Tinódi Sebestyén, Sok királyról, császárról emlékeztem (RPHA 1261)

Irodalomtörténet Poétika Források
Incipit: Sok királyról, császárról emlékeztem
RPHA-szám: 1261
Szerző: Tinódi Sebestyén A verset a szerző látta el névmegjelöléssel. A kolofonban: Egy úrfiú császártul megjöttében, Nagy bizonnyal beszélé egy kedvében, Tinódi Sebestyén deák könyvébe, Ő beírá
Cím: Szulimán császárnak Kazul basával való viadaljáról
Változat:
A szereztetés ideje: 1546 A kolofonban: negyvenhat esztendőben
Akrosztichon: A versnek van akrosztichonja. SEBESTIEN DEAK SzVLIMAN CIASzAR KASzVL BASSAVAL TVSAKODASAROL ES VIADALIAROL SzERSzE
Kolofon: A versnek van kolofonja.
A versforma fajtája: Szótagszámláló, izostrofikus vers.
Versforma: a11(4,4,3), a11(4,4,3), a11(4,4,3), a11(4,4,3)
Keresés erre a rímképletre
Keresés erre a szótagszámra
Nótajelzésként: Gyakran hallottatok históriákat (RPHA 0332c)
Kegyelmes Úr, adok nagy hálát neked
(RPHA 0718)
Én mostan beszélem a rómaiakat
(RPHA 0332)
Dallam: A vers énekvers. RMDT1 36SZ
Terjedelem: Terjedelem: 70 versszak
Műfaj: [ világi (048) > história (049) > elbeszélő (051) > nem fiktív (056) > kortársi, tudósító (069) ]
Felekezet: 100% világi (1 db)
Változat:
Szöveg Dallam A szöveg forrása: Régi Magyar Költők Tára XVI. század
Sok királról, császárról emlékösztem,
Csuda hadakat rólok beszéllöttem,
De terek nemzetről nem elmélköttem,
Meghallyátok, mit felőlök értöttem.

Én beszéllök Szulimán járásában,
Kinek birodalma vagyon Budában,
És nagy része vagyon mindez világban,
Isten ostora ő nagy sok országban.

Birodalma nagy vagyon ez császárnak.
Háromféle terek fejedelmet monnak,
Az egyiket hívják szultán Szulimánnak,
Szultán Szelim neve volt az attyának.

Ennek vagyon szép fejér patyolatja,
Geregországban Konstantinápolt lakja.
Másik fejedelöm Sahizmail fia,
Neve Sahit Ahmáz az Kazul basa.

Sahitnak vagyon vörös patyolattya,
Perzsiában Korozaint ű lakja.
Harmad fejedelöm az nagy Jesil bas,
Filiszteus terekeket ez bírja.

Tiszta kék vagyon ennek patyolattya,
Császárt az Kazulra ez haragítá,
Az két fejedelmet egyben vítatá,
Kazult az császárnak így béárulá.

Így izene Jesil bas az császárnak:
"Vedd el országát az Kazul basának,
Mert attyokfiát veszik házastársnak,
Felségöd hitinek ellene vadnak.

Én is melléd megyök minden népemvel."
Császár hallá, készöle erejével,
Negyedfélszázezör lovag népével,
Tizennégyezör képös kopjás kézívösvel.

Négyszáz taraszkval, tízezör puskásval
Indula, hogy szömben vívjon Kazulval.
Kazul vagyon hatvanezör lovagval,
Semmit nem gondol az terek császárval.

De az császárt ott Jesil bas megcsalá,
Mert népével őmellé nem jött vala,
Azért császár oly igen siet vala.
Kazul egy követét elkülte vala.

Ez követ császár táborába juta,
Követségét az basáknak nem mondá.
Császár hallá, őtet hozzá hívatá,
Az császárnak az követ fejét hajtá.

Az zsebből egy szelöncét ott kivonya,
Áfián nevű maszlag kiben vala,
Adá az császárnak, és így szólt vala:
"Felségödnek küldé eszt Kazul basa.

Küldé ez maszlagot, hogy te megrágjad,
Mert hallotta nagy haragusságodat,
Inkább megmutathatod haragodat,
Meg nem kéri az te nagy haragodat."

Szólla császár: "Bizon eszt nem csudálom,
Hogy néköm eszt izente az én rabom,
De te vakmerő szívedet én látom,
Hogy eszt meréd mondani, aszt csudálom."

Ugyan hamar követöt megfogatá,
Egy idegöt hamar előhozata,
Az ő lábára aszt hamar fojtatá,
Annál fogva őtet felakasztatá.

Láták basák, császárnak mongyák vala:
Nem hallották ők, sem olvasták volna,
Valahol követöt megöltek volna.
Császár hallá, eleresztette vala.

Juta Kazul szömbe császár népével,
Szemben szálla az császár erejével,
Vagyon Kazul válogatott vitézökvel,
Csak kevesen, hatvanezör jó legénvel.

Megszemlélé Kazul az császár hadát,
Elöl látá szép képös íves hadát,
Utána látá natúliai hadát,
Macedóniai hadban az császárt.

Aszt parancsolá Kazul szolgáinak,
Az első hadat csak letapottatnák,
Az másikat bottal csak elhullatnák,
Ő maga öklelne hadára császárnak.

Nagy zengésök, üvöltések lőnek,
Nagy erőssen ők öszvezöndülének,
Mindkétfelől erős viadalt tőnek
Az császár népében sokan veszének.

Csuda bátorsága Kazul basának,
Nagy gondot adott ő ott az császárnak,
Látá császár veszését két hadának,
Kazul juta puskáira császárnak.

Igen kezde Kazul népe hullani,
Taraszk, puska miatt oly igen veszni,
Mert nem tudnak vala puskátúl félni,
Ők soha nem tuttak puskából lőnni.

Az Kazulnak egy karját általlövék,
Főhadnagyát viadalba ellövék,
Kazul látá, ott hamar megfutamék,
Mégis fele népével megmeneködék.

Szancsákbékök jelösek elesének,
Tizenegyen viadalban veszének,
Lőn halála basák közül kettőnek,
Az egyiknek az főúr beglerbéknek.

Azért császár nagy nyeröségöt nyere,
Kazulnak minden marháját elnyeré,
Pohárszékit, társzekerit elnyeré,
Szép feleségét es császár megnyeré.

Róla azért esék oly nagy bánatba,
Hogy sok főnépe vesze viadalba,
Tebritz várast az Kazul országába
Megvevé, elrontatá haragjába.

Kazul földéből császár kiindula
Mikor juta az Konstantinápolba,
Kazul szép feleségével elhála,
Csak egy éjjel császár véle vigada.

Adá feleségül Kertez szancsáknak,
Szancsák megköszöné aszt az császárnak.
Mikor az ágyban ők együtt volnának,
Szancsák nyúla kezéhöz az asszonnak.

Szancsák aszt eszébe nem vötte vala,
Az asszonnál titkon egy hancsár vala,
Ágyékjában hancsárt ütötte vala,
Az Kertez szancsák ott hamar meghala.

Vala asszony igen nagy siralmába
Az szót mongya ágyasházban sírtába:
"Eszt azért szörzém én nagy haragomba,
Nem akarok többet élnöm ez világba.

Légyen az én vitéz uram éltéjért,
Én férjemért, ím az Kazul basájért,
És énrajtam lött az nagy kisebbségért."
Császár hallá, őt megfogatá azért,

Bévetteté az tengörnek vizébe.
Vagyon császár meg oly elmélködésbe,
Kazult elveszesse az ő földébe,
Mert bánkódik, hogy kárt vallott földébe.

Az Ibráin basát császár szólítá,
Az Kazul basára őtet bocsátá,
Aszt erősen néki megparancsolá,
Hogy Kazult kergetné és nyomorgatná.

Sok néppel Ibráim hamar indula,
Kazul földében egy várasban szálla,
Közel Kazul egy szép várasban vala,
Esztendeig öszveharcoltak vala.

Semmiképen mezőre Kazul nem méne,
Az Ibráin őnéki eszt izené:
Szömély szerént ővéle szömbe jönne,
Az szerencse válnék el, kié lenne?

Aszt íratá Kazul az Ibráinnak:
"Te vagy csak egy rabja az Szulimánnak,
Nem illik il nagy fejedelöm úrnak,
Viadallal társa lenne egy rabnak.

Vagyon néköm ilyen rabom, mint te vagy,
Annak megmutathatod, hogy te ki vagy,
De hívjad ki uradat, ha jámbor vagy,
Azzal szömben vívok, meglátom, mint vagy."

Az Ibráin eszt császárnak iktatá,
Szóval császárt igen szorgalmasztatá,
Ne alunnék, nagy hadát indítaná,
Kazul basán bosszuját megállaná.

Legottan készüle császár nagy hadval,
Négyszázezör lóval, négyszáz taraszkval,
Tizenkétezör puskás jó jancsárval,
Kazulnak eszt izené nagy haragval:

" Tuttodra adom néköd indulásomat,
Titkon nem viselhetöm nagy hadamat,
Hogyha jámbor vagy, vár meg enmagamat,
Országodért vív meg, mutasd magadat.

Valahol meglellek, én megkereslek,
Hogyha viadalba tégöd nem lellek,
Várasidról várasidra kergetlek,
Úgyes tégöd én rabságomba ejtlek."

Sietséggel készül Kazul, hogy hallá,
Az császárral szömbe vívni akar vala,
Deli Mentes egy főtanácsa vala,
Egy nagy hegyre Kazult felvitte vala.

Az császárnak mutatá nagy erejét,
Tengörnek mondá az császár sok népét,
Tengör módra elnyelné Kazul népét,
És mutata sok taraszkot, puskás népet.

"Kegyelmes úr, néped ha arra viszöd,
Kegyötlenül őket megégettetöd,
Jobb körülök kabdosván keröngenöd,
Császár népét gyakor helyön öldöznöd."

Ottan megfogadá Mentes beszédét,
Kezdé kerengeni császár erejét,
Sok helyön öli, vagdalja ő népét,
Kazul azzal mutattya jelönlöttét.

De hogy eszt császárnak megmonták volna,
Kazul szömben viadalnak nem állana,
Csak kerülök oly igen kapdosna,
Az császárnak abból nagy kára volna.

Az császár hogy hallá, hamar indula,
Babilóniát búába megszállá,
Hogy mely váras Kazul basáé vala,
Császár vítatá, és megvötte vala.

Sok drága kincsöket benne meghagya,
Sok tevéket, kik viselték, ott hagya,
Háromezör vitézét benne hagyá,
Megsebesült sok szolgáit ott hagyá.

Az Kazulnak országában indula,
Szép várasokat az császár megszálla,
Várasokat míg ott vívtatta vala,
Kazul addég Babilóniát megszállá.

Rettenének várasban, félemlének,
Gyakor viadalban sokan veszének,
Éhség miatt igen megepedének,
Kazul basátúl kegyelmet kérének.

Ottan Kazulnak ezen öröme lőn,
Mert Babilónia meg kezében lőn,
Császár kincse tevékkel kezében lőn,
Ki császárnak igen nagy búára lőn.

Lám, az bennevalókat elbocsátá,
Minden marhájokat megadattatá,
Mert az várast hitre megadták vala,
Otmán hitinek ez ellene vala.

Ezök igen sietnek császár után,
Császár bánkódik ő nagy kárvallásán,
Nagy szép kincsén és Babilló várasán,
Hogy nagy kisebbség lött nagy méltóságán.

Sőt azokat mind előhozatá,
Haragjában ott őnékik eszt mondá:
Soha nem hallotta és nem olvasta,
Otmán nemzet várast megadott volna.

"Várasomat árulók megattátok,
Nagy kincsemet ellenségnek attátok,
Mire benne, hogy ti meg nem holtatok,
Szégyentökre azért ti mind meghaltok."

Igen hamar őket mind levágatá,
Ibráin basát hamar elbocsátá,
Harmada népét véle elbocsátá,
Fővárasát Kazulnak megszállatá.

Az Kazul eszt hallá, hamar indula,
Az császárra oly igen siet vala,
Szömben véle megvívni akar vala,
Császár hallá, ezen megrettent vala.

Diadalmat Kazul kezd rajta venni,
Szégyent nagyot kezd miatta vallani,
Vlakoknak kezdé azt parancsolni,
Ibráint meghívnák hozzá sietni.

Az Ibráin siet nagy gyorsaságval,
Mely nap Ibráin megjuta hadával,
Aznap Kazul akar vívni császárval,
De hogy érté Ibráint szép hadával,

Legottan eltére az Kazul basa,
Az császár hadában Ibráin basa,
Nagy felszóval eszt kiáltja basa:
Ne félnének, mert megjött Ibráin basa.

Ibráim megjutott ki az haddal bír,
Ebben terek császárnak hamar lőn hír,
Ibráinra haragvék, ű ugyan sír,
Akarja megölni, hogy sok néppel bír.

Ajasz basa eszt hogy kezdé érteni,
Az császárnak ott eszt kezdé mondani:
"Ne akarja felségöd most megölni,
Mert gonoszban kezd az te dolgod lenni.

Rabja néki tizenkétezör vagyon,
Ha megértik, urok hogy halva vagyon,
Azok gazdagok, nagy szép szerrel vadnak,
Kazul vélök tevéled szömbe álljon.

Ottan megbánod, hogy Ibráin megholt."
Eszt az császár ottan jóváhatta volt,
Ibráin halálának ez oka volt,
Hogy az császár végre őt megölte volt.

Lőn az császár el hazaindulatba
Egynéhán várast megvőn ő utába,
Kazul vagyon körüle forgódásba,
Kapdosásban, gyakor ragadozásba.

Szállá meg az császár Babilóniát,
Lőtteté, rontatá az ő kőfalát,
Nagy viadallal megvevé várasát,
Levágatá mind az bennevalókat.

Erőssen rakatá Babilóniát
Háromezör jancsárt, ötezör lovagját
Benne hagya, nagy sok élést, álgyúját.
Konstantinápolt meglátá lakóházát.

Régi időben eszt megprófétálták,
Utóssó időben csudákat látnak,
Nagy hatalmok lészön az pogánoknak,
Nagy bolygások az igaz hitben valóknak.

Szultán Szulimán császár nagy hatalma
Nem sok héján mint bölcs Sándor hatalma,
Az jó Isten már hatalmát megroncsa,
Az keresztyén népet már feltámaszja.

Egy úrfiú császártúl megjöttében,
Nagy bizonnyal beszélé egy kedvében.
Tinódi Sebestyén deják könyvében
Ő béírá negyvenhat esztendőben.


FINIS

A vers dallama

Az alábbi kották a következő kiadásból származnak: Csomasz Tóth Kálmán, Ferenczi Ilona (sajtó alá rendező) 2017. A XVI. század magyar dallamai. Budapest: Akadémiai Kiadó.

Előfordulhat, hogy a vers dallama más gyűjteményben is szerepel, melynek sorszáma az adatlap Dallam mezőjében látható. Ugyanakkor az adatlapi mező nem tartalmazza az RMDT új kiadásának számait – ez az adatbázis egy későbbi változatában lesz szinkronizálva.

A kottaképek a Magyar Elektronikus Referenciamű Szolgáltatás (MERSZ) oldaláról érkeznek, és a jegyzetek és dallamok hivatkozásai is a MERSZ oldalára ugranak, melynek használatához előfizetés vagy megfelelő felsőoktatási, ill. tudományos hálózathoz való hozzáférés szükséges.

RMDT1 2017, 42 (Sok királyról, császárról emlékezem)
Jegyzetek

RMDT1 1958, 36 (Sok királyról, császárról emlékezem)
Jegyzetek