Tanulmányok és cikkek, 1930–1937

 

 

 

Nyitólap

Költemények

Névjegy

Szerzői jogi nyilatkozat

Köszönetnyilvánítás

Magyarázatok

Módszer

Szövegjavítások

Utószó

Elavult kiadások

Egyéb szépirodalmi művek

 

 

 

Tanulmányok és cikkek, 1923–1930

 

 

 

 

Tanulmányok és cikkek, 1930–1937

 

 

 

 

 

 

 

«««     [147] Van-e szociológiai indokoltsága az uj népies iránynak?     »»»

♦♦♦

A Petőfi–Arany-féle népiesség fogalmáról Horváth János irja, hogy az elsősorban az irodalmi nyelv és a köznyelv közötti különbség megszüntetését jelenti. Petőfi maga azért nevezte magát népiesnek, mert forradalmár volt s ugy látta, hogy „ha a népet uralkodóvá tesszük az irodalomban, ugy uralkodni fog a politikában is.” A mai ugynevezett „uj népiesség” tulajdonképen a népiesség Petőfi-féle értelmezésére támaszkodik s elsősorban ezért nevezi magát népiesnek, mert programjául azt vallja, hogy a népért irjon az iró. Ma ez az uj népies nem nevezhető „népiesnek”, még pedig épen azért nem, mert a Petőfi korabeli népies politikai szemléletet vallja alapjául. Petőfiék népies irodalmi és politikai mozgalma kétségtelenül a kor követelményeinek egyetemes összefoglalása volt. Ők a nemesi társadalommal álltak szemben és azért forditották ellene a nép fogalmát, mert jobb kifejezésük nem volt a rendi megkötöttségektől feloldott emberiség eszményének jelzésére. Ebben semmi romanticizmust nem láthatunk, jóllehet a nép fogalma nem nevezhető tudományosnak, de politikainak sem, ha ugyan nem politikai abban a negativ értelemben, amit a rendek nélküli közösség jelent.

A nemesi társadalom helyére azóta a polgári társadalmi rend lépett. Ebben a rendszerben a nép fogalma teljesen romantikussá vált, azt mondhatjuk róla, hogy érzelmi hagyomány. Társadalmi viszonylatban tiszta, vagy ha ugy tetszik, tisztább fogalmak birtokába jutottunk, szabatosan szólva: határozott képzetünk van a tőkés termelési módon alapuló polgári társadalmi rend szerkezetéről, az osztályokról. Már most, ha pontos fogalmakkal fel van fedve a mai társadalom logikája, semmiképen sem nevezhető forradalminak, vagyis korszerünek, de ugyis mondhatnám: korszerünek, vagyis forradalminak egy olyan fogalomhoz (a néphez) való visszatérés a szellem terén, amelyben csupán a multba menekülő regényes izlés érez forradalmi zamatot, hiszen csak a multba menekülő érezheti mainak azt, ami akkor volt korszerü. Ezért, ha népiességünk[1] legkiválóbb jóhiszemü képviselői tiltakoznak is ez ellen, „völkisch”-hangokat, vagy legalább is felhangokat kell az uj népies együttestől hallania annak, aki tudományos szocialista iskolázottsággal szemlélődik irodalmi életünkben. Egy időben, a Gömbös-kormány nevezetes választásakor, az uj ezer esztendőre szóló reformkorszak elején az uj népiesség képviselői „Uj Szellemi Front” (hányszor szerepel az „uj” szó!)[2] néven léptek fel és zárkóztak Zilahy Lajos mellé, aki azt sürgette, hogy a külföldi „reformmozgalmak, fasizmus, hitlerizmus” mintájára a magyar iróknak is szellemi frontba kell tömörülniök, hogy a „látható kormányt” támogassák a „láthatatlan kormány: a papi, a világi nagybirtok és a nagytőke szent háromsága” ellen folytatott reformhadjáratban. Nem kétséges tehát, hogy a Gömbös-korszak völkisch-ideológiájától nem határolta el magát élesen az uj népies szellem.

Az „Uj Szellemi Front”-ot annakidején megtámadtam a „Szocializmus”-ban és az „Esti Kurir”-ban és megtámadta Ignotus Pál is, akivel azóta együtt szerkesztjük a „Szép Szó”-t. Nem mondhatni, hogy köztünk és az uj népiesek között azóta rendkivül szivélyessé vált volna a viszony, jóllehet, a „Szép Szó” örömmel üdvözölte az ugynevezett „Márciusi Front”-ot, amely határozott demokratikus követelésekkel lépett a nyilvánosság elé, élén Zilahy Lajossal és Féja Gézával és az azóta feledésbe merült „Uj Szellemi Front” többi tagjával. Az előbb azt mondtam, hogy az uj népiesség képviselőivel való viszonyunk nem nevezhető rendkivül szivélyesnek. Megjegyezhetem, hogy ez nem rajtunk mulik: ők azok, akik, ugylátszik, nem tudják megbocsátani, hogy annakidején gyöngéknek bizonyultak, elvesztették a fejüket, mi pedig helyünkön állottunk, sőt megtámadtuk őket, jóllehet, fiatal irodalmunknak legismertebb tagjai álltak össze az „Uj Szellemi Front”-ba.

Egyébként csak természetes, hogy én, aki társadalmi kérdésekben a tudományos szocializmus logikáját veszem irányadóul, legfeljebb csak fegyverbarátjuk lehetek az uj népieseknek s az is csak addig, mig valóban demokratikus és szociális, ha nem is szocialista követeléseikkel megérdemlik a rokonszenvet. Nagyon sajnálnám, ha sok gyakorlati pontban megegyező közös követeléseinkért az uj népiesek vonakodása miatt nem léphetnénk fel a jövőben együttesen a francia népfront mintájára, ahogy azt a „Szép Szó”-val szeretnők megtenni.

A közlés alapja:

Nyomtatott forrás. A költő által átnézett (javított) példány. Magyar Nap, 1937. július 26.

Kiadva: JAÖM, III, # 45.

Aláírás: József Attila.

 

 

      

 [1] [A forrásban:] ha uz népiességünk

[2] [A forrásban:] az „uj”! szó!)