Tanulmányok és cikkek, 1930–1937

 

 

 

Nyitólap

Költemények

Névjegy

Szerzői jogi nyilatkozat

Köszönetnyilvánítás

Magyarázatok

Módszer

Szövegjavítások

Utószó

Elavult kiadások

Egyéb szépirodalmi művek

 

 

 

Tanulmányok és cikkek, 1923–1930

 

 

 

 

Tanulmányok és cikkek, 1930–1937

 

 

 

 

 

 

 

«««     [A Hegel – Marx – Freud előzményei]     »»»

[150] Medvetánc

♦♦♦

1. Vita a zeneértőkkel.[1] Gyulai idézet. (25. o.)

2. Bartók elfelejtett zene.

3. Disszonancia függőleges és vizszintes irányban.

4. Csak disszonancia által lehetséges alkotás. A konsz. nem egyéb megértett disszonanciánál.

5.[2] A régi kont csak érteni vélik.

6. A[3] botfülünek ezért minden disz. s egyben konsz mert[4] nem tudja a diszt fölfogni.

7. Petőfi verse: Tied vagyok, tied, hazám.

8. Lényegében minden hasonlat disz, mert csak különböző dolgok hasonlítanak és csak hasonló dolgok különböznek.

9. A szellem általában csakis probléma formájában[5] van adva: a szellem, a tudat a lét probléma-formában való jelentkezése

10. A disz.[6] tulajdonképpen probléma. Probléma nélkül annak megoldása sincs, tehát konsz. sincs.

11. Egyes zenészek Bachból[7] próbálják megértetni Bartókot. Ez lehetetlenség. Bach olyan, mint a szokás. Ha valaki szokásból tesz valamit, a szokásának az értelmét csak ugy foghatja föl, ha egy eredeti helyzetet fog föl[8] (probléma) és old[9] meg. Tehát Bartókból érthető meg Bach és nem fordítva. A nem-zenéből értjük a zenét.

12. [10] Pikler Gyula: A megismerés folyamán az ellentétesek rendszeréből[11] először a másodikat ismerjük meg s ezzel vesszük[12] tudomásul az elsőt.

13. Hegel dialektika.

14.[13] Marx: Osztályharc. Az osztályharc fölismerése hozza létre egy osztálytalan társadalom megérzésének lehetőségét[14] és szükségét.

15. Freud: Ambivalencia, biszexualitás. A férfiét föloldja a nőé.

A közlés alapja:

Kézirat, 1 f.

PIM Kézirattár, JA 28, Katalógus, 1171.

Aláíratlan.

[151] [Kautsky...]

Kautsky:

„ „A Szociáldemokrata Pártprogramm[15] Kritikája” c. hires cikkében mondja Marx:

„A kapitalista és a kommunista társadalom közé az egyiknek a másikba való forradalmi átalakulás korszaka esik. Ennek felel meg a politikai átmeneti idő, mikor az állam nem lehet egyéb, mint a proletárság forradalmi diktaturája.”

Ma, az utóbbi évek tapasztalatai alapján ezt a kormányzat kérdésére vonatkozó mondatot odaváltoztathatjuk, hogy azt mondjuk:

„A tisztán polgárilag és tisztán proletárilag kormányzott demokratikus állam korszaka közé[16] az egyiknek a másikba való átalakulásának korszaka esik. Megfelel ennek is egy politikai átmeneti korszak, amelynek kormányzata

 

Kautsky:

 

„ „A Szociáldemokrata Pártprogramm Kritikája” c. hires cikkében mondja Marx:

„A kapitalista és a kommunista társadalom közé az egyiknek a másikba való átalakulásának korszaka esik. Ennek felel meg a politikai átmeneti idő, mikor az állam nem lehet egyéb, mint a proletárság forradalmi diktaturája.”

 

Ezt a mondatot ma, az utóbbi évek tapasztalatai alapján odaváltoztathatjuk, hogy azt mondjuk:

„A tisztán polgárilag és tisztán proletárilag kormányzott demokratikus államnak időszaka közé az egyiknek a másikba való átalakulásának korszaka esik. Ennek felel meg a politikai átmeneti idő, mikor a kormányzat szabályszerüen a koaliciós kormány formáját[17] alkotja.” ”

 

Népszava, 1919. nov. 20.

 

Aki ismeri a szakszervezetek belső életét, jól tudja, hogy a szakszervezetek vezetői nem ritkán emberfölötti erőkifejtéssel tartották vissza vad sztrájkoktól a munkásokat és mindenkor arratörekedtek, hogy az ipari termeléshez szükséges nyugalmat békés megegyezéssel fönntartsák.

 

Tolsztoj:

 

Az egyházi hit megenged mindent. Fölmenti a rabszolgaságot (erlaubt), – ennek mind Európában, mind Amerikában az egyház volt a védelmezője.

A közlés alapja:

Gépirat, 1 f.

Veres András tulajdonában.

1. réteg: írógép; 2. réteg: kézírás.

Aláíratlan.

[152] [A kultura mint neurózis…]

♦♦♦

A kultura mint neurózis

A történelem, mint analitikus folyamat.

A technikai fejlődés – betegségek.

Gobineau, Chamberlain, Hitler, Bergson, Freud

Eszmekritika, erkölcsértelmezés – tört. mat.

 a psza a történelmi multat helyettesiti a tört jelennel, amennyiben azt a jelen megértésére használták.

A puritánok

Napjaink „véletlene”

A közlés alapja:

Kézirat, 1 (2 [= [1. Forradalom idején...]]) f.

PIM Kézirattár, JA 1087/12.

Kiadva: JA 2018, [64].

Aláíratlan.

 

 

      [1] [Egyszavas azonnali csere] [Előbb:] zeneértők [végül: főszöveg]

[2] [A forrásban:] megértett disszonaniánál. [új sorban:] 5.

[3] [A forrásban:] vélik. [új sorban:] 6., A

[4] [Utólagos csere] [Előbb:] disz. mert [végül: főszöveg]

[5] [A forrásban:] csakis pröbléma formájában

[6] [Egyszavas azonnali csere] [Előbb:] k [végül: főszöveg]

[7] [Egyszavas azonnali csere] [Előbb:] Bachhal [végül: főszöveg]

[8] [A forrásban:] helyzetet fög föl

[9] [Egyszavas azonnali csere] [Előbb:] f [végül: főszöveg]

[10] [Utólagos csere] [Előbb:] fordítva. [új sorban:] 12.[végül: főszöveg]

[11] [A forrásban:] az ellentetések rendszeréből

[12] [Egyszavas azonnali csere] [Előbb:] értjük [végül: főszöveg]

[13] [Egyszavas azonnali csere] [Előbb:] Ma [végül: főszöveg]

[14] [A forrásban:] társadalom megérzésenek lehetőségét

[15] [A forrásban:] „A Szociáldemokrta Pártprogramm

[16] [Utólagos csere] [Előbb:]1 állam ideje közé [végül: főszöveg]1

[17] [Utólagos csere] [Előbb:]1 koaliciós kormányzat formáját [végül: főszöveg]2