Tanulmányok és cikkek, 1930–1937

 

 

 

Nyitólap

Költemények

Névjegy

Szerzői jogi nyilatkozat

Köszönetnyilvánítás

Magyarázatok

Módszer

Szövegjavítások

Utószó

Elavult kiadások

Egyéb szépirodalmi művek

 

 

 

Tanulmányok és cikkek, 1923–1930

 

 

 

 

Tanulmányok és cikkek, 1930–1937

 

 

 

 

 

 

 

«««     [A Hegel – Marx – Freud második részének előzményei]     »»»

[160] [Az animizmustól...]

♦♦♦

Az animizmustól, a tótemtől, Istenen át a termelési eszközig, végül ösztöneink észrevevéséig – a csecsemő utja, ahogy észreveszi, hogy a világon, hogy az anya teste nem az övé, hanem az anyáé.[1]

Rod la Rocque + Marianne

Mint minden ember legkényesebb pontja nemisége, sőt rejtett nemisége, ugy a marxi elmélet is e ponton válik idegessé, itt bukik el.

A gyermek nemcsak a „realitást” találja, hanem annak hiányát és elméleti tagadását is.

A reális történet hatóerői

Mussolini Italia férje

Feuerbachot elvetik, de nem tudnak mást,[2] mint a „kedély” tüneteinek változásait megmagyarázni.

De miért szükséges hogy valláshoz kapcsolódjék? (31) (Engels)

A közlés alapja:

Kézirat, 1 f.

PIM Kézirattár, JA 1087/15, idegen kéz tételszámozásában: 7.

Aláíratlan.

[161] [I. Az uj század...]

♦♦♦

I.

Az uj század uj tudománya.

A[3] XIX. század bámulatra méltó technikai fejlődése uj formát adott az örökké külső vagy inkább külsőnek látszó tárgyakra[4] támaszkodó emberi hitnek. E hit hordozója egyrészt a pozitivizmus volt, melynek tudományos becsét nem lehet észszerüen kicsinyelnünk, másrészt pedig a[5] történelmi materializmus, mely a szenvedései és elnyomatása ellen lázadozó munkásságnak adta meg emberi önérzetét[6] azzal, hogy benne jelölte meg az egész emberiség végső fölszabaditóját. Uj találmányok és uj müszerek uj területeket tártak föl a természettudományok számára. Általánossá vált az a hit, hogy az uj technika függetlenit a természettől, megszünteti[7] végre az emberi boldogtalanságot egyfelől azzal, hogy életre segit[8] egy társadalmi rendet, mely a köz javán alapul, másfelől azzal, hogy a tökéletesedő müszerek[9] segitségével megszabaditja az egyes[10] embereket a betegségektől. Most már látjuk, hogy nem igy történt, a bizalom csütörtököt mondott. Kiderült, hogy az uj technika szadista, vagy legalább is agressziv társadalmi eszmények hitvallóinak vált parancsnoki hidjává és kiderült[11] a betegségekről is, hála a pszichoanalizisnek, hogy[12] nagyobb részt lelki eredetü szorongásos megbetegedések.[13]

A XX. század elsősorban a technikába vetett hitétől fosztotta meg az emberiséget. Ismét előlép a metafizika, melyet korábban örökre számüzni véltek. A történettudományokba, melyeket a tanári kathedrákon is átjárt a marxi felfogás, benyomul a „szellemtörténeti módszer”. A politika palotáiban érzelmes eszmények alakitanak világnézeteket, s a köztereken[14] ez érzelmes eszmények megtestesitői, a vezérek rendelkeznek világnézettel megtöltött rohamosztagok felett. Mi sem jellemzőbb erre a fordulatra, mint hogy a[15] történelmi materializmus szélsőséges[16] hirdetői, a bolsevisták, puritán idealizmust követelnek meg éppen pártjuk tagjaitól. Kiváló irók katholizálnak.

Honnan ez az általános rettegés, mely a szigoru erkölcs tógájában azzal áll elő, hogy az állami és társadalmi életben megszabadit bennünket a szabadságtól s a metafizikában nem kevesebbet hirdet, mint hogy az élet megértésében éppen az értelem[17] akadályoz minket?[18]

A közlés alapja:

Gépirat, 1 f.

PIM Kézirattár, JA 1087/16.

1. réteg: írógép; 2. réteg: kézírás.

Aláíratlan.

[162] [1. Forradalom idején...]

♦♦♦

1. Forradalom[19] idején, mint mondani szokták, „az elfojtott ösztönök”[20]előtörnek s érvényesülni akarnak. Ez így tévedés. Ösztönt[21] csakis ösztön tarthat elfojtásban. Képzeljük el, hogy egy sötét pincében[22] két egymást megsemmisiteni[23] nem tudó személy birkózik egymással. Földrengés támad s a pince fölé emelkedő épület.[24]

A[25] világosság alakokra esik és kép tárul elénk. A lélekből előtünnek a tudattalanba fojtott képzetek, melyek jegyében az ösztönbirkózás folyik. Ezek a képzetek primitivek, infantilisak. Ezzel szemben az összeomlott társadalmi szervezet a maga helyébe fejlettebbet kiván. A létrejött eszménynek olyannak kell lennie, mely egyszersmind megoldása a tudattalanból előtörő ujnak. A[26] lényeges, hogy a tudattalanból uj elemek lépnek föl, olyanok, melyek előzőleg nem létezőeknek látszottak.

A[27] psziche[28] oldaláról determináltat, és a reális valóság oldaláról determináltat a véletlen kapcsolja össze s így voltaképpen a szükségesség egésze a véletlenen nyugszik. (Aminthogy az ösztön nem „szükséglet kielégitésére”

♦♦♦

szolgál, hanem a szükséglet teremtésére. Marx szimbólikája szerint is a termelés (mely megfelel a libidó-ökonómia szerint elhelyezkedő[29] ösztönöknek) termeli a szükségletet. A termelés leegyszerüsített képe: gyümölcsöt tépni a fáról. Ám igy hogy termelné maga a termelés a szükségletet? Itt a kielégitést.[30] Azonban a termelési folyamatban[31] a munkás szeme előtt a termék eszméje lebeg – ezt az eszmét az almára irányuló vágy esetében az ösztön hozza létre. A tárgy képéhez kapcsolt ösztönt hívom vágynak. A vágy teremteni tehát a logikai szükséget: kell a fához közelednem és az almát letépnem, ha[32] meg akarom izlelni. A tárgyi szükségességek rendszere igy a vágy véletlenén alapul.

A közlés alapja:

Kézirat, 2 (3 [= [A kultura mint neurózis...]]) f.

PIM Kézirattár, JA 1087/12, idegen kéz tételszámozásában: 3.

Aláíratlan.

[163] Marx szimbolizmusa.

♦♦♦

A társadalom alapja biologiai[33]

Tudattalan: proletariátus és burzsoázia

Az elnyomottak fölszabadulása.

Gazdasági alap – a tudattalan.

Felépitmény: a tudat.

A politikai állam,[34] mint elnyomó szervezet überich.

A termelési eszköz, mely meghatározza az embereknek ugy egymáshoz,[35] mint a természethez való viszonyát. (A képzet, mely „meghatározza” azaz egységben tartalmazza az ösztönök egymáshoz való viszonyát.)

Libidó-ökonomia

(Kéj keresés[36] – kin kerülés) rajta épül fel a tudat.

Megvalósítási elv (repülés, repülőgép) mint a termelési eszközök fejlődésének magyarázata

A közlés alapja:

Kézirat, 1 f.

PIM Kézirattár, JA 1087/14, idegen kéz tételszámozásában: 6.

Aláíratlan.

 

 

      

 [1] [Így!]

[2] [A forrásban:] nem tudnak, mást,

[3] [Utólagos csere] [Előbb:]1 I. [új sorban:] A [végül: főszöveg]1

[4] [Utólagos csere] [Előbb:]1 külső tárgyakra [végül: főszöveg]1

[5] [A forrásban:] másrészt peidg a

[6] [Utólagos csere] [Előbb:]1 meg önérzetét [végül: főszöveg]1

[7] [Utólagos csere] [Előbb:]1 technika megszünteti [végül:]1 technika függetlenit a természettől megszünteti [javításunk:] technika függetlenit a természettől, megszünteti

[8] [Egyszavas azonnali csere] [Előbb:]1 segiti [végül: főszöveg]1

[9] [A forrásban:] a tőkéletesedő müszerek

[10] [Egyszavas azonnali csere] [Előbb:]1 embe [végül: főszöveg]1

[11] [Egyszavas azonnali csere] [Előbb:]1 kiderült, [végül: főszöveg]1

[12] [Utólagos csere] [Előbb:]1 is, hogy [végül: főszöveg]1

[13] [Utólagos csere] [Előbb:]1 eredetü megbetegedések. [végül: főszöveg]1

[14] [Egyszavas azonnali csere] [Előbb:]1 köze [végül: főszöveg]1

[15] [Bonyolult csere] [Előbb:]1 fordulatra, h [majd:]1 fordulatra, mint hogy a [majd:]1 fordulatra, mint hogy éppen a [végül: főszöveg]2

[16] [Egyszavas azonnali csere] [Előbb:]1 legkevésbé t [végül: főszöveg]1

[17] [Többszavas azonnali csere] [Előbb:]1 élet megértéséből éppen az értelmet [végül: főszöveg]1

[18] [Egyszavas azonnali csere] [Előbb:]1 minket. [végül: főszöveg]1

[19] [Bonyolult csere] [Előbb:] 1. A tőkés ta [majd:] 1. A tőkés termelési módhoz tapadó tudat rendszere megbomlott [végül: főszöveg]

[20] [Utólagos csere] [Előbb:] szokták, „a féken tartott ösztönök” [végül: főszöveg]

[21][Egyszavas azonnali cserék] [Előbb:] Mi fojthat vissza egy másik [majd:] Mi fojthat vissza [végül: főszöveg]

[22] [Utólagos csere] [Előbb:] egy pincében [végül: főszöveg]

[23] [Egyszavas azonnali csere] [Előbb:] megsemmisitő [végül: főszöveg]

[24] [Így!]

[25] [Egyszavas azonnali csere] [Előbb:] Az [végül: főszöveg]

[26] [Egyszavas azonnali csere] [Előbb:] Az uj eszmény tehát kiszámithatatlan, [végül: főszöveg]

[27] [A forrásban:] látszottak. A [új sorban:] A

[28] [Egyszavas azonnali csere] [Előbb:] pszicho [végül: főszöveg]

[29] [A forrásban:] a libidó ökonómia-szerint elhelyezkedő

[30] [Így!]

[31] [A forrásban:] a termelesi folyamatban

[32] [Utólagos csere] [Előbb:] logikai szükséget, hogy a fához közeledjem és letépjem, ha [végül:] logikai szükséget,: kell a fához közelednem és az almát letépjem, ha [javításunk:] logikai szükséget: kell a fához közelednem és az almát letépnem, ha

[33] [Ezt a mondatot a szerző utólag írta a cím fölé.]

[34] [Utólagos csere] [Előbb:] tudat. [új sorban:] Az állam, [végül:] tudat. [új sorban:] Az politikai állam, [javításunk:] tudat. [új sorban:] A politikai állam,

[35] [Utólagos csere] [Előbb:] meghatározza ugy az emberek egymáshoz, [végül: főszöveg]

[36] [A forrásban:] Libidó-ökonomia [új sorban:] Kéj keresés