Tanulmányok és cikkek, 1930–1937

 

 

 

Nyitólap

Költemények

Névjegy

Szerzői jogi nyilatkozat

Köszönetnyilvánítás

Magyarázatok

Módszer

Szövegjavítások

Utószó

Elavult kiadások

Egyéb szépirodalmi művek

 

 

 

Tanulmányok és cikkek, 1923–1930

 

 

 

 

Tanulmányok és cikkek, 1930–1937

 

 

 

 

 

 

 

«««     [87] Kina.[1]     »»»

♦♦♦

A kinai események, noha a világtörténelem a Csendes óceán sárga partjain szüli az elkövetkezendő emberiséget, a magyar közönséget tájékozatlanul érték. A fejleményekkel lépést tartó marxista publikációk mellett szükség volna egy összefoglaló, áttekintést nyujtó tanulmányra, amilyen pl. a Wittfogelé,[2] de a polgári kiadó választása természetesen Russell könyvére esett. Russell, az idealista-humanista gondolkodó szemmellátható rokonszenvvel tárgyalja a kinai kérdést, kárhoztatja a kapitalista imperializmust, lándzsát tör a szocializmus mellett, észreveszi, hogy a haladó Kina egyedül a Szovjetunióra tekinthet őszinte barátsággal, mert minden egyéb külföldi támogatás gyarmatositó és kizsákmányoló beavatkozás, vagy ennek előkészitése, – mégis ugy látja, hogy a kapitalizmus nem természeti törvényszerűséggel mozgó gazdaságával fejti ki imperializmusát, hanem a kulturájával. Szembeállitja Kina kulturáját, „amelyet ha a világ elfogadna (!) boldog lehetne” az „európai kulturával”, majd az amerikaival és felépitmények, tükörképek összeütközését látja ott, ahol valóságos materiális érdekek vezetik hadaikat egymás ellen. „Ha a japániak más jelleműek volnának, akkor nem igy állna a dolog” Kinában, irja és nem jut eszébe tünődni azon, vajjon miért voltak más jelleműek a japániak Japán kapitalizálása előtt. Nyakig esik a pszichológizmusba, – az imperializmust, az indusztrializmust oly „alapelvekből” származtatja, „melyeket a pszihológus a fölösleges energia értékesitésének tekint”! A kinai kultura eredetére nézve pedig kinai bölcselőket nevez meg gazdag forrásai alapján és ezzel jóval többet foglalkozik, semmint ennek alapjával, az ázsiai vagy orientális termelési móddal.

„A vizszabályozás a kormányzat legfontosabb tevékenységeinek egyike. A kinaiak fizikai életét a földmivelés, különösen pedig a rizstermelés határozza meg; ezért a gátak fentartása a legfontosabb ügy.” E szavakat nem Marx, nem is Engels, hanem Hegel, a nagy idealista gondolkodó irta Kináról.[3] Látnivaló, hogy amikor az idealista rajtafelejti tekintetét az anyagi valóság folyamán, materializmusba csap át és ellenmondásba kerül saját rendszerével. Igy kerül ellenmondásba Russell is magával. Miután kiöntötte szive keserűségét a kinaiak, japánok, európaiak és amerikaiak jellemének különbözősége fölött, észreveszi Kina nyersanyagtelepeit, amelyek megszerzése Japánnak (helyesen: a japán kapitalizmusnak)

♦♦♦

a létfeltétele. De ily módon Japán „jellemét”, imperializmusát kapitalizmusa hozza magával. Russell itt saját elméleti alapjának a cáfolatát nyujtja. E botlást igyekszik kijavitani, mondván, hogy „az összeütközés Japán és Amerika között felületesen tekintve, gazdasági természetű, de mint ez gyakorta megesik, a gazdasági versengés a valóságban mélyebb szenvedélyeket takar.” Mi nem akarjuk kétségbe vonni e szenvedélyek és kulturák, sőt jellemek hatóerejét, de nem feledkezünk meg arról, hogy e jellemek, kulturák, szenvedélyek különbözősége a különböző gazdasági fejlődésen alapszik, hogy tehát maguk is gazdasági eredetűek. Igy Kinában az ősök tisztelete, a család mindenek fölé való helyezése (ezzel magyarázza Russell a kinai hivatalnokok korrupcióra hajlamos voltát) elválaszthatatlan a kinai termeléstől, az öntözőmüvekkel átszőtt földparcellák mivelésétől. A kertgazdálkodás rengeteg tapasztalatot igényel, a legtöbb tapasztalattal pedig éppen a legöregebb, az apa rendelkezik. Ime az ősök tiszteletének alapja. Az apa azonban egyedül nem végezheti el a föld mivelését, az egész család munkáját bele kell vonnia. Ime a családot mindenek elé helyező kinai ideológia alapja. A „nyugati” kulturákban is a mezőgazdaság elterjedésével lépnek előtérbe az atya mellett a fiúistenek, akik most már szent családot alkotnak és a családon belül a fiúk rendeltetése az atya szolgálata.[4]

A mandarinizmus keletkezését pedig a föld parcellákra való tagolódását megelőző földközösségi termelésben kell keresnünk. A csatornarendszerrel ellátott közös földbirtokon lehet és szükséges hivatalnokokat alkalmazni, kik felügyelnek az öntözőmüvekre és értenek az időjáráshoz. Erre a termelésre mutat a birodalom „mennyei” elnevezése is, (a császár az ég fia), aminthogy a jezsuitáknak is azért volt kiváltságos helyzetük a kinai udvarnál, mert tudtak a csillagászathoz és jó matematikusok voltak.

Russell szeme elfogulatlanul néz, kár, hogy fölteszi rá az idealizmus pápaszemét. Becsületes szive őszintén elszomorodik, amikor megállapitja, hogy a kapitalista imperializmus romboló rendszerének Kinába való „bevezetését a Nyugat néhány szocialistája is nagy örömmel fogja üdvözölni, mint a béke és szabadság győzelmét.” Tudja, hogy „a kinaiak tartósan ki nem kerülhetik az idegen hatalmak gazdasági uralmát, ha csak nem válnak katonai hatalommá, vagy pedig a külföldi hatalmak szocialistákká.” Persze pápaszeme miatt nem veheti szemügyre, hogy a kapitalizmus és a szocializmus nagy csatájának egyik hadszintere éppen a Távolkelet. Persze ez az ütközet is az európai proletárság aktiv részvételével folyik.

Marxista haszonnal forgathatja minden tévedése dacára Russell könyvét. Kétségtelen értékeit előszóval és utószóval igyekszik a könyv magyarnyelvü tolmácsolója ellensulyozni és magát a szöveget is több helyütt sikerül néki leleményes magyaros fordulatokkal nehezen érthetővé torzitani.

A közlés alapja:

Nyomtatott forrás. Korunk, VII (1932), 7–8. (június–augusztus) sz., 600–601.

Kiadva: JAÖM, III, # 29.

Aláírás: József Attila.

 

 

      

 [1] [A szerző saját jegyzete:] Bertrand Russell könyve. Forditotta Geszti Lajos. Athenaeum, Budapest, 1932. 261 oldal.

[2] [A szerző saját jegyzete:] Wirtschaft und Gesellschaft Chinas. I. Leipzig, 1931.

[3] [A szerző saját jegyzete:] Vorlesungen über die Philosophie [a forrásban itt sajtóhiba] der Geschichte, Herausg. Lasson. II. S. 286.

[4] [A szerző saját jegyzete:] Freud. Totem és tabu. 165. oldal.