Ifjak eneke.1

1 Bocsásd meg Úristen ifjúságomnak vétkét,
2 sok hitetlenségét, undok fertelmességét,
3 töröld el rútságát, minden álnokságát,
4 könnyebbíts lelkem terhét.

5 Az én búsult lelkem én nyavalyás testemben
6 tétova bujdosik, mint madár2 nagy szélvészben,
7 tőled oly igen fél, 3
8 akar esni kétségben.

9 Látván magán való számtalan javaidat,
10 Kiért viszont téged hallgat, mint jól tett Urat,4
11 háládatlanságát,5 látván ,6
12 ugyan 7 magát.

13 ,8
14 de bűnei9 miatt nem mér elődbe menni,10
15 tőled elijedett, tudván, hogy vétkezett11
16 színed igen rettegi

17 Sok kisértet éri, mindenképpen ijeszti,12
18 tőled rettegteti, kétségre sietteti,
19 mely miatt13 majd elvész, ha vele jót14 nem tész
20 magát pokolra ejti.

21 Semmije nincs15 pedig16 mivel elődbe menne,17
22 kivel jó tétedért18 viszont téged tisztelne:18
23 20 alázatosan méltó haragodban
24 téged megengesztelne.21

25 Jajgatván nagy sokszor22 említi szent nevedet,
26 mondván: vajha az Úr hozzá 23 engemet,24
27 bizony 25 őtet követném,
28 mint édes istenemet.

29 Bátorítsad azért Uram26 biztató szóddal,
30 mit használsz szegénynek örök kárhozatjával.
31 Hagyd inkább dicsérjen ez földön éltében,
32 téged27 hálaadással.28

33 Az te szódat, ,29 mihelyen meghallhatja,
34 ottan szent nevedet, mint atyját úgy kiáltja,30
35 kiterjesztett kézzel, sűrű könnyes szemmel
36 magát reád bocsátja.

37 31 könnye orcáján úgy megkövet,32
38 te magad is szánnád látván, mint keseredett
39 nagy zokogásokkal, siralmas szép szókkal,
40 kér fejének kegyelmet.

41 Irgalmasságod is annál inkább kitetszik,33
42 mentől több bűneink nékünk megengedtetik,34
43 mit engedhetnél meg,35 ha nem vétkeznének
44 te ellened a hívek.

45 No tudom, haragját tovább rajtam nem tartja,
46 mert az ő jobb kezét békességre kinyújtja,36
47 de csak37 olyanokra, kik utána járnak,
48 mert ő mindennek Ura.38

49 Térj azért én lelkem 39 Istenedhez,
50 szép könyörgésekkel békéljél szent kezéhez,
51 mert 40 hozzá fogad,41 csak reá 42 magad,
52 igen irgalmas43 Úr ez.

53 Higgyünk mindörökké 44 csak őbenne,
54 bűntől őrizkedjünk, ne távozzunk el tőle,45
55 áldott az Úr46 neve örökké Mennyekbe,47
56 ki ma megkegyelmeze.

57 48 megkeseredett szívvel,49
58 várván Úr kegyelmét fejemre szent Lelkével,
59 tétova budosván, vétkemet siratván,
60 tusakodván ördöggel.