BibTeXTXT?

Keresési eredmények


Középkor
(Szerkeszti: Bartók Zsófia Ágnes.)

1. A magyarországi írásbeliség kezdetei

1.1. Horváth Iván
Hagyománytalan, európai remekmű: a Krisztus

Kora újkor
(Szerkeszti: Balázs Mihály.)

3. Intézmény és irodalom a korai humanizmus időszakában

3.1. Bene Sándor
Középkor és reneszánsz határán: Teológia és politika
1467/1471: Megszületnek Andreas Pannonius királytükrei

4. Sodalitas és mecenatúra között a 15–16. század fordulóján

4.1. Kiss Farkas Gábor
Politikai retorika a törökellenes irodalomban
1523: Nagyszombati Márton buzdító verse

7. Folytonosság és/vagy megszakítottság?
(A humanizmus és/vagy a reformáció jegyében)

7.1. Ács Pál
Az ige fogságában
Biblia és bibliaismeret Magyarországon a reformáció korában

8. Felekezetépítés és irodalom a 16. század második felében

8.1. Utasi Csilla
Szórakoztatás és/vagy didakszis
Heltai Gáspár fabuláskönyvéről (Kolozsvár, 1566)

9. Nyomdászok és olvasmányok
A népszerű irodalom intézményei és önszerveződései

9.1. Szigeti Molnár Dávid
Reformáció és népkönyv a kora újkorban

11. Költői életművek a 16. században és a 17. század elején

11.1. Szilasi László
Balassi Bálint költészetének utóélete a 17. század elején
1632: Solvirogram Pannonius Istenes-énekek-kiadása

12. Hitvédő és kegyességépítő művek a 17. első felében

12.1. Imre Mihály
A Psalterium Ungaricum poétikai programja XVI. századi kontextusban
12.2. Balázs Mihály
Néhány megjegyzés Heltai imádságos könyvének utóéletéről
12.3. Hargittay Emil
Pázmány Péter irodalomtörténeti értékei: az alkotásmód legfőbb sajátosságai
12.4. Balázs Mihály
Hitvita és fabula
1609: Megjelenik az Öt szép levél

15. Rimay kesergésétől Rákóczi kesergéséig
A politikai költészet alakzatai a 17. században

15.1. Ács Pál
„Ha kérdi Isten, Káthay, tetőled”
Pázmány vitairata Bocskai haláláról

Új- és legújabb kor
(Szerkeszti: Margócsy István.)

Nincs keresési eredmény ebben a korszakban.