alapjai