BibTeX
A históriás ének: poétikai és filológiai kérdések

Címlap

Előszó

Filológia és irodalomtörténet

Ács Pál

A Pannóniai ének és a honfoglalás dési emlékhelye

Lovas Borbála

„Az én beszédemet ti meghallgassátok...”: Bibliai históriák a tanítás és szórakoztatás szolgálatában

Pap Balázs

Néhány apróság Ilosvai Toldijával kapcsolatban

Szatmári Áron

7+6, avagy Demeter király esete a kanásztánccal

Fazekas Sándor

Herkules dorongja – Históriás énekek digitális átiratai Vadai István hagyatékában

Tóth Tünde

A régi magyar históriás énekek értelmezéséhez

Poétikai elemzés

Horváth Andor – Maróthy Szilvia – Simon Eszter

A históriás énekek számítógépes elemzésének módszertani kérdései

Seláf Levente – Petr Plecháč

Számoljuk meg a valákat! A históriás énekek rímelése

Seláf Levente – Petr Plecháč – Vigyikán Villő – Kiss Margit

A belső formulák a 16. századi históriás énekekben

Markó Anita – Nagy Viola – Seláf Levente

A régi magyar versek nótajelzései – egy hálózatelemzés tanulságai

Horváth Andor – Maróthy Szilvia – Simon Eszter

A históriás énekek számítógépes elemzésének módszertani kérdései

ea_histkonf20220610-selafjav0330_mszjav

A régi magyar költészet egyik legfontosabb műfaja a históriás ének.1 Ez az aránylag nagy szövegkorpusz – az összes 16. századi magyar versnek több mint 12%-a ide tartozik, a versek sorokban mért terjedelmét nézve pedig több mint a fele – a kevés kortárs irodalomelméleti és esztétikai reflexió szerint is a magyar kora újkor legfontosabb, reprezentatív műfaját képviseli. Kutatásunkban a históriás énekekre jellemző monoton, banálisnak, túl egyszerűnek tekintett verselés pontos jellemzőit keressük, és megvizsgáljuk, egy bő évszázad alatt mennyiben változott, hogyan alakult át a verselés logikája, jellege. Azt vizsgáljuk többet között, mennyire volt elterjedt az önrím, a ragrím, mennyire tiszták a rímek – vagy például a szótagszámok és a sormetszetek szabályosságára milyen mértékben ügyeltek a költők.

Ez az írás a históriás énekkorpusz összeállítására és nyelvi elemzésére fókuszál. A kutatócsoport további tanulmányai a kötetben pedig azt mutatják be, milyen előzetes eredményekkel járt az összeállított korpusz számítógépes metrikai elemzése.

A históriás énekkorpusz összeállítása

A históriás ének elsősorban 16. századi műfaj, a 15. század második feléből 4 ének, a 16. századból 180 ének ismert, a 17. századból mintegy 23 éneket tekinthetünk a műfajhoz tartozónak. Jelenleg a 16. század végéig teljes a kutatócsoportunk által létrehozott énekkorpusz. A kutatási projekt keretében a 17. századi anyagot is fel fogjuk dolgozni.

A 15–16. századi anyagot az RPHA műfaji besorolása szerint gyűjtöttük (azaz: 002 vallásos>história vagy 049 világi>história).2 A 17. századi anyag összegyűjtése a releváns szakirodalom alapján történik, elsősorban az RMKT 17. századi sorozatában kiadott históriákat tekinti kiindulásnak.3 Zrínyi Miklós vagy Gyöngyösi István epikus verseit nem vesszük a vizsgált alkotások közé, csak a 16. századi hagyományt tükröző, jórészt profán történelmi témájú verseket. Az OTKA projekt keretében a 17. századi históriás énekek RPHA-szerkezetű leírása is elkészül, így a korpusz szöveg és metaadatok szintjén is együtt elemezhető lesz.

Az így létrejött korpusz számokban: 24 909 strófa, 98 503 sor, 525 695 szó. Összehasonlításként néhány további magyar történeti korpusz adatai (a tanulmány írásának időpontjában):

A szövegdigitalizálástól a nyelvi elemzésig

A szövegek forrásául elsősorban a 16. századi RMKT sorozat vonatkozó köteteinek4 korábban beszkennelt és online elérhető,5 illetve általunk újraszkennelt kötetei szolgáltak, emellett használtunk digitális nyomdai fájlokat (PDF), internetes tudományos igényű szövegkiadásokat, például a Tankönyvtár már nem elérhető Régi magyar irodalmi szöveggyűjteményét6 (HTML), kutatói digitális kéziratban lévő modernizált szövegátiratokat7 (DOC, DOCX), valamint egyéb forrásokat, pl. folyóiratbeli szövegközléseket.

A szkennelt állomány esetében szövegkinyerésre az Abbyy Finereader 14-es és 15-ös verzióját használtuk. Mivel az online elérhető OCR-ezett PDF-ek minősége igen alacsony volt, az OCR-ezést minden esetben újra elvégeztük (értelemszerűen a nyomdai PDF-eken erre nem volt szükség).

A következő lépés a szövegek gépi és kézi javítása volt. Az automatikus javításokat, szegmentálást (pl. sorszámozás, fejlécek törlése) reguláris kifejezésekkel végeztük. A kézi javítás minden esetben a digitalizált forrással való összeolvasást jelentette, melynek célja elsősorban az értelemzavaró hibák kiszűrése volt. A folyamat kimenete egy egyszerű szöveg (TXT), minimális, Markdown-szerű jelölési eszköztárral, mely tartalmazza a sor és a strófahatár, a fejezethatárok és a hiányok jelölését, valamint a paratextusok elkülönítését a verses szövegrészektől.

A szövegkorpusz modernizált szövegátiratokat tartalmaz. Modernizálásra két okból van szükség: egyrészt a korpusz jelentős része eleve modernizált kiadásban jelent meg az RMKT köteteiben, így a homogén korpusz előállításához mindenhol modernizálni kellett. Másrészt a nyelvi elemző programok a különféle ortográfiájú szövegeket jelentős hibaszázalékkal ismerik csak fel, ill. sok esetben téves eredményeket hoznak. A projektben elsősorban nem olyan jellegű kutatásokat végzünk, ahol az ortográfiai jellegzetességeknek jelentősége lenne (mint pl. egyes stilometriai kutatások esetében). Fontos azonban hangsúlyozni, hogy a munkafolyamat során létrejött különféle szövegátiratokat megtartjuk, azokra a munkafolyamat különböző állomásain szükség van. Az eredeti, kritikai kiadáshoz közel álló szöveg például az RPHA felületén, a versadatlapon jelenik meg, a számítógépes elemzésre szánt szöveg részint nyelvi, részint metrikai annotációt kap.

A munkafolyamat

Automatikus nyelvi elemzés

A nyelvi elemzés minden lépése teljes egészében automatikusan zajlott. Ezek a normalizálás, a morfológiai elemzés és a morfológiai egyértelműsítés voltak.

A helyesírás a források létrejöttének korában távolról sem volt egységes. Ezért van szükség egy ún. normalizálási lépésre, amelynek során az eredeti betűhű szóalakokat mai magyar helyesírású szavakra alakítjuk át. A többféle, különböző nyelvtörténeti szakmai érvekkel alátámasztható lehetséges feldolgozási forgatókönyvek egyik gyakori közös átalakító lépése ez a fajta normalizálás.8 A szövegfeldolgozásnak ez a lépése kritikus fontosságú, enélkül ugyanis az automatikus annotáció hatékonysága a következő lépésekben drámaian visszaesik.9

Mivel a normalizálás nyelvtörténeti szakértelmet kívánó, rendkívül időigényes manuális munka, megpróbáltuk kiváltani gépi eljárással. A normalizálás nyelvtechnológiai szempontú kutatásának igen gazdag eszköztára van, ám a normalizálási munkák nagy része kézzel írott vagy korpuszból kigyűjtött megfeleltetési szabályok10 alkalmazásán alapul.

Jelen projektben a Normo eszközt11 használtuk, amely ugyan eredetileg középmagyar bibliafordításokra lett optimalizálva, de egy olyan keretet nyújt, amely további szótárak és szabályok hozzáadásával alkalmassá tehető más történeti szövegek normalizálására is. A Normo eredetileg két modulból áll: egy memóriaalapú modulból és egy szabályalapúból, amely karakter- és tokenszintű környezetfüggő újraíró szabályokat tartalmaz. A nyelvi elemzés fejlesztése és finomítása több fordulóban zajlott, melynek során a memóriaalapú modult végül kikapcsoltuk, és csak szabályokat alkalmaztunk. A szabályokat a korpusz alapján, gyakorisági alapon, kézzel írtuk. A fejlesztés és finomhangolás végén 323 szabály szerepelt a normalizálóban.

A szabályok megfogalmazása során több problémába ütköztünk, melyek a nyelvi feldolgozó láncok, illetve a szabályalapú rendszerek természetéből fakadnak. Az egyik az úgynevezett hólabda effektus, amelynek lényege, hogy az elemzőlánc valamely pontján ejtett hiba továbbgörög, és egyre több és több hibát okoz a lánc későbbi pontjain. Ezért igyekeztünk minden szabályszerű hibázási mintázatot már a normalizálási lépésnél elkapni – így sikerült elérnünk azt, hogy a szövegszavak több mint 95%-ához a rendszer tud morfológiai elemzést rendelni. Egy másik tipikus jelenség, amivel meg kellett küzdenünk, minden nyelvfeldolgozó rendszer tipikus kihívása: a pontosság és a fedés közötti egyensúlyozás. Ezt különösen megnehezítette az a tény, hogy a szövegek különböző forrásokból származnak, amelyek különféle szinten lettek előnormalizálva – a szövegközlő egyéni megközelítése szerint. További súlyosbító tényező, hogy maguk a históriás énekek is különböző területekről származó, gyakran eltérő dialektust beszélő szerzők művei, akiknek szövegei tükrözték a maguk nyelvjárási sajátosságait. A gépi normalizálás során pedig arra kellett törekednünk, hogy az egyes szavakat úgy hozzuk a morfológiai elemző számára értelmezhető formára, hogy közben semmilyen fontos nyelvi vagy metrikai információt ne rontsunk vagy veszítsünk el.

A morfológiai elemzés során minden egyes szövegszóhoz hozzárendelődik a lemmája, a szófajkódja, illetve a szóalkotó szegmentumok listája és a hozzájuk tartozó kódok. Ezekből a kódokból a szónak minden lényeges morfológiai tulajdonsága kiderül. Az automatikus elemzéshez az emMorph12 elemző ó- és középmagyar nyelvre optimalizált verzióját13 használtuk. Az Ómagyar Korpusz14 építése során fejlesztett változatot vettük alapul, és annak a szótárát és szabályfájljait bővítettük. A morfológiai elemző szótárába 2260 új szó került be, ebből 2226 tulajdonnév.

A morfológiai elemző minden szövegszóhoz megadja az összes lehetséges elemzését. Azt a feladatot, ami során ezek közül kiválasztódik az egyetlen olyan elemzés, ami az adott kontextusban megfelelő, a morfológiai egyértelműsítő végzi. Jelen projektben a PurePos15 morfológiai egyértelműsítőt használtuk, annak is a Pythonba csomagolt verzióját.16 A PurePos egy statisztikai alapú rendszer, vagyis azt, hogy a vizsgált szövegszó milyen szófajú, a mögöttes nyelvmodell alapján jósolja meg. A nyelvmodell ebben az esetben az Ómagyar Korpusz morfológiailag elemzett részén lett tanítva, amivel sokkal jobb eredményeket értünk el, mintha egy mai magyar nyelven tanított modellt használtunk volna. A PurePosnak van egy guesser funkciója is, aminek segítségével még az olyan szavakhoz is tudunk tövet és elemzést rendelni, amiket az elemző nem ismer.

Az elemzőlánc egésze

A folyamatábrán látható, hogy az elemzési feladatok egymásra épülnek, de nem láncba, hanem hálózatba szerveződnek. A kutatás elején merült fel a kérdés, hogyan is lehetne megoldani, hogy minden elemzési lépés a szövegek megfelelően feldolgozott változatán fusson le, és az eredménye utólag összefésülhető legyen a hálózat párhuzamos ágainak eredményeivel is. A morfológiai elemzés például szavankénti eredményt ad, s ha a kimenetet akár versenként egy fájlba mentenénk, körülményes feladat volna utólag hibátlanul azonosítani a verssor- és versszak-határokat, majd az információt más információkkal együtt például rímelemzésre felhasználni. A sok külön lépés, sok külön fájl, sok különféle verzió kombinálása helyett érdemesebb minden elemzés eredményét közös struktúrában tárolni.

Erre a feladatra egy összetett verselemző-program készült. Ennek belső neve a munka első fázisában RPHA-emagyar volt, mivel az elemzés elsősorban A régi magyar vers leltárára (RPHA) és az e-magyar17 elemzőrendszerre támaszkodott. A végleges névadástól eltekintettünk, mert a program jelenlegi változata nem általános elemzési céllal készült, ehelyett kifejezetten a régi magyar históriás énekek vizsgálatához finomítja az elérhető módszereket.

A közös struktúra a POSTDATA projekt JSON-formátumából indult ki.17 A POSTDATA kutatói azzal a céllal fejlesztették ki ezt a szabványt, hogy az egyre nagyobb számban publikált TEI XML versgyűjteményeket közös, számítógéppel könnyen elemezhető szerkezetre lehessen alakítani. A JSON-formátum nagy előnye, hogy kiválóan megfeleltethető az elterjedt interpreteres programnyelvek, például a Python adatstruktúráinak. Egy JSON-fájl beolvasva hibátlanul átalakítható egyetlen, mélyen strukturált Python-változóvá, és innentől kezdve az adatokat rendkívül egyszerűen el lehet érni.

Átalakítás

Az RPHA-emagyar legelső feladata természetesen, hogy elemzésre alkalmas JSON-formátumra alakítsa a versek szövegét. A versek egyszerű szövegfájlokban vannak. Minden fájl neve a megfelelő RPHA-azonosító. Az RPHA-emagyar, mivel az RPHA adatbázisát is le tudja kérdezni, a könnyebb azonosítás érdekében már átalakításkor letölti a vers címét és a szerző nevét. A JSON-szerkezet létrehozása viszonylag egyszerű, az egyetlen bonyodalmat az okozza, hogy némelyik vers részekre van osztva, és ezeknél a JSON-szerkezet egy szinttel mélyebben tagolt lesz.

A munka során többször is le kellett futtatni az elemzést, esetenként a szövegeken is történtek javítások. Fontos volt, hogy minél kevesebb feladatot kelljen újra meg újra elvégezni, ezért az RPHA-emagyar ilyen egyszerű szövegfájlokból, az RPHA adatbázisban tárolt szövegekből, valamint már elkészült JSON-fájlokból is tud dolgozni. Az elemzés kezdetén mindenesetre szükséges egy vagy több, az alábbi részlethez hasonló JSON-formátumra konvertált versszöveg.

{ "manually_checked": false, "poem_id": "RPHA-514", "poem_title": "Ábrahám pátriárka keresztjéről való história", "poem_author": "", "stanzas": [ { "stanza_number": 1, "lines": [ { "line_number": 1, "line_text": "Halljunk egy szép példát az régi eleinkről,", "words": [ { "word_number": 1, "word_text": "Halljunk" }, { "word_number": 2, "word_text": "egy" }, { "word_number": 3, "word_text": "szép" }, { "word_number": 4, "word_text": "példát" }, { "word_number": 5, "word_text": "az" }, { "word_number": 6, "word_text": "régi" }, { "word_number": 7, "word_text": "eleinkről" } ] }, { "line_number": 2, "line_text": "Ábrahám atyánknak tökélletös hitiről,", "words": [ { "word_number": 1, "word_text": "Ábrahám" }, { "word_number": 2, "word_text": "atyánknak" }, { "word_number": 3, "word_text": "tökélletös" }, { "word_number": 4, "word_text": "hitiről" } ] }, ... ] }, ... ] }

Elemzőmodulok

Az RPHA-emagyar minden elemzési feladat esetében sorban végigmegy a versszakokon. Minden versszak esetében végigmegy az összes verssoron. Minden verssor esetében az összes szón. Minden szinten elvégzi az éppen ott szükséges elemzési lépéseket, majd az eredményeket a megfelelő helyre menti el. Az egyik elemzési modul például a szótagok számát, hosszúságát, hangsúlyát vizsgálja. A hangsúly- és szótaghosszúság-mintákat, valamint az egyes sorok szótagszámát és hangsúlyszámát a verssoroknál tárolja, de a versszak szótagszám-képletét a versszakoknál. A következő példa egy versszak utolsó sorának néhány adatát és a versszak szótagszámát mutatja.

"stress_pattern": "..|...|......", "metric_pattern": "--U-UU-U-----", "syllable_count": 13, "stress_count": 2 } ], "syllables": "13, 13, 13, 13" },

Morfológiai elemzés

Előfordul olyan elemzés, amelynél többször is végig kell menni a versen. A legbonyolultabb modul mindenképpen a morfológiai elemzésé. Először össze kell állítani az elemzendő szavak listáját. A verset alkotó szavak egyesével átfutnak a korábban ismertetett normalizálási lépésen. Amennyiben a normalizált alak eltér a versben rögzítettől, az előbbi bekerül a JSON-struktúrába. A hibajavítást nagyon megkönnyíti, hogy téves elemzés esetén meg lehet vizsgálni, mi történt a szóval az elemzés belső lépései során. A szavak listájába különleges jelölők is bekerülnek a sorok és a versszakok végén.

Az eredményként kapott hosszú listán lefut az emMorph. A program kimenete pontosan ugyanannyi tételből áll, amennyi szó a listán volt. Ezt az adattömeget át kell alakítani a morfológiai egyértelműsítő számára. Ha a morfológiai elemző nem tudta értelmezni valamelyik szót, a program külön listába írja ezt a szóalakot, és számolja az előfordulások számát. Egy másik listában az elemezhetetlen szóalakok sorszámait gyűjti, melyre később lesz szükség.

Halljuk hall[N]juk[PxP3][] 0,000000 Halljuk hall[V]juk[P1.Def] 0,000000 Halljuk hall[V]juk[Subj.P1.Def] 0,000000 Halljuk hallik[V]juk[P1.Def] 0,000000 Halljuk hallik[V]juk[Subj.P1.Def] 0,000000 meg meg[Adv] 0,000000 meg meg[C] 0,000000 meg meg[VPfx] 0,000000 Barbarossa Barbarossa[N][] 0,000000 álnakságát álnak[Adj]ság[_Prop]a[PxS3]t[Acc] 0,000000

Az egyértelműsítő a szavak mondatbeli szerepét vizsgálja, és ezért nem szavanként, hanem mondatonként várja az adatokat. Mivel a központozás nyelvi értelmezés nélkül nem jelöli egyértelműen a nyelvtani mondatok határát, az elemzőháló programja egyelőre a versszakhatárt tekinti mondathatárnak. Ezt a funkciót később lehet bizonyos szabályok segítségével finomítani, de az elemzőrendszer így is jó arányban képes volt elemezni a szavakat. A versszakhatárok megállapításánál lényegesek a korábban a listába illesztett jelölők.

Tunisz{{Tunisz[N:]}} országnak{{ország[N:Dat]}} ő{{ő[N:]||ő[N|Pro:S3:]}} nagy{{nagy[Adj:]||nagy[Adv]}} változását{{változás[N:PxS3:Acc]}} Halljuk{{hall[N:PxP3:]||hall[V:P1.Def]||hall[V:Subj.P1.Def]||hallik[V:P1.Def]||hallik[V:Subj.P1.Def]}} meg{{meg[Adv]||meg[C]||meg[VPfx]}} Barbarossa{{Barbarossa[N:]}} álnakságát{{álnak[Adj:_Prop:PxS3:Acc]}} Roszet nevével{{név[N:PxS3:Ins]}} mint{{amint[Adv|Pro|Rel]||mint[Adv|Pro|Int]||mint[C]||mint[Prep]}} az{{az[Det]||az[Det|Pro]||az[Det|Pro:]||az[N|Pro:]}} Penusokat Megcsalá{{megcsal[VPfx:V:Ipf.S3.Def]}} és{{és[C]}} megvevé{{megvesz[VPfx:V:Ipf.S3.Def]}} országokat{{ország[N:Pl:Acc]}}

Az egyértelműsítő ismét szavanként adja meg a legvalószínűbb elemzést. Azoknál a szóalakoknál, melyeket a morfológiai elemző nem ismert föl, a beépített guesser ad elemzési javaslatot. Az eredményként kapott lista adatait a program eltárolja a JSON-struktúrában. Amikor a lista adott elemének sorszáma rajta van az elemezhetetlen szavak listáján, a program a JSON-struktúrába beírja a guessing tényét is. Egy több szempontból elemzett vers részlete következik:

"lines": [ { "line_number": 1, "line_text": "Halljunk egy szép példát az régi eleinkről,", "words": [ { "word_number": 1, "word_text": "Halljunk"g, "lemma": "hall", "morphology": "[V][Subj.P1]", "syllable_count": 2, "word_ipa_espeak": "hˈɑjjjunk" }, { "word_number": 2, "word_text": "egy", "lemma": "egy", "morphology": "[N|Pro]", "syllable_count": 1, "word_ipa_espeak": "ˈɛɟ" }, { "word_number": 3, "word_text": "szép", "lemma": "szép", "morphology": "[Adv]", "syllable_count": 1, "word_ipa_espeak": "sˈeːp" }, { "word_number": 4, "word_text": "példát", "lemma": "példa", "morphology": "[N][Acc]", "syllable_count": 2, "word_ipa_espeak": "pˈeːldaːt" },

Fonetikai elemzés és egyebek

Vannak egyszerűbb elemzőmodulok is. A fonetikai átírásra az RPHA-emagyar az Espeak programot használja. Ehhez egyszer pásztázza végig az összes versszak összes sorának összes szavát, mindegyiket átadja az Espeak-nek, és az eredményt a megfelelő mezőben tárolja. Még egyszerűbb a hosszmérő modul, mely a pásztázás során egyszerűen méri a versszakok, sorok, szavak számát, és ezeket az adatokat a JSON-struktúra felső szintjén, tehát a teljes vershez kapcsolódóan menti. A jelenleg automatizált modulok felsorolása az alábbi táblázatban látható. A szempontok felsorolása mellett × jelzi, hogy a fájlszerkezet mely szintjén tárolja a program az elemzési eredményeket. A táblázat alatt a még nem említett három szempont rövid bemutatása következik.

név leírás vers versszak sor szó
pdcdata további RPHA-adatok letöltése ×
wordstat szavak gyakorisága ×
syll szótagszám, ritmus × × × ×
length versszakok, sorok, szavak száma ×
phonetic fonetikai átírás ×
morph morfológiai elemzés ×
 1. További RPHA-adatok letöltése

Ez a modul a vers adatbázis szerinti kezdősorát, verselését, műfaját, az akrosztichonban és a kolofonban található információkat, a szereztetés helyét és idejét, valamint a vers forrásait képes letölteni az RPHA adatbázisból. A modul neve, “pdcdata”, a PDC (Poetry Database Connector) adatbázis-összekötő rendszerre utal. Ez a rendszer is a kutatás részeként készült, s a működését leíró cikk megjelenés alatt áll. A PDC célja az, hogy közös felületen lehessen lekérdezni az európai versadatbázisokat. A rendszer jelenleg két adatbázison működik, és igazán csak az RPHA adatain használható, de már így is sokat segített. A versek csoportosításánál, a hálózatelemzésnél, minták vizsgálatánál számos bonyolult adatbázis-lekérdezésre volt szükség, s a PDC a legtöbb esetben szükségtelenné tette, hogy az RPHA összetettebb, belső, SQL lekérdezőrendszerét használjuk. Az RPHA-emagyar részeként a PDC fő feladata az, hogy a fenti mezőket letöltse az adatbázis megfelelő rekordjaiból, hogy ezeket a JSON-fájlba lehessen illeszteni. Az elemzőrendszer elméletileg általánosabb használatra is alkalmassá tehető, de a PDC révén ez a modul már most is alkalmas lenne.

 1. Szavak gyakorisága

Ennek a modulnak az eredményeit jelenleg nem használta a kutatás, mert a Petr Plecháč által készített statisztikai elemzések19 összetettebb módszertannal vizsgálják az ismétlődéseket. A modul összeszámolja a versben található különböző szavakat, és az ismétlődő szavakat a gyakoriságukkal együtt tárolja a JSON-fájlban.

 1. Szótagszám, ritmus

Ezt a modult ismét kifejezetten a magyar nyelv jellemzőihez és a kutatás versátiratainak modernizálási tulajdonságaihoz alkalmazkodva fejlesztettük. A szótagszám megegyezik a magánhangzók számával – ezt több más nyelven, például franciául, nem lehetne ilyen egyszerű szabállyal megoldani. A modul a szótagszám megállapítása után magánhangzóval kezdődő, technikai szótagokra bontja a szöveget (pl. “|el|e|inkr|ől”, “p|éld|át”).

Ha az első szódarabkában nincs magánhangzó (mert a szó mássalhangzóval kezdődött), ezt figyelmen kívül hagyja. Ha hosszú magánhangzót talál, akkor a szótag is hosszú; a továbbiak rövid magánhangzós szótagokra vonatkoznak. Ha a szótag több mint 4 karakter hosszú, vagy több mint 3 karakter hosszú és nem tartalmaz “dzs”-t, akkor hosszú. Ha a szótag kevesebb mint 3 karakter hosszú, akkor rövid. Ha a szótag éppen 3 karakter hosszú, és nem tartalmaz kétbetűs mássalhangzót, akkor hosszú – ha pedig tartalmaz kétbetűs mássalhangzót, akkor rövid.

Szükség esetén a jövőben a modul képessé tehető a hangsúlymintázat elemzésére is.

Konklúzió

Hátránya a munkafolyamatnak, hogy folyamatos finomításokra szorul. A számítógép legföljebb észrevenni képes bizonyos triviális módszertani hibákat, de menet közben képtelen ezeket javítani. Így történhetett meg, hogy a 25 lépésben átdolgozott korpuszt összesen 33-szor elemezte végig a számítógép egy bő év alatt. Ugyanakkor előny is az, hogy a gép képtelen alkalmazkodni, így ugyanis az eredmények és a módszer szoros logikai kapcsolatban állnak egymással, nem fordulhat elő, hogy az egyik modul időnként frappáns és inkonzisztens megoldással javít ki egy-egy problémát. A projekt során tároltuk a szövegek, a program és az elemzések minden változatát, abban a reményben, hogy az esetleg felmerülő kínos kérdésekre választ tudunk majd adni.

Az itt említett eszközök és a korpusz kialakítása egyaránt iteratív folyamat eredménye volt. A digitális feldolgozás előnye, hogy a bemenő adatokat és a módszert folyamatosan lehet finomítani, és a számítógép rövid idő alatt kiadja az eredményt új adatok és szabályok alapján. Az, hogy eltérő nyelvtani szabályok szerint újraelemezzünk egy ekkora szövegmennyiséget, elképzelhetetlen lett volna a számítógép nélkül, hiszen a rendelkezésre álló idő egyetlen kézi elemzéshez is szűkös lett volna.


 1. A tanulmány a régi magyar költészet számítógépes metrikai és stilometriai vizsgálata című OTKA K135631 számú pályázat keretében, a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal támogatásával készült. ↩︎

 2. Horváth Iván, Font Zsuzsa, H. Hubert Gabriella, Herner János, Szőnyi Etelka és Vadai István, szerk., Répertoire de la poésie hongroise ancienne, v. 7.3, 2022. https://f-book.com/rpha/v7/ Műfajfa: https://f-book.com/rpha/v7/search.php#mufajfa. ↩︎

 3. Pl. A tizenöt éves háború, Bocskay és Báthori Gábor korának költészete, sajtó alá rendezte Bisztray Gyula, Klaniczay Tibor, Nagy Lajos és Stoll Béla. Budapest: Akadémiai Kiadó, 1959; Az unitáriusok költészete, sajtó alá rendezte Stoll Béla, Tarnóc Márton és Varga Imre, Budapest: Akadémiai Kiadó, 1967. ↩︎

 4. https://mek.oszk.hu/04700/04758/, https://szovegtar.iti.mta.hu/ ↩︎

 5. Régi Magyar Költők Tára 16. századi sorozat, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13a, 16, Régi Magyar Költők Tára 17. századi sorozat 1. számú kötetek. ↩︎

 6. Ezúton is köszönjük Pap Balázsnak és az elhunyt Vadai István örököseinek a rendelkezésünkre bocsátott szövegeket. ↩︎

 7. Jankovics József, Kőszeghy Péter, és Szabó Géza, szerk., Régi magyar irodalmi szöveggyűjtemény II., Budapest: Digitális Tankönyvtár–Balassi Kiadó, 2000. https://regi.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tkt/regi-magyar-irodalmi-2 ↩︎

 8. T. McEnery and A. Hardie, Lancester Newsbooks Corpus, 2003, http://www.lancs.ac.uk/fass/projects/newsbooks/default.htm; Novák A., Gugán K., Varga M. and Dömötör A., „Creation of an Annotated Corpus of Old and Middle Hungarian Court Records and Private Correspondence.” Language Resources and Evaluation, 2017; Oravecz Cs., Sass B. and Simon E., Semi-automatic Normalization of Old Hungarian Codices, in Proceedings of the ECAI 2010 Workshop on Language Technology for Cultural Heritage, Social Sciences, and Humanities (LaTeCH 2010), Lisszabon, 2010: 55–60. ↩︎

 9. P. Rayson, D. Archer, A. Baron, J. Culpeper, N. Smith, „Tagging the Bard: Evaluating the accuracy of a modern POS tagger on Early Modern English corpora,” in Proceedings of the Corpus Linguistics Conference (CL2007), 2007. ↩︎

 10. M. Bollmann, F. Petran, S. Dipper, „Rule-Based Normalization of Historical Texts,” in Proceedings of the Workshop on Language Technologies for Digital Humanities and Cultural Heritage, Hissar, Bulgaria, 2011, 34–42. ↩︎

 11. Vadász Noémi és Simon Eszter, „Normo: Egy automatikus normalizáló eszköz középmagyar szövegekhez,” in XIV.Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, Szeged, 2018. ↩︎

 12. Attila Novák, Borbála Siklósi and Csaba Oravecz, „A New Integrated Open-source Morphological Analyzer for Hungarian,” in Proceedings of the Tenth International Conference on Language Resources and Evaluation (LREC), European Language Resources Association (ELRA), 2016. ↩︎

 13. Attila Novák, György Orosz, and Nóra Wenszky, „Morphological Annotation of Old and Middle Hungarian Corpora,” in Proceedings of the 7th Workshop on Language Technology for Cultural Heritage, Social Sciences, and Humanities, Sofia, Bulgaria, Association for Computational Linguistics, 2013, 43–48. ↩︎

 14. Eszter Simon, „Corpus Building from Old Hungarian Codices,” in Katalin É. Kiss, ed., The Evolution of Functional Left Peripheries in Hungarian Syntax, Oxford: Oxford University Press, 2014. ↩︎

 15. Orosz G. and Novák A., „PurePos 2.0: a hybrid tool for morphological disambiguation,” in Proceedings of the International Conference on Recent Advances in Natural Language Processing (RANLP 2013), Hissar, Bulgaria, 2013, 539–545. ↩︎

 16. https://github.com/nytud/purepospy ↩︎

 17. Tamás Váradi, Eszter Simon, Bálint Sass, Mátyás Gerőcs, Iván Mittelholcz, Attila Novák, Balázs Indig, Gábor Prószéky, Veronika Vincze: Az e-magyar digitális nyelvfeldolgozó rendszer. In: XIII. Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, 2017, Szeged: 49-60. ↩︎

 18. Lásd https://postdata.linhd.uned.es/project/ (utolsó hozzáférés: 2023. 03. 30.) ↩︎

 19. https://github.com/versotym Bővebben ennek implementálásait lásd jelen kötet kutatócsoportunk által jegyzett további tanulmányaiban. ↩︎