BibTeXTXT?

Keresési eredmények


Középkor
(Szerkeszti: Bartók Zsófia Ágnes.)

Nincs keresési eredmény ebben a korszakban.


Kora újkor
(Szerkeszti: Balázs Mihály.)

3. Intézmény és irodalom a korai humanizmus időszakában

3.1. Jankovits László
A diadalmas mandulafa

5. Függetlenségigény és példázatosság a magyarul író erazmisták munkásságában

5.1. Ács Pál
A magyar irodalmi nyelv két elmélete: az erazmista és a Balassi-követő
5.2. Horváth Iván
A magyar vers a reneszánsz és reformáció korában
1536: Megjelenik két verseskötet
5.3. Bognár Péter
Pesti Gábor verselése

6. A történetmondás műhelyei a 16. században

6.1. Kulcsár Péter
Humanista történetírás Magyarországon
6.2. Bene Sándor
A jövő története és az olvasók
1653: Zrínyi befejezi a Vitéz hadnagyot
6.3. Nagy Levente
História, emlékezet, önvallomás
1593: Az erdélyi magyar történeti- és emlékirat-irodalom a 16–18. században

7. Folytonosság és/vagy megszakítottság?
(A humanizmus és/vagy a reformáció jegyében)

7.1. Balázs Mihály
A korai reformáció irodalmi eszköztára Magyarországon
7.2. Ács Pál
Az ige fogságában
Biblia és bibliaismeret Magyarországon a reformáció korában

8. Felekezetépítés és irodalom a 16. század második felében

8.1. Balázs Mihály
Prédikáció és értekezés között
Bornemisza Péter: Ördögi kísértetek

9. Nyomdászok és olvasmányok
A népszerű irodalom intézményei és önszerveződései

9.1. Szigeti Molnár Dávid
Reformáció és népkönyv a kora újkorban

10. Mendikálók, hegedősök, szegénylegények
Az európai vágánsköltészet hazai változatairól

10.1. Pap Balázs
16. századi mendikáló énekek és a Pajkos ének
10.2. Ács Pál
„Hegedűsök, néktek szólok…”
Hegedűs Márton éneke (1580) – folklór vagy paródia?
10.3. Vadai István
A Pajkos ének szerzője

11. Költői életművek a 16. században és a 17. század elején

11.1. Horváth Iván
Balassi Bálint verseinek fragmentumi
11.2. Ács Pál
Balassi Bálint apoteózisa Rimay János Epicédiumában
1596: Megjelenik a Balassi-epicédium
11.3. Ötvös Péter
Rimay János költészete és a magyar későreneszánsz
11.4. Szilasi László
Balassi Bálint költészetének utóélete a 17. század elején
1632: Solvirogram Pannonius Istenes-énekek-kiadása
11.5. Orlovszky Géza
Balassi-követők

12. Hitvédő és kegyességépítő művek a 17. első felében

12.1. H. Hubert Gabriella
Kánonképzés a gyülekezeti énekköltészetben
1602: Megjelenik Újfalvi Imre debreceni énekeskönyve
12.2. Etlinger Mihály, Szatmári Áron
Unitárius Psalterium-fordítások
12.3. Fazakas Gergely Tamás
Törekvések a savanyú fekete kökény megédesítésére
Fejezetek a protestáns prózairodalom kiadástörténetéből
12.4. Ungvári Z. Imre
Erdélyi magyar kartezianizmus a 17. században (Descartes eszméi Apáczai Csere János műveiben)
(részlet)

13. Udvari kultúra és anyanyelvű költészet a 17. században

13.1. Ács Pál
A „helyettes áldozat” allegóriái a Zrínyiász kilencedik énekében
1651: Megjelenik a Szigeti veszedelem
13.2. Bene Sándor
Zrínyi Miklós (1620–1664)
„A világi scéna” – énformálás a nyilvános térben

14. Az önéletíró irodalom változatai

14.1. Ifj. Tóth-Barbalics István
Cum Deo
1719: A fejedelem (valószínűleg) befejezi a Confesssio írását: II. Rákóczi Ferenc Vallomása és Emlékiratai

15. Rimay kesergésétől Rákóczi kesergéséig
A politikai költészet alakzatai a 17. században

15.1. Szilasi László
Hajlam a búra
A magyar irodalom panaszos alaphangjának retorikai gyökerei a régiségben
15.2. Ács Pál
„Ha kérdi Isten, Káthay, tetőled”
Pázmány vitairata Bocskai haláláról
15.3. Fazekas Sándor
A Sebes agynak késő sisak

Új- és legújabb kor
(Szerkeszti: Margócsy István.)

Nincs keresési eredmény ebben a korszakban.