Tanulmányok és cikkek, 1923–1930

 

 

 

Nyitólap

Költemények

Névjegy

Szerzői jogi nyilatkozat

 

Egyéb szépirodalmi művek

 

 

 

Tanulmányok és cikkek, 1923–1930

 

 

 

Tanulmányok és cikkek, 1930–1937

 

 

 

 

 

 

«««     Bűbáj     »»»

[41] Bűbáj [1]

♦♦

Széphalom.

Ilyen nevű folyóirat is akad a terítéken klebelsbergerék előszobájában. Bevallott célja volna az irodalmi jobb – és baloldal összeédesgetése, tehát afféle mézesmadzag szerep, ám sanda gyanunk szerint zöld címlapja azért virít a bódék rónaságán, hogy az önkultusz miniszterének a Pesti Napló hasábjain megjelent sürgősségeit másodízben is közölje. Minden számában belebányászkodik a klebelsberger hírlapi cikkek rejtett aranyába és erébe ez a szépirodalmi egyetemesség, mert hiszen a Széphalom valaha Bányácska volt. De meg is hálálja ezt a kultúra magos bérese, meg. Viszonthirdetéssel. Azt írja egymillió írástudatlanunk legfőbb őre e folyóír hirdetési rovatában, hogy a Széphalom a sajátos szegedi tudományosság folyóirata. Belzebubra! Nem tréfálunk. Nagyméltóságú miniszter urunk sajátkezű állítása ez a sajátos szegedi tudományosság, úgyis mint grófé, úgyis mint doktoré, tehát akinek miniszterségén kívül is köze van a tudományokhoz, úgyis mint érettségizett ifiúr. Nekünk ugyan nincs fogalmunk sajátos szegedi tudományosságról, ha volna, fennen kiáltanók, hogy miféle kontárokkal van teli a Ferenc József Tudományegyetem, mégis tudjuk, értjük csendesen, hogy a tanári kar miért nem tiltakozik a szegedi sajátosság érméje ellen. Miért nem hallatja halkan sem, hogy ők rendes tudósok és nevelők, hogy az ő egyetemi tudományuk nem sajátos, nem szegedi, hanem valóban egyetemes.


Éles elme.

Egyik kritikusunk, aki hol Komlós Aladár, hol meg (a Mult és Jövőben) Komlós-Kredens Aladár névvel irogál (hja, nem lehessen tudni), Osvát Ernő siratójában, a Toll hasábjain a következő mélységgel kiált értelemgyakorlatok után: „Rendkívüli fogékonysága, éles, mondhatnám túléles esze (volt), amely fogalomzavart tudott megállapítani ott is, ahol nem volt.” Ez finom állítása volna a fonák halálú szerkesztő gyengeelméjűségének s annak is tartanók, ha nem áradna Komlós egész cikkéből a háladatos rajongás, amiért ilyen kritikusokat felnevelt.


Idézet.

„Irodalom és irodalmi élet nem egy” idézi Osvát egyik „aforizmáját” Komlós Aladár fentemlített éles elméjű cikkében. Emlékezetes, hogy Osvát elgondolt és közzéadott egynéhány ilyen bölcsességet, a Nyugat amúgyis színtelen szintjét óhajtván óvni, az egyik reggeli lapban. Annak idején hanyatt-homlok idézgették Osvátot – munkatársai és Komlós Aladárt csak dicsérni kívánjuk ezúttal, mert ő íme kitart mellette s a feledésbe merült közhelyeket – lám – holta után is mestere ajkára adja.


Korkép.

A Magyarország 1929 december 11. számában olvassuk:

„A MAC főtitkári tisztségét viseli 15 esztendeje általános szeretet és kivételes megbecsülés közepette... mindig kitünt lekötelező figyelmességével, rokonszenves egyéniségével, főként pedig úri fellépésével párosult korrektségével. Érthető tehát az az általános meglepetés, ami kinevezését fogadta.”

Az aláhúzás nem tőlünk való.

 

A közlés alapja:

Nyomtatott forrás:

– Előörs, II (1929), fasc. 51-52 (december 21), p. 24.

Aláíratlan.

Kiadva: JAÖM, III, #13.

 

 

[42] Bűbáj [2]

♦♦

Hajrá, demokrácia!

Erdőhegyi Lajos dr., Szabolcs vármegye új főispánja. Ő az – amint a „Tiszavidék” c. lapból értesülünk –, „akit tudása, felkészültsége, nagy szeretete Kállay Miklós dr. után a főispáni székbe predestinál”.

A főispánok nagy urak – tudjuk. Különösen a mostani időkben. S hogyan is nézhetne föl rájuk az „alsóbb réteg”, mint – áhítattal. De hogyan is nézhetne föl különösen Szabolcs vármegye „legalsó rétege” Erdőhegyi Lajos dr. főispánra, aki a dadai alsójárásban hivatalosan elsőizben „funkcionálván”, a járás ugyancsak új főszolgabírájának többek között a következőképpen magyarázta meg főszolgabírói kötelességét:

„Kell, hogy egy ilyen járás főszolgabírája azzal a tisztelettel és megbecsüléssel övezze körül és viseltessék a felsőbb rétegekhez tartozó családokkal szemben, mely nekik születésüknél, intelligenciájuknál, vagyonuknál és a közügyek terén kifejtett önzetlen munkálkodásuknál fogva kijár s azt másoktól is követelje meg részükre anélkül, hogy e tekintetben erőszakoskodásokba, avagy túlzásokba esnék.”

Értjük: születés, intelligencia, vagyon. Magyarországon ezt nevezik tekintélytiszteltetésnek. Ez azonban akkor is kijár, ha pl. értelem helyett korpát hord fejében az illető Születés és Vagyon. S az a tanácsokkal ellátott járási főszolgabíró igazán nem ítélheti meg hivatalosan a főispán atyai szándékai ellenére, kinek van korpa, kinek víz, vagy ész a fejében. Csak arra kell vigyáznia, hogy „humánus” eszközöket használjon a Születés és Vagyon tiszteltetésének és becsültetésének tanításában. És – valljuk meg – Magyarországon ez ma, a Bethlen-kormányzat idejében – óriási föladat.

A főispán beszéde után kitört a viharos taps és éljenzés s a vendégek hosszasan ünnepelték a szónokot.


"Elértük azt a célt..."

Színházválság nincs. Hogyis volna? Van azonban gazdasági válság, rendező-válság, színészválság stb. A pesti színházigazgatók közben rózsaszín fényben fürdenek s alig várják, hogy kereskedelmi mérlegünk följavítására „importált” darabjaik megbukhassanak.

Esetleg közönség-válság is volna... A darabok még mindig nem elég gyorsan buknak s a második-harmadik estén már ásít a színház, nemkülönben a közönség.

Ezek után biztatóan és üdítően hat a Színpadi Szerzők Egyesülete kibuktatott elnökének, Heltai Jenőnek öntudatos és önérzetes nyilatkozata:

„Lengyel Menyhért és én már október 1-én, amikor a Színpadi Szerzők Egyesületének igazgatósága a nyári szünet után első ülését tartotta, bejelentettük, hogy miután a Belvárosi Színház igazgatói lettünk és mert 14 esztendős komoly munka után úgy látjuk, hogy elértük azt a célt, amelyet magunk elé tűztünk, lemondunk elnöki, illetve alelnöki állásunkról.”

Igaza van Heltai Jenőnek. Tizennégy esztendős munka után elérték azt a célt, amelyet maguk elé tűztek: nincs magyar színpad, nincs magyar dráma. – Hogyan is lehetne ezek után színházválság?! – Csak gyorsabban kell „importálni” és műfordítani.

Halálos vétek volt hát Heltai Jenőt meneszteni a Színpadi Szerzők Egyesületének elnöki székéből: még tizennégy esztendeig elláthatta volna ugyanilyen komoly munka közben az elnöki teendőket, úgy is – mint a Belvárosi Színház ujdonsült igazgatója.

 

A közlés alapja:

Nyomtatott forrás:

Előörs, III (1930), fasc. 1 (január 4), p. 10.

Aláíratlan.

Kiadva: JAÖM, III, #14.