Tanulmányok és cikkek, 1930–1937

 

 

 

Nyitólap

Költemények

Névjegy

Szerzői jogi nyilatkozat

Köszönetnyilvánítás

Magyarázatok

Módszer

Szövegjavítások

Utószó

Elavult kiadások

Egyéb szépirodalmi művek

 

 

 

Tanulmányok és cikkek, 1923–1930

 

 

 

 

Tanulmányok és cikkek, 1930–1937

 

 

 

 

 

 

 

«««     [72] Marxista munkásoktatás     »»»

Az osztályharcos munkásság németországi tábora, amely az opportunizmussal és revizionizmussal vivott elméleti és jelentős gyakorlati harcok folyamán szervezkedett, a háboru óta egyre növekedőben van. A közvetlen gyakorlat tanulságai mind nagyobb tömegeket vonnak a tiszta marxizmus zászlaja alá és e tanulságok felismerésével egyidejüleg ébred föl a vágy a tömegekben, hogy marxista oktatást nyerjenek, hogy öntudatuk ne csak egyéni tapasztalaton alapuljon, hanem az egész munkásság összegezett tapasztalataiból, a tőkés termelés tudományos kritikájából és[1] a történelem menetének a tárgyi megértéséből nyerje erejét. A közvetlen gyakorlatból meritett fölismerések tehát létrehozták a német proletáriátus többségének elméleti vágyát, az elmélet mind nagyobb rétegek számára vált szükségletté.

Ennek a szükségletnek a kielégitésére egyre-másra alakultak a munkásoktató iskolák, amelyekben a munkások a marxismust tanulhatták. Azonban ezek az iskolák nem bizonyultak elegendőnek, részben mert nagy volt a munkások érdeklődése, részben pedig mert a munkások egy részének nem állott módjában, hogy a marxista iskolákat látogassa. A munkásiskolák létrejöttével azonban még inkább növekedett az elmélet iránti szükséglet. Az iskolák hallgatói maguk is tanitókká váltak, de továbbra sem maradhattak elméleti támasz nélkül. Meg kellett tehát teremteni azt az eszközt, amellyel iskolán kivül is tanithatnak, azt a módot, amellyel iskolán kivül is tanulhatnak. Ez az eszköz a Verlag für Literatur und Politik kiadásában megjelenő Marxistische Arbeiterschulung, amelynek szerkesztői: Hermann Duncker, Alfons Goldschmidt és K. A. Wittfogel.

A Marxistische Arbeiterschulung négy füzetsorozatra terjed. Az első sorozat a Közgazdaságtan (Politische Ökonomie), amely végigvezet a tőkés termelés Marx adta elemezésén. Egyben azonban éles és szükséges kritika alá vonja a tőkés termelés tartós virágzásáról, a kapitalizmusnak a szocializmusba való békés belenövéséről, a[2] megszervezett kapitalizmusról és a gazdasági demokráciáról szóló Marx utáni polgári és revizionista elméleteket. De beilleszti tárgyalásának menetébe többek közt Oroszország uj termelési viszonyain alapuló gazdasági (osztály) helyzetét is, igy következetesen foglalkozik azokkal a kérdésekkel is, amelyek Marx életében még nem vetődtek föl, vagy föl sem vetődhettek, amelyekre tehát Marx maga nem is válaszolhatott. A második tanulmányi füzetsorozat tárgya a munkásmozgalom története, eddig négy füzet jelent meg belőle. A harmadik füzetsorozat a Tanácsköztársaságok Szövetségének társadalmositó munkájával kiván megismertetni. Természetesen tagolódik igy két részre a munkásmozgalom története: egyik rész a proletariátusnak alulról felfelé vivott osztályharcáról, a másik pedig a proletariátusnak felülről lefelé vivott osztályharcáról szól, mely azonban mindkét esetben azonos célért, a hatalomért, a tőkés termelési rend megsemmisitéséért folyik. A negyedik füzetsorozat világszemléleti összefoglalást akar nyujtani, a történelmi materializmusnak, a dialektikus materializmusnak, tehát a marxismus e két legelhanyagoltabb oldalának a kifejtését kivánja tartalmazni.

Magyarországon is nagy a szükséglet ilyen oktató irásokban. Bizonyitják ezt e németnyelvü füzetek kelendőségén kivül a munkásszemináriumok zsufoltsága, az előadókban mutatkozó hiány és a munkások között naponként kerekedő elméleti viták. Jellemző mindamellett, hogy gyér marxista irodalmunk legfontosabb munkáinak (Marx és Engels válogatott műveinek, a Tőke első (!) kötetének, Szabó Ervin néhány irásának) a kiadását vagy egyesek áldozatkészsége, vagy valamilyen magánkiadó tette lehetővé.

A közlés alapja:

Nyomtatott forrás. Társadalmi Szemle, I (1931), 3. (szeptember) sz., 145.

Kiadva: JAÖM, III, # 23.

Aláírás: József Attila.

 

 

      

 [1] [A forrásban:] tudományos kritikajából és

[2] [A forrásban:] békés belenövéséről a