BibTeXTXT?

Keresési eredmények


Középkor
(Szerkeszti: Bartók Zsófia Ágnes.)

2. Az olvasóközönség megjelenése

2.1. Lázs Sándor
Perikópafordítások
Az Érsekújvári Kódex nagyböjti perikópasorozata
2.2. Bartók Zsófia Ágnes
A Karthauzi Névtelen művének műfaji környezete

Kora újkor
(Szerkeszti: Balázs Mihály.)

3. Intézmény és irodalom a korai humanizmus időszakában

3.1. Jankovits László
Utóélet

7. Folytonosság és/vagy megszakítottság?
(A humanizmus és/vagy a reformáció jegyében)

7.1. Balázs Mihály
A korai reformáció irodalmi eszköztára Magyarországon

8. Felekezetépítés és irodalom a 16. század második felében

8.1. Kecskeméti Gábor
A régi magyarországi irodalomelmélet alappozíciói
1525: Melanchthon kidolgozza a genus didascalicum elméletét
8.2. Balázs Mihály
Prédikáció és értekezés között
Bornemisza Péter: Ördögi kísértetek
8.3. Kecskeméti Gábor
Teológia és retorika a régi magyar prédikáció irodalomban

9. Nyomdászok és olvasmányok
A népszerű irodalom intézményei és önszerveződései

9.1. Szigeti Molnár Dávid
Reformáció és népkönyv a kora újkorban

11. Költői életművek a 16. században és a 17. század elején

11.1. Ötvös Péter
Rimay János költészete és a magyar későreneszánsz
11.2. Szilasi László
Balassi Bálint költészetének utóélete a 17. század elején
1632: Solvirogram Pannonius Istenes-énekek-kiadása

12. Hitvédő és kegyességépítő művek a 17. első felében

12.1. Imre Mihály
A Psalterium Ungaricum poétikai programja XVI. századi kontextusban
12.2. Fazakas Gergely Tamás
Törekvések a savanyú fekete kökény megédesítésére
Fejezetek a protestáns prózairodalom kiadástörténetéből
12.3. Balázs Mihály
Néhány megjegyzés Heltai imádságos könyvének utóéletéről
12.4. Hargittay Emil
Pázmány Péter irodalomtörténeti értékei: az alkotásmód legfőbb sajátosságai
12.5. Laczházi Gyula
Vanitas és memento mori
1623: Megjelenik Nyéki Vörös Mátyás Dialogusa

14. Az önéletíró irodalom változatai

14.1. Széles Ágnes
Anekdota és referencialitás Kemény János önéletírásában

15. Rimay kesergésétől Rákóczi kesergéséig
A politikai költészet alakzatai a 17. században

15.1. Csörsz Rumen István
A XVI–XVII. századi örökség a XVIII. században

Új- és legújabb kor
(Szerkeszti: Margócsy István.)

17. A magyar nyelv nemzete (1770-1820)

17.1. Szilágyi Márton
Az eredet dilemmái
(Az 1772-es korszakhatár kérdéséhez)
17.2. Bátori Anna
A tudás hálózatai: Wallaszky Pál historia litterariája és a 18. századi tudástranszfer
(Módszertani kísérlet)

18. A nyelvi nemzet államának építése (1820-1870)

18.1. Csörsz Rumen István
A magyar közköltészet történeti poétikai alapjai