Tanulmányok és cikkek, 1923–1930

 

 

 

Nyitólap

Költemények

Névjegy

Szerzői jogi nyilatkozat

 

Egyéb szépirodalmi művek

 

 

 

Tanulmányok és cikkek, 1923–1930

 

 

 

Tanulmányok és cikkek, 1930–1937

 

 

 

 

 

 

«««     Társadalomértelmezés     »»»

[32] Társadalomértelmezés [1]

♦♦♦

1.) A társadalom: szellemiség; nem csupán azért, mert van, de azért is, mert nincs mint fizikai:[1] a társadalom minőség és nem mennyiség, hiszen nem osztható és semmiféle fizikai törvény reája nem vonatkozik.

2.) A társadalom: tevékenység; nem csupán azért, mert ez 1.) megállapitásunkban bennefoglaltatik, hogy t.i. minden[2] szellemiség tevékenység, hanem azért is,

 

A közlés alapja:

Kézirat, 1 f., 347 x 215 mm.

A szöveget a költő félbehagyta.

PIM Kézirattár, JA 604, Katalógus, #1175.

Aláíratlan.

Említi: JAÖM, III, #67.

 

 

[33] Társadalomértelmezés [2]

1.) A társadalom: szellemiség, nem csupán azért, mert van, hanem azért is, mert nincs mint fizikai: a társadalom minőség és nem mennyiség, hiszen nem osztható és semmiféle fizikai törvény reája nem vonatkozik.

2.) A társadalom: tevékenység, hiszen minden szellemiség tevékenység. Az emberi[3] társadalom tehát az emberiség szellemi tevékenysége. Ez a tevékenység[4] pedig nem történeti, azaz nem állapot vagy állapotsor, amely[5] föltételezne egy őt létrehozó cselekvőséget és kitöltő szellemiséget, hanem cselekvő, azaz állapotot alkotó és kitöltő: nem megcselekedett cselekedet, hanem cselekvő cselekedet, amelynek valósággá válása mindig az adott mozzanatot[6] követő mozzanatban van, hiszen az adott mozzanatban még csak cselekszik. Ám[7] minthogy a mozzanat mindig adott és a[8] rája következő abban a pillanatban, amelyben rákövetkezett,[9] szintén adottá válik: a társadalom nem valóság, hanem csupán valósággá válás az időben, de még igy[10] is csupán tendencia, – vagyis az[11] emberi társadalom az[12] emberiségnek tiszta cselekvősége, amely mint valósággá válás éppen le-nem-záródásában lezárt.

3.) Ha a társadalom tiszta cselekvőség,[13] ugy nem lehet egyedek[14] közötti viszony, vagyis az emberi társadalom nem lehet emberiségen[15] belül való vonatkozás, hiszen a viszony, a vonatkozás nem cselekvőség, hanem cselekvőségek következménye. Másszóval az emberi társadalom[16] független az emberiség állapotától, független annak jólététől vagy nyomorától és független a gazdasági kereteikben elkülönülő osztályoktól.[17]

akik társadalmi helyzetük igen bonyolult szövődményeinek megtestesitői s mint ilyenek jutnak eszmékhez, amelyeknek irányában történelmi politikai tevékenységüket kifejtik. Kérdésünk már most így módosul a) milyen eszmék jegyében vélik érdek-harcukat lefolytatni eredményesen a tömegek? b) mik a tömegek jelenlegi harci eszméinek okai? c) az eszméktől vezéreltetett tömegharcok eredménye, eredője[18] gyanánt milyen történelmi materiális valóság kialakulására számithatunk?[19]

A tőkés[20] termelési módon alapuló társadalmi rendnek azt a történelmi szakaszát, amelyben a századvég óta élünk,[21] monopolkapitalizmusnak szokás nevezni, megkülönböztetésül a megelőző „versenykapitalizmustól”; avagy imperializmusnak, amelynek előzménye a „kulturkapitalizmus” volna. Mi[22] inkább az egyszerübb XX. sz. kapitalizmusa elnevezést használjuk. A monopólizmus ugyanis[23] nemhogy kizárná a versenyt, hanem ellenkezőleg fegyveres versennyé fejleszti. Viszont az imperializmus elnevezés félreértésekre szolgáltathat okot, hiszen ennek csupán speciális-kapitalista, éppen XX. sz.-beli[24] formáját kellene értenünk rajta, másrészt pedig az imperializmus is „kulturkapitalizmus”, csak más módon, mint a megelőző történelmi szakaszban. Már ebből is látjuk, hogy a XX. század kapitalizmusának jellemzői közé tartozik a[25] fegyveres verseny (imperializmus), a földkerekség területi és gazdasági fölosztása a monopólizmus,[26] a kartellek trösztök elterjedése. Továbbá a[27] finánctőke uralma, az állami apparátusnak a finánctőkével való összenövése, az állami beavatkozás előrehaladott volta. Másfelől a XX. század kapitalizmusában különösen megerősödtek[28] a szakszervezetek, különböző munkáspártok részesedtek az államhatalomban, amelynek a gazdaságba való beavatkozása, mint mondottuk, különösen élénk a XX. században. E kor jellemzője végül az eddigi századok legnagyobb háboruja, az államszocialista munkásmozgalom[29] kettészakadása, a forradalmak és a bolsevizmus által alapitott és a jelek szerint igen életképesnek bizonyult Szovjetunió. Külön meg kell emlitenünk még a technika nagyarányu előretörését,[30] az üzemi racionalizálást, a mezőgazdaság iparositásának kifejlését és a nagymérvü elnyomorodást, mint az előbb mondottaknak részben velejáróit,[31] részben okait, részben okozatait, amint az egységes folyamatban ez másként nem is lehetséges. Egyszóval a XX. sz. kapitalizmusára is jellemző[32] mindaz, ami történt. Sőt,[33] nemcsak az jellemző, ami történt, hanem az is, amire a[34] tömegek áhitoztak, de nem történt meg. Vagyis jellemzők az eszmei áramlatok, ideologiai változások is. T.i.[35] az emberek ugy történelmi materialisták,[36] ahogyan a[37] társadalmi viszonyok hordozóiként a valóságban gondolkoznak és nem ugy, ahogyan osztályhelyzetükhöz képest gondolkozniok kellene, ami különben egy normativ racionalizmus becsempészése a történelmi materializmusba. Igy pl. jellemző a németországi szociáldemokráciának többszöri szocializálási igérete a Spartacus fölkelés[38] leveretésekor, nemkülönben a mai hitlerista mozgalom nacionalista, szocialista és munkás jelzői, továbbá szocializálási és antikapitalista jelszavai és így tovább. Mármost milyen viszonyban áll e kornak alakító tudata az alakítandóul előtalált társadalmi viszonyokkal, mint történelmi anyaggal?

 

A közlés alapja:

Kézirat, 4, bizonyára összetartozó f., 341 x 211 mm.

Számozás kézzel: [1], 2-4. A szöveget a költő félbehagyta.

PIM Kézirattár, JA 604.

Aláíratlan.

 

 

      [1] [Előbb:] fizikai,

[2] [Előbb:] bennefoglaltatik, t.i. minden [majd:] bennefoglaltatik, t.i. mert minden

[3] [Előbb:] A tarsa

[4] [Előbb:] A [majd:] Ez a cse

[5] [Előbb:] állapot, amely

[6] [Előbb:] pill

[7] [Előbb:] cselekszik, ám

[8] [Előbb:] r

[9] [Előbb:] rája következett,

[10] [Előbb:] időben, amely azonban igy

[11] [Előbb:] tendencia, – az

[12] [Előbb:] tehát

[13] [Előbb:] társadalom cselekvőség,

[14] [Előbb:] emberek

[15] [Előbb:] lehet az az

[16] [Előbb:] a társadalom

[17] [Előbb:] osztályoktól, nem e – [Ezután a lap egy része üresen marad.]

[18] [Előbb:] tömegharcok eredménye, [majd:] tömegharcok eredményeként

[19] [Ezután a lap nagyobb része üresen marad.]

[20] [Előbb:] m

[21] [Előbb:] módnak azt a korát, amelyben élünk,

[22] [Előbb:] volna. Mi [majd:] volna.

[23] [Előbb:] monopólkapitalizmus eln

[24] [Előbb:] ennek speciális-kapitalista, sőt XX. sz.-beli

[25] [Előbb:] tartozik a monopolizmus

[26] [Előbb:] (imperializmus), a monopólizmus,

[27] [Előbb:] elterjedése, a

[28] [Előbb:] megerősödnek

[29] [Előbb:] háboruja, a munkásmozgalom

[30] [Előbb:] előb

[31] [Előbb:] mondottaknak velejáróit,

[32] [Előbb:] kapitalizmusára jellemző

[33] [Előbb:] történt. Ez azt teszi, hogy történelmi materialista

[34] [Előbb:] is, aminek megtörténtére a

[35] [Előbb:] változások. T.i.

[36] [A forrásban:] materialiák,

[37] [Előbb:] ta

[38] [Előbb:] lá