BibTeXTXT?

Keresési eredmények


Középkor
(Szerkeszti: Bartók Zsófia Ágnes.)

1. A magyarországi írásbeliség kezdetei

1.1. Jankovits László
Mikor, hogyan kezdődött?
1.2. Horváth Iván
Hagyománytalan, európai remekmű: a Krisztus

2. Az olvasóközönség megjelenése

2.1. Horváth Iván
Magyar versek: mi veszett el?
2.2. Lázs Sándor
Regula és irodalom a szigeti domonkos apácák kolostorában
2.3. Lázs Sándor
Perikópafordítások
Az Érsekújvári Kódex nagyböjti perikópasorozata

Kora újkor
(Szerkeszti: Balázs Mihály.)

3. Intézmény és irodalom a korai humanizmus időszakában

3.1. Kiss Farkas Gábor
Vitéz János
3.2. Bene Sándor
Középkor és reneszánsz határán: Teológia és politika
1467/1471: Megszületnek Andreas Pannonius királytükrei
3.3. Horváth Iván
A székely rovásírás és a latin–magyar ábécé
8–9. század: A 8–9. században kerülhetett a földbe a szarvasi késő avar kori tűtartó
3.4. Csehy Zoltán
Vendégjáték a priapikus Parnasszuson
1426: Megjelenik Antonio Beccadelli Hermaphoriditusa
3.5. Jankovits László
A diadalmas mandulafa
3.6. Jankovits László
Utóélet

4. Sodalitas és mecenatúra között a 15–16. század fordulóján

4.1. Jankovits László
A Mohács előtti humanista költészet szakaszai
1490: Meghalt Mátyás király
4.2. Jankovits László
Jacobus Piso Schediája
1534: Jacobus Piso verseskötete

5. Függetlenségigény és példázatosság a magyarul író erazmisták munkásságában

5.1. Ács Pál
A magyar irodalmi nyelv két elmélete: az erazmista és a Balassi-követő
5.2. Tóth Tünde
A virágénekvita
1485: „Emericus Terek köszön Krisztinának…” – töredék

6. A történetmondás műhelyei a 16. században

6.1. Kulcsár Péter
A történetíró Heltai
(Kiadás- és szövegtörténeti áttekintés)
6.2. Nagy Levente
História, emlékezet, önvallomás
1593: Az erdélyi magyar történeti- és emlékirat-irodalom a 16–18. században

7. Folytonosság és/vagy megszakítottság?
(A humanizmus és/vagy a reformáció jegyében)

7.1. Péter Katalin
A Bibliaolvasás mindenkinek szóló programja Magyarországon a 16. században

8. Felekezetépítés és irodalom a 16. század második felében

8.1. Pirnát Antal
Bornemisza Péter
8.2. Latzkovits Miklós
A 16. századi magyar dráma

9. Nyomdászok és olvasmányok
A népszerű irodalom intézményei és önszerveződései

9.1. Szigeti Molnár Dávid
Reformáció és népkönyv a kora újkorban

10. Mendikálók, hegedősök, szegénylegények
Az európai vágánsköltészet hazai változatairól

10.1. Pap Balázs
16. századi mendikáló énekek és a Pajkos ének
10.2. Ács Pál
„Hegedűsök, néktek szólok…”
Hegedűs Márton éneke (1580) – folklór vagy paródia?
10.3. Vadai István
A Pajkos ének szerzője

11. Költői életművek a 16. században és a 17. század elején

11.1. Horváth Iván
Balassi Bálint verseinek fragmentumi
11.2. Horváth Iván
Balassi könyve
1590: Elkészül Balassi „Maga kezével írt könyve”
11.3. Ács Pál
Balassi Bálint apoteózisa Rimay János Epicédiumában
1596: Megjelenik a Balassi-epicédium
11.4. Ötvös Péter
Rimay János költészete és a magyar későreneszánsz
11.5. Szilasi László
Balassi Bálint költészetének utóélete a 17. század elején
1632: Solvirogram Pannonius Istenes-énekek-kiadása

12. Hitvédő és kegyességépítő művek a 17. első felében

12.1. H. Hubert Gabriella
Kánonképzés a gyülekezeti énekköltészetben
1602: Megjelenik Újfalvi Imre debreceni énekeskönyve
12.2. Etlinger Mihály, Szatmári Áron
Unitárius Psalterium-fordítások
12.3. Orlovszky Géza
Protestáns költők
(részlet)
12.4. Balázs Mihály
Újabb szempontok Ecsedi Báthori István meditációinak értelmezéséhez
12.5. Hargittay Emil
Pázmány Péter irodalomtörténeti értékei: az alkotásmód legfőbb sajátosságai
12.6. Balázs Mihály
Hitvita és fabula
1609: Megjelenik az Öt szép levél
12.7. Laczházi Gyula
Vanitas és memento mori
1623: Megjelenik Nyéki Vörös Mátyás Dialogusa

13. Udvari kultúra és anyanyelvű költészet a 17. században

13.1. Szörényi László
A szerkesztett verseskötet mint a szerző ifjúkori önarcképe
1651: Adriai tengernek Syrenaia: Groff Zrini Miklós
13.2. Kiss Farkas Gábor
Az imitatio elmélete és gyakorlata a Szigeti veszedelemben
1651: Megjelenik az Adriai tengernek Syrenaia
13.3. Ács Pál
A „helyettes áldozat” allegóriái a Zrínyiász kilencedik énekében
1651: Megjelenik a Szigeti veszedelem
13.4. Bene Sándor
Zrínyi Miklós (1620–1664)
„A világi scéna” – énformálás a nyilvános térben
13.5. Szigeti Molnár Dávid
A félreértett ismeretlen
Frissítő szempontok a Rákóczi-eposz értelmezéséhez
13.6. Jankovics József
A magyar verses regény kezdetei, avagy a kánonból kiiktatott barokk költő
1664: Megjelenik a Márssal társolkodó Murányi Vénus
13.7. Latzkovits Miklós
A hiteles Gyöngyösi hitelessége

14. Az önéletíró irodalom változatai

14.1. Ifj. Tóth-Barbalics István
Cum Deo
1719: A fejedelem (valószínűleg) befejezi a Confesssio írását: II. Rákóczi Ferenc Vallomása és Emlékiratai

15. Rimay kesergésétől Rákóczi kesergéséig
A politikai költészet alakzatai a 17. században

15.1. Szilasi László
Hajlam a búra
A magyar irodalom panaszos alaphangjának retorikai gyökerei a régiségben
15.2. Ács Pál
„Ha kérdi Isten, Káthay, tetőled”
Pázmány vitairata Bocskai haláláról
15.3. Fazekas Sándor
A Sebes agynak késő sisak
15.4. Klaniczay Tibor
A Rákóczi-szabadságharc legszebb éneke

16. A kultúra és az irodalom intézményei a felekezeti korszak utolsó évtizedeiben

16.1. Gyenis Vilmos
Bod Péter és Hermányi Dienes József (Ismeretlen vitájuk a valóságábrázolásról)

Új- és legújabb kor
(Szerkeszti: Margócsy István.)

17. A magyar nyelv nemzete (1770-1820)

17.1. Szilágyi Márton
Az eredet dilemmái
(Az 1772-es korszakhatár kérdéséhez)