Tanulmányok és cikkek, 1930–1937

 

 

 

Nyitólap

Költemények

Névjegy

Szerzői jogi nyilatkozat

Köszönetnyilvánítás

Magyarázatok

Módszer

Szövegjavítások

Utószó

Elavult kiadások

Egyéb szépirodalmi művek

 

 

 

Tanulmányok és cikkek, 1923–1930

 

 

 

 

Tanulmányok és cikkek, 1930–1937

 

 

 

 

 

 

 

«««     [98] [1. Bevezetés, mely borsot tör...]     »»»

♦♦♦

„Nem elegendő, hogy a gondolat megvalósulásra törjön, a valóságnak magának kell gondolatra törnie.” Marx (Zur Kritik der Hegelschen Rechtsphilosophie, Einleitung.)

 

1. Bevezetés, mely borsot tör sokak orra alá.

„Politizáljon-e” az irodalom?[1] Igy hangzik a kérdés, amelyet ujra[2] és ujra mellünknek, írók mellének szögeznek. Mielőtt feleletet[3] adna az ember, kiderül, hogy a kérdés puszta formaság, mert tartalmára nézve türelmetlen követelődzés.[4] Politizáljon-e az irodalom? Igenis, politizáljon! – válaszol Ignotus, – szálljon síkra a demokrácia értékeinek, az örök emberi értékeknek a védelmében. Politizáljon! – mondja[5] Gömbös, a nemzeti egység pártjának vezére, – itassa át a nemzeti egység eszméjével a lelkeket. Politizáljon! – kiáltják fennen a forradalmi szocialisták, – az irodalom az osztályharc egyik fegyvere. A politikusok közt tehát igen nagy az egyetértés. Egyik sem utasitja vissza, sőt a legkülönbözőbb erkölcsi eszmék jegyében az irodalom kötelességévé teszi[6] a politikát, – az ő politikáját. Az irodalomról, az[7] írásművészetről pedig szó[8] sem esik, az irónak arról kell döntenie, hogy milyen szekeret[9] toljon.

Egy ilyen állapot nem sok örömmel kecsegteti azokat az írókat, akik a politikain kivül művészeti öntudattal is rendelkeznek. Céhbeliek fájdalommal látják az irodalomnak, mint a társadalmi haladás egyik jelentékeny formájának a kisemmizését. Avagy dadogjanak-e[10] a gyönyörüségtől, amikor már nem tagadhatják tovább, hogy – a reakcióról nem beszélvén – a munkásmozgalomban is szellemellenes áramlatok kerülnek fölül? Ez nem vád, hanem – sajnos – a szubjektív föltételek hiányának egyik adaléka.[11] Ha egy osztály – a bérmunkásokról van szó – a maga sajátos életérzését nem[12] képes társadalmilag, azaz[13] művészileg kifejezni, akkor erőtlen ahhoz, hogy az egész emberiség nevében lépjen föl a történelem dobogójára.

Márpedig[14] – Marx irja a hegeli jogbölcseletről[15] szóló kritikájának bevezetésében – „a polgári társadalomnak egy osztálya sem játszhatja ezt a szerepet, anélkül hogy magában és a tömegben az enthusiasmus egy mozzanatát ki ne váltaná, egy mozzanatot, amelyben a társadalommal

 

♦♦♦

 

A[16] művészkedés az a tevékenység, amellyel az ember közösségellenes ösztöneit közösség-alkotó szellemiséggé[17] formálja.

Viszont,[18] a művészetnek, hogy ezt a szerepet betöltse akadályokat kell legyőznie. Ezek az akadályok a már meglévő társadalmi tudat, ennek a köntösében kell az ihletnek jelentkeznie, hogy bebocsáttassék. A művész tehát nem társadalmi tudat kialakításán dolgozik, törekvése[19] az, hogy érzelmeket a társadalmi tudatba emeljen, – ez viszont egy konkrét társadalmi tudat létét föltételezi.

 

Alap és felépítmény

Felépitmények autonómiája

Ideologiai szükségleteiket az emberek általában nem műalkotásokból szokták beszerezni

A közlés alapja:

Kézirat, 2 f.

PIM Kézirattár, JA 1087/4, idegen kéz tételszámozásában: 4.

Aláíratlan.

 

 

      

 [1] [Egyszavas azonnali csere] [Előbb:] író [végül: főszöveg]

[2] [Egyszavas azonnali csere] [Előbb:] ujabban [végül: főszöveg]

[3] [Bonyolult csere] [Előbb:] ujra mellünknek szögeznek, [majd:] ujra mellünknek írók mellének szögeznek, – ujabban éppen a polgárinak [majd:] ujra mellünknek írók mellének szögeznek. Mielőtt azonban feleletet [majd:] ujra mellünknek írók mellének szögeznek. De Mielőtt feleletet [javításunk:] ujra mellünknek, írók mellének szögeznek. De mielőtt feleletet [végül:] ujra mellünknek írók mellének szögeznek. Mielőtt feleletet [javításunk:] ujra mellünknek, írók mellének szögeznek. Mielőtt feleletet

[4] [Többszavas azonnali csere] [Előbb:] formaság, tartalmára azonban fenyegetődző követelés [végül: főszöveg]

[5] [A forrásban:] védelmében. Politizáljon!, – mondja

[6] [A forrásban:] irodalom kötelessegévé teszi

[7] [Többszavas azonnali csere] [Előbb:] politikáját. Igy aztán az irodalomról szó sem [végül: főszöveg]

[8] [Utólagos csere] [Előbb:] az írásművészetről, a művészetről szó [végül: főszöveg]

[9] [Egyszavas azonnali csere] [Előbb:] politika szolgálatába álljon [végül: főszöveg]

[10] [Egyszavas azonnali csere] [Előbb:] csobogj [végül: főszöveg]

[11] [Utólagos csere] [Előbb:] hiányának egy adaléka. [végül: főszöveg]

[12] [A forrásban:] sajátos életerzését nem

[13] [Egyszavas azonnali csere] [Előbb:] mu [végül: főszöveg]

[14] [Egyszavas azonnali csere] [Előbb:] Másrészt viszont [végül: főszöveg]

[15] [Egyszavas azonnali csere] [Előbb:] jogfil [végül: főszöveg]

[16] [Innen a levél verzóján.]

[17] [Utólagos csere] [Előbb:] ember társadalomellenes ösztöneit társadalom-alkotó szellemiséggé [végül: főszöveg]

[18] [Egyszavas azonnali csere] [Előbb:] V [végül: főszöveg]

[19] [Egyszavas azonnali csere] [Előbb:] hanem [végül: főszöveg]