BibTeXTXT?

Keresési eredmények


Középkor
(Szerkeszti: Bartók Zsófia Ágnes.)

1. A magyarországi írásbeliség kezdetei

1.1. Horváth Iván
Hagyománytalan, európai remekmű: a Krisztus

2. Az olvasóközönség megjelenése

2.1. Horváth Iván
Magyar versek: mi veszett el?

Kora újkor
(Szerkeszti: Balázs Mihály.)

3. Intézmény és irodalom a korai humanizmus időszakában

3.1. Csehy Zoltán
Vendégjáték a priapikus Parnasszuson
1426: Megjelenik Antonio Beccadelli Hermaphoriditusa
3.2. Jankovits László
A diadalmas mandulafa
3.3. Jankovits László
Utóélet

6. A történetmondás műhelyei a 16. században

6.1. Kulcsár Péter
Humanista történetírás Magyarországon
6.2. Bene Sándor
A jövő története és az olvasók
1653: Zrínyi befejezi a Vitéz hadnagyot
6.3. Nagy Levente
História, emlékezet, önvallomás
1593: Az erdélyi magyar történeti- és emlékirat-irodalom a 16–18. században

8. Felekezetépítés és irodalom a 16. század második felében

8.1. Kecskeméti Gábor
Teológia és retorika a régi magyar prédikáció irodalomban

9. Nyomdászok és olvasmányok
A népszerű irodalom intézményei és önszerveződései

9.1. Szigeti Molnár Dávid
Reformáció és népkönyv a kora újkorban

11. Költői életművek a 16. században és a 17. század elején

11.1. Font Zsuzsa
Megjegyzések Telegdi Kata verses levele értelmezéséhez
11.2. Ötvös Péter
Rimay János költészete és a magyar későreneszánsz
11.3. Szilasi László
Balassi Bálint költészetének utóélete a 17. század elején
1632: Solvirogram Pannonius Istenes-énekek-kiadása

12. Hitvédő és kegyességépítő művek a 17. első felében

12.1. Etlinger Mihály, Szatmári Áron
Unitárius Psalterium-fordítások

13. Udvari kultúra és anyanyelvű költészet a 17. században

13.1. Szigeti Molnár Dávid
A félreértett ismeretlen
Frissítő szempontok a Rákóczi-eposz értelmezéséhez
13.2. Fazekas Sándor, Labádi Gergely
„Sok festékkel kelle az dolgot színlelni”
1664: Meghal Zrínyi Miklós, színre lép Gyöngyösi
13.3. Jankovics József
A magyar verses regény kezdetei, avagy a kánonból kiiktatott barokk költő
1664: Megjelenik a Márssal társolkodó Murányi Vénus
13.4. Latzkovits Miklós
A hiteles Gyöngyösi hitelessége

14. Az önéletíró irodalom változatai

14.1. Nagy Levente
Az emlékirat-irodalom
1704: Bethlen Miklós Önéletírása
14.2. Baricz Ágnes
A konverzióelbeszélés mint élettörténet Veresmarti Mihály Megtérése históriájában
14.3. Förköli Gábor
Bethlen Miklós, az emlékíró
14.4. Fazakas Gergely Tamás
Árva Bethlen Kata önreprezentációi

15. Rimay kesergésétől Rákóczi kesergéséig
A politikai költészet alakzatai a 17. században

15.1. Csörsz Rumen István
A XVI–XVII. századi örökség a XVIII. században
15.2. Kruppa Tamás
Testvérviszály a Báthory-családban: az Igön szép história és háttere
15.3. Fazekas Sándor
A Sebes agynak késő sisak

Új- és legújabb kor
(Szerkeszti: Margócsy István.)

17. A magyar nyelv nemzete (1770-1820)

17.1. Csörsz Rumen István
A „jámbor puttonos”-tól a „mendikás tónus”-ig
Kritikatörténeti reflexiók a 18–19. századi magyar közköltészethez*

18. A nyelvi nemzet államának építése (1820-1870)

18.1. Csörsz Rumen István
A magyar közköltészet történeti poétikai alapjai