Felhasznált források:
Fanchali Jób-kódex, 1595-1608 (FJk: a vers teljes szövege, FJk2: a vers kezdete a komédiában.)
Balassa-kódex, 1656 után
Debrecen, 1619 (?)

1 FJk EG#Y UTON #YARO $ZERZETTE ÉNEK, KYBEN PANA$OL- KOD#YK ES KERDEZKED#YK MAGABA N#YAUALIAS Á JULIA KEGIETLEN$EGE FELŐL, MERT JUL#YANAK NEWEZTHE WOLT AZ $ZERETHO#YETH, NOHA MÁS UOLT NE*WE,
Mely kerdezkede$%ynek, m%yndenikere walzt es ertelmeth ue$sen az Erdeő hango$sagatoul m#yndenik Wers ueg%yben mert Erdőn menwen eneklete ezt az uton Járo. De nem kőnn%yen ert- het#y megh az Éneketh, a k#y nem tudg#ya m#ychoda az Ekho: Az penigh $emm#y nem egyeb ha nem chak az á hango$sagh k#y vag' Palotat#wl #wag#y erdőtul uag#y egieb hangos heltul $zokot ember- nek rykoltha$sara wagy enekle$*ere, az zozath utan az mondot igenek wegwbwn feleleth keppen e$ny.
Ezt az Ekhot az reg#y bőlch wers zeőrző Deakok t#wnder A$zonnak h#yrdettek lenn#y, S. Erdők kőzeőth lakny $chak akkor $zolny m#ydőn az uton iarok az Erdőken althal menthekben enekelnek, Azert az Eko $emm#y nem eg#yeb wgian ualoban igazan, hanem chak az Erdő hango$saga $ez az Ének ertelme.
Deb-ben nincs címirat, mivel a vers itt a Szép magyar komédia része.

2 BC kegietlenbe -- th.
FJk2 ki etlemböll

3 FJk2 ki -- th.

4 Deb a nagy -- szótagszámtöbblet!

5 FJk $zerelmem -- th.
FJk2 ſzerelmem

6 Deb mint ßinte

7 FJk2-ben csak idáig van bemásolva.

8 BC tüken

9 FJk uilágon

10 FJk hog ig#y n%yomorogion

11 Deb ßeretöjen
BC ſžerelmeſem -- th.
FJk #weßet ßegen

12 BC-ben hiányzik

13 Deb Tavol egy erdöben, Nekem felele$ben

14 Deb ugy mint emberi

15 Deb vadaßo

16 Deb Az ki itt cserditött

17 Deb Labain ha

18 BC kit -- th.

19 FJk Lewen laba#yn

20 BC (.Echo. )

21 FJk-ben e vocativus után lényegében a következő strófa folytatódik, ezért abban jelezzük az eltéréseket.

22 Deb Melybe

23 BC uertennj
Deb fertengeni

24 Deb lehet kerlek

25 Deb Ke$erü kenomat, Mi enyhitheti mo$t? S mi az mire

26 BC [Echo. ]

27 Deb Azt

28 FJk Eko te $zolla$ze, mond meg ha tudode (a következő ütemben szótagszámhiány!)

29 FJk halalert

30 FJk ennekem

31 FJk De mond meg

32 FJk ioknak

33 Deb $oknak kivüle

34 FJk Sz#ywem inkab

35 FJk Az

36 FJk mond megh ha kellée
BC neké -- th.

37 FJk Az en $zep Jul*yam

38 FJk le$zen io -- szótagszámhiány!

39 Deb hozzam, Megkegyelmez-e -- asyndeton

40 FJk wag' mind chak il#y keg#yetlen

41 FJk Jutalmom kelléé -- asyndeton
Deb jutalmom, Kelle -- asyndeton

42 Deb Kegyetlen$egeiert -- szótagszámtöbblet!

43 Deb kenert

44 Deb Lam

45 FJk Illien $zep $zemelben -- vö. az ágyas versszak kipurgálásával!

46 FJk kedues

47 Deb holtig

48 Deb-ben idáig maradt ránk a vers szövege.

49 BC él ameli -- th.
FJk hog' il#y

50 FJk k#yben meg öly

51 FJk No

52 FJk #wag'

53 FJk $kegelmet

54 FJk ne talan oka nem #w

55 FJk hozza

56 FJk im latod hog'

57 FJk $zaniad

58 BC (Echo.

59 FJk ha lölkem

60 FJk m%ykor $zep orcza#yat
BC OrcZayam -- th.

61 FJk Rosa#yath
BC rosayam -- th.

62 FJk p#yr#wl

63 FJk ha $zep uoltath latnad, el hadn#y nem hadnad

64 BC (:Echo.

65 BC nyerheti -- th.

66 FJk $z#yem

67 FJk estem

68 FJk-ben itt megint kimarad egy strófa; az eltéréseket a következőben jelezzük.

69 BC SZemei

70 BC ſžerelem

71 BC (:Echo

72 FJk orűlne, S.

73 BC vennem -- th.

74 BC ſžereſsem -- th.

75 FJk hißemis meg adgia

76 FJk mégh ueghre

77 FJk kedues

78 FJk en uton mentembe, eg#y $#wrő Erdöben -- ütemcsere

79 FJk wer$e%ym ueg#yben kerdezkede$#ymre -- ütemcsere és szócsere

80 FJk-ben és BC-ben sincs.