BibTeXTXT?

Keresési eredmények


Középkor
(Szerkeszti: Bartók Zsófia Ágnes.)

1. A magyarországi írásbeliség kezdetei

1.1. Jankovits László
Mikor, hogyan kezdődött?
1.2. Tóth Péter
Drámai szövegeink a középkorban

2. Az olvasóközönség megjelenése

2.1. Horváth Iván
Magyar versek: mi veszett el?

Kora újkor
(Szerkeszti: Balázs Mihály.)

5. Függetlenségigény és példázatosság a magyarul író erazmisták munkásságában

5.1. Ács Pál
A magyar irodalmi nyelv két elmélete: az erazmista és a Balassi-követő
5.2. Horváth Iván
A magyar vers a reneszánsz és reformáció korában
1536: Megjelenik két verseskötet
5.3. Tóth Tünde
A virágénekvita
1485: „Emericus Terek köszön Krisztinának…” – töredék

6. A történetmondás műhelyei a 16. században

6.1. Pirnát Antal
Az ars historica és Forgách Ferenc
6.2. Vadai István
A tudósító ének műfaja
1554: Megjelenik Tinódi Sebestyén Cronicája
6.3. Vadai István
Kolozsvárott kötetet komponálni
6.4. Orlovszky Géza
A históriás ének
1574: Megjelenik a Cancionale

7. Folytonosság és/vagy megszakítottság?
(A humanizmus és/vagy a reformáció jegyében)

7.1. Balázs Mihály
A korai reformáció irodalmi eszköztára Magyarországon
7.2. Ács Pál
Az ige fogságában
Biblia és bibliaismeret Magyarországon a reformáció korában

8. Felekezetépítés és irodalom a 16. század második felében

8.1. Pirnát Antal
Bornemisza Péter
8.2. Balázs Mihály
Prédikáció és értekezés között
Bornemisza Péter: Ördögi kísértetek
8.3. Latzkovits Miklós
A 16. századi magyar dráma
8.4. Balázs Mihály
Megjegyzések a Komédia Balassi Menyhárt árultatásáról értelmezéséhez
8.5. Balázs Mihály
Eszmei és műfaji frissesség a 16. századi párbeszédes művekben
1568: A tordai országgyűlés határozata
8.6. Balázs Mihály
Radikális dogmakritika és fikciós lelemény Jacobus Palaeologus műveiben
1572: Palaeologus Erdélybe érkezik

11. Költői életművek a 16. században és a 17. század elején

11.1. Horváth Iván
Balassi Bálint verseinek fragmentumi
11.2. Horváth Iván
Balassi könyve
1590: Elkészül Balassi „Maga kezével írt könyve”
11.3. Ács Pál
Balassi Bálint apoteózisa Rimay János Epicédiumában
1596: Megjelenik a Balassi-epicédium
11.4. Ötvös Péter
Rimay János költészete és a magyar későreneszánsz
11.5. Szilasi László
Balassi Bálint költészetének utóélete a 17. század elején
1632: Solvirogram Pannonius Istenes-énekek-kiadása

12. Hitvédő és kegyességépítő művek a 17. első felében

12.1. H. Hubert Gabriella
Kánonképzés a gyülekezeti énekköltészetben
1602: Megjelenik Újfalvi Imre debreceni énekeskönyve

13. Udvari kultúra és anyanyelvű költészet a 17. században

13.1. Szörényi László
A szerkesztett verseskötet mint a szerző ifjúkori önarcképe
1651: Adriai tengernek Syrenaia: Groff Zrini Miklós
13.2. Szigeti Molnár Dávid
A félreértett ismeretlen
Frissítő szempontok a Rákóczi-eposz értelmezéséhez

15. Rimay kesergésétől Rákóczi kesergéséig
A politikai költészet alakzatai a 17. században

15.1. Csörsz Rumen István
A XVI–XVII. századi örökség a XVIII. században
15.2. Ács Pál
„Ha kérdi Isten, Káthay, tetőled”
Pázmány vitairata Bocskai haláláról

Új- és legújabb kor
(Szerkeszti: Margócsy István.)

18. A nyelvi nemzet államának építése (1820-1870)

18.1. Csörsz Rumen István
A magyar közköltészet történeti poétikai alapjai