BibTeXTXT?

Keresési eredmények


Középkor
(Szerkeszti: Bartók Zsófia Ágnes.)

1. A magyarországi írásbeliség kezdetei

1.1. Horváth Iván
Hagyománytalan, európai remekmű: a Krisztus

Kora újkor
(Szerkeszti: Balázs Mihály.)

3. Intézmény és irodalom a korai humanizmus időszakában

3.1. Jankovits László
Utóélet

5. Függetlenségigény és példázatosság a magyarul író erazmisták munkásságában

5.1. Bartók István
Sylvester János grammatika-meghatározásának jelentősége és forrásai

6. A történetmondás műhelyei a 16. században

6.1. Nagy Levente
História, emlékezet, önvallomás
1593: Az erdélyi magyar történeti- és emlékirat-irodalom a 16–18. században

8. Felekezetépítés és irodalom a 16. század második felében

8.1. Kecskeméti Gábor
Teológia és retorika a régi magyar prédikáció irodalomban

9. Nyomdászok és olvasmányok
A népszerű irodalom intézményei és önszerveződései

9.1. Szigeti Molnár Dávid
Reformáció és népkönyv a kora újkorban

11. Költői életművek a 16. században és a 17. század elején

11.1. Horváth Iván
Balassi Bálint verseinek fragmentumi
11.2. Ötvös Péter
Rimay János költészete és a magyar későreneszánsz
11.3. Szilasi László
Balassi Bálint költészetének utóélete a 17. század elején
1632: Solvirogram Pannonius Istenes-énekek-kiadása

12. Hitvédő és kegyességépítő művek a 17. első felében

12.1. Hargittay Emil
Pázmány Péter irodalomtörténeti értékei: az alkotásmód legfőbb sajátosságai
12.2. Luffy Katalin
Puritán elvek és gyakorlat Medgyesi Pál prózájában
12.3. Ungvári Z. Imre
Erdélyi magyar kartezianizmus a 17. században (Descartes eszméi Apáczai Csere János műveiben)
(részlet)

13. Udvari kultúra és anyanyelvű költészet a 17. században

13.1. Bene Sándor
Zrínyi Miklós (1620–1664)
„A világi scéna” – énformálás a nyilvános térben
13.2. Jankovics József
A magyar verses regény kezdetei, avagy a kánonból kiiktatott barokk költő
1664: Megjelenik a Márssal társolkodó Murányi Vénus

14. Az önéletíró irodalom változatai

14.1. Förköli Gábor
Bethlen Miklós, az emlékíró

15. Rimay kesergésétől Rákóczi kesergéséig
A politikai költészet alakzatai a 17. században

15.1. Csörsz Rumen István
A XVI–XVII. századi örökség a XVIII. században

16. A kultúra és az irodalom intézményei a felekezeti korszak utolsó évtizedeiben

16.1. Földesi Ferenc
Preces philosophi ad Deum, 1764
16.2. Csepregi Zoltán
Evangélikus bibliafordítások a XVIII. században

Új- és legújabb kor
(Szerkeszti: Margócsy István.)

18. A nyelvi nemzet államának építése (1820-1870)

18.1. Csörsz Rumen István
A magyar közköltészet történeti poétikai alapjai