Tanulmányok és cikkek, 1930–1937

 

 

 

Nyitólap

Költemények

Névjegy

Szerzői jogi nyilatkozat

Köszönetnyilvánítás

Magyarázatok

Módszer

Szövegjavítások

Utószó

Elavult kiadások

Egyéb szépirodalmi művek

 

 

 

Tanulmányok és cikkek, 1923–1930

 

 

 

 

Tanulmányok és cikkek, 1930–1937

 

 

 

 

 

 

 

«««     [68] [A materialisták...]     »»»

♦♦♦

A materialisták, ezt vetik ellenünk, elösmernek valami elgondolhatatlant és megismerhetetlent, Ding an sich-et, magánvalót, egy a tapasztalaton kivüleső, ismeretünkön[1] kivülfekvő anyagot. Igazi miszticizmusba esnek, amikor fölvesznek egy a megismerésnek és a tapasztalatnak a határain tul levő dolgot. Amikor azt magyarázzák, hogy az anyag érzeteket okoz oly módon, hogy érzékszerveinkre hat, akkor a materialisták alapelvének valami[2] ismeretlent vesznek föl, egy semmit, mert ők maguk kijelentik, hogy ismereteinknek egyedüli forrásai érzékeink. A materialisták kantianizmusba esnek, (mint Plechanow, aki a magánvalónak, azaz a tudatunkon kivül is meglevő dolognak a létét megengedi), megkettőzik „megduplázzák” a világot, a dualizmust prédikálják, mert a jelenségek mögött számukra magánvaló is van, az érzékek közvetlen adatai mögött van számukra még[3] valami más is, valami bálvány, fétis, isteni alakzat, abszolutum, metafizikai forrás, a vallás hasonmása, vagy, mint Bazarov mondja, a „szent anyag”.

A machistáknak ezek az érvei a materializmus ellen,[4] ezeknek az érveknek a legkülönbözőbb változataival hozakodnak elő.

Hogy vajjon ujak-e ezek az érvek és csakugyan csak egyes, machisták szerint kantianizmusba eső orosz materialisták ellen kell a machistáknak ezeket fölhozniok, egy öreg idealistának, George Berkeleynek munkájából[5] veszünk tüzetes vizsgálat alá néhány fontos idézetet. Ez az utánanézés annál is szükségesebb, mert a machisták, akiknek filozófiai befolyásuk van még ma is a munkásosztálynak egy részére a machista vezéreken át, Berkeley filozófiai irányzatát hamisan állitják elénk.

George Berkeley püspöknek 1710-ben jelent meg a szóban forgó müve, „Az emberi megismerés alapelveiről szóló tanulmány” cimen. (Abhandlung über die Prinzipien der menschlichen Erkenntnis, Übersetzung[6] von Friedrich Überweg, Phil. Bibliothek, Bd. 20. Verlag Felix Meiner, Leipzig 1920.) Munkája a következőképpen kezdődik:

„Annak, aki az emberi megismerés tárgyaira[7] egy pillantást vet, föltünik, hogy ezek részben[8] az érzékekbe[9] egyidejüleg, vagyis most belevésődő képzetek, részben pedig olyan képzetek, amelyeket azzal szerzünk, hogy megfigyeljük, mit szenved és mit cselekszik a lélek és végül[10] részben olyan képzetek, amelyek az emlékezet és a képzelet utján jönnek létre. Látóérzékem utján szerzem a fény és szinképzeteket, ill. ezeknek különböző fokozatait és minőségi módosulásait, tapintó érzékszervemmel fogok[11] föl pl. keménységet és puhaságot, hideget és meleget, mozgást és ellenállást. ... Szagló érzékszervem, érzékem[12] teremt számomra szagokat, izlő érzékem iztapasztalatokat, halló érzékem a szellemet hangészrevételekhez juttatja.[13] Ha már most megfigyeljük azt, hogy emez észrevételek egyike kiséri a másikat, ugy az történik, hogy egyetlen[14] névvel jelöljük és[15] ennek folytán egy dologként szemléljük őket. Ha pl. megfigyeltük, hogy egy bizonyos szin, iz észrevétel, szag észrevétel, alak és szilárdság együttesen[16] lépnek föl, ugy ezeket egy meghatározott dolognak tartjuk, amelyet aztán alma névvel jelölünk. Más képzetcsoportok követ, fát, könyvet és hasonló érzéki dolgokat alkotnak.” (1)

Berkeley munkája első pontjának ez a tartalma. Szögezzük le, hogy bölcseletének alapjául a „keménységet, lágyságot, meleget, hideget, szineket, izeket, szagokat” stb teszi. Berkeley számára a[17] dolgok képzetek[18] csoportjai,[19] amelyeken, hozzátehetjük a fentiek szerint, tulajdonságokat és észrevételeket ért, nem pedig elvont gondolatokat. Berkeley azt mondja továbbá, hogy az ismeret tárgyain, vagy[20] eme képzeteken kivül még valami létezik, valami, ami felfogja őket: – a kedély, a szellem, a lélek, vagy az én. Nyilvánvaló, következtet a filozófus, hogy a képzetek nem létezhetnek másként, mint egy szellemben, amely felfogja őket. Hogy erről meggyőződjék, ahhoz elegendő, ha a létezni kifejezés jelentését elgondolja:

„Ha azt mondom, hogy az asztal, amelyen irok, létezik, az azt jelenti, hogy látom és érzem; ha szobámon kivül volnék, ugy abban az értelemben beszélhetnék létezéséről,[21] hogy[22] én, ha szobámban volnék, percipiálhatnám...”

Igy[23] szól Berkeley munkájának 3. pontjában és mindjárt vitába is száll azokkal az emberekkel, akiket materialistáknak nevez. „Mert – mondja – amit mondani szokás nem[24] gondolkodó dolgoknak föltétlen létéről anélkül, hogy valamilyen vonatkozásában föl ne fogtuk volna, az teljesen értelmetlennek látszik. Ilyen dolgoknak a léte képzettélevés. Esse is percipi, esse est percipi.

A közlés alapja:

Gépirat, 1+1 másolat, 3 f.

PIM Kézirattár, JA 1087/50, idegen kéz tételszámozásában: 8.

Az 1. másolat alján idegen kéz: Masolat eredeti [olvashatatlan szó]; Az 1. másolat verzóján:

2835 : 64 = 44

275

1. réteg: írógép; 2. réteg: kézírás.

Aláíratlan.

 

 

      

 [1] [Egyszavas azonnali csere] [Előbb:]1 ismeretünktől [végül: főszöveg]1

[2] [A forrásban:] a materialistál alapelvénk valami

[3] [Egyszavas azonnali csere] [Előbb:]1 má [végül: főszöveg]1

[4] [A forrásban:] a materialzmus ellen,

[5] [Egyszavas azonnali csere] [Előbb:]1 munkájáv [végül: főszöveg]1

[6] [A forrásban:] menschlichen Erkenntenis, Übersetzung

[7] [A forrásban:] emberi megimerés tárgyaira

[8] [Egyszavas azonnali csere] [Előbb:]1 egyrészt [végül: főszöveg]1

[9] [Egyszavas azonnali csere] [Előbb:]1 érzékekkel [végül: főszöveg]1

[10] [Egyszavas azonnali csere] [Előbb:]1 rés [végül: főszöveg]1

[11] [Egyszavas azonnali csere] [Előbb:]1 fogom [végül: főszöveg]1

[12] [Többszavas azonnali csere] [Előbb:]1 Szagló érzékszervem ter [végül: főszöveg]1

[13] [Többszavas azonnali csere] [Előbb:]1 a szellemhez hangészrevételeket vezet [végül: főszöveg]1

[14] [Egyszavas azonnali csere] [Előbb:]1 mindezeket [végül: főszöveg]1

[15] [Egyszavas azonnali csere] [Előbb:]1 őket [végül: főszöveg]1

[16] [A forrásban:] és szilárdásg együttesen

[17] [Egyszavas azonnali csere] [Előbb:]1 d [végül: főszöveg]1

[18] [Egyszavas azonnali csere] [Előbb:]1 képzetei [végül: főszöveg]1

[19] [Egyszavas azonnali csere] [Előbb:]1 s [végül: főszöveg]1

[20] [Többszavas azonnali csere] [Előbb:]1 ismeret tárgyainak eme [végül: főszöveg]1

[21] [A forrásban:] értelemben bészélhetnék létezéséről,

[22] [Egyszavas azonnali csere] [Előbb:]1 i [végül: főszöveg]1

[23] [A forrásban:] ha szombámban volnék, prcipiálhatnám...” [új sorban:] Igy

[24] [Utólagos csere] [Előbb:]1 mondani nem [végül: főszöveg]1