BibTeXTXT?

Keresési eredmények


Középkor
(Szerkeszti: Bartók Zsófia Ágnes.)

Nincs keresési eredmény ebben a korszakban.


Kora újkor
(Szerkeszti: Balázs Mihály.)

Nincs keresési eredmény ebben a korszakban.


Új- és legújabb kor
(Szerkeszti: Margócsy István.)

17. A magyar nyelv nemzete (1770-1820)

17.1. Szilágyi Márton
Az eredet dilemmái
(Az 1772-es korszakhatár kérdéséhez)
17.2. Balogh Piroska
A barokk jezsuita műveltségtől a preromantikus esztétika polifóniájáig.
Szerdahely György Alajos, az első magyar esztétikaprofesszor tudományszemléletének sajátságai
17.3. Margócsy István
A magyar nyelv térnyerése
17.4. Vaderna Gábor
Bárdköltészet
17.5. Csörsz Rumen István
A „jámbor puttonos”-tól a „mendikás tónus”-ig
Kritikatörténeti reflexiók a 18–19. századi magyar közköltészethez*

18. A nyelvi nemzet államának építése (1820-1870)

18.1. Vaderna Gábor
A Pyrker-pör értelmezési lehetőségei
18.2. Kerényi Ferenc
Petőfi Sándor kötetei
1844 A Versek 1842–1844 című kötet megjelenése
18.3. S. Varga Pál
Petőfi szerepei: dilemma vagy metamorfózis?
18.4. Margócsy István
A szerelem országa
Petőfi Sándor szerelmi költészetéről
18.5. Szilágyi Márton
Üdvtörténeti távlat vagy társadalmi utópia? (Petőfi és a „forradalmi látomásköltészet”)
18.6. Margócsy István
Bálványosvár – avagy Jókai és a vallás
18.7. Tarjányi Eszter
A szerepkényszer dilemmái
Gyulai Pál A vén színész című elbeszélése mint A hóhér kötelének átírása
18.8. Margócsy István
Naiv eposz
18.9. Margócsy István
Kalandorok és szirének. Jókai jellemábrázolásáról.
18.10. Bényei Péter
„Vetkőzd le az új embert, s öltsd fel a régit”, Interszubjektivitás és individualizáció az Enyém, tied, övé című Jókai-regényben
18.11. Török Zsuzsa
„Legtermékenyebb összes női iróink között”
Beniczkyné Bajza Lenke és a könyvipar a 19. század második felében*

19. Az irodalmi kánont alkotó állam (1870-1900)

19.1. Margócsy István
Magyar nyelv és/vagy irodalom
19.2. Balogh Gergő
Az írás és az olvasás kultúrtechnikái a magyar népiskolai oktatásban
19.3. Margócsy István
Mikszáth Kálmán irodalomszemlélete – elsősorban a Jókai-életrajz alapján