Új keresés Címlap Segítség

A vers adatlapjához kattintson ide.

A forrásban található versek listájához kattintson ide.
Adj már csendességet (RPHA 2007)p. 1.
Lelkemnek hozzád való buzgó kiáltása (RPHA 0842)p. 5.
Ó, én kegyelmes Istenem (RPHA 1109)p. 6.
Bizonnyal ismerem rajtam nagy haragod (RPHA 0180)f. 8v.
Ó, én Istenem, ím, mi történék én szegény fejemen (RPHA 1108)p. 11.
Ó, szent Isten, kit kedvedben, mint kegyes kebledben (RPHA 1130)p. 15.
Kegyelmes Isten, kinek kezében életemet adtam (RPHA 0712)p. 16.
Áldj meg minket, Úristen, a te jóvoltodból (RPHA 0078)f. 18v.
Bocsásd meg, Úristen, ifjúságomnak vétkét (RPHA 0185)p. 19.
Áldott szép Pünkösdnek gyönyörű ideje (RPHA 0090)f. 23r.
Vitézek, mi lehet e széles föld felett szebb dolog a végeknél (RPHA 1492)p. 24.
Nincs már hova lennem, kegyelmes Istenem (RPHA 1080)p. 27.
Az én jó Istenem, ha gyertyám nekem minden sötétségemben (RPHA 0126)p. 28.
A te nagy nevedért tarts meg, én Istenem (RPHA 0048)f. 31r.
Mennyei seregek, boldog, tiszta lelkek (RPHA 0890)p. 33.
A Szentháromságnak, kinek imádkoznak, Krisztus másod személye (RPHA 0042)p. 38.
A Szentháromságnak harmadik személye (RPHA 0041)p. 40.
Segélj meg engemet, én édes Istenem (RPHA 1212)p. 42.
Mint a szomjú szarvas, kit vadász rettentett (RPHA 0992)p. 44.
Pusztában zsidókat vezérlő jó Isten (RPHA 1186)p. 48.
Ó, én édes hazám, te jó Magyarország, ki keresztyénségnek (RPHA 1107)p. 49.
Végtelen irgalmú, ó, te nagy hatalmú Isten, légy már kegyelmes (RPHA 1473)p. 51.
Bálint nevezetben, ki voltál Balassa (RPHA 3200)f. A4r.
Istenasszonyokkal égben az Istenek (RPHA 3514)f. A5v.
RPHA-szám: 0992.

Forrás: Balassa Bálintnak és, Kolozsvár, 1669-1677 (HH 3), p. 44. [betűhű átirat]. Felekezet: protestáns.
Változatazonosító: 18180.

MAS.

Ex Pſalmo 42.

1 MInt a’ ſzomju ſzarvas kit va-daſz rettentett,
2 Hegyeken, völgyeken ſzéllyel mind kerge-tett,
3 Ri, léh, s’ alig vehet ſzegény lélegzetet,
4 Keres kút fejeket.

5 Ugy keres Ur Iſten lelkem moſt tégedet,
6 Szerte mint kiáltván a’ te ſzent nevedet,
7 Szabadulására hogy onts kegyelmedet,
8 Mint for-rás fejedet.

9 Etelem mert nincsen foháſzko-dás nélkül,
10 Italom csak méreg keſerü könyvemtöl,
11 Midön illy ſzot hallok én ellenségemtöl,
12 Ki-ben lelkem el-hül.

13 Mond: Te ſzámkivetett, nya-valyás meg-omlott,
14 Amaz remén-letted Iſtened moſt holott:
15 Töled immár régen talám el-haſonlott,
16 Hogy vagy illyen romlott.

17 Melly ſzó csak meg nem öl nagy ſzégyenletemben,
18 Hogy ke-vély ellenség azt veti ſzememben,
19 Kinn el-keſeredem, s’ ottan jut e-ſzemben,
20 Mint éltem helyemben.

21 Midön nagy ſereggel, zengéſ-ſel bongáſſal,
22 Templomodba mẽ-tem ſzentelö áldáſſal,
23 Szintén az ajtodig ſok ſzép hangoſsággal,
24 Oly nagy méltoſsággal.

25 De te mindazáltal ſzomju lel-kem ne fély,
26 Söt régi Vradban minden ellen remély,
27 Bizván ke-gyelmében, hidgy és csendeſſen ély,
28 Gonoſzthozzá ne vély.

29 Mert még meg-tériti régi ſze-rencsédet,
30 Melyben virágoztatjokkal ugy tégedet,
31 Tél után ta-vaſzſzal mint a’ ſzép kerteket,
32 Meg-áldgya fejedet.

33 Kiért mondaſz te-is néki dicsi-retet,
34 Mint egy fülemile ſok ſzép énekeket,
35 Ambár ſzenvedgyek hát érte mindeneket,
36 Nyellyek but és mérget.

37 Csák légyen korosként lelké-vel mellettem,
38 Hogy fájdalmam miatt ne veſzſzen életem,
39 Mint Jordán és Hermon fogyhatatlan hitem,
40 Légyen erös lelkem.

41 Mert ha tenger buſul parancſo-lattyára,
42 Hát rám-is ö ereſzt bút bünös fiára,
43 Támoſzkodom azért joakarattyára,
44 Mint Atyám karjárá.

45 Föképpen hogy tudom már hogy nem ſokára,
46 Meg-könyö-ül rajtam az boſzuságára,
47 A’ ki járt életem veſztére, s’ kárára
48 Szégyen-vallására.

49 Kiért áldom ötet erös köſzik-lámot,
50 Csak ne hadgya fogyni-el bizodalmamot,
51 Mikor boſzontáſ-sal gyujtyák nyavalyámot,
52 Mint olajjal langot.

53 Mondok: Csak ne kérdjék hogy hol én Iſtenem?
54 Mert mér-gembẽ akkor nem tudok mit ten-nem,
55 Hogy azzal terjeſztik keſer-vemet bennem,
56 Kéſz volnék holt lennem.

57 No Azért el-bágyatt lelkem te ne buſuly,
58 Buzgo imádsággal söt Uradra boruly,
59 Erös reménséggel csak ö hozzá ſzoruly,
60 Töle el-ne forduly.

Copyright (C) H. Hubert Gabriella, Horváth Andor, Horváth Iván, Seláf Levente 1979-2023.