Tanulmányok és cikkek, 1930–1937

 

 

 

Nyitólap

Költemények

Névjegy

Szerzői jogi nyilatkozat

Köszönetnyilvánítás

Magyarázatok

Módszer

Szövegjavítások

Utószó

Elavult kiadások

Egyéb szépirodalmi művek

 

 

 

Tanulmányok és cikkek, 1923–1930

 

 

 

 

Tanulmányok és cikkek, 1930–1937

 

 

 

 

 

 

 

«««     [64] Hajnali Madár.     »»»

♦♦♦

Tamási Áron tizenhárom elbeszélése.

Tamási Áronnak ez a könyve nem éppen most jelent meg. De minthogy magasztaló menetek vonulnak körülötte, kiváncsi idegen módjára szeretném szemtől szembe megvizsgálni. Varázserejü[1] tehetség, mondják. Hát persze hogy az. Csakhogy inkább azt[2] firtatnám, hogy varázserejével miféle csodákat csinál.

1. (Nyelve.) Emberei[3] székely nyelvjárásban beszélnek és többnyire neki is kedve szottyan erre az izes beszédmódra. Irásán a[4] székelyes zamat uralkodik; ahol lehet, népi fordulatu közszólással él. Persze nem az olyan mondatokra gondolok, hogy „mü es elmenénk”. Itt[5] a zamatot csupán a félmult képviseli, a „mü es” másra se jó, mint tudatni, hogy irónk mennyire tiszteli a beszéd valóságát. De irodalmi mondatokban is tájkiejtés szerint ir egyes szavakat, szerencsére nem következetesen. Az Erdély szülte román katona hihetőleg Erdélyben tanult meg magyarul. Tamási könyvében mégis magyarosabban beszél mint a székelyek. Ugyan egy helyütt azt mondja: „Hát mikor mennyek?” De[6] ez is az iró jóvoltából való, mert ő irja „mennyek”-nek a „menjek”-et, s a székellyel is ugy kiáltatja „mennyetek!” – nem[7] tudni miért. Hiszen mindenki ugy ejti[8] ki, Tamási is, én is, mégsem a kiejtés szerint jegyezzük. S[9] a román katona kérdésére „Egy pirhullám futott az Etelka arcán”. Székely[10] iró szedi föl ezt a durva magyartalanságot. A[11] helyes szórendet pedig titokzatos[12] okok miatt fölforgatja:

„– Keritsetek egy széket, te!

Serényen keritett is a leány...” irja,[13] ahelyett, hogy „Keritett is a leány serényen”. Ez[14] a leány „csillogó, kék szemeivel” néz.[15] Holott a páros testrészeknek többesben való használata csak különös esetekben szabatos. De észre kell vennünk[16] az idézet első felét is, amelyben a többes második személy mellett az egyesszámu „te” indulatszóvá[17] változik. Ez valóban varázslat, noha megfigyelés eredménye. A mondatszerkezettel azonban másutt is baj van. Fölütöm a könyvet: „gyengitőleg utána tettem jóhangosan”, irja.[18] Három értelmi hangsuly fenekedik egymásra, mindegyik a mondathangsuly főszerepéért küzd, miközben a mondat egésze nehézkessé[19] és ritmustalanná válik. Ezek a hibák annál nagyobbak, mennél tehetségesebb az iró. Nyelve előtt tehát egyáltalában nem borulok a porba, noha szókincse bőséges. Rosszmájuan és készségét valóban kisebbitően hadi-gazdag nyelvnek is mondhatnám. Merthogy ez a bőség miért keveredik nem ritkán zavarrá, annak aztán mélyebb okai vannak.

2. (Stilusa.) Az[20] irodalmi stilus a nyelvi készség meg a gondolati tartalom találkozata. Tamási sürün stilustalanná válik a gondolati tartalom helytelensége miatt. Romantikussá, mert irója nem tudja, mit csinál. A könyv ezzel a mondattal, a stilusnak ezzel a próbakortyával kezdődik:[21] „Öröme hajtotta, mint a benzin a motort”. Ime,[22] milyen romantikus hangot ütött meg! Csak az a baj, hogy szemléletemet nem tudja megcsalni.

♦♦♦

Mert az[23] öröm nem oka azoknak a friss mozgásoknak, amelyeket az örvendező ember végez. Ezeknek oka egyben az[24] öröm oka, azaz éppen ezek az a lelki állapot, amelyet örömnek nevezünk. Nem is az öröm hajtotta haza Tamási emberét, hanem ellenkezőleg, azért örült, mert hazajutott. Iró nem maradhat el ennyire kora tudományos szintje mögött. Hiszen a költő az, aki[25] a szemlélet határán jár, aki tényekben varázsolja elénk azokat a törvényeket, amelyeket a tudomány kategóriákba foglal. Megelőzi a tudományt, vagy követi, de semmi esetre sincs vele ellentétben. Öröme tehát nem hajtotta, mint a benzin[26] a motort. Annál kevésbé tehette[27] ezt, mert hiszen a benzin nem hajtja a motort. A motort a[28] benzingáz robbanása hajtja. De persze, ha nem úgy irjuk[29] az egészet, akkor elvész az egész romantikus lendület. Efféle zavarosságok[30] keverednek nála bőviben[31] akadó finom képekkel. Cimadó[32] irását igy vezeti be: „A vizek hátáról leszállott a fény. Az erdők átbujtak a horizonton. A mezők lehunyták szemöket. A hegyek elsülyedtek. Bent a faluban pedig eléjött rejtekéből a denevér és az első ház derekára karikát repült suhogva. S reá kialudtak lassan a virágok a fán s a házakban meggyultak a lámpák. Aztán énekelni kezdett a csendben a harang is, mire végérvényesen megszületett a falusi este.” Ime,[33] ahány a kép, annyi a stilus. A vizek hátáról leszállott a fény. Tehát[34] azelőtt lovagolta a vizeket de most nem teszi. Ez a kép csak fogalmilag (spekulative) van vonatkozásban a sötétedéssel, szemléletileg nincs. Az erdők átbujtak a horizonton. Tehát[35] látóhatárunkon lassacskán tuljutottak,[36] mintha távolodó vonatból néztük volna őket. Vagyis nem a látóhatár formája változott[37] meg, hanem a tartalma. Ugyanoly messzire látunk, ugyanoly jól, csak az erdőket nem látjuk, hanem helyettük valószinüleg mást. Ez a helyes értelmezés. E képnek tehát semmi köze a sötétedéshez. A mezők lehunyták szemöket. Ők hunyták le, tehát őket nem látni. Struccpolitikát[38] folytatnak. Azonkivül: mi[39] lehet a mezők szeme? A hegyek elsülyedtek. Balzac[40] ugy irta volna, hogy: a hegyeket már csak sejteni lehetett. De Balzac ma már nem korszerü, csak jó. Ám hogy a sülyedésnél maradjunk, inkább mondhatta[41] volna Tamási, hogy az egész világ elsülyedt. A kép[42] logikája különben a[43] következő: Ami elsülyedt, azt nem látni. A hegyeket nem látni. A hegyek tehát elsülyedtek. Azonfölül[44] pedig, sötétedésről van szó, amit legföljebb a sülyedés folyamata ha[45] idézne, ilyesképpen:[46] látni lehetett, ahogy a hegyek elsülyednek a[47] távolban. Aminthogy valóban e folyamatot hordozza ez a finom képecske: S reá kialudtak lassan a virágok a fán s a házakban meggyultak a lámpák. Ami egyuttal több is a puszta érzékeltetésnél, mert[48] a lámpa-képzet révén összekapcsolja a természetet az emberiséggel. Mindent összevéve tehát nagy bajok vannak ezzel az „őserejü” stilussal. A romantikus olvasó, aki madártávlatból szemléli, esetleg káprázatosnak találja.

♦♦♦

De[49] az osztályharc szimbólumaként[50] mégis adódik egy romantikus mozzanat. Egy Dózsa nevü székely György névre[51] keresztelteti a fiát. Ez a novella (Hajnali Madár), mely a békekötés előtt játszódik, valóban[52] mélyebbre hatol. A paraszt kocsis itt nemcsak „székely”, hanem paraszt is az urakkal szemben. Az összeomlás kárörömet kelt benne s a szolgálóban is, aki „a[53] felbukott urak tetején összetalálkozott a legénnyel”. Az urak a pappal együtt lerészegedve[54] cigányzene mellett siratják[55] hivatalaikat, avagy mint ők mondják, Erdélyt. Belebőgnek a hajnalba, amelynek ragyogásában a székely parasztok[56] már szántják a földeket. Ez a kötet legjobb darabja (vö 2.) és[57] tanuság amellett, hogy Tamási lát, ha látni akar. – Ami a nemzetiségi kérdést illeti, ahhoz csak egyetlen adalékkal szolgál. A fentemlitett román katona elveszi a magyar lányt, de nászéjszakájukon rájuk gyujtják a pajtát. Ez a katona, mikor leült a kanapéra, ugy megrecsegtette, „mintha kinozni akarná.” A[58] könyvben másutt románok nem is szerepelnek.

5. (Lélektana.) Nagyon egyforma emberek ezek a székelyek. Tamási ugy látszik, hogy általában a székelyt kivánja velük idézni. S az általános emberit. Ami aztán ebből kikerekedik, az a módos gazda osztálylelkülete (Leszámitva a Hajnali Madarat). Az sem egészen, hiszen[59] a zsellérekhez való vonatkozása hiányzik. Mert az csak nem elég, hogy[60] velük nem köt atyafiságot. Az alakok[61] lelki életét nagyrészt ősi, egyszerü állapotok teszik, öröm, bánat, avagy tréfálódzás és ravaszkodás. És mindez mint a karikacsapás, gátlás nélkül. Persze itt nem tudom, mennyire van igazam, mert ezekben az irásokban tulteng a lira, ugyhogy az ember Tamási lelkébe botlik, amikor az alakjáét akarja megcsipni. Gyermekalakjai a legkitünőbbek, (Mihájka, szippants!) ámbár[62] lehet, hogy itt belőlem is a kispolgári romantika buvik elő. Nem az a baj, hogy ezek a serdülő fiatalok nem a mezőgazdasági proletáriátushoz tartozóak, hanem hogy olyanok[63] a könyv szerint nincsenek is. Gyerek gyerek, éppugy mint ahogy ember ember. Csak éppen az[64] egyik izmos, a másik meg okos.

6. (Szerkezete.) Tamási képzeletének óriási szárnya van, de amint láttuk, csak félszárnya. Csapkod vele s ez a kispolgárok elé a röpülés képét idézi. Ami fészket rak magának ez a képzelet, azt hivnám én szerkezetnek. Nos, ezt a szerkezetet kerekdednek mondhatja, aki az eddig felsorolt fogyatékosságokat nem hibáztatja. Másrészt a szerkezet[65] az irás stratégiája,[66] a stilus a taktikája. Rossz stratéga[67] és gyatra taktikus az, aki hadai hiányosságát nem veszi figyelembe. Tamási bátran szerkeszt romantikus történetet olyan[68] mai emberekkel, akikről nem tudja, hogy tőkés[69] társadalomban élnek. Mintha fringiával[70] és szablyával állana ki a cyángáz ellen. Már most ha ezt lehet jól csinálni, akkor ő kitünően csinálja.

7. A fiatalság lelkesül a romantikáért, ellenőrző képessége pedig csekély. Ugy vélem,[71] ez[72] a könyv igen alkalmas arra, hogy[73] a kispolgári ifjuságot a tőkés kizsákmányolás fasiszta zászlaja alá odafelejtse.[74]

A közlés alapja:

Gépirat, 3 f.

PIM Kézirattár, JA 613, Katalógus, 1160.

1. réteg: írógép; 2. réteg: toll; 3. réteg: ceruza.

Kiadva: JAÖM, III, # 50.

Aláírás: József Attila.

 

 

      [1] [Utólagos csere] [Előbb:]1 szembe megvizsgálni ezt a bálványt, vagy ha ugy tetszik szentséget. Varázserejü [végül: főszöveg]2

[2] [Egyszavas azonnali csere] [Előbb:]1 arra volnék kiváncsi [végül: főszöveg]1

[3] [Utólagos csere] [Előbb:]1 csinál. [új sorban:] 1. (Nyelve.) Emberei [végül: főszöveg]2

[4] [Utólagos csere] [Előbb:]1 Irásán ez a [végül: főszöveg]1

[5] [Utólagos csere] [Előbb:]1 hogy „mü es elmenénk”. Itt [végül: főszöveg]2

[6] [Utólagos csere] [Előbb:]1 mondja: „Hát mikor mennyek?” De [végül: főszöveg]2

[7] [Utólagos cserék] [Előbb:]1 irja a „menjek”-et „mennyek”-nek, nem [majd:]2 irja „mennyek”-nek a „menjek”-et, nem [végül: főszöveg]3

[8] [Utólagos csere] [Előbb:]1 mindenki igy ejti [végül: főszöveg]2

[9] [Utólagos csere] [Előbb:]1 szerint jegyezzük, ha rólunk van szó. S [végül:]2 szerint jegyezzük, S [javításunk:] szerint jegyezzük. S

[10] [Utólagos csere] [Előbb:]1 kérdésére „Egy pirhullám futott az Eteloka arcán”. Székely [javításunk:] kérdésére „Egy pirhullám futott az Etelka arcán”. Székely [végül:]2 kérdésére „Egy pirhullám futott az Eteloka arcán”. Székely [javításunk:] kérdésére „Egy pirhullám futott az Etelka arcán”. Székely

[11] [Utólagos cserék] [Előbb:]1 iró honnan szedi ezt a durva magyartalanságot? A [majd:]2 iró fölszedi ezt a durva magyartalanságot. A [végül: főszöveg]2

[12] [Utólagos cserék] [Előbb:]1 szórendet titokzatos [majd:]2 szórendet meg titokzatos [végül: főszöveg]3

[13] [Utólagos csere] [Előbb:]1 fölforgatja: [új sorban:] „– Keritsetek egy széket, te! [új sorban:] Serényen keritett is a leány...” irja, [végül: főszöveg]2

[14] [Egyszavas azonnali csere] [Előbb:]1 És [végül: főszöveg]1

[15] [Bonyolult csere] [Előbb:]1 leány „csillogó, kék szemeivel néz”. [majd:]1 leány „csillogó, kék szemeivel” néz. [végül: főszöveg]2

[16] [Egyszavas azonnali csere] [Előbb:]1 b [végül: főszöveg]1

[17] [Egyszavas azonnali csere] [Előbb:]1 u [végül: főszöveg]1

[18] [Bonyolult csere] [Előbb:]1 könyvet: „gyengitőleg utána tettem hangosan”, irja. [majd:]1 könyvet: „gyengitőleg utána tettem jóhangosan”, irja. [végül: főszöveg]2

[19] [Utólagos csere] [Előbb:]1 mondat maga nehézkessé [végül: főszöveg]1

[20] [Utólagos csere] [Előbb:]1 vannak. [új sorban:] 2. (Stilusa.) Az [végül: főszöveg]2

[21] [Utólagos csere] [Előbb:]1 a molekulájával, kezdődik: [javításunk:] a molekulájával kezdődik: [végül: főszöveg]2

[22] [Utólagos csere] [Előbb:]1 kezdődik: „Öröme hajtotta, mint a benzin a motort”. Ime, [végül: főszöveg]2

[23] [Utólagos csere] [Előbb:]1 Mert a lélektan mai állása szerint az [végül: főszöveg]2

[24] [Utólagos csere] [Előbb:]1 oka éppen az [végül: főszöveg]3

[25] [Utólagos cserék] [Előbb:]1 szintje mögött, mert hiszen az költő, aki [majd:]1 szintje mögött, mert hiszen az a költő, aki [majd:]2 szintje mögött, mert hiszen a költő az, aki [végül: főszöveg]3

[26] [Utólagos csere] [Előbb:]1 mint benzin [végül: főszöveg]1

[27] [A forrásban:] Annál keveésbé tehette

[28] [Utólagos csere] [Előbb:]1 motort. Azt a [végül: főszöveg]1

[29] [Utólagos csere] [Előbb:]1 nem igy irjuk [végül: főszöveg]3

[30] [Utólagos csere] [Előbb:]1 akkor hová vész az egész romantikus lendület? Ilyen zavarosságok [végül: főszöveg]2

[31] [Egyszavas azonnali csere] [Előbb:]1 bőviv [végül: főszöveg]1

[32] [Egyszavas azonnali csere] [Előbb:]1 Vezér [végül: főszöveg]1

[33] [Utólagos csere] [Előbb:]1 be: „A vizek hátáról leszállott a fény. Az erdők átbujtak a horizonton. A mezők lehunyták szemöket. A hegyek elsülyedtek. Bent a faluban pedig eléjött rejtekéből a denevér és az első ház derekára karikát repült suhogva. S reá lassan kialudtak a virágok a fán s a házakban meggyultak a lámpák. Aztán énekelni kezdett a csendben a harang is, mire végérvényesen megszületett a falusi este.” Ime, [végül: főszöveg]2

[34] [Utólagos csere] [Előbb:]1 ahány kép, annyi stilusu. A vizek hátáról leszállott a fény. Tehát [végül: főszöveg]2

[35] [Utólagos csere] [Előbb:]1 nincs. Az erdők átbujtak a horizonton. Tehát [végül: főszöveg]2

[36] [Bonyolult csere] [Előbb:]1 Tehát kivül vannak a látóhatáron [majd:]1 Tehát látóhatárunkon tuljutottak, [végül: főszöveg]1

[37] [Utólagos cserék] [Előbb:]1 látóhatár minősége (szine, formája) változott [majd:]2 látóhatár formája (minősége szine,) változott [javításunk:] látóhatár formája (minősége, szine) változott [végül: főszöveg]2

[38] [Utólagos csere] [Előbb:]1 tehát nem látni őket. Struccpolitikát [végül: főszöveg]2

[39] [Utólagos csere] [Előbb:]1 folytatnak. Azonkivül mi [végül: főszöveg]3

[40] [Utólagos csere] [Előbb:]1 szeme? A hegyek elsülyedtek. Balzac [végül: főszöveg]2

[41] [Utólagos csere] [Előbb:]1 maradjunk, mondhatta [végül: főszöveg]1

[42] [Bonyolult csere] [Előbb:]1 hogy az egész világ r [majd:]1 hogy az egész világ elsülyedt. E kép [végül: főszöveg]2

[43] [Utólagos csere] [Előbb:]1 logikája a [végül: főszöveg]2

[44] [Utólagos csere] [Előbb:]1 tehát elsülyedtek. Azonfölül [végül: főszöveg]2

[45] [Utólagos csere] [Előbb:]1 sülyedés folyamata ha [végül: főszöveg]3

[46] [Utólagos csere] [Előbb:]1 ha idézne ilyesképpen: [végül: főszöveg]2

[47] [Utólagos csere] [Előbb:]1 látni lehetett, ahogy a hegyek elsülyednek a [végül: főszöveg]2

[48] [Bonyolult csere] [Előbb:]1 képecske: S reá lassan [majd:]1 képecske: S reá kialudtak lassan a virágok a fán s a házakban meggyultak a lámpák. Ez a puszta érzékeltetésnél egyuttal több is, mert [majd:]2 képecske: S reá kialudtak lassan a virágok a fán s a házakban meggyultak a lámpák. Ez a puszta érzékeltetésnél egyuttal több is, mert [végül: főszöveg]3

[49] [A gépiratból a 3. lap hiányzik.]

[50] [Többszavas azonnali csere] [Előbb:]1 De hogy az osztályharc mégse tagadtassék el teljesen [végül: főszöveg]1

[51] [Utólagos csere] [Előbb:]1 Egy Dózsa nevü székely György névre [végül: főszöveg]2

[52] [Utólagos cserék] [Előbb:]1 Madár), végre valóban [majd:]2 Madár), mely a békekötés előtt játszódik, végre valóban [végül: főszöveg]2

[53] [Utólagos csere] [Előbb:]1 a szolgáló is „a [végül: főszöveg]1

[54] [Egyszavas azonnali csere] [Előbb:]1 részegen [végül: főszöveg]1

[55] [Utólagos csere] [Előbb:]1 lerészegedve siratják [végül: főszöveg]1

[56] [Egyszavas azonnali csere] [Előbb:]1 parasztok, [végül: főszöveg]1

[57] [Utólagos csere] [Előbb:]1 darabja és [végül: főszöveg]2

[58] [Utólagos cserék] [Előbb:]1 pajtát. A [majd:]1 pajtát. Ez a katona, mikor leül a kanapéra, ugy megrecsegteti, „mintha kinozni akarná.” A [végül: főszöveg]1

[59] [Utólagos csere] [Előbb:]1 egészen, mert hiszen [végül: főszöveg]3

[60] [Bonyolult csere] [Előbb:]1 vonatkozása hiányzik, – leszámitva a [majd:]1 vonatkozása hiányzik, – leszámitva, hogy [majd:]1 vonatkozása hiányzik, – hiszen az csak nem elég, hogy [végül: főszöveg]3

[61] [Bonyolult csere] [Előbb:]1 atyafiságot. De e [majd:]1 atyafiságot. De az alakok [végül: főszöveg]3

[62] [Utólagos csere] [Előbb:]1 legkitünőbbek, ámbár [végül: főszöveg]1

[63] [Utólagos csere] [Előbb:]1 elő. Merthát ezek a serdülő fiatalok valóban nem a mezőgazdasági proletáriátushoz tartozóak, olyanok [javításunk:] elő. Mert hát ezek a serdülő fiatalok valóban nem a mezőgazdasági proletáriátushoz tartozóak, olyanok [végül: főszöveg]3

[64] [Utólagos csere] [Előbb:]1 Csak éppenhogy az [végül: főszöveg]1

[65] [Utólagos csere] [Előbb:]1 hibáztatja. A szerkezet [végül: főszöveg]3

[66] [Utólagos csere] [Előbb:]1 szerkezet a stilus stratégiája, [végül: főszöveg]1

[67] [Bonyolult csere] [Előbb:]1 a taktikája, – rossza [majd:]1 a taktikája, – rossz stratéga [végül: főszöveg]3

[68] [Utólagos csere] [Előbb:]1 szerkeszt olyan [végül: főszöveg]1

[69] [Utólagos csere] [Előbb:]1 olyan emberekkel, akikről nem tudja, hogy a mai tőkés [végül: főszöveg]1

[70] [Utólagos csere] [Előbb:]1 társadalomban élnek – mintha fringiával [végül: főszöveg]3

[71] [Utólagos csere] [Előbb:]1 7. Minthogy a fiatalság lelkesül a valóságtalan romantikáért, ellenőrző képessége pedig csekély, ugy vélem, [végül:]3 7. a fiatalság lelkesül a romantikáért, ellenőrző képessége pedig csekély. Ugy vélem, [javításunk:] 7. A fiatalság lelkesül a romantikáért, ellenőrző képessége pedig csekély. Ugy vélem,

[72] [Egyszavas azonnali csere] [Előbb:]1 hogy [végül: főszöveg]1

[73] [Utólagos csere] [Előbb:]1 igen alkalmas, hogy [végül: főszöveg]1

[74] [Utólagos csere] [Előbb:]1 alá toborozza. [szöveg vége] [végül: főszöveg]3